Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vizuální kontrola svarů Vizuální kontrola svarů podle ČSN EN 970

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vizuální kontrola svarů Vizuální kontrola svarů podle ČSN EN 970"— Transkript prezentace:

1 Vizuální kontrola svarů Vizuální kontrola svarů podle ČSN EN 970
Vybrané kapitoly z: ČSN EN vizuální kontrola svarů ČSN ISO procesy obloukového svařování ocelí MAG, kritéria pro převzetí svaru

2 Vizuální kontrola svarů
1 Definice svařované konstrukce podle zákona 22/97 Sb. Výrobek je vhodný pro daný účel, jestliže uspokojivě plní svou funkci po dobu předpokládané životnosti. Výrobek může degradovat svoje vlastnosti, ale nesmí dojít následkem závady k porušení lomem. Při výrobě se předpokládá, že skutečné podmínky během provozu souhlasí s podmínkami projektovanými, včetně statistického kolísání, například provozního zatěžování. Případné nesprávné provozování, přetěžování a podobně, je nepřípustné.

3 Vizuální kontrola svarů
2 Technologie svařování Svařování v ochranné atmosféře – MAG/MIG Např. 18% CO2 + 82% Ar pro MAG, čistý Argon pro MIG Kvalifikace pracovníků: Svářečské zkoušky: ZK 135 W01 – podle ČSN - základní kurz svařování - jen pro nedůležité sváry - platnost jen v ČR EN P FW 1.3 S t1,5 PF sl - úřední zkouška svářeče - platnost v celé Evropě

4 Vizuální kontrola svarů
3 Typy tavných spojů: Koutový - přeplátovaný Koutový a a Tupý

5 Vizuální kontrola svarů
3 Typy spojů:

6 Vizuální kontrola svarů
Pojem „vizuální kontrola“ zahrnuje vyhledání a posouzení kvalitativních znaků svařence lidským okem. Je jednou z metod nedestruktivního zkoušení materiálů a zahrnuje i vyhodnocování pomocí makrovýbrusů. Podle normy ČSN EN 970 je vizuální zkouška definována jako: „Metoda nedestruktivního zkoušení využívající optické části spektra elektromagnetického záření“

7 Vizuální kontrola svarů
je posouzení povahy, velikosti, polohy a četnosti vad je přímá příp. nepřímá vyžaduje dobré zrakové schopnosti pracovníka obvykle se jako první provádí nedestruktivní vizuální kontrola musí včas odhalit všechny povrchové vady svaru provádí se v plném rozsahu i po opravách výrobku hodnocení vad závisí na schopnostech, zodpovědnosti a vlastnostech pracovníka

8 Vizuální kontrola svarů
pracovník musí být prokazatelně seznámen s tím co má kontrolovat, jakým způsobem a podle které normy má kontrolu provádět platnost školení VT – vizuální kontroly - je 5 let zpravidla se kontroluje po svařování, ale není to podmínkou rozsah kontroly musí být stanoven odpovědnou osobou, která stanoví co vše a podle které normy se kontroluje (např. přítomnost svaru, jeho vzhled a délka, plochy bez rozstřiku - vše podle ISO 5817)

9 Vizuální kontrola svarů
Přímá vizuální kontrola: kontrola při které není přerušena optická dráha mezi okem a dílem kontrola se provádí bez pomůcek nebo s pomůckami (zrcátka, lupy, endoskopy)

10 Vizuální kontrola svarů
Nepřímá vizuální kontrola: kontrola při které je přerušena optická dráha mezi okem a dílem kontrola se provádí s pomůckami (videoskop, endoskop, fotografické zařízení apod.)

11 Vizuální kontrola svarů
přímá vizuální kontrola se provádí z maximální vzdálenosti 600 mm Pracovník provádějící vizuální kontrolu: - je seznámen s normami, směrnicemi, přístroji a po- stupy, má uspokojivou zrakovou schopnost podle EN 473, kontroluje se zpravidla po svařování - musí 1x ročně absolvovat testy zrakové ostrosti dle Jaegra 1 - musí 1x ročně mít ověřenu schopnost rozeznávat barvy - barvocit

12 Vizuální kontrola svarů
Test dle Jaeger 1: - provádí se jako čtení textu vysokého 1/72“ tj. 0,35 mm ve formátu „Times New Roman“ ze vzdálenosti 30 cm korigovaným nebo nekorigovaným zrakem. - test ověřuje schopnost vidění na blízko, vzor je v předvedeném malém textu Školení na vizuální kontrolu svarů (VTP) se provádí dle norem platných v české republice, tyto normy popisují průběh školení a podmínky pro uchazeče na VTP. Základním požadavkem je zařazení pracovníka na místo, kde je požadována znalost VTP. Principielně jsou toto školení povinni absolvovat všichni svářeči a pracovníci na destrukcích, kteří nejvíce můžou ovlivnit kvalitu vyráběných svarů a zamezit vadným dílům opustit závod. Jako další jsou do skupiny lidí zařazeni všichni pracovníci výstupních kontrol a dále všicni pracovníci na projektech, které určí vedoucí projektu.

13 Vizuální kontrola svarů
Optické klamy - Heringův klam – Při přetnutí silných úseček paprsky se úsečky jeví jako prohnuté, ačkoliv jsou ve skutečnosti přímkami.

14 Vizuální kontrola svarů
Optické klamy - Heringův klam - K podobnému zkreslení může dojít i tehdy, když úsečky vytvoří např. čtverec. Když se čtverec přetne svazkem paprsků, vjemově se rozšiřuje.

15 Vizuální kontrola svarů
Optické klamy - Fraseova „spirala“ - Optický klam při kterém se kruhy jeví jako spirála. Pokusíte-li se sledovat prstem „spirálu“ z různých bodů, vždy zjistíte, že jsou to kružnice.

16 Vizuální kontrola svarů
Optické klamy - Hermanova mříž - Nazývá se taky kontrastním klamem. Průsečíky bílých mříží mezi černými čtvercovými plochami se jeví jako tmavší.

17 Vizuální kontrola svarů
Barvocit

18 Vizuální kontrola svarů
Barvocit

19 Vizuální kontrola svarů
Landoltovy kruhy

20 Vizuální kontrola svarů

21 Vizuální kontrola svarů
minimální osvětlení na kontrolované ploše je 350 lx, doporučená je však hodnota vyšší (až 500 lx) při volbě osvětlení je nutné uvažovat: - o optimálním směru světla ke svařenci - jak zamezit oslnění pracovníka - o intenzitě osvětlení s ohledem na odrazivost povrchu používají se lupy se zvětšením x

22 Vizuální kontrola svarů
úhel pohledu musí být větší než 30°

23 Vizuální kontrola svarů
4.1 Provádění vizuální kontroly U kontrolovaného svaru se ověřuje: shoda s normou pro přípustnost vad, např. ISO 5817 zda povrch není poškozen nástroji nebo upínkami poškození, přehřátí, rýhy způsobené broušením profil svaru a velikost převýšení pravidelnost povrchu, kresba svaru úplnost svaru: začátek - svar - konec svaru hloubka zápalů podle normy přípustnosti odstranění rozstřiku na vyznačených místech

24 Vizuální kontrola svarů
5 Světlo patří ke skupině elektromagnetického záření, kam patří RTG záření, gama záření, rádiové a TV signály záření se dělí na: - infračervené (IR) - viditelné světlo - ultrafialové záření (UV) viditelné světlo je základem při použití vizuální metody světlo: - je vnímáno lidským okem - šíří se přímočaře (dělá stín) - jeho rychlost ve vakuu je km/s - může být absorbováno, odraženo, propuštěno

25 Vizuální kontrola svarů
5 Světlo ke každému zdroji se dá určit „intenzita světla“ – jednotkou intenzity je kandela Cd (z latinského svíčka) pro kolmý dopad světla platí vztah: kde E… intenzita osvětlení [lx] I … intenzita světla - svítivost [Cd] r … vzdálenost zdroje od povrchu Příklad: Zářivka má svítivost 500 Cd a je od plochy stolu vzdálena 2 m, jaká bude intenzita osvětlení? Vyhovuje pro vizuální kontrolu svárů? E = 500 / 2*2 = 500 / 4 = 125 lx – nevyhovuje pro vizuální kontrolu svárů

26 Vizuální kontrola svarů
5 Světlo při přímé vizuální kontrole se často používají lupy pro zvětšení lupy platí vztah: kde Z… zvětšení f … ohnisková vzdálenost [mm] Příklad: Lupa má ohniskovou vzdálenost 30 mm, jaké je její zvětšení? Z = 300 / 30 = 10 x Lupa má zvětšení 10x.

27 Vizuální kontrola svarů
5 Světlo pro vizuální kontrolu je důležitá hodnota osvětlení citlivost oka není pro všechny barvy stejná, největší je pro žlutozelenou Kontrast: - rozdíl v intenzitě nebo barvě světla - vada musí dávat dostatečně velký kontrast vůči okolí - kontrast vrženým stínem je použit při posuzování jakosti povrchu - červená - bílá - žlutá - zelená - modrá - fialová

28 Vizuální kontrola svarů
6 Protokol o kontrole datum a místo kontroly použitá metoda vizuální kontroly kritéria přípustnosti popis a identifikace kontrolovaného dílu detail nálezů při kontrole s ohledem na kritéria přípustnosti rozsah kontroly jméno a podpis osoby provádějící kontrolu (os. číslo) výsledky nemusí se vždy uchovávat pokud není stanoveno jinak

29 Vizuální kontrola svarů
7 Kontrola velikosti svaru Velikost tupého svarového spoje - podle tloušťky stěny Velikost koutového svaru “a” Měrky velikostí svarů - problém je s koutovými svary, které nemají úhel 90°. V případě potřeby je nutné zhotovit měrky – šablony - na jednotlivé typy a úhly svarů

30 Vizuální kontrola svarů
8 Vady: „Krátké“ vady - do 25 mm na 100 mm délky svaru „Dlouhé“ vady - nad 25 mm na 100 mm délky svaru Jsou to vady typu zápal, vrub, nesprávné začátky a konce svárů, póry Přiřazení kriterií vyhodnocování svárů musí provést konstruktér svařence na výkresu svárů, kde jsou velikosti a délky svárů, jejich provedení a pod. Vlastní sváry pak musí být prováděny podle WPS.

31 Vizuální kontrola svarů
8 Vady - venkovní viditelné

32 Vizuální kontrola svarů
8 Vady - venkovní viditelné

33 Vizuální kontrola svarů
8 Vady - vnitřní

34 Vizuální kontrola svarů
8 Vady - póry

35 Vizuální kontrola svarů
8 Vady - nedovařený svar, zápaly

36 Vizuální kontrola svarů
8 Vady - rozstřik, upálená hrana

37 Vizuální kontrola svarů
9 ČSN EN ISO 5817 Jen pro účely školení

38 Vizuální kontrola svarů
9 ČSN EN ISO 5817 Jen pro účely školení

39 Vizuální kontrola svarů
9 ČSN EN ISO 5817 Jen pro účely školení

40 Vizuální kontrola svarů
9 ČSN EN ISO 5817 Jen pro účely školení

41 Vizuální kontrola svarů
9 ČSN EN ISO 5817 Jen pro účely školení

42 Vizuální kontrola svarů
9 ČSN EN ISO 5817 Příklad výpočtu: nadměrně převýšený koutový svar (vada č.503) stupeň jakosti B. Platí následující vztah: h ≤ 1 mm + 0,1b (ale max. 3 mm) Pro zjištěnou šířku tohoto svaru je b = 16 mm je vypočtena mezní hodnota: h ≤ 1 mm + 1,6 mm = 2,6 mm Z uvedeného platí: hodnota h ≤ 2,6 mm je největší velikost převýšení, které lze u tohoto svaru ještě považovat za přípustné. Jestliže zjištěná šířka převýšení je b = 28 mm. h ≤ 1 mm + 2,8 mm = 3,8 mm Vypočtená mezní hodnota je větší než 3 mm (nesplňuje tedy podmínku „ale max. 3 mm“) a proto výška max. převýšení bude u tohoto svaru pouze 3 mm a nikoli 3,8 mm.

43 Vizuální kontrola svarů
9.1 Makrovýbrus Na makrovýbrusech řezů svarem jsou dobře vidět: Rozměr koutového sváru „a“ - hloubka závaru „z“ – tj. promíšení základního a přídavného materiálu

44 Vizuální kontrola svarů
Řez vzorkem č.2: Svorníky - problémy s povlakem na přivařovaných svornících při odtrhovém svařování

45 Vizuální kontrola svarů
9.3 Řez vzorkem č.3: Opravovaný svar – studený spoj pod druhou vrstvou

46 Vizuální kontrola svarů
9.4 Řez vzorkem č.4: Nepřípustná dutina v kořeni svaru způsobená přehřátím taveniny.

47 Vizuální kontrola svarů
9.5 Příklad na použití ISO C: - nadměrně převýšený koutový svar - vada č. 503 - šířka svaru b = 5 mm 5 mm

48 Vizuální kontrola svarů
9.6 Příklad na použití ISO C: - velikost koutového svaru „a“ se určuje standardně jako 70 % tloušťky slabšího materiálu (pokud zákazník neudá jinak) - velikost svaru na plechu 1,5 mm a = 0,7*tmin = 0,7*1,5 = 1,05 = 1 mm 1,5 mm

49 Vizuální kontrola svarů
9.7 Příklad na použití ISO C: - naměřená výška svaru 2,5 mm - velikost převýšení je dána rozdílem celkové výšky svaru a požadované velikosti svaru „a“ => převýšení = 2,5 - 1 = 1,5 mm 2,5 mm

50 Vizuální kontrola svarů
9.7 Příklad na použití ISO C: h ≤ 1mm + 0,15*b ≤ 1 + 0,15*5 => h ≤ 1,75 mm naměřené převýšení ≤ h (1,5mm ≤ 1,75mm) => svar je vyhovující

51 Vizuální kontrola svarů
9.8 Vady svarů: Velká svařovací mezera – propadlý svar 5

52 Vizuální kontrola svarů
9.9 Vady svarů: Pájený spoj MIG - jiný způsob zkoušení - roztržením 9

53 Vizuální kontrola svarů
Vady svarů: Malá velikost bodových spojů – (předepsáno min 4,5 mm) 13

54 Vizuální kontrola svarů
9.11 Vady svarů: Nedovařený svar, zápal

55 Vizuální kontrola svarů
9.12 Vady svarů: Upálené hrany, průpaly

56 Vizuální kontrola svarů
Zajímavost na závěr Svařovací robot svařuje i když v přípravku není přivařovaný díl


Stáhnout ppt "Vizuální kontrola svarů Vizuální kontrola svarů podle ČSN EN 970"

Podobné prezentace


Reklamy Google