Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vizuální kontrola svarů podle ČSN EN 970 Vybrané kapitoly z: ČSN EN 970- vizuální kontrola svarů ČSN ISO 5817- procesy obloukového svařování ocelí MAG,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vizuální kontrola svarů podle ČSN EN 970 Vybrané kapitoly z: ČSN EN 970- vizuální kontrola svarů ČSN ISO 5817- procesy obloukového svařování ocelí MAG,"— Transkript prezentace:

1 Vizuální kontrola svarů podle ČSN EN 970 Vybrané kapitoly z: ČSN EN 970- vizuální kontrola svarů ČSN ISO 5817- procesy obloukového svařování ocelí MAG, kritéria pro převzetí svaru Vizuální kontrola svarů

2 Výrobek je vhodný pro daný účel, jestliže uspokojivě plní svou funkci po dobu předpokládané životnosti. Výrobek může degradovat svoje vlastnosti, ale nesmí dojít následkem závady k porušení lomem. Při výrobě se předpokládá, že skutečné podmínky během provozu souhlasí s podmínkami projektovanými, včetně statistického kolísání, například provozního zatěžování. Případné nesprávné provozování, přetěžování a podobně, je nepřípustné. 1 Definice svařované konstrukce podle zákona 22/97 Sb. Vizuální kontrola svarů

3 2 Technologie svařování Svařování v ochranné atmosféře – MAG/MIG Např. 18% CO2 + 82% Ar pro MAG, čistý Argon pro MIG Kvalifikace pracovníků: Svářečské zkoušky: ZK 135 W01 – podle ČSN 05 0705 - základní kurz svařování - jen pro nedůležité sváry - platnost jen v ČR EN 287-1 135 P FW 1.3 S t1,5 PF sl - úřední zkouška svářeče - platnost v celé Evropě Vizuální kontrola svarů

4 3 Typy tavných spojů: a a Koutový Koutový - přeplátovaný Tupý Vizuální kontrola svarů

5 3 Typy spojů: Vizuální kontrola svarů

6 4 Vizuální kontrola Pojem „vizuální kontrola“ zahrnuje vyhledání a posouzení kvalitativních znaků svařence lidským okem. Je jednou z metod nedestruktivního zkoušení materiálů a zahrnuje i vyhodnocování pomocí makrovýbrusů. Podle normy ČSN EN 970 je vizuální zkouška definována jako: „Metoda nedestruktivního zkoušení využívající optické části spektra elektromagnetického záření“ Vizuální kontrola svarů

7 4 Vizuální kontrola - je posouzení povahy, velikosti, polohy a četnosti vad - je přímá příp. nepřímá - vyžaduje dobré zrakové schopnosti pracovníka - obvykle se jako první provádí nedestruktivní vizuální kontrola - musí včas odhalit všechny povrchové vady svaru - provádí se v plném rozsahu i po opravách výrobku - hodnocení vad závisí na schopnostech, zodpovědnosti a vlastnostech pracovníka Vizuální kontrola svarů

8 4 Vizuální kontrola - pracovník musí být prokazatelně seznámen s tím co má kontrolovat, jakým způsobem a podle které normy má kontrolu provádět - platnost školení VT – vizuální kontroly - je 5 let - zpravidla se kontroluje po svařování, ale není to podmínkou - rozsah kontroly musí být stanoven odpovědnou osobou, která stanoví co vše a podle které normy se kontroluje (např. přítomnost svaru, jeho vzhled a délka, plochy bez rozstřiku - vše podle ISO 5817) Vizuální kontrola svarů

9 4 Vizuální kontrola Přímá vizuální kontrola: - kontrola při které není přerušena optická dráha mezi okem a dílem - kontrola se provádí bez pomůcek nebo s pomůckami (zrcátka, lupy, endoskopy) Vizuální kontrola svarů

10 4 Vizuální kontrola Nepřímá vizuální kontrola: - kontrola při které je přerušena optická dráha mezi okem a dílem - kontrola se provádí s pomůckami (videoskop, endoskop, fotografické zařízení apod.) Vizuální kontrola svarů

11 přímá vizuální kontrola se provádí z maximální vzdálenosti 600 mm Pracovník provádějící vizuální kontrolu: - je seznámen s normami, směrnicemi, přístroji a po- stupy, má uspokojivou zrakovou schopnost podle EN 473, kontroluje se zpravidla po svařování - musí 1x ročně absolvovat testy zrakové ostrosti dle Jaegra 1 - musí 1x ročně mít ověřenu schopnost rozeznávat barvy - barvocit Vizuální kontrola svarů 4 Vizuální kontrola

12 Vizuální kontrola svarů 4 Vizuální kontrola Test dle Jaeger 1: - provádí se jako čtení textu vysokého 1/72“ tj. 0,35 mm ve formátu „Times New Roman“ ze vzdálenosti 30 cm korigovaným nebo nekorigovaným zrakem. - test ověřuje schopnost vidění na blízko, vzor je v předvedeném malém textu Školení na vizuální kontrolu svarů (VTP) se provádí dle norem platných v české republice, tyto normy popisují průběh školení a podmínky pro uchazeče na VTP. Základním požadavkem je zařazení pracovníka na místo, kde je požadována znalost VTP. Principielně jsou toto školení povinni absolvovat všichni svářeči a pracovníci na destrukcích, kteří nejvíce můžou ovlivnit kvalitu vyráběných svarů a zamezit vadným dílům opustit závod. Jako další jsou do skupiny lidí zařazeni všichni pracovníci výstupních kontrol a dále všicni pracovníci na projektech, které určí vedoucí projektu.

13 Vizuální kontrola svarů 4 Vizuální kontrola Optické klamy - Heringův klam – Při přetnutí silných úseček paprsky se úsečky jeví jako prohnuté, ačkoliv jsou ve skutečnosti přímkami.

14 Vizuální kontrola svarů 4 Vizuální kontrola Optické klamy - Heringův klam - K podobnému zkreslení může dojít i tehdy, když úsečky vytvoří např. čtverec. Když se čtverec přetne svazkem paprsků, vjemově se rozšiřuje.

15 Vizuální kontrola svarů 4 Vizuální kontrola Optické klamy - Fraseova „spirala“ - Optický klam při kterém se kruhy jeví jako spirála. Pokusíte-li se sledovat prstem „spirálu“ z různých bodů, vždy zjistíte, že jsou to kružnice.

16 Vizuální kontrola svarů 4 Vizuální kontrola Optické klamy - Hermanova mříž - Nazývá se taky kontrastním klamem. Průsečíky bílých mříží mezi černými čtvercovými plochami se jeví jako tmavší.

17 Vizuální kontrola svarů 4 Vizuální kontrola Barvocit

18 Vizuální kontrola svarů 4 Vizuální kontrola Barvocit

19 Vizuální kontrola svarů 4 Vizuální kontrola Landoltovy kruhy

20 Vizuální kontrola svarů 4 Vizuální kontrola

21 minimální osvětlení na kontrolované ploše je 350 lx, doporučená je však hodnota vyšší (až 500 lx) při volbě osvětlení je nutné uvažovat: - o optimálním směru světla ke svařenci - jak zamezit oslnění pracovníka - o intenzitě osvětlení s ohledem na odrazivost povrchu používají se lupy se zvětšením 5 - 12x Vizuální kontrola svarů 4 Vizuální kontrola

22 úhel pohledu musí být větší než 30 ° Vizuální kontrola svarů 4 Vizuální kontrola

23 U kontrolovaného svaru se ověřuje: shoda s normou pro přípustnost vad, např. ISO 5817 zda povrch není poškozen nástroji nebo upínkami poškození, přehřátí, rýhy způsobené broušením profil svaru a velikost převýšení pravidelnost povrchu, kresba svaru úplnost svaru: začátek - svar - konec svaru hloubka zápalů podle normy přípustnosti odstranění rozstřiku na vyznačených místech Vizuální kontrola svarů 4.1 Provádění vizuální kontroly

24 5 Světlo patří ke skupině elektromagnetického záření, kam patří RTG záření, gama záření, rádiové a TV signály záření se dělí na:- infračervené (IR) - viditelné světlo - ultrafialové záření (UV) viditelné světlo je základem při použití vizuální metody světlo:- je vnímáno lidským okem - šíří se přímočaře (dělá stín) - jeho rychlost ve vakuu je 300 000 km/s - může být absorbováno, odraženo, propuštěno Vizuální kontrola svarů

25 5 Světlo ke každému zdroji se dá určit „intenzita světla“ – jednotkou intenzity je kandela Cd (z latinského svíčka) pro kolmý dopad světla platí vztah: kde E… intenzita osvětlení [lx] I … intenzita světla - svítivost [Cd] r … vzdálenost zdroje od povrchu Příklad: Zářivka má svítivost 500 Cd a je od plochy stolu vzdálena 2 m, jaká bude intenzita osvětlení? Vyhovuje pro vizuální kontrolu svárů? E = 500 / 2*2 = 500 / 4 = 125 lx – nevyhovuje pro vizuální kontrolu svárů Vizuální kontrola svarů

26 5 Světlo při přímé vizuální kontrole se často používají lupy pro zvětšení lupy platí vztah: kde Z… zvětšení f … ohnisková vzdálenost [mm] Příklad: Lupa má ohniskovou vzdálenost 30 mm, jaké je její zvětšení? Z = 300 / 30 = 10 x Lupa má zvětšení 10x. Vizuální kontrola svarů

27 5 Světlo pro vizuální kontrolu je důležitá hodnota osvětlení citlivost oka není pro všechny barvy stejná, největší je pro žlutozelenou Kontrast: - rozdíl v intenzitě nebo barvě světla - vada musí dávat dostatečně velký kontrast vůči okolí - kontrast vrženým stínem je použit při posuzování jakosti povrchu - červená- bílá - žlutá- zelená - modrá- fialová Vizuální kontrola svarů

28 6 Protokol o kontrole datum a místo kontroly použitá metoda vizuální kontroly kritéria přípustnosti popis a identifikace kontrolovaného dílu detail nálezů při kontrole s ohledem na kritéria přípustnosti rozsah kontroly jméno a podpis osoby provádějící kontrolu (os. číslo) výsledky nemusí se vždy uchovávat pokud není stanoveno jinak Vizuální kontrola svarů

29 7 Kontrola velikosti svaru Velikost tupého svarového spoje - podle tloušťky stěny Velikost koutového svaru “a” Měrky velikostí svarů - problém je s koutovými svary, které nemají úhel 90 °. V případě potřeby je nutné zhotovit měrky – šablony - na jednotlivé typy a úhly svarů Vizuální kontrola svarů

30 8 Vady: „Krátké“ vady - do 25 mm na 100 mm délky svaru „Dlouhé“ vady - nad 25 mm na 100 mm délky svaru Jsou to vady typu zápal, vrub, nesprávné začátky a konce svárů, póry Přiřazení kriterií vyhodnocování svárů musí provést konstruktér svařence na výkresu svárů, kde jsou velikosti a délky svárů, jejich provedení a pod. Vlastní sváry pak musí být prováděny podle WPS. Vizuální kontrola svarů

31 8 Vady - venkovní viditelné Vizuální kontrola svarů

32 8 Vady - venkovní viditelné Vizuální kontrola svarů

33 8 Vady - vnitřní Vizuální kontrola svarů

34 8 Vady - póry Vizuální kontrola svarů

35 8 Vady - nedovařený svar, zápaly Vizuální kontrola svarů

36 8 Vady - rozstřik, upálená hrana Vizuální kontrola svarů

37 9 ČSN EN ISO 5817 Vizuální kontrola svarů Jen pro účely školení

38 9 ČSN EN ISO 5817 Vizuální kontrola svarů Jen pro účely školení

39 Vizuální kontrola svarů Jen pro účely školení 9 ČSN EN ISO 5817

40 Vizuální kontrola svarů Jen pro účely školení 9 ČSN EN ISO 5817

41 Vizuální kontrola svarů Jen pro účely školení 9 ČSN EN ISO 5817

42 Vizuální kontrola svarů 9 ČSN EN ISO 5817 Příklad výpočtu: nadměrně převýšený koutový svar (vada č.503) stupeň jakosti B. Platí následující vztah: h ≤ 1 mm + 0,1b (ale max. 3 mm) Pro zjištěnou šířku tohoto svaru je b = 16 mm je vypočtena mezní hodnota: h ≤ 1 mm + 1,6 mm = 2,6 mm Z uvedeného platí: hodnota h ≤ 2,6 mm je největší velikost převýšení, které lze u tohoto svaru ještě považovat za přípustné. Jestliže zjištěná šířka převýšení je b = 28 mm. h ≤ 1 mm + 2,8 mm = 3,8 mm Vypočtená mezní hodnota je větší než 3 mm (nesplňuje tedy podmínku „ale max. 3 mm“) a proto výška max. převýšení bude u tohoto svaru pouze 3 mm a nikoli 3,8 mm.

43 Na makrovýbrusech řezů svarem jsou dobře vidět: - Rozměr koutového sváru „a“ - hloubka závaru „z“ – tj. promíšení základního a přídavného materiálu Vizuální kontrola svarů 9.1 Makrovýbrus

44 9.2. Řez vzorkem č.2: Svorníky - problémy s povlakem na přivařovaných svornících při odtrhovém svařování Vizuální kontrola svarů

45 9.3 Řez vzorkem č.3: Opravovaný svar – studený spoj pod druhou vrstvou Vizuální kontrola svarů

46 9.4 Řez vzorkem č.4: Nepřípustná dutina v kořeni svaru způsobená přehřátím taveniny. Vizuální kontrola svarů

47 9.5 Příklad na použití ISO 5817 - C: - nadměrně převýšený koutový svar - vada č. 503 - šířka svaru b = 5 mm Vizuální kontrola svarů 5 mm

48 9.6 Příklad na použití ISO 5817 - C: - velikost koutového svaru „a“ se určuje standardně jako 70 % tloušťky slabšího materiálu (pokud zákazník neudá jinak) - velikost svaru na plechu 1,5 mm a = 0,7*t min = 0,7*1,5 = 1,05 = 1 mm Vizuální kontrola svarů 1,5 mm

49 9.7 Příklad na použití ISO 5817 - C: - naměřená výška svaru 2,5 mm - velikost převýšení je dána rozdílem celkové výšky svaru a požadované velikosti svaru „a“. => převýšení = 2,5 - 1 = 1,5 mm Vizuální kontrola svarů 2,5 mm

50 9.7 Příklad na použití ISO 5817 - C: h ≤ 1mm + 0,15*b ≤ 1 + 0,15*5 => h ≤ 1,75 mm naměřené převýšení ≤ h (1,5mm ≤ 1,75mm) => svar je vyhovující Vizuální kontrola svarů

51 9.8 Vady svarů: Velká svařovací mezera – propadlý svar 5 Vizuální kontrola svarů

52 9.9 Vady svarů: Pájený spoj MIG - jiný způsob zkoušení - roztržením 9 Vizuální kontrola svarů

53 9.10 Vady svarů: Malá velikost bodových spojů – (předepsáno min 4,5 mm) 13 Vizuální kontrola svarů

54 9.11 Vady svarů: Nedovařený svar, zápal Vizuální kontrola svarů

55 9.12 Vady svarů: Upálené hrany, průpaly

56 10 Zajímavost na závěr Svařovací robot svařuje i když v přípravku není přivařovaný díl Vizuální kontrola svarů


Stáhnout ppt "Vizuální kontrola svarů podle ČSN EN 970 Vybrané kapitoly z: ČSN EN 970- vizuální kontrola svarů ČSN ISO 5817- procesy obloukového svařování ocelí MAG,"

Podobné prezentace


Reklamy Google