Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční management I. Ing. Jiří Uhman. Obsah Finanční řízení firmy. Cíle finančního řízení. Maximalizace hodnoty firmy jako cíl finančního řízení podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční management I. Ing. Jiří Uhman. Obsah Finanční řízení firmy. Cíle finančního řízení. Maximalizace hodnoty firmy jako cíl finančního řízení podniku."— Transkript prezentace:

1 Finanční management I. Ing. Jiří Uhman

2 Obsah Finanční řízení firmy. Cíle finančního řízení. Maximalizace hodnoty firmy jako cíl finančního řízení podniku. Metody stanovení hodnoty podniku. Generátory hodnoty firmy. Fúze a akvizice. Obranné strategie. Operativní řízení a hodnota firmy.

3 KAPITOLA PRVÁ

4 Finanční řízení firmy = představuje především řízení peněžních toků a investic ve firmě. Konkrétně jde o proces získávání finančních zdrojů, jejich alokaci do efektivních investic, kontroly očekávaných finančních toků a rozhodování o užití a rozdělení získaných profitů. Za finanční řízení v podniku nese odpovědnost finanční manažer. Jeho rozhodnutí mají dopad na celkovou situaci a stabilitu podniku.

5 Cíle finančního řízení Měli by být plně v souladu s cíli podniku jako celku. Nemohou být s nimi v rozporu!! Cíle finančního řízení by měli tedy napomáhat dosažení vytyčených podnikových cílů. Jde např. o cíle ekonomické- maximalizace zisku, maximalizace dividendy, cash flow, maximalizace mezd, dosažení vytyčeného podílu na trhu, inovace - dále o cíle společenské, sociální atd. Z hlediska plánování jsou finanční cíle spíše operativního charakteru. Patří mezi ně např.: – udržení solventnosti firmy - udržení dostatečné výše likvidního majetku. -dosažení plánovaného zisku a obratu firmy. -plánovaný stav cash flow -zvýšení rentability kapitálu, snížení nákladů na kapitál -zvyšující se úroveň dividend atd.

6 Maximalizace hodnoty firmy Základním a hlavním cílem finančního řízení firmy je maximalizovat hodnotu firmy. = lze jej definovat jako snahu o dosažení co nejvyšší ceny, při které by podnik mohl být předmětem obchodní transakce. Podniky se tak dnes prakticky stávají zbožím na trhu podniků.

7 Proč hodnota firmy? 1) Spojuje dílčí cíle podniku. Maximalizovat hodnotu firmy znamená soustředit se na všechny cíle podniku. Firma maximalizující svou hodnotu musí pro své okolí představovat kvalitní a seriózní podnikání ve všech ohledech. Soustředění na všechny cíle pak vede k růstu hodnoty podniku. 2) Spojuje jednotlivé zájmy všech významných činitelů podniku – vlastníků, manažerů a společnosti (reprezentují ji státní a municipální instituce v čele s vládou). Zájmy jednotlivých skupin jsou rozdílné – soustředěním na řízením hodnoty lze zájmy těchto činitelů propojit.

8 KAPITOLA DRUHÁ

9 Stanovení hodnoty podniku

10 Hodnota podniku Hodnotu podniku je nutné chápat jako subjektivní informaci. Lze ji stanovit za využití oceňovacích metod. Ty zjednodušeně představují postupy a principy nalezení hodnoty firmy. Dle využití přístupů a pohledu na to, co je pro hodnotu podniku stěžejní lze metody oceňování dělit do několika skupin.

11 Metody stanovení hodnoty podniku Metody majetkové – představují hodnotu podniku jako součet jeho majetkových hodnot. Metody výnosové – hodnota podniku je vnímána jako schopnost podniku generovat výnosy podniku. Hovoříme o ocenění firmy. Metody tržního srovnání – hodnota podniku je odhadována dle hodnoty uskutečněných transakcí s podniky na trhu. Je tedy odhadována na základě poptávky a nabídky na trhu. Metody kombinované – metody kombinující přístup majetkových a výnosových metod.

12 Metody ocenění Majetkové metody – účetní hodnota, substanční hodnota, likvidační hodnota. Výnosové metody – metoda DCF, metoda diskontovaného EVA, metoda kapitalizovaných čistých výnosů. Metody tržního srovnání – metoda tržní kapitalizace, metoda multiplikátoru.

13 Více si dále pro názornější představu představíme dvě respektované a užívané metody ocenění podniku. Metodu kapitalizovaných výnosů (zisků) a metodu diskontovaného cash flow (DCF).

14 Metoda kapitalizovaných zisků (výnosů, paušální metoda)

15 Aspekty užití této metody Jednoduchý, početně rychlý model Vycházíme z historických, již potvrzených a známých dat Metoda oceňuje podnik dle minulých výsledků, neoceňujeme tedy očekávaný stav. Nutné zachytit změny v účetní a daňové legislativě provedené v čase do modelu vstupujících dat. Nejsou brány v úvahu budoucí možné růstové příležitosti. Předpoklady modelu Nekonečně dlouhá doba trvání firmy Důvěrná, nezakrytá znalost výsledků firmy v minulosti Investice uvažovány pouze do výše prosté reprodukce (odpisů). Pokud se předpokládají vyšší investice, pak jsou financovány cizím kapitálem. Data z minulosti je nutné brát maximálně za pět posledních let. Odhad spodní hranice výnosového ocenění firmy Výhody Nevýhody

16 Základ metody Základem metody je ocenění společnosti na základě hodnoty věčné renty. Toto konkrétně znamená ocenění závislé na dvou zásadních veličinách: 1)Věčnou rentu zde představuje tzv. „trvale odnímatelný zisk“ ( někdy též nazývaný „trvale udržitelná úroveň zisku“) 2)Trvale udržitelný zisk je pak nutné ocenit jako věčnou rentu – tedy dělit určenou mírou kapitalizace r e

17 Doporučený postup 1) Analýza a úprava dosavadních výsledků hospodaření podniku za posledních 3 až 5 let. 2) Stanovení trvale dosažitelného (odnímatelného) zisku. 3) Odhad kalkulované úrokové míry (míry kapitalizace). 4) Výpočet hodnoty podniku (HP) dle vzorce pro paušální model.

18 1) Úprava dosavadních výsledků hospodaření Odpisy přiřadit majetku dle reálného opotřebení a počítat z reprodukčních cen k datu ocenění. Vyloučit náklady a výnosy, které vyplývají z provozu majetku, který není užíván k hlavní činnosti podniku. Vyloučit mimořádné náklady a výnosy. Pokud se mimořádné náklady a výnosy nepravidelně opakují, zahrnout je do udržitelného zisku jejich průměrem. Pokud si podnikatel vyplácí odměnu ve formě mzdy zahrnout ji do nákladů podniku. Stejně tak ostatní osobní náklady tohoto druhu. Vyloučit vliv změn a úprav účetních metod. Z výše upravených hospodářských výsledků vypočítat daně. Upravené hospodářské výsledky přepočítat na aktuální ceny.

19 2) Stanovení trvale dosažitelného zisku (Z tr )  Provést vyloučení tzv. extrémních hodnot.  Upraveným ziskům je nutné přiřadit váhu dle jejich vzdálenosti vzhledem k datu ocenění. Platí čím dále v minulosti tím menší váha je přiřazena.  Trvale odnímatelný zisk je pak váženým průměrem hodnot. Kde: Z tr je trvale dosažitelný zisk Z n je upravený zisk v roce n q n je váha n-tého zisku n je počet upravených zisků (3 až 5) Z tr = ∑(Z n x q n )/∑ q n

20 3) Určení kalkulované úrokové míry r e Vhodné využít stavebnicovou metodu: Kde r e je hledaná míra kapitalizace r f je bezriziková výnosová míra r i je míra inflace r s je přirážka za specifické riziko podniku r t je přirážka za dobu životnosti (trvání)podniku Možné též využít tvaru doporučovaného MPO ČR. r e = r f + r i + r s + r t

21 4) Výpočet hodnoty podniku Jak v úvodu uvedeno stanovými jako věčnou rentu určeného trvale udržitelného zisku. Výpočtem jsme získali hodnotu vlastního kapitálu podniku. HP = Z tr / r e

22 Malý příklad: Oceňme stavební firmu. Její vybraná účetní data byla na konci roku 2013 následující: Vlastní kapitál ve výši 2,4 mld. Kč. Aktiva ve výši 5,6 mld. Kč. Oběžný majetek ve výši 1,8 mld. Kč, nákladové úroky 95 mil.Kč a splatné závazky 110 mil.Kč. Dále jsou k dispozici data z výkazů zisků a ztrát za roky 2008 až 2013, uvádí je níže uvedená tabulka. Potřebné míry inflace a daně za uvedené období lze vyhledat na uhman.cz v sekci užitečná data. Rok200820092010201120122013 Zisk za účetní období (v mil. Kč) 264,5241302,5210,5146,8178,5 Mimořádný výsledek hospodaření 24,68,4--5,711,0

23 Metoda diskontovaného cash flow (DCF)

24 Metodu lze pojímat třemi možnými přístupy 1. „entity“ – peněžní toky pro vlastníky i věřitele, diskontováním – hodnotu brutto – odečíst hodnotu cizího kapitálu = hodnota netto (hodnota VK) 2.metoda „equity“ – peněžní toky pro vlastníky podniku, diskontováním = hodnota netto (hodnota VK) 3.metoda „APV“ – hodnota podniku jako celku je součet hodnoty podniku při nulovém zadlužení+současné hodnoty daňových úspor z úroků, od hodnoty celkem se odečte cizí kapitál = hodnota netto (hodnota VK)

25 Výpočet volného cash flow Peněžní toky pro metodu DCF entity Výpočet volného CF: + korigovaný provozní VH před daněmi (KPVD) - upravená daň z příjmů ( = KPVD x daňová sazba) ------------------------------------------------------------ ------------------------------------- = korigovaný provozní VH po daních (KPV) + odpisy + ostatní náklady započtené v provozním VH, kt. nejsou výdaji v běžném období ------------------------------------------------------------ ------------------------------------- = předběžný peněžní tok z provozu - investice do upraveného pracovního kapitálu (provozně nutného) - investice do pořízení dlouhodobého majetku (provozně nutného ) ----------------------------------------------------------------- -------------------------------- = Volný peněžní tok Peněžní toky pro metodu DCF equity Korigovaný provozní výsledek hospodaření po upravených daních + odpisy + ostatní náklady započtené v provozním VH, kt. nejsou výdaji v běžném období - investice do upraveného pracovního kapitálu (provozně nutného) - investice do pořízení dlouhodobého majetku (provozně nutného) ------------------------------------------------------ -------------------------------------------- = FCF na úrovni podnikatelské jednotky (tj. entity) - úroky z cizího kapitálu snížené o daňový štít, tj.úrok (1-daň.sazba) - splátky úročeného cizího kapitálu + nově přijatý úročený cizí kapitál ------------------------------------------------------ -------------------------------------------- = FCFE

26 Základní výpočtový vztah (dvoufázová metoda) Zásadní je tedy v daném vzorci vždy správně a maximálně korektně určit FCF, náklady na kapitál (diskontní míru i k ) a určit míru pokračující hodnoty. H b =  FCF t / (1 + i k ) t + FCF T+1 / i k. (1 + i k ) T Kde:

27 Pokračující hodnota A)Pokračující hodnota s DCF 1. Gordonův vzorec -druhá fáze – předpoklad stabilního a trvalého růstu FCF Pokračující hodnota v čase T: FCF T+1 /( i k -g) T – poslední rok plánovaného období g – tempo růstu do nekonečna FCF T+1 = FCF T (1+g) 2. Vzorec založený na faktorech tvorby hodnoty (parametrický vzorec) Pokračující hodnota v čase T: KPV T+1 (1- g/r) / ( i k -g) r (rentabilita čistých investic) = celkový přírůstek provozního zisku po daních/přírůstek investovaného kapitálu v předchozím roce g/r = míra investic

28 KAPITOLA TŘETÍ

29 Generátory hodnoty podniku (MVA, EVA, ROE)

30 MVA - Market Value Added (Tržní přidaná hodnota)  Tržní ukazatel výkonnosti.  Rozdíl mezi tržní a účetní hodnotou firmy (podniku) Někdy také „Rozdíl mezi hodnotou firmy a podniku“  Pokud hodnota firmy je vyšší nežli hodnota podniku(účetní hodnota) je tvořeno bohatství pro akcionáře. MVA určíme tedy vztahem MVA = tržní hodnota podniku – investovaný kapitál

31 Vztah k tržní hodnotě vlastního kapitálu Tržní hodnota dluhu = Účetní hodnota dluhu MVA = MVE – BVE Kde: MVE je tržní hodnota vlastního kapitálu a BVE je účetní hodnota vlastního kapitálu Market value of Equity (MVE) MVA > 0 BVE

32 Vztah k EVA Zvyšováním EVA firma zvyšuje tržní hodnotu firmy. MVA = ∑[EVA n /(1+r) n ]

33 EVA Ekonomická přidaná hodnota. Respektuje a bere do úvahy alternativní náklady kapitálu - náklady obětované příležitosti. Ze základů ekonomie znáte pod pojmem ekonomický zisk. Určíme jej dle vztahu: EVA = NOPAT – WACC x C

34 Kde: - NOPAT – čistý operativní zisk NOPAT je též roven EBIT (1-t). -WACC – náklady na kapitál, vyjádřené jako vážené průměrné náklady na celkový kapitál (tedy cizí i vlastní kapitál) -C – využitá aktiva pro generování provozních příjmů Více jsme ukazatel EVA společně rozebírali na kurzu Finanční analýza!!

35 Další vztahy pro výpočet EVA Nebo tzv. SPREAD EVA: EVA = (ROC – WACC) x C EVA = (ROE –r e ) x E

36 ROE Ukazatel výnosnosti vlastního kapitálu. Vlastníkům vyjadřuje zhodnocení jejich investic ve firmě. Vypočítá se poměrem: ROE = čistí zisk/vlastní kapitál

37 Rozklad ROE Pro vyšší vypovídací schopnost ukazatele a pro vyšší využití v manažerském řízení firmy je vhodné ukazatel tzv. „rozložit“. Jedná se konkrétně o to vidět v ukazateli jednotlivé části řízení, které manažerovi umožňují identifikovat slabé a silné stránky řízení, stejně tak manažerovi napovídají hrozby, které se mohou v budoucnu při snaze o maximalizaci profitu vlastníků vyskytnout. Základní tvar rozkladu vypadá takto: ROE = zisková marže x aktivita x zadlužení Podnik by se měl snažit, aby všechny tři parametry tohoto rozkladu dokázaly mít vliv na profit společnosti. Přílišná soustředěnost na jeden z nich může přinést ohrožení profitu v budoucnu!!

38 KAPITOLA ČTVRTÁ

39 Fúze a akvizice Obranné strategie

40 Fúze x akvizice (takeover) Jedná se o formy spojení podniků – převzetí, sloučení, splynutí atd. Fúzi lze chápat spíše jako přátelskou dohodu na spojení dvou společností. Naproti tomu u akvizic jde většinou a nepřátelská převzetí. Dochází k nim právě v souvislosti s hodnotově vnímaným stylem řízení moderních firem.

41 České právní prostředí Fúze 1. Splynutí (merger) – spojením dvou firem (a) a (b) vzniká zcela nová firma (c). 2. Sloučení (acquisition) – jedna firma (a) se sloučí s druhou firmou (b), první firma (a) zaniká, druhá je následovníkem obou firem (b). Akvizice – nepřátelské převzetí podílů firem, vyjadřuje se v angloamerickém světě jako takeover.

42 Motivy pro fúze a akvizice firem Rozšíření trhů, odbytu Zvýšení inovačního, vědeckovýzkumného potenciálu Daňové motivy – daňová optimalizace Zisk na restrukturalizaci podniku Snaha překonat krizové období na trhu Motivy dosažení synergického efektu Součást strategických plánů

43 Druhy fúzí a akvizic Horizontální – spojení firem stejného druhu podnikání, spojují se konkurenti na trhu. Vertikální – spojují se firmy s navazujícím druhem podnikání. Spojení dodavatele a odběratele. Konglomerátní – spojení firem z různých oborů činnosti. Typickou formou je vytváření holdingových společností.

44 CCA. 50 % FÚZÍ A AKVIZIC KONČÍ NEÚSPĚCHEM, TEDY NENAPLNÍ SVÁ OČEKÁVÁNÍ. NEJČASTĚJŠÍM DŮVODEM TĚCHTO NEÚSPĚCHŮ JSOU KOMPLIKACE PŘI SLAĎOVÁNÍ FIREMNÍCH KULTŮR PŘEBÍRAJÍCÍ A PŘEBÍRANÉ SPOLEČNOSTI. Řada nepřátelských převzetí –tedy akvizic- nakonec končí dohodou nájezdníka a jeho oběti (přebírané firmy). Tedy nakonec se vykazuje v oficiálních zprávách, že firmy fúzovaly.

45 Obranné strategie Bílý rytíř Bílý rytíř koná dobro. Podnik si sám najde přijatelného partnera. Spřátelený prodej Prodej akcií za nižší cenu spřátelený společnosti.

46 Zlatý padák Společnost zabuduje do stanov či do manažerských smluv vysoké odstupné pro své manažery. Propouštění těchto manažerů nastupující firmou si pak vyžádá vysoké náklady. Otrávené pilulky Ředění akcií, vydání nových akcií. Vede k tomu, že nájezdník musí vydat větší prostředky pro ovládnutí společnosti. Sebevražedné pilulky Přebíraná společnost vytvoří záměrně problematickou situaci. Takové situace by se nájezdník měl zaleknout a od svých záměrů ustoupit.

47 Další obranné strategie Lidské otrávené pilulky, Pac - Manova ochrana Cílová společnost ve snaze předejít nepřátelskému převzetí sama vystoupí v roli "nájezdníka" a nabídne převzetí útočící společnosti. Z přejímané společnosti se stává společnost přejímající. Přítel (White Squire) - Částečná koupě přátelskou firmou (nejčastěji se jedná o banky) Rodinné stříbro, Repelent na žraloky Opatření zakotvená ve stanovách společnosti bránící převzetí, např. postupně volené správní orgány, požadavek větší nadpoloviční většiny při schvalování fúze, povinnost, aby přejímající zaplatil stejnou cenu za všechny vykupované akcie apod.

48 Děkuji za pozornost v průběhu celého kurzu. A mnoho štěstí u zkoušek.


Stáhnout ppt "Finanční management I. Ing. Jiří Uhman. Obsah Finanční řízení firmy. Cíle finančního řízení. Maximalizace hodnoty firmy jako cíl finančního řízení podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google