Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etika v podnikání Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0039.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etika v podnikání Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0039."— Transkript prezentace:

1 Etika v podnikání Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0039

2 Etika představuje významnou součást podnikatelského prostředí Čím vyšší úrovní etiky se vyznačuje daný trh, tím efektivnější je podnikání a výkonnější celá ekonomika  Právní a regulační rámec  Vymahatelnost práva  Etika

3 Etické kodexy mohou být psané i nepsané Nepsané etické kodexy Geografické regiony (výrazné rozdíly v tradicích a zvyklostech) Etnické a náboženské kultury (požadavek na vysokou vnímavost v obchodním i společenském styku) Psané etické kodexy Firemní (nadnárodní korporace, velké společnosti) Profesní sdružení (ovlivňují malé a střední firmy, drobné podnikatele, lékaře, auditory, novináře apod.) Samoregulace Psané i nepsané etické kodexy se vzájemně prolínají a ovlivňují

4 Etický kodex novináře sladění práv a svobody novinářů s právy a svobodami občanů právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace právo občana na objektivní obraz skutečnosti stanovení odpovědnosti novinářů za jejich činnost povinnost novinářů přijmout plnou odpovědnost za včasnost, úplnost, pravdivost a nezkreslenost informací

5 Povinnosti novináře... příklady zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám dbát na rozlišování faktů od osobních názorů odmítat jakékoli zásahy státních orgánů, jež by mohly ovlivnit pravdivost sdělení nepoužívat nepoctivé prostředky k získání informace, fotografie nebo dokumentu nést osobní odpovědnost za všechny své uveřejněné materiály nepřijímat žádné hodnotné dary nebo výhody respektovat soukromí osob dodržovat přísně zásadu presumpce neviny

6 Etický kodex lékaře, stomatologa a lékárníka Obecné zásady Základní mantinely pro výkon povolání Základní pravidla vztahu mezi lékařem a nemocným Vztahy mezi lékaři Vztahy mezi lékaři a nelékaři

7 Obecné zásady kodexu lékaře povinnost lékaře pečovat o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti, v duchu úcty ke každému lidskému životu od jeho počátku až do jeho konce a se všemi ohledy na důstojnost lidského jedince; chránit zdraví a život, mírnit utrpení a to bez ohledu na národnost, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst pacienta či osobní pocity lékaře; znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon povolání a tyto dodržovat. S vědomím osobního rizika se nemusí cítit být jimi vázán, pokud svým obsahem nebo ve svých důsledcích narušují lékařskou etiku či ohrožují základní lidská práva; uznání práva každého člověka na svobodnou volbu lékaře.

8 Etický kodex reklamy... Hlavní cíle napomáhat tomu, aby reklama byla především pravdivá, slušná a čestná respektování mezinárodně uznávaných zásad reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou stanovení pravidel profesionálního chování všem subjektům působícím v oblasti reklamy

9 Etický kodex reklamy... Základní požadavky Reklama nesmí navádět k porušování právních předpisů Reklama musí být slušná, čestná a pravdivá Reklama musí respektovat zásady čestného soutěžení konkurentů Reklama nebude záměrně propagovat neodůvodněné plýtvání anebo neracionální spotřebu surovin či energie, pocházejících z neobnovitelných zdrojů Reklama nebude podporovat či vychvalovat chování, poškozující životní prostředí nad společensky akceptovanou míru

10 Etický kodex pro auditory a účetní znalce... Koncepční rámec Identifikace hrozeb ohrožujících dodržování základních principů Vyhodnocování významnosti těchto hrozeb Přijímání zabezpečovacích prvků nezbytných k eliminaci nebo snížení hrozeb na přijatelnou úroveň

11 Etický kodex pro auditory a účetní znalce... Základní principy Integrita – být upřímný a čestný ve všech odborných a obchodních vztazích Objektivita – nedovolit, aby zaujatost, střet zájmů nebo nepřípustný vliv jiných stran převážily nad profesním a odborným uvažováním Odborná způsobilost a řádná péče – udržovat odborné znalosti a dovednosti na úrovni potřebné k tomu, aby klientovi nebo zaměstnavateli mohl poskytovat vysoce kvalifikované odborné služby na základě nejnovějších poznatků a vývoje v účetní praxi, legislativě a technických postupech, a postupovat odpovědně a v souladu s příslušnými odbornými a profesními standardy Důvěrný charakter informací – zachovávat mlčenlivost o informacích získaných v rámci profesních a obchodních vztahů při poskytování odborných služeb Profesionální jednání – dodržovat příslušné zákony a vyhlášky a vyhýbat se jakémukoliv jednání, které diskredituje profesi

12 Etický kodex České bankovní asociace obecné zásady chování bank vztah pracovníka k bance, v níž je zaměstnán vztah banky a jejích zaměstnanců ke klientele vztahy bank navzájem

13 Etický kodex České bankovní asociace... Obecné zásady chování bank Zachování důvěrnosti informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržování povinnosti mlčenlivosti Obezřetný přístup k peněžním vkladům, u kterých nelze bezpečně zjistit jejich původ, resp. jejichž původ je podezřelý Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti banka uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit Dodržuje principy serióznosti reklamy (platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence) Banka netoleruje žádnou formu přímého nebo nepřímého uplácení nebo korupce Nepřijímá ani neposkytuje žádné mimořádné výhody (pobídky) jakéhokoliv druhu, bez ohledu na to, zda osoba nabízející nebo požadující takovou výhodu pracuje ve veřejném nebo soukromém sektoru

14 Etický kodex České bankovní asociace... Vztah pracovníka k bance Pracovník banky plní své povinnosti čestně a svědomitě, v dobré víře, s řádnou péčí a v nejlepším zájmu banky Pracovník banky se vyvaruje všech činností, které vytvářejí konflikt jeho zájmů se zájmy banky Pracovník banky zachovává přísnou mlčenlivost o záležitostech banky, v níž je zaměstnán a o záležitostech klientů Ve veřejném bude pracovník vždy dbát zájmů banky a její obchodní politiky Pracovník banky nesmí svého postavení v bance využít k přijímání nebo vyžadování finančních či věcných výhod Pracovník banky spravuje rovněž své osobní a rodinné záležitosti tak, aby nepoškodil pověst banky, v níž je zaměstnán, či nezavdal podnět k nedůvěře

15 Etický kodex České bankovní asociace... Vztahy banky ke klientele... zásady Banka přistupuje ke všem klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněné zvýhodnění Banka poskytuje klientům služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě Banka posuzuje vhodnost služby pro určitého klienta na základě skutečností zjištěných při jednání o smluvním vztahu a nenabízí službu budoucímu klientu, u kterého je zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že by nemohl dostát svým smluvním závazkům Banka poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace, srozumitelné pro průměrného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen Banka poskytuje klientům dostatečné informace a vysvětlení týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu ke klientovi, včetně nabízené služby

16 Etický kodex České bankovní asociace... pravidla hospodářské soutěže mezi bankami Banka dodržuje dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla slušného a poctivého obchodního styku Banky mezi sebou soutěží nabídkou kvalitních služeb a nepodbízejí se klientům poskytováním neodůvodněných výhod Banka se vyvaruje nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o službách konkurence Obchodní soutěž, akvizice, publicita a reklama bank budou vedeny tak, aby nenarušily důvěryhodnost a nepoškodily prestiž komerčních bank jako celku Banka se zdrží všeho, co by mohlo vést k narušování požadavků tohoto etického kodexu V personálních záležitostech budou banky postupovat obezřetně tak, aby vzájemně nepoškozovaly své možnosti vyžadovat od pracovníků dodržování etických zásad tohoto kodexu nebo vyvozovat důsledky z jejich nedodržení. Především v případech, kdy přecházejí pracovníci z jedné banky do druhé, bude banka při přijímání takového pracovníka postupovat s přihlédnutím k okolnosti, zda u svého předchozího zaměstnavatele neporušil hrubě etické zásady tohoto kodexu

17 Obchodní jednání - geografické zvláštnosti Evropa – Německo, Itálie USA Latinská Amerika – Argentina Asie – Japonsko

18 Společenská odpovědnost firem Ochota dané firmy:  k vykonávání obecně prospěšné a charitativní činnosti  chovat se v rámci svých komerčních aktivit šetrně k životnímu prostředí Stále častěji součást PR a image firmy

19 Společenská odpovědnost nadnárodních korporací... Příklady projektů v rozvojových zemích  firma Google financuje přes Google.org sociální investiční projekty v těchto zemích  Pfizer pomáhá rozvojovým zemím vybudovat infrastrukturu poskytující zdravotní péči a bojovat proti AIDS  Pepsi dohlíží na šetření pitné vody a ulehčení její dostupnosti pro jejich obyvatele,  Telefonica podporuje dodržování lidských práv po celém světě a projekty zaměřené na eliminaci dětské práce,  Shell bojuje proti zněčištění ve městech a podporuje rozvoj malých a středních podniků v Africe

20 Společenská odpovědnost firem v Česku  OKD podporují prostřednictvím své nadace hlavně handicapované, respektive podporuje projekty zaměřené na jejich vzdělávání a plnou integraci do společnosti  Unipetrol podoruje dětské domovy, podpora různých neziskových organizací – nákup didaktických pomůcek, vybavení dětských hřišt

21 Kontaktní údaje Prezentaci zpracoval: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Odborník z VŠ Tel.: +420 Tel.: +420 603 983 156 Email: Email: Kunz.Vilem@seznam.cz Kunz.Vilem@seznam.cz AC Innovation s.r.o. Lisabonská 2394/4 190 00 Praha 9 Tel.: +420 777 748 222 E-mail: E-mail: info@acinnovation.czinfo@acinnovation.cz

22 - DĚKUJI ZA POZORNOST -


Stáhnout ppt "Etika v podnikání Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0039."

Podobné prezentace


Reklamy Google