Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celní audit. Není právními předpisy EU plně definován Pojem celní audit je použit pouze 2x v prováděcím nařízení k celnímu kodexu, není nijak podrobně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celní audit. Není právními předpisy EU plně definován Pojem celní audit je použit pouze 2x v prováděcím nařízení k celnímu kodexu, není nijak podrobně."— Transkript prezentace:

1 Celní audit

2 Není právními předpisy EU plně definován Pojem celní audit je použit pouze 2x v prováděcím nařízení k celnímu kodexu, není nijak podrobně definován čl. 14i písm. a) - „používá účetní systém, který je v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami používanými v členském státě, kde je účetnictví vedeno, a který umožní provádění celních kontrol na základě auditu.“ čl. 253b odst. 4 - „Před udělením povolení zjednodušeného celního prohlášení nebo místního celního řízení celní orgány zkontrolují záznamy žadatele, nelze-li využít výsledků předchozího auditu.“

3 Podklady pro nastavení systému Požadavky Evropské komise na nastavení systému celního auditu Výtky Evropské komise členským státům z dosavadních kontrol Evropské komise na provádění celního auditu v členských zemích EU Právní předpisy České republiky

4 Systém celního auditu podle přestav Evropské komise AUDIT AUDIT PŘED UDĚLENÍM POVOLENÍ AUDIT PO PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ AUDIT SYSTÉMU MIX AUDIT TRANSAKCÍ (JSD) PŘEHODNOCENÍ POVOLENÍ

5 Systém celního auditu v ČR Pojem celní audit je zastřešujícím pojmem pro: Audit před udělením povolení = správní řízení o udělení osvědčení AEO v celní oblasti a správní řízení o povolení v oblasti ZJP, RHÚ a konečného užití Audit po propuštění zboží = kontrola po propuštění zboží s rozšířeným předmětem a rozsahem kontroly, kdy se bude kromě údajů uvedených na JSD kontrolovat rovněž skutečnost, jak držitel dané povolení dodržuje a v případě držitele povolení ZJP nebo osvědčení AEO v celní oblasti se rovněž budou kontrolovat účetní a skladové systémy držitele

6 Systém celního auditu v ČR Přehodnocení povolení = vyhodnocení informací o držiteli osvědčení AEO nebo povolení ZJP, RHÚ a konečného použití (např. informací o dodržování právních předpisů, finanční stabilitě, informací z auditů po propuštění zboží) za účelem posouzení, zda není třeba vydané povolení či osvědčení modifikovat nebo odebrat.

7 Audit před udělením povolení Audit před udělením povolení se provádí v rámci správního řízení zahájeného na základě podané žádosti o povolení. Cílem auditu před udělením povolení je přesvědčit se, zda žadatel plně vyhovuje požadavkům pro udělení takového povolení. K provedení auditu před udělením osvědčení oprávněného hospodářského subjektu je příslušné oddělení 03 AEO, APEO a EORI Celního úřadu pro Jihočeský kraj. K provedení auditu před udělením povolení zjednodušených postupů Pro dovozní nebo vývozní celní režimy, povolení ZJP v tranzitním režimu, povolení ZJP schválený příjemce v režimu tranzitu na podkladě karnetu TIR a povolení režimu s hospodářským účinkem nebo povolení zvýhodněného sazebního zacházení z důvodu zvláštního použití je příslušné oddělení 11 Právních a správních činností celního úřadu.

8 Audit před udělením povolení K provedení auditu před udělením povolení RHÚ nebo konečného užití, o které bylo zažádáno prostřednictvím celního prohlášení, je příslušné oddělení Celní CÚ, které přijímá celní prohlášení. Audit před udělením povolení ZJP se neprovádí, pokud je možné využít výsledků předchozího auditu. Rovněž se audit před udělení povolení ZJP neprovádí u žadatele, který je držitelem osvědčení AEO podle čl. 14a odst. 1 písm. a) nebo c) prováděcího nařízení.

9 Provedení auditu před udělením povolení ZJP Podmínky stanovené v čl. 14i prováděcího nařízení se prověřují zejména v prostorách žadatele (například v místě vedení účetnictví, v místě vedení skladové evidence) formou ohledání věci movitých či nemovitých. Prověřování účetnictví a záznamů žadatele zahrnuje kontrolu a)vedení záznamů a návaznosti jednotlivých operací v účetnictví žadatele, b)používaného systému s cílem prověřit jeho spolehlivost pro vedení záznamů, c)možnosti zpětného dohledání dokladů a dat, včetně schopnosti jejich předložení CÚ v originále, je-li pro propuštění originál dokladu předepsán, tak aby bylo možné zkontrolovat dodržování dovozních zákazů a omezení.

10 Provedení auditu před udělením povolení ZJP Prověřování systému vnitřní kontroly žadatele zahrnuje a)kontrolu účinnosti sebekontrolních mechanismů, které slouží pro předcházení chyb a dodržování podmínek stanovených pro povolení daného režimu či zjednodušení, b)identifikaci a zhodnocení rizik ovlivňujících podnikání hospodářského subjektu. Splnění podmínek uvedených v čl. 14j prováděcího nařízení se prověřuje na základě finanční analýzy.

11 Provedení auditu před udělením povolení RHÚ Provádění auditu před udělení RHÚ v sobě zahrnuje prověření místa provádění operací. Jedná se zejména o a)kontrolu způsobilosti místa pro vykládku a předložení zboží k celnímu řízení, b)kontrolu oprávněnosti použití místa pro vykládku a předložení zboží k celnímu řízení, c)kontrolu zabezpečení prostoru, d)kontrolu evidence zboží v místě provádění operací. Provádění auditu před udělením povolení RHÚ v sobě může dále zahrnovat kontrolu skladových prostor nebo prostor pro provádění zušlechťovacích, přepracovatelských operací nebo místa, kde má zboží dojít konečného užití.

12 Provedení auditu před udělením povolení RHÚ V rámci provádění auditu před udělení povolení RHÚ je možné rovněž ověřit oddělení prostoru, ve kterém bude uloženo zboží podléhající povolení RHÚ, od prostoru, kde je umístěno zboží, které je zbožím Společenství, případně zabezpečení zboží při provádění zušlechťovacích, přepracovatelských operací nebo operací, kterými má zboží dojít konečného užití. Dále je možné v rámci provádění auditu před udělením povolení RHÚ prověřit způsobilost místa pro vykládku a předložení zboží k celnímu řízení (například zda lze na daném místě zboží vyložit a následně předložit k celnímu řízení, zda je místo vybaveno odpovídající vykládací plochou a dalšími prostředky, či personálním obsazením odpovídající druhu použité přepravy zboží).

13 Audit po propuštění zboží Audit po propuštění zboží po udělení osvědčení AEO v oblasti zjednodušených celních postupů a audit po propuštění zboží po udělení povolení ZJP pro dovozní nebo vývozní režimy, povolení ZJP v tranzitním režimu, povolení ZJP SP TIR, povolení RHÚ a povolení konečného užití se provádí formou kontroly po propuštění zboží. Cílem auditu po propuštění zboží je přesvědčit se u držitele povolení, zda nadále vyhovuje požadavkům pro udělení takového povolení nebo zda byl celní režim vyřízen v souladu s podmínkami stanovenými v povolení. Pro provedení auditu po propuštění zboží po udělení osvědčení AEO v oblasti bezpečnosti a zabezpečení a pro ověření finanční stability a dodržování právních předpisů po udělení osvědčení AEO je příslušné oddělení 03 AEO, APEO a EORI Celního úřadu pro Jihočeský kraj.

14 Provedení auditu po propuštění zboží u OHS a ZJP Audit po propuštění zboží po udělení osvědčení OHS v oblasti zjednodušených celních postupů v sobě zahrnuje posouzení správy, organizace, vnitřních postupů a systémů držitele povolení ve stejném rozsahu jako audit před udělením povolení. V rámci tohoto posouzení se zohledňuje aktuální situace držitele osvědčení a dosavadní průběh provádění činností uvedených v povolení. Prověřuje se a)soulad s obecnými požadavky stanovenými čl. 14i prováděcího předpisu, b)správnost výpočtu a platby cla a daní, c)dodržování netarifních opatření.

15 Provedení auditu po propuštění zboží u OHS a ZJP Auditem po propuštění zboží po udělení povolení ZJP se prověřují podmínky a kritéria stanovená v čl. 14i prováděcího nařízení. U povolení zjednodušeného celního prohlášení se kontroluje dodržování podmínek stanovených čl. 14i písm. d), e) a g) prováděcího nařízení. U povolení místního celního řízení se kontroluje splnění podmínek uvedených v čl. 14i. Audit po propuštění zboží po udělení povolení ZJP v sobě zahrnuje posouzení správy, organizace, vnitřních postupů a systémů držitele povolení ve stejném rozsahu jako audit před udělením povolení. V rámci tohoto posouzení se zohledňuje aktuální situace držitele osvědčení a dosavadní průběh provádění činností uvedených v povolení.

16 Provedení auditu po propuštění zboží u OHS a ZJP Prověřování účetnictví a záznamů držitele povolení ZJP zahrnuje kontrolu a)vedení záznamů a návaznosti jednotlivých operací v účetnictví žadatele, b)používaného systému s cílem prověřit jeho spolehlivost pro vedení záznamů, c)možnosti zpětného dohledání dokladů a dat, včetně schopnosti jejich předložení CÚ v originále, je-li pro propuštění originál dokladu předepsán, tak aby bylo možné zkontrolovat dodržování dovozních zákazů a omezení.

17 Provedení auditu po propuštění zboží u OHS a ZJP Prověřování systému vnitřní kontroly držitele povolení ZJP zahrnuje a)kontrolu účinnosti sebekontrolních mechanismů, které slouží pro předcházení chyb a dodržování podmínek stanovených pro povolení daného režimu či zjednodušení, b)identifikaci a zhodnocení rizik ovlivňujících podnikání hospodářského subjektu. Audit po propuštění zboží se provádí kontrolou obchodních dokladů, účetních záznamů a dalších písemností vztahujících se k údajům uvedeným v kontrolovaném celním prohlášení nebo k údajům, které souvisejí s obchodními operacemi, při nichž bylo použito povolení ZJP. Zejména se posuzuje úplnost, správnost a věrohodnost předložených dokladů a to jejich porovnáním s údaji uvedenými v účetnictví držitele povolení ZJP. Audit po propuštění zboží se provádí zejména v prostorách držitele povolení ZJP (například v místě vedení účetnictví, v místě vedení skladové evidence).

18 Provedení auditu po propuštění zboží u RHÚ nebo konečného užití Auditem po propuštění zboží se na vybraném vzorku celních prohlášení kontrolují nejen údaje uvedené v kontrolovaných celních prohlášení, ale i skutečnost, jak při propouštění zboží uvedeného na kontrolovaných celních prohlášení byly dodrženy podmínky stanovené v rámci povolení RHÚ nebo v povolení konečného užití. Auditem po propuštění zboží po povolení RHÚ nebo konečného užití se prověřuje a)vedení záznamů v místě provádění operací, b)úplnost vyřízení režimu nebo dosažení účelu konečného užití dle záznamů držitele povolení v porovnání s evidencí vedenou CS, c)způsobilost místa, které slouží ke skladování, provádění zušlechťovacích nebo přepracovatelských operací nebo místa, kde dochází ke konečnému užití zboží. d)zda deklarované zboží odpovídá charakteristikám zboží se zvláštním použitím e)zda skutečně dovezené množství a hodnoty odpovídá deklarovaným údajům, zda objem dováženého zboží nepřesahuje množství a hodnoty uvedené v povolení f)zda je zboží používáno držitelem povolení a zda je používáno pro účely uvedené v povolení


Stáhnout ppt "Celní audit. Není právními předpisy EU plně definován Pojem celní audit je použit pouze 2x v prováděcím nařízení k celnímu kodexu, není nijak podrobně."

Podobné prezentace


Reklamy Google