Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2016 Ing. Milan Venclík, MBA předseda představenstva Sociální podnikání v praxi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2016 Ing. Milan Venclík, MBA předseda představenstva Sociální podnikání v praxi."— Transkript prezentace:

1 2016 Ing. Milan Venclík, MBA předseda představenstva Sociální podnikání v praxi

2  Zasazovat se o popularizaci sociálního podnikání Prosazování podpory sociálních podnikatelů a sociálních podniků  Usilovat o vytvoření kvalitní spolupráce sociálních podnikatelů a sociálních podniků, která vede k výměně dlouhodobých zkušeností  Prosazovat aktivity, které napomáhají k rozvoji sociálního podnikání  Spolupracovat se subjekty v oblasti sociální podnikání v zahraničí K OMORA S OCIÁLNÍCH P ODNIKŮ - C ÍLE - Sociální podnikání v praxi

3  šíření odborných informací o sociálním podnikání, k tomuto účelu pořádání seminářů, konferencí a jiných obdobných setkání, publikace v periodikách, vydávání vlastních publikací a provozování vlastních webových stránek,  poradenství v oblasti sociálního podnikání jak členům, tak dalším subjektům podnikající v této oblasti nebo zajímající se o toto téma  vyhledávání, shromažďování a zprostředkování informací o sociálním podnikání a souvisejících tématech,  prosazování zájmů členů při komunikaci s veřejnou správou, jinými organizacemi a zahraničními institucemi,  další činnosti, které jsou v souladu s cíli sdružení. K OMORA S OCIÁLNÍCH P ODNIKŮ - Č INNOST - Sociální podnikání v praxi

4  Ukotvení v privátním sektoru  Cílem podnikání je užitek – společenský prospěch (ne finanční zisk)  Účast na trhu není provázena kumulováním a dalším distribuováním zisku  Iniciativa lokální a prováděna místními občany  Výdobytky a služby jsou místního charakteru  Podporují ekonomicky i politicky domácí podnikání PRINCIP EKONOMIKY TŘETÍHO TISÍCILETÍ Sociální podnikání v praxi

5  Kooperace  Spolupráce – tým  Koordinace  Partnerství Nutné podmínky:  Zájem  Znalost  Schopnost ZÁKLADNÍ PILÍŘE Sociální podnikání v praxi

6  Společné cíle a vize  Společné přání  Společné úsilí  Společné řešení problémů  Společné sdílení úspěchů i neúspěchů PODMÍNKY NUTNÉ NIKOLIV VŠAK DOSTAČUJÍCÍ Sociální podnikání v praxi

7  Sociální podniky se etablují na lokální a regionální úrovni  Cílem sociální firmy je integrovat znevýhodněné lidi zpátky do komunity  Pojem komunita pochází z latinského slova „communitas“ a znamená lidské společenství, jehož příslušníci jsou spojeni určitou spřízněností a vzájemnou spolupráci. Pozor: V ČR komunitní není totožné s municipální KOMUNITNÍ PŘÍSTUP Sociální podnikání v praxi

8 Komunita je charakteristická:  svými hranicemi (např. geografické, ekonomické, sociální),  základními pilíři (společné zájmy, účinná komunikace, vzájemná spolupráce),  strukturou (formální a neformální organizace, skrze něž členové komunity prosazují své zájmy). KOMUNITNÍ PŘÍSTUP Sociální podnikání v praxi

9  usnadňuje lidem účast na veřejných věcech,  vytváří si vlastní identitu, záměry,  vytváří si vnitřní a vnější vazby,  vychovává, je schopná předávat hodnoty i formy další generaci,  je otevřená budoucnosti,  má vyvážená institucionální uspořádání. KOMUNITNÍ PŘÍSTUP Sociální podnikání v praxi

10 Komora chce: Prezentovat hodnotový rámec, ke kterému se sociální firma hlásí (smutný případ Slovensko, kde sociální podnikání je synonymum se slovem krádež) A dále poskytovat informace:  zákazníkům,  zaměstnancům,  veřejným institucím Sociální podnikání v praxi

11  Podnikatelská činnost prováděná za účelem generování zisku se sociálním podtextem a sice vytváření vhodných pracovních příležitostí a podmínek pro znevýhodněné občany na trhu práce.  Tím umožňuje společenské uplatnění těchto skupin občanů na trhu práce, kteří se nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce.  Většina zisku podniku je investována do dalšího rozvoje podnikatelských aktivit a do rozvoje lidských zdrojů pracujících v sociálním podniku.  Jedná se specifické výrobní činnosti anebo poskytované služby, které mají převážně místní, tedy komunální charakter. CO JE SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání v praxi

12 „Je postaven na partnerství veřejného a soukromého sociálního sektoru při poskytování veřejných služeb a při prosazování veřejné politiky zaměstnanosti.“ (Hunčová, 2007) CO JE SOCIÁLNÍ PODNIK Sociální podnikání v praxi

13  Minimálně 40 % zaměstnanců musí být z cílových skupin zdravotně postižených a jinak sociálně vyloučených osob.  Snaha o co největší zapojení zaměstnanců do procesu rozhodování.  Minimálně 51 % zisku musí být reinvestováno do dalšího rozvoje podniku.  Orientace na lokální komunitu a využívání místních zdrojů.  Enviromentální přístup k podnikání CO MUSÍ SOCIÁLNÍ PODNIK SPLŇOVAT Sociální podnikání v praxi

14 Cílovou skupinou definovanou pro sociální podnikání jsou především:  zdravotně postižení  občané v předdůchodovém věku  migranti  matky vracející se z rodičovské dovolené  matky - samoživitelky s malými dětmi  dlouhodobě nezaměstnaní  mladí lidé bez praxe  lidé vracející se z výkonu trestu  bezdomovci  mladiství z dětských domovů  lidé s nízkými příjmy CÍLOVÉ SKUPINY Sociální podnikání v praxi

15  Evropskou unií prostřednictvím MPSV ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), Integrovaného operačního programu a programů vytvářených pro MAS  Granty poskytovanými soukromými donátory či nadacemi  Dotacemi poskytovanými krajskými úřady či obcemi  Dotacemi v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, např. dotace na podporu chráněných dílen a chráněných pracovních míst, úhradou nákladů v rámci pracovní rehabilitace MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ Sociální podnikání v praxi

16  Zákon č. 435 ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti § 81, říká že zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.  Povinný podíl činí 4 %.  Povinnost zaměstnavatelé mohou plnit odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům. M OŽNOSTI NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ Sociální podnikání v praxi

17 Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek můžeme v rámci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách umožňuje: Účastní-li se otevřeného řízení, užšího řízení nebo zjednodušeného podlimitního řízení při zadávání podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50% zaměstnanců osobami se zdravotním postižením, je pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15%. SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Sociální podnikání v praxi

18  Sociální podnikání může působit a nabízet své služby také v oblasti poskytování sociálních služeb, které jsou zaměřeny na sociální začleňování osob znevýhodněných či ohrožených sociálním vyloučením.  Jedná se především o poskytování služby sociální rehabilitace, která je poskytována na základě zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb. v pozdějším znění) dle §70. POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální podnikání v praxi

19  Společnost s ručením omezeným  Akciová společnost  Družstvo  OSVČ  Spolky  Ústavy, (OPS)  Nadace a nadační fondy  Církve a církevní právnické osoby PRÁVNÍ FORMY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ Sociální podnikání v praxi

20  Zaměstnávání znevýhodněných osoby nebo lidi vyloučených z trhu práce  Veřejnou správu inspirací a praktickými zkušenostmi a tím modifikovat politiku zaměstnanosti  Politiku sociální soudržnosti ( růst sociálního kapitálu a aktivní prvek sociálního smíru)  Zapojovat místní kapitálové a lidské zdroje včetně zlepšení konkurenceschopnosti v dané oblasti  Péči o životní prostředí, krajinu a kulturní dědictví PŘÍNOS SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ PRO SPOLEČNOST Sociální podnikání v praxi

21 Se sociálním podnikáním souvisejí tři hlavní hodnoty:  Podnikání - sociální firmy kombinují tržní orientaci se sociálním posláním.  Zaměstnanost - sociální podniky jsou podpůrnými pracovišti, jejichž pracovní prostředí poskytuje všem zaměstnancům podporu, příležitost a smysluplnou práci.  Zplnomocnění znevýhodněných skupin (empowerment) ZÁVĚR Sociální podnikání v praxi

22 Komora sociálních podniků má za cíl: prezentovat hodnotový rámec, ke kterému se sociální firma hlásí (smutný případ Slovensko, kde sociální podnikání je synonymum se slovem krádež) A dále poskytovat informace:  zákazníkům,  zaměstnancům,  veřejným institucím. ZÁVĚR Sociální podnikání v praxi

23 Děkuji za pozornost Milan Venclík milan@venclik.cz Sociální podnikání v praxi


Stáhnout ppt "2016 Ing. Milan Venclík, MBA předseda představenstva Sociální podnikání v praxi."

Podobné prezentace


Reklamy Google