Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE TŘEBENIC Analýza rozvoje města Zpracoval: Ing. Augustin Prouza, 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE TŘEBENIC Analýza rozvoje města Zpracoval: Ing. Augustin Prouza, 2011."— Transkript prezentace:

1 SOUČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE TŘEBENIC Analýza rozvoje města Zpracoval: Ing. Augustin Prouza, 2011

2 Co je strategický plán rozvoje obce? Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku (města, obce či mikroregionu) vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským nebo obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek, a poskytování určité orientace pro podnikatelské subjekty při stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských plánů. Strategický plán sestavuje zpravidla větší skupina autorů s různým odborným zaměřením. Doba sestavování plánu je přibližně půl roku až rok, u komplikovaných plánů může být i delší. Plány jsou často oponovány neziskovými organizacemi.

3 Součásti strategického plánu Správný strategický plán má následující součásti: Vize - jedna nebo dvě věty, které říkají, jakého cíle chtějí autoři plánu dosáhnout Teze - cca 1 strana, shrnující klíčové oblasti, které má plán řešit Shrnutí současného stavu Formulace cílových skupin plánu (pro koho je plán určen) SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb) Přehled jednotlivých oblastí rozvoje (např. doprava - kultura - životní prostředí apod.) Harmonogram plnění plánu Závěr, obsahující doložku o schválení zastupitelstvem a době platnosti

4 Swot analýza SWOT analýzu lze chápat jako identifikaci interních silných a slabých stránek zkoumané jednotky ve vztahu k příležitostem a hrozbám, jejichž nositelem je vnější prostředí. Bližší pohled na jejich vzájemnou interakci nabízí jednoduchý prostředek pro rozhodovací procesy a strategické plánování. První krok SWOT analýzy spočívá v sestavení seznamu jednotlivých položek.

5 Seznam základních položek analýzy Silné stránky definují situaci a okolnosti, které jsou pro naše záměry příznivé a ze kterých můžeme vycházet Slabé stránky jsou naopak okolnosti a situace, které nám při realizaci našeho záměru chybějí Příležitosti jsou možnosti, kterých můžeme při realizaci našeho záměru využít Ohrožení, to jsou skutečnosti a předpokládané situace, které realizaci našeho záměru ohrožují

6 Jednotlivé úrovně plánu rozvoje Rozvojová vize (RV) popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo. Klíčové oblasti (KO) představují strukturovanou formulaci hlavních tématických sektorů, v rámci kterých je nutno danou problematiku řešit. Vymezení klíčových oblastí slouží k logickému uspořádání Plánu rozvoje. Strategické cíle (SC) jsou odvozeny od vize města a představují cesty, jak dané vize dosáhnout. Strategické cíle by měly být následně naplňovány jednotlivými opatřeními. Opatření (rozvojové aktivity - RA) na nejnižší úrovni návrhové části by byly obecně i konkrétně formulované záměry, naplňované dílčími aktivitami. Jejich realizace by byla střednědobá až krátkodobá.

7 Úrovně plánu rozvoje graficky ROZVOJOVÁ VIZE KO SC RA dtto rozvoj.aktivity (opatření) strat. cíle klíčové oblasti

8 Možná struktura pro realizaci Statutární orgán města (zastupitelstvo) Výkonná jednotka (rada) Komise pro místní rozvoj Partneři v regionu (obci) Instituce realizující projekty Opatření Projekty

9 Příklad vize Třebenice by měly být malebným městečkem, prosperujícím na základě cestovního ruchu.

10 Příklad klíčových oblastí Bydlení a infrastruktura Sociální věci a zdravotnictví Mládež a volný čas, kultura Podnikání a cestovní ruch Rozvoj místních částí (připojených obcí) Ekologie

11 Příklad strategických cílů Například v klíčové oblasti č.1 – bydlení a infrastruktura: cíl č.1 – vytváření příznivých podmínek pro novou bytovou výstavbu a zefektivnění správy a hospodaření s majetkem města cíl č.2 – zkvalitnění dopravní dostupnosti cíl č.3 – zkvalitnění bezpečnosti ve městě a péče o veřejná prostranství cíl č.4 – optimalizace občanské vybavenosti

12 Příklad analýzy klíčové oblasti - sociální věci a zdravotnictví Silné stránky: - poliklinika, lékárna, fungující klub seniorů, silná podpora města a aktivní přístup, Slabé stránky: - neexistence domu s pečovatelskou službou, nedostatek prostor pro sociální služby, obtížná dostupnost sociálních služeb ve venkovských částech města, Příležitosti: možnost čerpání dotací, podpořit vznik poskytovatelů služeb, osobní asistence, Ohrožení: finance, nezájem klientů,

13 Opatření k naplnění cílů Strategické cíle by měly být naplňovány prostřednictvím opatření. Opatření jsou obecněji formulované záměry, které se naplňují podporou konkrétnějších aktivit. V zájmu zachování přehlednosti a účelovosti musí být snaha zajistit naplnění stanovených cílů minimálním počtem opatření krátkodobého až střednědobého charakteru.

14 Příklad tvorby opatření v KO – Podnikání a cestovní ruch P1 – Tvorba příznivých podmínek pro rozvoj podnikání na území města P1.1. – Zintenzivnění spolupráce mezi městem a místními podnikateli P1.2. – Nabídka a prodej vhodných pozemků a nebytových prostor pro podnikání P2 – Zkvalitnění a další rozvoj základní a doplňkové infrastruktury cestovního ruchu a využití potenciálu města a území pro tvorbu nových produktů cestovního ruchu a zvýšení turistické nabídky města a regionu P2.1. – Rozvoj propagace města P2.2. – Hypoturistika P.2.3.- Napojení na stávající cyklostezky

15 Příklad rozvedení opatření P2.1. Popis opatření: K propagaci města je nutno využít různá informační média (letáky, internet, mediální vstupy a pod.). Opatření se zaměřuje na metodické a obsahové propracování takových materiálů, které prezentují město nebo jeho akce. Zároveň musí být pozornost věnována vhodným způsobům distribuce takových materiálů a přizpůsobení typu návštěvníka. Doba realizace: 2010 Odhad nákladů: 100 000 Kč Zdroj financování: Rozpočet města Zodpovídá: Místostarostka, školská a kulturní komise

16 Důležité podmínky Úspěšná realizace Plánu rozvoje je závislá na: politické vůli a vstřícnosti představitelů samosprávy k potřebám města a občanů, kvalitě systému, na přípravě a realizaci projektů, organizační struktuře a kvalitě Komise pro rozvoj města, komunikaci, osvětě a propagaci, kontrolním mechanizmu a zpětné vazbě

17 Závěr Součástí přípravy musí být i průzkum názorů občanů, jehož cílem by bylo získat nejen názory občanů na současné problémy a potřeby města, ale i podporu jeho budoucímu rozvoji. Průzkum může být realizován pomocí dotazníků, později třeba i pomocí besed. Strategický plán rozvoje je nutno chápat jako dynamický dokument, vyvíjející se na základě požadavků občanů, aktuální situace, finančních možností a dalších okolností, ovlivňujících rozvoj města.

18 Akční plán rozvoje města Třebenice. Obecně o dokumentu Akční plán rozvoje města Třebenice (APRM) je dokument, kde dochází ke konkrétnímu rozpracování vhodných rozvojových záměrů v kratším časovém horizontu. APRM je vypracován pro období tří let, tj. na léta 2011 – 2013 a jsou zde zakomponovány pouze záměry, jejichž uskutečnění přispívá k vyváženému rozvoji hospodářského a společenského života města. Jsou zde zakomponovány jak záměry investiční s nižšími náklady, protože město je již dostatečně zadluženo vybudováním víceúčelové sportovní haly. Bude-li ještě možnost zapojit se do dotačního programu EU, bude samozřejmě využit, stejně jako dotační tituly v ČR. Neobdržení dotace může znamenat výrazné omezení rozsahu, popř. odsunutí termínu realizace projektu. Je tedy důležité průběžně provádět aktualizaci APRM podle úspěšnosti podaných žádostí a podle postupu realizace jednotlivých opatření (rozvojových aktivit). Každé opatření (RA), uvedené v rámci APRM je rozpracováno v následující struktuře:

19 Struktura rozvojové aktivity Název projektu:Stručný a výstižný název opatření (RA) Návaznost na SPRM: Uvést, k jaké klíčové oblasti a strategickému cíli ve SPRM se toto opatření vztahuje. Popis opatření (záměru): Stručný popis opatření, vč. jednoduchého zdůvodnění, proč a co projekt řeší. Výstupy opatření (záměru): Stručně, v bodech definované hlavní výstupy opatření. Fáze realizace opatření:Hlavní kroky a realizace opatření. Dotační zdroje: Uvedení vhodných zdrojů financování z grantových programů EU, popř. ČR. Předpokládaný finanční podíl města:V návaznosti na předešlý bod odhadnout procentuální podíl města.


Stáhnout ppt "SOUČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE TŘEBENIC Analýza rozvoje města Zpracoval: Ing. Augustin Prouza, 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google