Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Ing. Jakub Pechlát Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Seminář „Inteligentní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Ing. Jakub Pechlát Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Seminář „Inteligentní."— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Ing. Jakub Pechlát Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Seminář „Inteligentní specializace regionální inovační strategie pro Prahu“ Praha, 10. prosince 2012

2 Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce Co je inteligentní (smart) specializace? Podle Evropské komise: „Národní/regionální výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci jsou integrované programy pro ekonomickou transformaci v konkrétním místě, které se zaměřují na 5 důležitých bodů:  Podpůrné politiky a investice směřují na klíčové národní/regionální priority, výzvy a potřeby pro rozvoj založený na znalostech  Staví na národních/regionálních silných stránkách, konkurenčních výhodách a potenciálu pro excelenci  Podporují technologické i praktické inovace a usilují o stimulaci investic soukromého sektoru  Usilují o maximální zapojení zainteresovaných stran a podněcují inovace a experimentování  Opírají se o analýzy a propracované systémy monitoringu a evaluace“ Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_cs.pdf

3 Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce Jaké jsou cíle inteligentní specializace?  Zlepšení inovačního procesu  Zlepšení správy a užší zapojení zainteresovaných subjektů  Rozvoj a implementace strategií pro ekonomickou transformaci  Řešení hospodářských a společenských výzev  Zviditelnění regionů pro zahraniční investory  Posilování vnitřních i vnějších vazeb regionu  Prevence překrývání a replikace rozvojových strategií  Akumulace „kritického objemu“ zdrojů  Propagace předávání znalostí a technologické diverzifikace Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_cs.pdf

4 Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Historie V letech 2002-2004 byla pro Prahu vypracována inovační strategie (projekt BRIS) Vycházela ze strategického plánu města, schváleného ZHMP v roce 2000, ve které byla oblast podpory vědy, výzkumu, vzdělávání, inovací a malého a středního podnikání identifikována jako hlavní cesta k zajištění budoucí prosperity a konkurenceschopnosti města Realizovala se polovina Akčního plánu Principy RIS se zapracovaly do OPPK × BRIS nebyla přijata RHMP/ZHMP × Nevznikla Regionální rada pro inovace Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce

5 Program realizace strategické koncepce na období 2009-2015 (schválený ZHMP v 10/09) zdůrazňuje zejména tyto priority: 1) Posílit význam a ekonomickou výkonnost hl. m. Prahy v České republice i v nové Evropě, zejména realizací inovačního programu města a lepším využitím vědecko-výzkumného a vzdělávacího potenciálu Prahy 2) Zachovat současnou vysokou atraktivitu města dalším rozšířením a rekonstrukcí jeho dopravní a technické infrastruktury ochranou a zlepšováním jeho přírodního i urbánního prostředí systematickou péčí o historické památky a kulturní hodnoty města zlepšováním životních podmínek ve městě pro jeho obyvatele i návštěvníky Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy

6 Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce Faktická změna nastala až v roce 2011, kdy nový primátor Prahy Bohuslav Svoboda zřídil na partnerském principu Pražskou radu pro výzkum a ekonomiku – „PRVEK“ Členové rady: Primátor hl. m. Prahy Radní pro oblast vzdělávání Radní pro podnikatelskou sféru Akademie věd České republiky Vysoké školy (UK, ČVUT, VŠE) Podnikatelé (AMSP, AIP) Tajemnictví rady: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy

7 Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce Co se odehrálo  Bylo rozhodnuto o aktualizaci Pražské inovační strategie z roku 2004 (nevytvářet nový dokument)  Byla zřízena pracovní skupina pro aktualizaci RIS (hl. m. Praha, Akademie věd, UK, ČVUT, CzechInvest, HK HMP, AMSP, AIP, TIC ČKD, Technologické centrum AV)  Proběhla aktualizace SWOT analýzy  Zpracovány dodatečné analytické materiály  Pilotní šetření poptávky po rizikovém kapitálu  Analýza regionální specializace Prahy Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy

8 Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce SWOT - Silné stránky  Praha centrum ČR – koncentrace hlavních aktérů inovační infrastruktury  Specifická struktura ekonomiky s vysokým podílem služeb  Nadprůměrná kvalifikační úroveň lidských zdrojů  Posilování high-tech sektoru a silný mid-tech sektor (znalostně náročné služby)  Rostoucí kvalita výzkumných pracovišť v hlavním městě, posilování zahraničních vazeb a sítí  Atraktivita regionu pro investory, včetně investic do vývojových center  Image atraktivního regionu a významného centra střední a východní Evropy

9 Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce SWOT - Slabé stránky (1)  Fragmentovanost inovačního systému Prahy: chybějící kooperace mezi jednotlivými subsystémy – podniky (aplikační sférou), výzkumem (akademickou a výzkumnou sférou) a veřejnou správou (samosprávou města)  Vysoké náklady (pracovní síla, investice, služby aj.) ve srovnání s ostatními regiony ČR  Chybějící strategická vize a cíle k využití existujícího výzkumného a inovačního potenciálu  Nedostatečná komunikace ze strany veřejného sektoru se zbývajícími aktéry inovačního systému, pro které jsou připravovány programy podpory  Převažující „one-size-fits-all“ přístup v podpoře – spíše kopírování existujících modelů bez potřebného „ušití na míru“ potřebám regionu  Omezený rozsah služeb článků zprostředkujících inovace; nedostatečná kvalita existujících služeb a nevyřešené provozní financování  Chybějící finanční zdroje pro inovační projekty jak ze strany veřejné podpory, tak i ze strany bankovního a komerčního sektoru

10 Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce SWOT - Slabé stránky (2)  Nedořešení mechanizmů zakládání spin-off firem a transferu technologií  Malá „zakořeněnost“ výzkumných institucí v regionu – bližší je vlastní přiřazení na národní úroveň, město zatím není vnímáno jako partner pro rozvoj  Nízký zájem institucí výzkumu a vývoje o komerční využití výstupů své práce včetně nedořešených rámcových podmínek a motivace výzkumníků  Vysoký podíl VaV pracovišť bez potenciálu produkovat komerčně uplatnitelné výsledky (pracoviště základního výzkumu)  Malý počet inovačních firem, především v high-tech a jiných odvětvích s potenciálem spolupráce s výzkumem a vývojem  Chybějící strategické trendy rozvoje podnikatelských sektorů a souvisejících technologií  Nízký vliv zahraničních investic na oblast domácích inovací – zahraniční investice i v oblasti vývoje využívají často především nákladovou výhodu (oproti zahraničí), nikoliv místní, unikátní know-how

11 Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce SWOT - Příležitosti  Využití synergie koncentrace vědeckého, vzdělávacího, podnikatelského a finančního potenciálu regionu  Přijetí národních koncepcí (Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, Národní inovační strategie ČR) s výhledem na pozitivní systémové změny v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání  Reforma systému VaVaI – důraz na podporu kvality a excelence společně s vyšší podporou celého inovačního procesu (nikoliv jen VaV)  Evropská podpora inovací – koncentrace budoucí regionální politiky na oblast podpory VaVaI a znalostně založené konkurenceschopnosti, zejména v Praze  Vybudování špičkových výzkumných infrastruktur v zázemí Prahy  Využití kvalitativně vyšších forem přímých zahraničních investic vázaných na high-tech a kooperaci s výzkumnou sférou

12 Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce SWOT - Hrozby  Zhoršení makroekonomické situace regionu a související propad příjmů do rozpočtu HMP a klesající atraktivita regionu pro investory  Stagnace výdajů směřující na oblast VaVaI v důsledku zhoršené ekonomické situace  Přesměrování finanční podpory z veřejných zdrojů na provozní financování nově budovaných mimopražských VaV kapacit  Podpora velkých investic do VaV bez vazby na komerčně úspěšné inovace  Únik kvalifikovaných lidských zdrojů do ostatních regionů ČR a zahraničí  Ztráta atraktivity regionu pro zahraniční investory i nové (špičkové) pracovníky v důsledku prohlubujících se problémů metropole (infrastruktura, bydlení, bezpečnost atd.)

13 Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce 4 tematické okruhy a 14 strategických cílů (1) 1.Inovace pro podnikání Specifické portfolio služeb pro inovace Podpora inovací ve službách Specifické finanční nástroje pro podporu inovací Kvalitní infrastruktura pro podporu inovačního podnikání 2.Výzkum pro inovace Prostředí pro transfer znalostí Ucelený systém infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace

14 Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce 4 tematické okruhy a 14 strategických cílů (2) 3. Lidské zdroje Systém pro vyhledávání talentů Rozvoj talentů ve vzdělávacím procesu Udržení lidského kapitálu a podpora mobility Podpora komercializace výsledků výzkumu a vývoje Kvalifikovaný personál poskytující služby pro inovace 4.Inovační region Praha Koordinovaná spolupráce aktérů inovačního prostředí Propagace Prahy jako středoevropského centra výzkumu, vývoje a inovací Praha jako atraktivní destinace vytvářející kvalifikovaná pracovní místa

15 Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce Příklady opatření Komplexní systém služeb pro inovační podnikání v Praze Podpora sociálních inovací Podpora excelence ve VaV a využití kapacit VaVaI pro potřeby města Příprava a rozvoj talentů Rozvoj spolupráce výzkumné a aplikační sféry Propagace Prahy vůči podnikatelům a vědcům v ČR i v zahraničí Specifikace opatření: Název opatření Stručný popis Cíle Aktivity / nástroje / typy projektů Předpokládaní nositelé aktivit Cílové skupiny Indikátory / způsob monitoringu Uskutečnily se 2 workshopy (únor 2012) 16 opatření 50 účastníků z 27 organizací Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy

16 Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce Navržená opatření – Tematická oblast 1 Strategický cíl 1.1) Specifické portfolio služeb pro inovace Opatření 1.1) Komplexní systém služeb pro inovační podnikání v Praze Strategický cíl 1.2) Podpora inovací ve službách Opatření 1.2.1) Identifikace příležitostí pro inovace ve službách Opatření 1.2.2) Podpora sociálních inovací Strategický cíl 1.3) Specifické finanční nástroje pro podporu inovací Opatření 1.3) Vytvoření systému finančních forem podpory stimulujících rozvoj podnikání a inovací Strategický cíl 1.4) Kvalitní infrastruktura pro podporu inovačního podnikání Opatření 1.4) Konsolidace a racionalizace fungování infrastruktury pro inovační podnikání

17 Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce Navržená opatření – Tematická oblast 2 Strategický cíl 2.1) Prostředí pro transfer znalostí Opatření 2.1.1) Podpora vzniku a rozvoje center transferu technologií Opatření 2.1.2) Medializace a popularizace výsledků a kapacit výzkumu, vývoje a inovací Strategický cíl 2.2) Ucelený systém infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace Opatření 2.2) Podpora excelence ve výzkumu a vývoji a využití kapacit výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby města

18 Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce Navržená opatření – Tematická oblast 3 Strategický cíl 3.1) Systém pro vyhledávání a talentů Opatření 3.1) Vyhledávání talentů Strategický cíl 3.2) Rozvoj talentů ve vzdělávacím procesu Opatření 3.2) Příprava a rozvoj talentů Strategický cíl 3.3) Udržení lidského kapitálu a podpora mobility Opatření 3.3) Podpora mobility: lákání talentů z jiných krajů/států a podpora stáží v zahraničí Strategický cíl 3.4) Podpora komercializace výsledků výzkumu a vývoje Opatření 3.4) Rozvoj a spolupráce výzkumné a aplikační sféry Strategický cíl 3.5) Kvalifikovaný personál poskytující služby pro inovace Opatření 3.5) Rozvoj lidských zdrojů ve službách pro inovace

19 Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce Navržená opatření – Tematická oblast 4 Strategický cíl 4.1) Koordinovaná spolupráce mezi subsystémy inovačního prostředí (podniky, výzkum, veřejná správa) Opatření 4.1) Společné strategické řízení Strategický cíl 4.2) Propagace Prahy („Pražského metropolitního regionu“) jako středoevropského centra výzkumu, vývoje a inovací Opatření 4.2) Propagace Prahy vůči podnikatelům a vědcům v ČR i v zahraničí Strategický cíl 4.3) Praha jako atraktivní destinace vytvářející vysoce kvalifikovaná pracovní místa Opatření 4.3) Cílený marketing města jako sídla firem vytvářejících kvalifikovaní pracovní místa

20 Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce Praha spustila oficiální webové stránky k aktualizaci RIS – www.rishmp.cz Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy

21 Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce Akční plán – projektové náměty  sběr projektových námětů duben – srpen 2012  shromážděno 41 námětů  náměty posouzeny Pracovní skupinou pro aktualizaci RIS a projednány PRVKEM  výsledek: 30 námětů doporučeno k zařazení do Akčního plánu RIS  7 projektových námětů je vhodných pro financování z končících OPPA/OPPK Tematická oblast 1 – 8 (9) projektů Tematická oblast 2 – 3 projekty Tematická oblast 3 – 15 projektů Tematická oblast 4 – 3 projekty

22 Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce Akční plán – projektové náměty hl. m. Prahy  Řídicí struktura implementace RIS HMP - koordinace aktivit na podporu a rozvoj VaVaI sféry  Pražský inovační portál - komplexní prezentace informací z oblasti VaVaI  Marketingová strategie hl. m. Prahy pro oblast VaVaI - prezentace VaVaI kapacit a aktivit uvnitř regionu i navenek  podpora talentovaných žáků a studentů - systémové řešení práce s talenty  Inovační vouchery - podpora spolupráce výzkumné a podnikatelské sféry (od 2013)

23 Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce Další kroky Zapracování konceptu tzv. inteligentní (smart) specializace Proč inteligentní specializace? Je to tzv. předběžná podmínka pro poskytnutí podpory ze strukturálních fondů EU v období 2014-2020 pro tematické cíle „Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací“ a „Zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií“ Hl. m. Praha je pro tyto účely:  registrováno v S3 Platformě (provozuje JRC IPTS v Seville)  zastoupeno v Koordinační radě pro S3 strategii při MŠMT

24 Hl. m. Praha - Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce Aktualizace RIS Příprava programového období EU 2014-2020 RIS Prioritní osa Opatření RIS Investiční priority Aktivity, typy projektů Aktivity, typy projektů Typy projektů

25 Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Jakub Pechlát Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Vyšehradská 57 128 00 Praha 2 tel.: 236 005 677, 601 551 931 e-mail: pechlat@urm.praha.eu web: www.urm.cz, www.rishmp.cz


Stáhnout ppt "Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Ing. Jakub Pechlát Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Seminář „Inteligentní."

Podobné prezentace


Reklamy Google