Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA Mgr. Michal Oblouk. ŠKOLA  slovo řeckého původu – SCHOLÉ = hra, volný čas, zotavení duše  systém českého školství: a)mateřská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA Mgr. Michal Oblouk. ŠKOLA  slovo řeckého původu – SCHOLÉ = hra, volný čas, zotavení duše  systém českého školství: a)mateřská."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA Mgr. Michal Oblouk

2 ŠKOLA  slovo řeckého původu – SCHOLÉ = hra, volný čas, zotavení duše  systém českého školství: a)mateřská škola b)základní škola c)střední škola d)vysoká škola

3 MATEŘSKÁ ŠKOLA  pro děti od 3 do 6 let

4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA  povinná školní docházka (zavedla ji r. 1774 Marie Terezie) – začíná v 6 letech  výuka různých předmětů a)1. stupeň – 1. až 5. ročník b)2. stupeň – 6. až 9. ročník

5 STŘEDNÍ ŠKOLA - gymnázium  poskytuje všeobecné vzdělání – příprava na vysokou školu  čtyřleté studium zakončené maturitou

6 STŘEDNÍ ŠKOLA - střední odborná škola  poskytuje odborné vzdělání – výuka odborných předmětů  zpravidla čtyřleté studium zakončené maturitou  průmyslové školy, zdravotnické školy, obchodní akademie, hotelové školy, pedagogické školy  konzervatoř – připravuje mimořádně talentované žáky v uměleckých oborech, po 4 letech maturitní zkouška, vzdělávání ale končí po dalších 2 letech absolutoriem (veřejné vystoupení) + udělení titulu diplomovaný umělec

7 STŘEDNÍ ŠKOLA - střední odborné učiliště  připravuje žáky na nejrůznější profese v oblasti řemesel a služeb  4 učební obory – maturita  3 učební obory – závěrečná zkouška (výuční list) + možnost maturity – nástavba  2 učební obory – závěrečná zkouška (osvědčení o způsobilosti k výkonu daného povolání)

8 LYCEUM  čtyřletý obor ukončený maturitou  absolventi získávají úplné střední odborné vzdělání, ale ne kvalifikaci pro výkon povolání, většina proto pokračuje ve vysokoškolském studiu  ekonomické, pedagogické, přírodovědné, technické, vojenské, zdravotnické

9 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA  poskytuje absolventům středních škol zakončených maturitní zkouškou možnost dalšího zvyšování kvalifikace  obory jsou zaměřeny především na praktickou profesní orientaci a trvají zpravidla 3 roky  studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce  úspěšnému absolventovi je udělen neakademický titul diplomovaný specialista (DiS.) uváděný za jménem

10 VYSOKÁ ŠKOLA  vzdělávací instituce, právnická osoba poskytující terciární vzdělávání  nejvyšší článek vzdělávací soustavy  studenti a pedagogové tvoří akademickou obec  jediná instituce, která má právo udělovat akademické tituly  výuka je prováděna a řízena především profesory a docenty  v Česku musí student univerzity nejprve získat maturitu

11 DRUHY VYSOKÝCH ŠKOL - podle typu: 1.univerzitní - vysoká škola, kde učitelé přednáší studentům o vědě ve více oborech, člení se na fakulty, které se dále dělí na katedry nebo ústavy, mohou uskutečňovat všechny typy studijních programů 2.neuniverzitní - uskutečňují především bakalářské studijní programy, ale mohou též uskutečňovat magisterské studijní programy, nečlení se na fakulty - podle právní formy: 1.veřejné - jsou zřizovány a rušeny zákonem, v ČR 26, jsou financovány především dotacemi ze státního rozpočtu 2.soukromé - k provozu činnosti musí udělit souhlas MŠMT, jsou financovány především z vlastních zdrojů 3.státní - jsou policejní a vojenské, spravovány přímo příslušnými ministerstvy, nemají právní subjektivitu a jsou organizačními složkami státu, omezena vysokoškolská samospráva, v ČR 2 - Policejní akademie a Univerzita obrany

12 STUDIUM NA VŠ  studium může probíhat v prezenční (denní), distanční (dálkové) nebo v kombinované formě  třístupňová struktura studia: 1.bakalářský program - příprava na magisterský program nebo na výkon povolání, doba studia je 3 až 4 roky, absolventům se uděluje titul Bc. (bakalář) nebo BcA. (bakalář umění) 2.magisterský program - navazuje na bakalářský program, trvá 2 až 3 roky, u oborů, které vyžadují delší přípravu (např. právo nebo lékařství), nenavazuje na bakalářský program, délka studia je pak 5 až 6 let, absolventům se uděluje titul Mgr. (magistr), MgA. (magistr umění), Ing. (inženýr), Ing. arch. (inženýr architekt), MUDr. (doktor medicíny), MDDr. (zubní lékař), MVDr. (doktor veterinární medicíny), absolventi s titulem Mgr. poté mohou projít rigorózním řízením a získat tzv. „malý doktorát" – JUDr. (doktor práv), PhDr. (doktor filozofie), RNDr. (doktor přírodních věd), PharmDr. (doktor farmacie), ThLic. (licenciát teologie) nebo ThDr. (doktor teologie) 3.doktorský program - zaměřen na vědeckou a výzkumnou činnost, délka studia jsou 3 až 4 roky, absolventům se uděluje titul Ph.D. (doktor) nebo Th.D. (doktor teologie)

13 SPECIÁLNÍ ŠKOLSTVÍ  vzdělávání osob s mentální retardací 1.speciální MŠ 2.ZŠ PRAKTICKÉ - děti, které nemohou s úspěchem studovat na ZŠ (např. s lehkým mentálním postižením nebo s podprůměrnou rozumovou schopností), cílem je příprava na zapojení do běžného života, obdobné předměty jako na běžných ZŠ, důraz je kladen na velký počet praktických hodin a tělesné výchovy, školy jsou devítileté 3.ZŠ SPECIÁLNÍ - vychovává a vzdělává obtížně vzdělavatelné žáky, většinou se středně těžkou mentální retardací, vzdělávání je velmi náročné (odborný speciální pedagog, malé skupiny žáků, speciální učebnice, sešity, rozvrh, klidné prostředí), desetiletá školní docházka, cílem je osvojení hygienických návyků, sebeobsluhy, pracovních dovedností s předměty denní potřeby, rozvíjet psychické a fyzické schopnosti a předpoklady, důležitým cílem je vybavit žáky triviem základních vědomostí a dovedností (čtení, psaní, počítání)

14 PROFESNÍ PŘÍPRAVA  po ukončení povinné školní docházky se žáci mohou dále vzdělávat v těchto vzdělávacích institucích: 1)praktická škola s jednoletou přípravou - pro žáky s těžším mentálním postižením, s více vadami, s autismem, hlavními předměty jsou rodinná výchova, ruční práce a praktická cvičení, žáci se připravují většinou na práci v chráněném prostředí a na pomocné a úklidové práce v sociálních a zdravotních zařízeních 2)praktická škola s dvouletou přípravou - určena pro žáky, kteří ukončili ZŠ praktickou nebo speciální v nižším než devátém ročníku, cílem je prohloubení znalostí získaných v povinné školní docházce a osvojení manuálních prací dle vybraného oboru 3)odborné učiliště – svým uspořádáním podobné SOU, žáci si zde prohlubují a doplňují znalosti získané v ZŠ praktické a připravují se na svou profesi (např. kamenické, kovářské, pekařské, prodavačské, zámečnické práce), 2 a 3 roky

15 ZDROJE  http://www.zs.tatenice.cz/onas.php http://www.zs.tatenice.cz/onas.php  http://www.zivefirmy.cz/zs-a-ms-tatenice_f268692 http://www.zivefirmy.cz/zs-a-ms-tatenice_f268692  http://www.tatenice.cz/obec.php http://www.tatenice.cz/obec.php  http://www.lanskroun.eu/ http://www.lanskroun.eu/  http://www.skoly.cz/subjekt/110009643401000001 http://www.skoly.cz/subjekt/110009643401000001  http://www.santovka.cz/lokalita/ http://www.santovka.cz/lokalita/  http://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova http://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova  http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD_%C5%A1kolstv%C3%AD_v_ %C4%8Cesku http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD_%C5%A1kolstv%C3%AD_v_ %C4%8Cesku  https://cs.wikipedia.org/wiki/Lyceum https://cs.wikipedia.org/wiki/Lyceum  https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_odborn%C3%A1_%C5 %A1kola https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_odborn%C3%A1_%C5 %A1kola  https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola


Stáhnout ppt "ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA Mgr. Michal Oblouk. ŠKOLA  slovo řeckého původu – SCHOLÉ = hra, volný čas, zotavení duše  systém českého školství: a)mateřská."

Podobné prezentace


Reklamy Google