Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Výchovn ě vzd ě lávací systém Č R Část 2. Pedagogika Mgr. Irena Kudláčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Výchovn ě vzd ě lávací systém Č R Část 2. Pedagogika Mgr. Irena Kudláčková."— Transkript prezentace:

1 Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Výchovn ě vzd ě lávací systém Č R Část 2. Pedagogika Mgr. Irena Kudláčková

2 1. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – Mateřské školy – Speciální mateřské školy – Přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním DRUHY VZDĚLÁVÁNÍ

3  Pro děti 3 – 6 let  Docházka nepovinná, rozhodují o ni rodiče ( První dva roky se platí školné, poslední rok je zdarma )  Doporučuje se, aby dítě absolvovalo předškolní výchovu poslední rok v MŠ před nástupem do ZŠ.  Nenásilnou formou si zde dítě osvojuje vědomosti a návyky důležité pro nástup do školy.

4 RVP pro předškolní vzdělávání 5 základních oblastí  Dítě a jeho tělo (pohyb, zdraví, bezpečí)  Dítě a jeho psychika (jazyk, řeč, poznávací schopnosti, myšlení, učení, předvídavost, fantazie, sebepojetí, city a vůle)  Dítě a ten druhý (vztahy, komunikace)  Dítě a společnost (lidská společnost, kultura, umění)  Dítě a svět (přírodní, kulturní i technické životní prostředí, změna, vývoj, globální a civilizační problémy)

5 Struktura v MŠ  Jednotlivé třídy cca po 25 dětech a) homogenní (stejný věk) b) heterogenní (různý věk)

6 VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI  Postižené děti dochází do běžné MŠ a integrují se mezi dětí zdravé  Speciální třídy v běžné MŠ  Speciální mateřské školy

7 2. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  RVP ZV – zpracoval Výzkumný ústav v Praze (2004). Každá škola si povinně na jeho základě zpracovává svůj ŠVP  Pro děti 6 – 15 let  Povinná školní docházka  9 letá školní docházka – rozdělena na 1. a 2. stupeň

8 První stupeň (1.-5.třída)  základní vzdělávácí dovednosti a návyky  důraz kladen na mateřský jazyk a matematiku, od 3.tř.cizí jazyk  Prvouka, vlastivěda a přírodověda – základní poznatky o přírodě společnosti  Tělesná, hudební a dramatická výchova přispívají k všestr. harmon.rozvoji jedince Kvalifikovaný učitel (PF – Mgr., obor Učitelství pro 1.st.ZŠ) učí všechny předměty a je zároveň třídním učitelem.

9 Druhý stupeň (6.-9.třída)  prohlubuje a rozvíjí vědomosti a dovednosti z 1.st.  Soustava společenskovědních a přírodovědných předmětů  Většina předmětů je povinná, další jsou volitelné nebo nepovinné. Cílem základního vzdělávání je, aby se žáci naučili učit a získali předpoklady k celoživotnímu vzdělávání.

10  Kvalifikace učitele (PF, či jiná fakulta připravující učitele ve dvouoborových aprobací např.ČJ-Hv)  Tyto předměty učitel vyučuje v různých třídách 2.stupně a v některé třídě je třídním učitelem.  Základní školy zřízuje obec, církev a náboženské organizace nebo soukromé osoby.

11 Do základního vzdělávání zařazujeme: a) VÍCELETÁ GYMNÁZIA – určeny pro nadané děti 6-ti leté (po ukončení 7.ročníku ZŠ) 8-mi leté (po ukončení 5.ročníku ZŠ) b) KONZERVATOŘE – určeny pohybově a hudebně nadaným dětem 8-leté (po ukončení 5. ročníku ZŠ)

12 3. STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  Střední školy poskytují všeobecné a odborné vzdělávání  Soustavně připravují mládež pro výkon povolání  Připravují k dalšímu studiu na vyšších odborných školách či vysokých školách

13 Střední školy dělí se na 3 typy:  Gymnázia  střední odborné školy a konzervatoře  střední odborná učiliště

14 a) Gymnázia  zakončené maturitou  4letá gymnázia navazující na ZŠ  víceletá gymnázia (8letá a 6letá) b) Střední odborné školy  jsou nejméně 4leté a jsou zakončeny maturitou.  příprava žáků na výkon odborných činností (technických, zemědělských, ekonomických, zdravotnických, padagogických, uměleckých atp.)  po maturitě může absolvent pokračovat v dalším studiu

15 Konzervatoře  zde se připravují interpreti v oblasti hudebního, dramatického a tenečního umění  Vzdělávání je zakončeno absolutoriem  Vyšší úroveň maturitního vzdělání poskytují lycea ( technická, zdravotní, pedagogická).

16 c) Střední odborná učiliště  střední odborné vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou (výuční list)  střední odborná učiliště (3-letá, 2-letá) - SOU, OU Absolventi 3-letých učebních oborů mohou dále studovat nástavbové studium, které je ukončeno maturitní zkouškou.

17 Maturitní zkouška 2 části 1) společná část skládá se ze 3 zkoušek a) český jazyk (písemná a ústní část) b) cizí jazyk(písemná a ústní část) c) volitelná zkouška (např.matematika, zsv) (písemně)

18 2) profilová část skládá se ze 3 zkoušek Buďto:  vypracování maturitní práce a její obhajoba Nebo:  ústní zkouška  písemná zkouška  praktická zkouška Možná je i kombinace dvou nebo více uvedených forem. Závisí na řediteli školy.

19 Mezi střední a vysokou školou existují ještě: VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY (VOŠ)  Jsou určeny absolventům středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku a nechtějí pokračovat ve studiu na VŠ  Studium je 2 leté až 3 a půl leté, je ukončeno absolutoriem a studenti získávají titul DiS, psaný za jménem (znamená diplomovaný specialista)

20 3. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Studium na VŠ začíná zápisem – imatrikulací a končí získáním titulu – promocí.

21 STUDIJNÍ PROGRAMY a) nižší úroveň – bakalářské - 3leté studium. Absolvent získá titul Bc.- psaný před jménem. b) vyšší úroveň – magisterské - 4leté nebo 5leté studium – možno studovat po bakalářském studiu nebo samostatně. Absolvent získá titul podle zaměření školy buď Mgr.nebo Ing. - psaný před jménem. c) nejvyšší úroveň – doktorské – Navazuje na ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání. Trvá 3 roky. Po ukončení studenti získávají akademicko-vědecký titul „doktor“ - PhD. (psaný za jménem). d) programy celoživotního vzdělávání

22 DĚLENÍ VŠ  Univerzitní – všechny typy studijních programů Univerzita – v čele univerzity je rektor. Univerzita se člení na fakulty – v čele fakulty je děkan.  Neuniverzitní - kladou důraz na aplikaci teorie do praxe. Zaměřují se zpravidla na jeden obor. Např.Vysoká škola psychosociálních studií....

23 podle zřizovatele školy dělíme na:  veřejné – UK (1348 – Karel IV.) Univerzita Palackého v Olomouci, Jihočeská univerzita v Č.Budějovicích, UJEP v Ústí nad Labem, Univerzita v Hradci Králové a Západočeská univerzita v Plzni  soukromé – UJAK – platí se školné  státní – školy vojenské a policejní – Univerzita obrany v Brně, Policejní akademie ČR v Praze.

24 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Žáci středních a vysokých škol mohou studovat:  denní/prezenční  večerní  distanční  kombinované

25 Zaměření VŠ a) Společensko – vědní  filozofická fakulta  matematicko – fyzikální fakulta  lékařská fakulta  právnická fakulta  pedagogická fakulta  teologická fakulta

26 2) Umělecké zaměření  AMU – Akademie múzických umění  DAMU – Divadelní akademie múzických umění  FAMU – Filmová akademie múzických umění  VŠUP – Vysoká škola umělecko - průmyslová

27 Univerzity v České republice Univerzita Karlova (1348) – Praha Univerzita F. Palackého – Olomouc Univerzita T. G. Masaryka – Brno Univerzita J. E. Purkyně – Ústí nad Labem Západočeská univerzita – Č.Budějovice ČVUT – strojní, stavební, geologické

28 Informační zdroje: h ttp://www.ms-novavcelnice.cz http://mstrutnov.cz http://www.skolky-ltm.cz/ http://zsmsmnetes.rete.cz/ http://mesta.obce.cz http://specmt.wz.cz/800/skolka/skolka.htm http://images.google.com http://www.maquita.sk http://ucebnice.org http://www.cez.cz/ http://www.dkg-koeln.de http://zpravy.idnes.czhttp://www.kublov.cz/ms/index.html http://www.ssbrno.cz http://www.sso.cz http://images.google.com/i

29 http://www.okstudio.eu http://www.net-auto.cz/ http://sdeleni.idnes.cz http://www.tkpraha.cz http://jihlava.idnes.cz http://smok.8u.cz http://gjzhe.edupage.org http://matura.stuzkova.eu http://skola.ful.cz cps.ujak.cz/l http://elearning.ujep.cz/ http://inzerce.ceskyportal.eu http://user.unob.cz http://www.tydeniky.cz/cz http://linkuj.cz/?id=show&viewnr=4&typ=0&par=30224 http://www.prelet.cz/ http://www.seznamskol.eu http://botanika.prf.jcu.cz/ http://www.pf.jcu.cz/ http://geogr.muni.cz/


Stáhnout ppt "Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Výchovn ě vzd ě lávací systém Č R Část 2. Pedagogika Mgr. Irena Kudláčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google