Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Počátek…….. Povinnost ČR i ost. členských zemí EU - do 31.12.2008 zřídit CSV Zahájení činnosti ČR: listopad 2008 na jednání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova – PRV Podřízena: společné Evropské síti pro rozvoj venkova společné Evropské síti pro rozvoj venkova Financována: Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova(EAFRD).V rámci PRV jsou poskytovány finance na projekty Sítě z Technické pomoci Zřizovatel - Ministerstvo zemědělství ČR (řídící orgán PRV) Zprostředkovatel - SZIF

3 Organizační struktura Sítě Členové Sítě na regionální a krajské úrovni MZe Řídící orgán rozhodovací funkce Koordinační výbor poradní funkce Regionální a Krajské sítě Sekretariát výkonná funkce Tematické pracovní skupiny Členové Sítě na národní úrovni

4 „Kontaktní body“ Sítě v regionech Síť je rozdělena do regionálních a krajských Sítí, které mají zajistit vzájemný oboustranný přenos informací mezi MZe a partnery Sítě. Úloha AZV - jejichž úkolem je poskytování organizačních a servisních služeb pro partnery Sítě Úloha KAZV ( 13 krajských koordinačních center): Zajišťovat metodické vedení Sítě na krajské úrovni Zajišťovat přenos informací z centra do regionů a z regionů do centra Zajišťovat komunikaci a koordinaci aktivit na krajské úrovni Zpracovávat krajský plán aktivit Sítě a návrh rozpočtu na jeho zajištění

5 Základní cíle Sítě Základní dokumenty Sítě: Akční plán Sítě, Statut, Jednací řád V Akčním plánu Sítě byly formulovány základní cíle:  Cíl č. 1. Setkávání aktérů venkovského prostoru - Seskupit organizace a státní správu zapojenou do podpory rozvoje venkova a zemědělství. Tím se přispěje ke stabilizaci venkovských oblastí a zmírnění odlivu populace do měst.  Cíl č. 2. Vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem za účelem technické pomoci pro projekty národní a mezinárodní spolupráce  Cíl č.3. Podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje venkova a zemědělství sdružením expertů. Experti budou v rámci tématických pracovních skupin koordinovat výměnu odborných materiálů a informací.  Cíl č. 4. Sběr a zpracovávání informací a údajů o nejlepší praxi, poznatcích a osvědčených postupech s cílem identifikovat, šířit a upevňovat nejefektivnější nástroje rozvoje venkova a zemědělství a zvýšit tak účinnost

6 Základní cíle Sítě  Cíl č. 5. Organizace seminářů, setkání a pracovních sekcí, týkajících se subjektů podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství. Šíření informací o Programu obnovy venkova, dostupném poradenství, problematice venkova a zemědělství – konference VENKOV 2010  Cíl č.6.Vytvoření databáze expertů a poradců včetně systému certifikace poradců pro venkov a zemědělství. Zavedení registru certifiko­vaných poradců pro aktéry činné ve venkovském prostoru spadajících do os III a IV Programu rozvoje venkova  Cíl č. 7. Být komunikačním a marketingovým nástrojem Programu rozvoje venkova a podpořit atraktivitu venkovského území České republiky. Hlavní myšlenka sítě – propagace PRV - pravidel i sdílení zkušeností a poznatků (příkladů dobré i špatné praxe) a jejich předávání dál k aktérům podílejícím se na rozvoji venkova a zemědělství Velmi důležitý je i přístup zdola nahoru, který umožní získávání zpětné vazby pro orgány státní správy Být komunikačním a marketingovým nástrojem Programu rozvoje venkova

7 Jaké kroky vedou k naplnění stanovených cílů Sítě? Setkávání aktérů působících v zemědělství, venkovském prostoru a jejich vzdělávání Vytváření informačního systému pro sběr dat o venkově Poskytování informací o projektech (dobré i špatné praxe), osvědčených postupech, nových vědeckých poznatcích týkajících se venkovského prostoru Vytváření databáze expertů a poradců

8 Zásady Sítě - členové Členové - partneři Sítě a organizace veřejného i soukromého sektoru společně konfrontují své názory. Účast v Síti je na principu partnerství. Je dána stanovami a jasnými podmínkami, které ovšem členy Sítě předem neurčují

9 Celkový rozpočet Sítě v roce 2013 Rozpočet celkem 2007- 2013173 mil. Kč Návrh rozpočtu na rok 201317,7 mil. Kč (dle progr.dokumentu cca 25 mil. Kč) Celostátní úroveň (zajišťuje ŘO CVS) 12,2 mil. Kč Krajská úroveň ( 13 pracovišť KAZV) 5,5 mil. Kč (plány KAZV 9 mil. Kč) Plánovaný rozpočet KAZV Jihočeský kraj1 063 100 Kč Schválený rozpočet KAZV Jihočeský kraj570 300 Kč

10 Aktivity CVS – Jihočeský kraj 2013 Plánováno Celkem 38 akcí - semináře 17 - propagace 10 - setkání 5 - konference 1 - exkurze 3 - workshop 2 Schváleno Celkem 19 akcí - semináře 11 - propagace 4 - - exkurze 2 - workshop 1

11 Rozdělení schválených projektů dle zaměření rok 2013

12 Uskutečněné aktivity CSV JČ 2013 7x seminář k zemědělským dotacím (okresy ČB + ČK) duben 2013 Dny partnerství – SOŠ VMZ a JŠ Konference Jihočeský venkov 2013 – MAS Sdružení Růže – Vráž u Trhových Svinů Setkání partnerů sítě – ZŽ Zásady realizace projektů spolupráce v ČR a sousedních státech – Občanské sdružení Chance in Nature – Local action Group – hotel Zlatá Hvězda Vimperk Seminář - krajinný ráz v KPÚ – SPÚ – Housův mlýn Tábor

13 Uskutečněné aktivity CSV JČ 2013 Zemědělství a obecná ochrana přírody a krajiny – AOPK- Jihočeská spol. pro ochranu přírody a myslivosti o.p.s. – hostinec Na ostrově Plav Co možná nevíte o hospodářských zvířatech, zemědělských plodinách a produktech – SZŠ Písek Den zemědělce a venkova Písek – přesunuto z náhradních projektů Den zemědělců, potravinářů a venkova okresu Tábor – přesunuto z náhradních projektů

14 Uskutečněné aktivity CSV JČ 2013 Slavnosti plodů 2013– MAS Rozkvět zahrady J.Čech - - obec Libějovice Společná zemědělská politika po roce 2013 - AK JH - Penzion Hadravova Rosička

15 Plánované aktivity CSV JČ 2013 12.11. – hostinec Na návsi Strážkovice - EF JU Výzvy nového programovacího období 2014 - 2020 pro venkov v České republice 19.11. 2013 – SOŠ VMZ a JČ - KVS – KIS JČ Změny ve veterinární legislativě 21.11. – hostinec Na ostrově Plav – JISOPM o.ps. Aktivní podpora biodiverzity a efektivního hospodaření 5.12.2013 – CSV PI Protipovodňová, protierozní a agroenvironmentální opatření v zemědělské praxi – Svazek obcí regionu Písecko Prosinec 2013 –GARANTA c.z. a.s. Čerpání dotací pro nezemědělské subjekty po roce 2013

16 CSV v programovacím období 2014- 2020 zacílení na otázku inovací, podpory jejich zavádění v praxi a napojení na systém EIP předložení Akčního plánu CSV do 1 roku od schválení PRV; příprava ve spolupráci s partnery CSV vznik Koordinační skupiny MZe – zástupci odborů MZe a SZIF; max. 15 členů – cíl: maximální zapojení resortní agendy do konceptu CSV, maximální využití finančních a lidských zdrojů – projednává plány aktivit CSV, může navrhovat doplnění – zastřešuje tematické pracovní skupiny

17 Organizační struktura CSV po r.2014 centrální a regionální úroveň funkce rozhodovací a kontrolní – MZE, ŘO PRV funkce výkonná - Regionální pracoviště CSV funkce poradní – Koordinační skupina MZe a Koordinační výbor CSV

18 Proces přípravy a schvalování ročních plánů CSV příprava ročních prováděcích plánů ve spolupráci s partnery na regionální i centrální úrovni projednání koordinační skupinou MZe a Koordinačním výborem CSV konečné posouzení a schválení vedením MZe aktualizace v červnu a v září; finanční přesuny mezi jednotlivými aktivitami do 20 % celkového rozpočtu kraje – schválení ředitelem odboru ŘO PRV náhradní projekty – schválení ředitelem odboru ŘO PRV

19 Sekretariát Sítě Zabezpečuje plnění Akčního plánu, ročních prováděcích plánů a samotné fungování Sítě. Sekretariát Sítě je odpovědný Řídícímu orgánu Sítě. Připravuje výroční zprávy o implementaci Akčního plánu a odevzdává je Řídícímu orgánu Sítě a Koordinačnímu výboru Sítě. Ustanovuje vznik a následně koordinuje činnost Tématických pracovních skupin, Krajských a Regionálních sítí. Roční prováděcí plány připravuje Sekretariát Sítě spolu s Řídícím orgánem Sítě, projednávány jsou s Koordinačním výborem Sítě. Sekretariát Sítě je zřízen MZe.

20

21 CSV - Jihočeský kraj Děkuji za pozornost Ing. Kateřina Belešová Ing. Vladislav Hadáček AZV České Budějovice KAZV Jihočeský kraj Koordinátor CSV JČ Kooordinátor CSV Jihozápad Telefon: 387 693 214 Telefon: 387 693 201 e-mail: katerina.belesova@mze.czkaterina.belesova@mze.cz vladislav.hadacek@mze.czvladislav.hadacek@mze.cz


Stáhnout ppt "Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google