Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1 Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2  MPO je Řídícím orgánem Operačního programu podnikání, inovace a konkurenceschopnost (OPPIK).  Podpoře výzkumu, vývoje a inovací je věnována Prioritní osa I, která má alokaci přes 30 % finančních prostředků OPPIK.  Implementační agenturou bude CzechInvest.

3  Specifický cíl 1.1 Zvýšení inovační výkonnosti podniků - podpora zavádění inovací v podnicích, především technologických (modifikovaný program INOVACE) - podpora zakládání a rozvoje podnikových výzkumných a vývojových center (současný program POTENCIÁL)

4  podpora projektů průmyslového výzkumu a vývoje s výstupy v podobě prototypů, poloprovozů, materiálů a softwaru (program APLIKACE)

5  Specifický cíl 1.2  Rozvoj spolupráce mezi podnikatelským sektorem a veřejnými vzdělávacími a vědecko- výzkumnými institucemi.  Podpora podnikatelských inovačních center (BIC), vědeckotechnických parků, klastrů, technologických platforem,specializovaných služeb pro inovační MSP, inovačních voucherů aj.

6  OPPIK upraven dle připomínek Evropské komise a předán ke schválení, ke kterému by mělo dojít na konci března 2015.  MPO zpracovalo jednotlivé programy podpory a v prosinci 2014 je předá ke schválení vládě ČR.  Následně budou dopracovány texty jednotlivých výzev programů, kritéria pro výběr projektů, metodika způsobilých výdajů aj.

7  Cíl programu  Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci.  Podporované aktivity  založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra,  u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.

8  Příjemci podpory Podnikatelské subjekty  Míra podpory Až 50 %  Maximální výše podpory 200 mil. Kč/projekt  Plánovaná alokace na program (ERDF) 197 326 836 EUR

9  Cíl programu Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem.  Podporované aktivity Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů. Zavedení nových prodejních kanálů (způsobů prodeje) Aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví.

10  Příjemci podpory Podnikatelské subjekty  Míra podpory Až 25-45% %  Maximální výše podpory 200 mil. Kč/projekt  Plánovaná alokace na program (ERDF) 394 653 670 EUR

11  Cíl programu Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Projekt odůvodněně předpokládá dosažení alespoň jednoho z výsledků: funkční prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, software nebo průmyslový vzor  Podporované aktivity Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

12  Příjemci podpory Podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí  Míra podpory Dle velikosti subjektu a kategorie činnosti  Maximální výše podpory 100 mil. Kč/projekt  Plánovaná alokace na program (ERDF) 302 567 814 EUR

13  Cíl programu Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintezivnění vlastních inovačních aktivit.  Podporované aktivity  A) Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí.  B) Podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury typu podnikatelských inovačních center či vědeckotechnických parků v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů.

14  Příjemci podpory Příjemcem podpory pro aktivitu a) může být podnikatelský subjekt, který je malým nebo středním podnikem. Příjemcem podpory pro aktivitu b) mohou být provozovatelé inovační infrastruktury, jako jsou vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory  Míra podpory až 100 %  Maximální výše podpory 0,5 mil. Kč/projekt typu A, 5 mil. Kč projekt typu B  Plánovaná alokace na program (ERDF) 13 987 240 EUR

15  Cíl programu Program je zaměřen na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.  Podporované aktivity Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.

16  Příjemci podpory Příjemcem podpory je podnikatelský subjekt, který je malým nebo středním podnikem. Míra podpory až 70 %  Maximální výše podpory 4 mil. Kč na projekt  Plánovaná alokace na program (ERDF) 41 961 720 EUR

17  Cíl programu  Cílem programu je rozvoj inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí - jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.  Podporované aktivity  1) Klastry:  a) kolektivní výzkum - výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám zejména malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. Podporována bude také realizace přeshraničních výzkumných a vývojových projektů.  b) sdílená infrastruktura - založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.  c) internacionalizace klastru - navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů

18  Technologické platformy – podpora koordinační činnosti platformy zejména v oblasti průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví, technologický foresight, navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti, koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů.  Kooperační inovační sítě - podpora vytváření a rozvoje kooperačních sítí založených na spolupráci malých a středních podniků. Podpora je určena na správu a řízení sítě a koordinaci společných aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Kooperační inovační sítě nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou spravovány existující organizací.

19  Příjemci podpory  Pro aktivity 1) a 2) příjemcem podpory může být účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů (zejména malých a středních podniků) spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených v části 3 tohoto programu. Příjemce podpory musí mít ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jeho hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti.  Pro aktivitu 3) mohou být příjemcem podpory podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí či subjekty inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, inovační centra, oborová sdružení, apod). Míra podpory až 75 %  Maximální výše podpory 80 mil. Kč na projekt  Plánovaná alokace na program (ERDF) 69 936 200 EUR

20  Cíl programu Cílem programu je zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.  Podporované aktivity a)Poskytování služeb inovačním podnikům Vědeckotechnickými parky, inovačními centry a podnikatelskými inkubátory. b) Provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo inovačního centra. c) Rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií. d) Výstavba nové sdílené infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

21  Příjemci podpory Právnická osoba, která bude působit jako provozovatel vědeckotechnického parku nebo inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru. Municipalita. Vysoká škola. Míra podpory až 75 %  Maximální výše podpory 300 mil. Kč na projekt  Plánovaná alokace na program (ERDF) 209 808 599 EUR

22  Precommercial Public Procurement (PCP) - zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi –nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, kdy na trhu zatím neexistuje stabilní obchodní řešení, nebo stávající řešení vykazují nedostatky, jejichž odstranění vyžaduje další výzkum a vývoj. Výstupy výzkumného projektu PCP jsou první zkušební výrobky, které poté příjemce/veřejný sektor soutěží v obchodní fázi.  Příjemci podpory - orgány státní správy a samosprávy, podřízené organizace  Proof of concept - soubor činností, které zajistí posunutí výsledků výzkumu ke komerčnímu využití.  2 fáze – 1) mapování aplikovatelnosti a průzkum trhu a zájmu aplikační sféry  2) vytvoření funkčního vzorku/prototypu, nalezení komerčního partnera…  Příjemci podpory – výzkumné organizace, podnikatelské subjekty PROGRAMY PCP A PROOF OF CONCEPT BUDOU SCHVALOVÁNY A VYHLAŠOVÁNY V DALŠÍ VLNĚ

23 Ing. Petr Porák, porak@mpo.cz


Stáhnout ppt "Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google