Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Pavel Brož ředitel divize rozvojových projektů CS-PROJECT Aktuální projekty vlády ČR: Resortní systémy centralizovaného zadávaní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Pavel Brož ředitel divize rozvojových projektů CS-PROJECT Aktuální projekty vlády ČR: Resortní systémy centralizovaného zadávaní."— Transkript prezentace:

1 Ing. Pavel Brož ředitel divize rozvojových projektů CS-PROJECT pbroz@cs-project.cz Aktuální projekty vlády ČR: Resortní systémy centralizovaného zadávaní a nový systém e-tržišť veřejné správy 05. 04. 2012, Kongresový sál Hospodářské komory ČR, Freyova 27, 190 00 Praha 9

2 A.Minimální požadavky na vytvoření a provoz RS CZ schválené vládou ČR - 2-

3 Centrální zadavatel je ve smyslu § 3 ZVZ zadavatel, který pořizuje dodávky, služby či stavební práce pro jiné zadavatele nebo realizuje zadávací řízení na účet jiných zadavatelů. Centrálního zadavatele musí k výkonu centralizovaného zadávání pověřit alespoň dva zadavatelé (dále též „pověřující zadavatelé“). Návrh RS CZ byl Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zpracován na základě opatření 2.2 Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (Protikorupční strategie), která byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 5. ledna 2011 č. 1. Vláda ČR zvažovala následující 2 varianty centralizovaného zadávání: Varianta 1: národní systém centralizovaného zadávání, kdy za jednotlivé zadavatele centralizovaně zadává národní centrální zadavatel, Varianta 2: centralizované zadávání na resortní úrovni, které je metodicky řízeno správcem centralizovaného zadávání. - 3- 1. Východiska zavedení RS CZ v ČR

4 Všem ústředním orgánům státní správy (ÚOSS), které mají alespoň 2 podřízené organizace. Podřízeným organizacím jednotlivých ÚOSS dle předchozího bodu, které jsou veřejnými zadavateli dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  Řídicí subjekt může podat Vládě ČR žádost o výjimku z povinnosti účastnit se centralizovaného zadávání veřejných zakázek v rámci resortního systému centralizovaného zadávání, aby některá z jeho podřízených organizací nemusela být zapojena do resortního systému centralizovaného zadávání. 2. Komu Vláda ČR uložila povinnost zavést RS CZ - 4-

5 Určené ÚOSS a jejich podřízené organizace jsou povinny zavést RS CZ minimálně pro následující komodity: Elektrická energie Plynná paliva Telekomunikační služby Kancelářská technika a zařízení Počítače a stroje na zpracování dat Osobní vozidla Bezpečnostní služby Nábytek Kancelářské potřeby. 3. Rozsah povinností zavedení RS CZ -5--5-

6 Milníky vyplývající z UV č. 563/2011: Nejpozději do 30. dubna 2012 zavést RS CZ v souladu s Minimálními požadavky. Nejpozději od 1. července 2012 postupovat při zahájení zadávacího řízení na nákup komodit uvedených v resortním seznamu komodit pro centralizované zadávání. Nejpozději do 28. února kalendářního roku, jenž navazuje na vyhodnocovaný kalendářní rok, vyhodnocení fungování resortního systému centralizovaného zadávání (tj. od roku 2013) zasílat MMR OVI základní informace o provozu příslušného RS CZ. 4. Klíčové milníky při zavádění RS CZ -6--6-

7 5.1 Vymezení dalších pojmů Resortní systém centralizovaného zadávání – soustava zadávacích postupů a pravidel v rámci jednoho resortu, jež jsou vymezeny zejména: o subjektem plnícím funkci centrálního zadavatele, o výčtem pověřujících zadavatelů a o výčtem komodit zadávaných centralizovaně v rámci resortního systému. Minimální povinný seznam komodit – seznam komodit povinně nakupovaných v rámci resortního systému centralizovaného zadávání připravený správcem a schválený Vládou ČR. Resortní seznam komodit – seznam komodit, které budou nakupovány centralizovaně v rámci daného resortního systému centralizovaného zadávání; tento seznam bude obsahovat minimálně komodity z minimálního povinného seznamu komodit. 5. Co je resortní systém centralizovaného zadávání VZ -7--7-

8 5.2. Usnesení vlády ČR, která regulují RS CZ Usnesení vlády ČR ze dne 20. července 2011 č. 563 k RS CZ veřejných zakázek ústředních orgánů státní správy, které obsahuje: o Analýzu možností závazku vlády a podřízených organizací realizovat centralizované zadávání na vybrané komodity výrobků a služeb. o Minimální požadavky na vytvoření a provoz RS CZ veřejných zakázek. Usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 930 o Minimálním povinném seznamu komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci RS CZ veřejných zakázek v souladu s Minimálními požadavky. 5. Co je resortní systém centralizovaného zadávání VZ -8--8-

9 Na fungování resortních systémů centralizovaného zadávání se budou podílet především následující subjekty: řídicí subjekty (tj. jednotlivé určené ÚOSS), podřízené organizace příslušných ÚOSS, správce centralizovaného zadávání – roli správce vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj. V každém resortu bude model procesního a organizačního zajištění centralizovaného zadávání zvolen dle konkrétních specifik resortu. 6. Organizační model RS CZ a role jednotlivých subjektů -9--9-

10 6.1 Typový organizační model RS CZ 6. Organizační model RS CZ a role jednotlivých subjektů - 10 -

11 7. Role MMR jako správce RS CZ MMR jako správce RS CZ odpovídá zejména za následující činnosti: a) příprava minimálního povinného seznamu komodit, b) příprava a správa seznamu ústředních orgánů státní správy a jim podřízených organizací, c) příprava a správa seznamu resortních systémů centralizovaného zadávání, d) zpracování a předložení Vládě ČR po skončení každého kalendářního roku zprávu o hodnocení RS CZ, e) provádění kontroly souladu resortních pravidel s Minimálními požadavky; v případě nesouladu o této skutečnosti správce RS CZ bezodkladně informuje řídicí subjekt a vyzývá ho k odstranění nesouladu, f) zpracování stanoviska k žádosti o výjimku z povinnosti účasti subjektu v RS CZ. - 11 -

12 Ústřední orgány odpovídají zejména za následující činnosti: a) provádění komoditní analýzy v resortu za účelem nastavení parametrů RS CZ, b) identifikace komodit vhodných pro nákup v rámci RS CZ nad rámec komodit z minimálního povinného seznamu komodit, c) příprava resortních pravidel, d) ustanovení RS CZ rozhodnutím svého vedoucího pracovníka, e) příprava a správa resortních vzorů smluv používaných při centralizovaném zadávání, f) příprava a správa resortních vzorů zadávacích podmínek pro centralizovaně zadávané komodity, g) vytváření a správa resortního seznamu nakupovaných položek, h) zajištění, aby centrální zadavatel a pověřující zadavatelé v resortu postupovali v souladu s resortními pravidly, i) zajištění, aby centrální zadavatel definoval předmět centralizovaně zadávaných veřejných zakázek s využitím číselníku NIPEZ. 8. Role ústředních orgánů v rámci jejich resortních systémů - 12 -

13 B. Nový systém e-tržišť pro veřejnou správu

14 1. Východiska zavedení e-tržišť v ČR E-tržištěm se rozumí webová aplikace provozovatele umožňující elektronické zadání veřejné zakázky v některém ze stanovených zadávacích řízení. E-tržiště je plně elektronický systém, tj. všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě. Upraveno usnesením vlády ČR ze dne 10. května 2010 č. 343 k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků. Nový systém e-tržišť naváže na stávající systém e-tržišť pro veřejnou správu (GEM). Oproti současnému systému e-tržišť pro veřejnou správu (GEM) bude přes nový systém e-tržišť nakupováno více tzv. standardizovaných komoditních kategorií. Přes e-tržiště budou zadávány kromě VZ malého rozsahu také podlimitní VZ ve zjednodušeném podlimitním řízení a VZ na základě rámcové smlouvy. -14-

15 2. Důvody pro vznik nového systému e-tržiště V roce 2009 zpracovalo MMR analýzu elektronických tržišť z ekonomického a právního pohledu. Výsledky ukazují značné nedostatky zejména v následujících směrech: Usnesení vlády č. 683/2002 o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie představuje nedostatečný právní základ a obsahuje rozporuplné vymezení okruhu adresátů povinnosti objednávat ICT na elektronickém tržišti. Provize placená ze strany dodavatelů provozovateli e-tržiště je v rozporu se zásadou zadávacího práva. Usnesení vlády č. 683/2002 neobsahuje žádný kontrolní a sankční mechanismus, který by zajistil jeho uplatňování, resp. dodržování. Způsob výběru provozovatelů e-tržišť nebyl proveden v souladu s tehdejší právní úpravou a nevyhověl by ani právní úpravě současné. Při provozu elektronických tržišť jsou naplněny všechny znaky veřejné podpory podle ustanovení čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství. - 15-

16 3. Pro koho je nový systém e-tržišť závazný Etapa 1 – od 1. 7. 2012 Všem ústředním orgánům státní správy (ÚOSS) tak, aby prostřednictvím e-tržiště bylo zadáváno 100 % finančního objemu vynakládaných ze strany ÚOSS na vyjmenované standardizovatelné komodity, jejichž zadávání bude přes e-tržiště povinné. Podřízeným organizacím jednotlivých ÚOSS, které jsou veřejnými zadavateli dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ, tak, aby prostřednictvím e-tržiště bylo zadáváno alespoň 50 % finančního objemu vynakládaných podřízenými organizacemi ÚOSS na vyjmenované standardizovatelné komodity, jejichž zadávání bude přes e-tržiště povinné. Etapa 2 – začátek přibližně 1,5 roku po zahájení ostrého provozu e-tržišť Po vyhodnocení provozu e-tržišť bude rozhodnuto o potencionálním rozšíření povinnosti používat e-tržiště i na další kategorie zadavatelů, příp. další komodity. Rozšíření povinnosti používat e-tržiště si vyžádá novelizaci ZVZ. - 16-

17 3. Pro koho je nový systém e-tržišť závazný Povinné používání e-tržiště ze strany výše uvedených zadavatelů se vztahuje na: Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a podlimitních VZ zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení a na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle § 92 odst. 3 ZVZ (tj. nevztahuje se na podlimitní VZ zadávané v jiném než zjednodušeném podlimitním řízení či minitendrech, nadlimitní VZ, soutěže o návrh a koncesní řízení). Zadávání VZ, jejichž předmětem jsou vyjmenované komodity. Pro zadávání prostřednictvím e- tržiště budou určeny ty komodity, u nichž je možné aplikovat automatickou metodu hodnocení (ve smyslu § 74 odst. 2 ZVZ) a u kterých je možnost podávat nabídky v podobě elektronického katalogu (ve smyslu § 149 odst. 7 ZVZ). Dobrovolně budou moci e-tržiště používat i ostatní zadavatelé. E-tržiště rovněž budou moci zadavatelé používat i pro jiné komodity, než které budou určeny vládou ČR. Příslušný ústřední orgán státní správy bude mít možnost získat výjimku pro používání svého „resortního tržiště“. - 17-

18 4. Vybrané komodity povinně pořizované na e-tržišti Paliva a elektrická energie Veškerá paliva - tuhá, plynná, kapalná, elektrická energie z různých zdrojů Kancelářská technika a zařízení Kalkulačky, psací stroje a další kancelářská technika a zařízení kromě počítačů a jejich příslušenství Spotřební materiál pro kancelářskou techniku, média Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - tonery, inkoustové kazety, veškerá záznamová média atd. Počítače a stroje na zpracování dat Počítače a veškeré periferie PC (vstupní i výstupní) Mobilní telefony a příslušenství Mobilní telefony a příslušenství k nim Telekomunikační zařízení a infrastruktura Telekomunikační zařízení a potřebná infrastruktura kromě mobilních telefonů Audiovizuální a fotografická technika Audiovizuální technika, fotografické přístroje a potřeby Kancelářské potřeby Veškerý spotřební materiál pro kancelář - papírenské zboží, psací potřeby, razítka apod. Čistící prostředky a jiné drogistické zboží Prostředky, přístroje a nástroje používané k čištění, úklidu a pro osobní péči Nábytek Veškerý nábytek kromě lékařského - 18-

19 4. Vybrané komodity povinně pořizované na e-tržišti Zařízení a vybavení interiéru Domácí potřeby, spotřebiče a další vybavení kromě nábytku a úklidových pomůcek Elektroinstalační materiál Veškerý elektroinstalační materiál kromě elektroinstalačního materiálu pro motorová vozidla Opravy a údržba kancelářských strojů, osobních počítačů a telekomunikačních zařízení Opravy a údržba kancelářské techniky, počítačů a telekomunikačních zařízení Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství Opravy a údržba technických stavebních zařízení Opravy a údržba eskalátorů, domovních instalací, výtahů atd. Přepravní a jiné logistické služby Přepravní, poštovní, kurýrní a jiné logistické služby Telekomunikační služby a Internetové služby Telefonní služby, přenos dat, hostingové služby, služby IP telefonie atd. Bezpečnostní služby Poskytování bezpečnostních a strážních služeb Úklidové a čisticí služby Poskytování úklidových služeb pro interiéry, exteriéry a zařízení, deratizace, desinfekce atd. - 19-

20 5. E-tržiště jako jeden z modulů NIPEZ 5.1 Zaměření e-tržišť a NEN na trhu VZ Trh veřejných zakázek v ČR představuje 17,5 % HDP. Trh je strukturován zejména dle kategorií zadávaných komodit a dle kategorií zadavatelů. Trh VZ je velmi koncentrován. 1. kvartil 1 zadavatelů, který je tvořen 400 zadavateli, kteří zadávají 91 % z celkového objemu všech VZ v ČR. 1 Kvartil rozděluje statistický soubor na čtvrtiny, tj. jde o 25 % z celkového počtu zadavatelů. - 20-

21 5.2 Účel e-tržišť a NEN v rámci NIPEZ Moduly e-tržišť a NEN jsou každý zaměřen na jiný segment trhu VZ, neboť každý odpovídá jiné zadávací strategii. NIPEZ bude podporovat dvě základní zadávací strategie: rychlé operativní nákupy dle aktuálních potřeb zadavatelů s minimalizací transakčních nákladů u komodit, které umožňují plně elektronické zadávání (zaměření e-tržišť), komplexní (strategické) nákupy s rozsáhlou podporou zadavatele u komodit, které umožňují využití elektronické zadávání, ale kombinovanou formou, tj. část úkonů bude v listinné podobě (zaměření NEN). - 21- 5. E-tržiště jako jeden z modulů NIPEZ

22 E-TRŽIŠTĚ (pro operativní nákupy dle aktuálních potřeb) NÁRODNÍ ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ (zejména pro komplexní nákupy) Hlavní role v rámci NIPEZ Prostor pro rychlé střetávání nabídky a poptávky při minimalizaci transakčních nákladů na straně zadavatelů i dodavatelů Plně elektronické zadávání VZ na vybrané komodity ve vybraných zadávacích řízeních Důraz na používání automatizované metody hodnocení nabídek, elektronických katalogů, eAukce Vytvoření a provoz zafinancují provozovatelé, kteří budou státu fakturovat poplatky za používání Komplexní funkcionalita pro všechny kategorie VZ a všechny kategorie zadavatelů Podpora všech rozsahů elektronizace – lze využít i u VZ, u kterých není možné použít automatizovanou metodu hodnocení Možnost provázání na interní systémy zadavatelů i dodavatelů, či systémy eGovernmentu v ČR Podpora plánovacích aktivit Důraz na používání elektronických katalogů, eAukce Typové komodity Kancelářské potřeby, nábytek, spotřební zdravotnický materiál, standardizovatelné služby atd. Komplexní služby, stavební práce (vč. stavby dálnic či jiných rozsáhlých staveb), dodávky technologických celků atd. Omezení E-tržiště jsou vhodná pouze pro standardizovatelné komodity E-tržiště podporují pouze „rychlá“ zadávací řízení a proto zasahují pouze do podlimitu Pro řadu předmětů VZ e-tržiště nabízí příliš úzkou funkcionalitu E-tržiště obsahují postupy pouze pro veřejné zadavatele Na vytvoření a provoz nelze čerpat prostředky z IOP Vyšší investiční náročnost – z tohoto důvodu má NEN pouze 1 provozovatele (u e-tržišť je navrženo 5 provozovatelů) Delší doba pro uvedení do provozu (plánováno od 2013) Výhody Rychlé nasazení do provozu (od 1.7.2012) Konkurenční prostředí mezi provozovateli Obchodní riziko ponesou koncesionáři Nástroj s komplexní podporou elektronických zadávacích postupů, vč. centr. zadávání Nad provozem bude mít MMR plnou kontrolu Široké možnosti integrace na systémy zadavatelů a další systémy eGovernmentu v ČR NEN bude obsahovat rozsáhlou procesní podporu pro zadavatele (metodické vedení) Umožňuje financování z IOP


Stáhnout ppt "Ing. Pavel Brož ředitel divize rozvojových projektů CS-PROJECT Aktuální projekty vlády ČR: Resortní systémy centralizovaného zadávaní."

Podobné prezentace


Reklamy Google