Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)  spolufinancování bude zajištěno z 85% z Evropského sociálního fondu (ESF)  Tvorba: na principu partnerstvína principu partnerství při respektování vyšších programových dokumentů ČR (zejména Národní strategický referenční rámec)při respektování vyšších programových dokumentů ČR (zejména Národní strategický referenční rámec) na základě národních a evropských strategických dokumentů a ve vazbě na ostatní operační programyna základě národních a evropských strategických dokumentů a ve vazbě na ostatní operační programy  schválen vládou ČR v listopadu 2006  schválen Evropskou komisí 12. října 2007  realizace: do 31.12. 2013, resp.2015

3 Provázanost s dalšími OP  OP Výzkum a vývoj pro inovace Doplňuje OP VK o prostředky ERDF na podporu investic tak, aby mohly být oba typy projektů kombinovány  OP Podnikání a inovace OP VK bude vytvářet prostor pro efektivnější vzdělávání pracovníků ve firmách (při nastavení systémového rámce DV)  OP Lidské zdroje a zaměstnanost Synergie obou programů, kdy je kvalita vzdělávacího systému a absolventů tohoto systému slaďována s potřebami a požadavky trhu práce V oblasti budování systému DV je pak v OP LZZ podpora zaměřená na zvyšování zaměstnatelnosti a získávání a prohlubování způsobilosti pro výkon určeného povolání  OP Životní prostředí Doplňuje OP VK o prostředky ERDF na podporu rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu  OP Praha Adaptabilita Doplňuje OP VK o aktivity pro vzdělávání realizované v Praze

4 Finanční alokace OP VK  1 828,7 mil. € z Evropského sociálního fondu pro léta 2007-13 (tj. 85%) – tj. cca 51,204 mld. Kč Celkem se spolufinancováním (15%) ze státního rozpočtu: 2.151,4 mil. €, tj. cca 6 0, 240 mld. Kč

5 Finanční alokace na Prioritní osy

6 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve VaV Specifický cíl 1 Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Specifický cíl 2 Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek. Specifický cíl 3 Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky. Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 3 Další vzdělávání Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení Specifický cíl 4 Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení.

7 Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Příjemci podpory (např.): Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy Kraje, města a obce Školy a školská zařízení Vysoké školy Nestátní neziskové organizace Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže

8 Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblasti podpory: 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.4 Partnerství a sítě Příjemci podpory (např.): Vysoké školy (všechny typy)Vysoké školy (všechny typy) Vyšší odborné školyVyšší odborné školy Instituce vědy a výzkumuInstituce vědy a výzkumu Vývojová a inovační centraVývojová a inovační centra Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správyPřímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy Kraje, města a obceKraje, města a obce Školy a školská zařízeníŠkoly a školská zařízení Zdravotnická zařízeníZdravotnická zařízení Nestátní neziskové organizaceNestátní neziskové organizace

9 Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblasti podpory: 3.1 Individuální další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Příjemci podpory (např.): Vzdělávací instituce Školy a školská zařízení Vysoké školy Nestátní neziskové organizace Ústřední orgány státní správy

10 Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení Oblasti podpory: 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání Příjemci podpory: Ústřední orgány státní správy

11 Typy projektů Individuální projekty (v Prioritní ose 1, 2, 3, 4)  Národní – připravuje MŠMT na celonárodní úrovni  Ostatní – připravují a realizují jiné instituce na regionální nebo nadregionální úrovni Globální granty (v Prioritní ose 1 a 3) -vyhlašovatelem a správcem GG je kraj -kraj je zodpovědný za dodržení podmínek dohodnutých s MŠMT

12 Podmínky a pravidla pro realizaci programu  Výzvy k předkládání projektů  Příručka pro žadatele OP VK  Příručka pro příjemce

13 Praktické informace pro žadatele - grantové a individuální projekty  Projektová přihláška –formulář „Žádost o přidělení finanční podpory z OP VK“, který bude k dispozici on-line (v systému Benefit7) –předkládá se elektronicky (on-line vyplnění a potvrzení žádosti) a 1x v listinné podobě a 1x na CD ve formátu *.pdf (na adresu uvedenou ve výzvě). –na internetové adrese https://benefit7.mssf.cz je možné nahlédnout na testovací verzi webové žádostihttps://benefit7.mssf.cz

14  Oprávněnost žadatele –Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů v rámci OP VK mohou být právnické osoby splňující následující podmínky: –mít sídlo v České republice (v případě, že žadatel má sídlo v regionu Praha, musí prokázat, že projekt je zaměřen na cílový region v rámci OP VK, tedy celá ČR kromě Prahy) –být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník

15  Partnerství v projektu –partneři jsou uvedeni v projektové žádosti –partner je právnická osoba splňující stejná kritéria oprávněnosti jako žadatel –žadatel je příjemce dotace –žadatel i partner musí při realizaci projektu uskutečnit 51% všech aktivit (resp. 51% z celkového rozpočtu)

16 Partner  společná příprava a realizace projektu za předem sjednaných podmínek  role je do podrobností vymezena v žádosti a ve smlouvě  bez jeho přispění nemůže být projekt realizován (nenahraditelnost)  jeho role má neziskový charakter  bez přímého finančního plnění (vzájemně si s žadatelem neúčtují a neposkytují peníze)Dodavatel  role v projektu je pouze podpůrná  výběr se řídí zákonem č.137/06 Sb., o veřejných zakázkách  poskytuje žadateli službu

17  Kraje a obce – výjimka –zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, 128/2000 Sb., o obcích, 129/2000 Sb., o krajích –kraj či obec mohou mít partnery s finančním plněním (školy, školská zařízení…)

18  Finanční limity pro jednotlivé projekty –grantové projekty (Prioritní osa 1 a 3) Minimální částka pro jeden projekt je 400 000 KčMinimální částka pro jeden projekt je 400 000 Kč Maximální částka je 25 000 000 KčMaximální částka je 25 000 000 Kč –individuální projekty (Prioritní osa 1, 3 a 4) Minimální i max. částka pro jeden projekt bude stanovena ve výzvěMinimální i max. částka pro jeden projekt bude stanovena ve výzvě –individuální projekty (Prioritní osa 2) Oblast podpory 2.1 - min. částka 1 000 000 Kč - max. částka 12 000 000 Kč - max. částka 12 000 000 Kč Oblast podpory 2.2 - min. částka 1 000 000 Kč - max. částka 15 000 000 Kč, resp. 20 mil. Kč - max. částka 15 000 000 Kč, resp. 20 mil. Kč Oblast podpory 2.3 - min. částka 1 000 000 Kč - max. částka 20 000 000 Kč - max. částka 20 000 000 Kč Oblast podpory 2.4 - min. částka 5 000 000 Kč - max. částka 40 000 000 Kč - max. částka 40 000 000 Kč

19  Kritéria výběru Hlavní kritéria hodnocení přijatelnosti kontrola úplnosti a správnosti údajů v projektu; dodržení vazeb na příslušné prioritní osy a oblasti podpory programu; oprávněnost žadatele a činností; způsobilé výdaje; přiměřenost a správnost rozpočtu

20 Věcná kritéria 1. Zdůvodnění projektu (zdůvodnění záměru, přínos pro cílovou skupinu) 2. Cílová skupina (přiměřenost cílové skupiny a zapojení cílových skupin) 3. Realizace projektu (klíčové aktivity a stadia realizace, připravenost projektu na možná rizika, předchozí zkušenosti s řízením obdobných projektů, publicita, udržitelnost projektu) 4. Finanční řízení (přiměřenost rozpočtu, vzhledem k cílům a obsahu projektu, provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami, nastavení vnitřního kontrolního systému) 5. Výsledky a výstupy (kvantifikace a zajištění výsledků a výstupů, monitorování projektu) 6. Horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj) 7. Specifické požadavky (subkritéria 1-5)

21  Způsobilé výdaje –takové výdaje, které byly vynaloženy za účelem dosažení cíle projektu. Jejich vynaložení musí být prokazatelné (zpravidla výpisem z účtu) –takové výdaje, které byly uskutečněny v průběhu trvání projektu (zpravidla od den vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace) –musí být doložitelné účetními doklady, např. fakturami, pokladními doklady, kupními smlouvami (s povinnými náležitostmi podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) –pouze výdaje, které splňují principy hospodárnosti a efektivity. Dodržení těchto principů pomohou zajistit limity zejména v oblasti osobních a režijních výdajů a výdajů na nákup zařízení (podrobně budou stanoveny v Příručce pro příjemce)

22 Pravidla realizace  Monitorovací zprávy  Plnění monitorovacích indikátorů  Průběžné žádosti o platby  Kontroly na místě  Publicita projektu  Archivace (10 let po ukončení programu)

23 Harmonogram  Schválení OP VK Evropskou komisí (12. října 2007)  Vyhlášení OP VK (včetně dalších schválených programů ESF) v rámci konference k ESF - 22.11. v Praze, 4.12. v Brně  Vyhlášení prvních výzev (1. čtvrtletí 2008 – dle připravenosti monitorovacího systému)  Nábor a školení hodnotitelů (1. nábor ukončen, od ledna 2008 budou probíhat školení, další nábor na jaře 2008)

24 Kontakty a další informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor řízení OP VK opvzdelavani@msmt.cz opvzdelavani@msmt.cz  E-mail: opvzdelavani@msmt.czopvzdelavani@msmt.cz  možnost registrace na webu – informace o akcích k ESF www.msmt.cz/eu/esfwww.msmt.cz/eu/esf  www.msmt.cz/eu/esf (odkaz Evropská unie a ESF)www.msmt.cz/eu/esf

25 Děkuji Vám za pozornost Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google