Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání v eGovernmentu v Pardubickém kraji 5.10.2009 Ing. Kristýna Benešová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání v eGovernmentu v Pardubickém kraji 5.10.2009 Ing. Kristýna Benešová."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání v eGovernmentu v Pardubickém kraji 5.10.2009 Ing. Kristýna Benešová

2 eGovernment Zabývá se elektronizací veřejné správy V kompetenci Ministerstva vnitra ČR Definice  Definice Evropské unie - využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, které provází změna organizace a osvojení nových dovedností s cílem zlepšit služby veřejnosti, posílit demokratické procesy a podpořit veřejný zájem.  Definice OECD - využití informačních a komunikačních technologií, především internetu, jako prostředku k dosažení dobré (lepší) správy.  Vládní pojetí (e-Česko 2006) - transformace vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí moderních informačních a komunikačních technologií s cílem optimalizovat interní procesy. Jejím cílem je pak rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým zákazníkům. Totéž se očekává i od samosprávy.

3 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Vizi eGovernmentu české vlády si můžeme představit jako živý organismus – eGON, který je schopen existovat pouze tehdy, spojí-li se všechny jeho potřebné orgány a funkce dohromady:  Prsty: Czech POINT  Oběhová soustava: Komunikační infrastruktura veřejné správy (neboli „KIVS“)  Srdce: Zákon o eGovernmentu  Mozek: Základní registry veřejné správy Oživení eGONa umožňuje Zákon o eGovernmentu, tedy zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb., který vstoupil v účinnost 1. července 2009 (zkušební provoz do 31. října 2009). Zákon č. 300/2008 Sb. vytváří další formu komunikace v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek, která je povinná mezi orgány veřejné moci navzájem a při komunikaci orgánů veřejné moci vůči jiným subjektům. VIZE tvůrců eGovernmentu

4 Orgán veřejné moci  Orgány veřejné moci (OVM) – jde zejména o:  státní orgány a instituce, vč. orgánů státní správy,  orgány územních samosprávných celků,  územní samosprávné celky,  veškeré státní fondy České republiky, zejména včetně Pozemkového fondu České republiky,  zdravotní pojišťovny,  Český rozhlas,  Česká televize,  všechny samosprávné komory zřízené zákonem,  notáři a soudní exekutoři, soudy,  všechny složky Policie České republiky a Armády České republiky,  všechny organizační složky státu a jiných veřejnoprávních korporací,  veřejnoprávní korporace a všechny státní příspěvkové organizace. Možnost ověření, zda se jedná o OVM: http://www.datoveschranky.info/ovm.php?PHPSESSID=56176ad5736886b050b8af65edc5210b

5 Připravované kurzy Informační systém datových schránek Zaručený elektronický podpis Obecné základy s portálem Czech POINT Czech POINT - Agendy pro ISDS Czech POINT – Autorizovaná konverze dokumentů Czech POINT – Bodové hodnocení řidiče Czech POINT – Katastr nemovitostí Czech POINT – Obchodní rejstřík Czech POINT – Rejstřík trestů Czech POINT – Služby ISDS II Czech POINT – Insolvenční rejstřík … atd.

6 Přihlašování na kurz Odkaz: http://elev.institutpraha.cz/regman/krajpardubicky.html http://elev.institutpraha.cz/regman/krajpardubicky.html

7 Přihláška Přihláška:

8 Email Děkujeme Vám za Váš zájem o kurz. Kurz je pro Vás připraven na URL: http://elev.institutpraha.cz/prihlaseni.html Vaše uživatelské jméno: krisbene56 Vaše heslo: lsKPeAAp V případě potíží nás kontaktujte na marcela.brothankova@pardubickykraj.cz Další kurzy jsou pro Vás připraveny na http://elev.institutpraha.cz/regman/krajpardubicky.html http://elev.institutpraha.cz/regman/krajpardubicky.html ---------------- ID23041PW

9 Zákon 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Účinnost od 1. července 2009 (do konce října 2009 lze získat odklad) Od 1. listopadu 2009 povinnost používání datových schránek pro: –všechny orgány veřejné moci (cca 12 tis.) –všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku (400-500 tis.) –Výjimku tvoří pouze advokáti a daňoví poradci a insolvenční správci (odklad 3 roky) Dobrovolné zřízení datové schránky na žádost je možné –fyzické osobě podnikající –fyzické osobě Autorizovanou konverzi dokumentů

10 Druhy datových schránek  Datová schránka orgánu veřejné moci Povinná pro PO zapsané v obchodním rejstříku. Zřízena ze zákona do 90 dnů od jeho účinnosti, nebo bezprostředně po zapsání do obchodního rejstříku  Datová schránka právnické osoby Zřízena ze zákona do 90 dnů od jeho účinnosti  Datová schránka fyzické osoby podnikající Zřízena na žádost do 3 dnů. Povinná pro advokáty, insolvenční správce a daňové poradce*) *) ze zákona až za 3 roky  Datová schránka fyzické osoby Zřízena na žádost do 3 dnů. Žádost se podává na MV, CzechPOINT

11 Funkce, které bude datová schránka plnit  Datová schránka je elektronické úložiště, které slouží k:  doručování dokumentů orgánů veřejné moci  provádění úkonů veřejné moci  Datová schránka není eMail ani elektronický archiv.  Pomocí datové schránky budeme moci:  odesílat zprávy  přijímat zprávy  zjišťovat stavy odeslaných zpráv  přijímat doklady o dodání a doručení  ověřovat, zda adresát má datovou schránku  pracovat s elektronickými formuláři

12 Přínos datových schránek  plné nahrazení obálkového doručování  snížení ceny za doručování (pro OVM placeno ze SR)  důkaz při soudním řízení  bezpečný komunikační kanál  podporu elektronických formulářů  přístupnost z kteréhokoliv místa planety (přes internet)  úsporu času  občanům službu poskytovanou zdarma  úředníkům povinnost zasílat dokumenty prostřednictvím DS

13  Dokument dodaný do datové schránky je doručen:  okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba mající dle svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu  nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty (fikce doručení)  Dokument dodaný do datové schránky OVM je doručen:  Dokument zaslaný orgánu veřejné moci prostřednictvím systému datových schránek je považován za doručený okamžikem dodání dokumentu do datové schránky úřadu (§ 37 odst. 6 správního řádu). Neuplatní se ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. Doručování datové zprávy

14 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Časová osa fikce doručení:

15 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Doručování dokumentu orgánů veřejné moci prostřednictvím DS se řídí §17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb.: Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí.  Doručování dokumentu mezi orgány veřejné moci navzájem do DS pokud:  to umožňuje povaha dokumentu  se nedoručuje na místě (při provádění úkonu)  Doručování dokumentu orgány veřejné moci jiným subjektům do DS pokud:  to umožňuje povaha dokumentu  se nedoručuje na místě (při provádění úkonu) nebo veřejnou vyhláškou  má adresát zpřístupněnou (aktivovanou) svou datovou schránku Legislativa doručování

16 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Provádění úkonů jiných subjektů vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím DS se řídí §18 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb.: Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.  Jiné subjekty provádí úkony vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím DS:  pokud to umožňuje povaha dokumentu  pokud subjekt má zpřístupněnou (aktivovanou) svou datovou schránku  pokud subjekt chce využít systém datových schránek  Pomocí datové schránky se nedoručuje:  obsahuje-li dokument utajované informace (§ 1 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.)  nemá-li adresát zpřístupněnou (aktivovanou) svou datovou schránku  neumožňuje-li to povaha dokumentu  doručuje-li se na místě (při úkonu)  z dalších zákonných důvodů (např. doručování veřejnou vyhláškou, jiné pořadí způsobu doručování)  je-li z bezpečnostních důvodů zavedena mezi orgány veřejné moci jiná forma elektronické komunikace Legislativa

17 Přístupy do datové schránky Pro přístup k datové schránce rozlišujeme několik rolí:  Oprávněná osoba, kterou je  Fyzická osoba  Fyzická osoba podnikající (OSVČ)  Statutární orgán  Člen statutárního orgánu  Vedoucí organizační složky  Vedoucí orgánu veřejné moci  Administrátor je osoba, určená oprávněnou osobou  Pověřená osoba je osoba určená oprávněnou osobou nebo administrátorem.

18 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  Elektronický podpis - údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které umožňují ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě.  Zaručený elektronický podpis - elektronický podpis, který splňuje následující požadavky:  je jednoznačně spojen s podepisující osobou  identifikuje původce podpisu (to znamená, že příjemce zprávy bezpečně ví, kdo je autorem či odesilatelem elektronické zprávy)  zaručuje nepopiratelnost (osoba nemůže popřít, že danou zprávu s daným obsahem vytvořila)  zaručuje integritu zprávy (příjemce má jistotu, že zpráva nebyla změněna)  byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které má podepisující osoba výhradně pod svojí kontrolou  je k datové zprávě připojen takovým způsobem, že lze zjistit jakoukoliv následnou změnu dat. Základní pojmy a používaná terminologie

19 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  Kvalifikované časové razítko - je datová zpráva, kterou vydal kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem (náležitosti časového razítka viz §12b zákona o elektronickém podpisu)  Elektronická veřejná listina - je veřejná listina v elektronické podobě vydaná soudy ČR nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci, popř. listina, kterou zvláštní právní předpis prohlašuje za veřejnou a k jejíž verifikaci je použit zaručený elektronický podpis na bázi kvalifikovaného certifikátu nebo elektronická značka na bázi kvalifikovaného systémového certifikátu (podrobněji o veřejných listinách viz Občanský řád soudní) Základní pojmy a používaná terminologie

20 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  Správce Informačního systému datových schránek (MV):  zajistí připojení kvalifikovaného časového razítka k odeslané datové zprávě  dodá odesílanou datovou zprávu do datové schránky adresáta  vyrozumí adresáta o dodání zprávy  oznámí odesílateli, že zpráva byla doručena (označenou elektronickou značkou) datová schránka příjemce byla zpřístupněna, zrušena, neexistuje  o těchto událostech vede bezpečnou evidenci Podrobnosti přístupu do DS jsou stanoveny vyhláškou MV ČR č. 194/2009 Povinnosti správce ISDS

21 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Povinnosti správce ISDS  Z hlediska bezpečnosti garantuje:  dostupnost systému – 99,9%  integritu systému a dat – kryptografické komponenty  důvěrnost – provozovatel nemá přístup k datům  průkaznost – evidence veškerých událostí spojených s provozem  zálohování systému  omezení formátů příloh – zakázané *.exe a spustitelné soubory, komprimované  V oblasti auditu a dohledu zajišťuje:  dohled 24 x 7 x 365  prvotní bezpečnostní audit před spuštěním – červen 2009  pravidelné (plánované) bezpečnostní audity – každý rok  atest jako ISVS  dohled MV, ÚOOÚ (úřadu pro ochranu osobních údajů) Informační systém datových schránek

22 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Harmonogram zavádění datových schránek Informační systém datových schránek DatumUdálost 7. - 8. dubenPředstavení systému na ISSS Hradec Králové do 1. květnaVývoj a implementace informačního systému datových schránek, zpracování vyhlášek MV ČR. od 1. květnaZkušební provoz a pilot s vybranými úřady od 1. červnaVeřejné testovací prostředí pro spisovou službu a další aplikace 1. června 2009START !!! (účinnost zákona č. 300/2008 Sb) 1. 7. - 28. 9. 2009 Přebírání údajů od správců dat, zřizování datových schránek ze zákona (orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku), zřizování datových schránek na základě žádosti, rozesílání přístupových údajů. 1. 7. – 31. 10. 2009Testovací provoz ISDS. Možnost aktivace DS zřízených ze zákona. 1. listopadu 2009Ostrý provoz ISDS! Všechny DS vytvořené ze zákona jsou aktivní 1. 1. 2010Možnost zasílat prostřednictvím ISDS faktury nebo obdobné žádosti o zaplacení 1. 7. 2010Možnost plně využít ISDS i pro vzájemnou komunikaci mezi FO a PO

23 Informační zdroje Kde hledat další informace o datových schránkách: http://www.datoveschranky.info http://www.mvcr.cz/datove-schranky.aspx http://www.egoncentrum.cz http://www.institutpraha.cz

24 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Vzdělávání v eGovernmentu v Pardubickém kraji 5.10.2009 Ing. Kristýna Benešová."

Podobné prezentace


Reklamy Google