Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti využití MIDAS pro RGI a ZRUIN MIDAS Možnosti využití MIDAS pro RGI a ZRUIN Dr. Ing. Bronislava Horáková, CAGI, OK2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti využití MIDAS pro RGI a ZRUIN MIDAS Možnosti využití MIDAS pro RGI a ZRUIN Dr. Ing. Bronislava Horáková, CAGI, OK2"— Transkript prezentace:

1 Možnosti využití MIDAS pro RGI a ZRUIN MIDAS Možnosti využití MIDAS pro RGI a ZRUIN Dr. Ing. Bronislava Horáková, CAGI, OK2 bronislava.horakova@vsb.cz

2 Co je MIDAS? Metainformační systém o zdrojích geodat – součást NGII ČR –dokument NGII ČR podpořila a projednala na svém jednání 6. září 2001 Rada vlády pro SIP článek 7: Informovanost o dostupných datových fondech geodat, jejich zdrojových místech a podmínkách dostupnosti Stav:…Metainformační systém o datových sadách geodat MIDAS. Tento metainformační systém slouží též potřebám informačních systémů veřejné správy, a to i v oblasti dat, která nemají prostorovou povahu (gesce ÚVIS). Některé orgány veřejné správy budují vlastní metainformační systémy i na úrovni položkové skladby pro resortní účely, často též pro širší veřejnou informovanost (MŽP, MZe a další). Vývoj se postupně daří koordinovat. Cíl: Podporovat zprovoznění Metainformačního systému o datových sadách geodat MIDAS, zejména zajistit jeho úplné a kvalitní datové naplnění. Zajistit jeho propojení s metainformačními systémy účelově orientovanými nebo na nižší rozlišovací úrovni. Přitom respektovat potřeby a povinnosti připravovaného metainformačního systému ISVS. Projekt 7.1: Provoz a rozvoj Metainformačního systému o zdrojích geodat MIDAS jako podprojektu metainformačního systému ISVS. Navrhovaná gesce: CAGI, ÚVIS.

3 MIDAS = MetaInformační DAtabázový Systém, umožňuje pořizovat metadata spravovat a udržovat metadata analyzovat metadata za účelem získávání informací o geodatech a jiných zdrojích veřejné správy veřejný On-line katalog informačních zdrojů těchto kategorií: Datový soubor (S a BEZ prostorové lokalizace) Organizace Osoba Událost Služba Aplikační programové vybavení Dokument

4 Schéma obsahu a struktury MIDAS Object standard DS DSO DSOA Organizace Osoba Událost Služba Aplikační software Dokument Standard ISVS pro strukturu a výměnný formát metadat informačních zdrojů (ÚVIS) CEN TC211 European pre-standard for metadata Ø Dublin Core

5 1998 – oficiálně zaznívají první požadavky na evidenci geodat ve státní správě důvody: přehled o existujících DS geodat požadovaná znalost kvality geodat (měřítko, přesnost, původ, …) –1999 - na Internetu zpřístupněna pilotní verze MetaIS –1999 - vedena řada jednání s ÚSIS o podpoře a integraci MetaIS do budoucího metainformačního systému ISVS 1999 – MetaIS uznán jako pilotní projekt pro potřeby ISVS –1999-2000 – činnost meziresortní pracovní skupiny (ÚSIS, MŽP, MZe, MMR, MPSV, ČSÚ, MV a další) –1. pololetí 2000 - úprava systému dle potřeb resortů (změna uživatelského prostředí, rozšíření o nové metadatové třídy) říjen 2000 – smlouva CAGI+ÚSIS –Naplňování metadaty centrálních orgánů státní správy pro potřeby ISVS Vznik Hlavní cíl a smysl

6 pokračuje naplňování systému metadaty o DS centrálních orgánů příprava a realizace nové verze systému –profesionalizace uživatelského rozhraní –úpravy struktury dle nově přijatého Standardu ISVS pro strukturu a výměnný formát metadat informačních zdrojů –nové editační rozhraní červen-listopad 2001 – evidence geodat na OkÚ (koordinátor MV) září 2001 – smlouva CAGI+ÚVIS –analýza metadat OkÚ –závěry a doporučení pro OPS-krajů –vytvoření MIDASLite – lokální metaIS (plnička) pro pořizování, správu metadat a jejich přenos do centrálního skladu MIDAS 6. září 2001 – začlenění MIDAS do Národní geoinformační infrastruktury ČR Přelomový rok 2001

7

8

9

10 DS v gesci ministerstev –naplňování probíhá od října 2000 –cca 250 DS DS v gesci OkÚ –naplňování probíhá od června 2001 –cca 3000 DS připravuje se spolupráce s KrÚ Současný stav naplnění MIDAS Úzká spolupráce probíhá s MMR prostřednictvím ČVUT, Fakulty architektury (zpracovatel dÚTP ČR a provozovatel systému dÚTP ČR)

11 Problém počtu DS –není rozhodující pro posouzení stavu GIS databáze OkÚ –chybí exaktní pravidlo pro jednoznačné vymezení DS Problém terminologie –názvy DS nejednotné Problém klasifikace DS –řada DS je mezioborových – klasifikace není jednoznačná –závisí na zkušenostech a názorech pořizovatele metadat Problém kvality metadat –krátký čas na pořízení metadat –rozdíly v pečlivosti, erudovanosti a přístupu jednotlivých pracovníků –velká fluktuace pracovníků GIS – dnešní často nemají přehled o datech na svém pracovišti –neexistence dokumentace (metadat) k datům GIS – řada údajů již není snadno k dispozici, proto nebyla vyplněna Výsledky analýzy metadat o geodatech OkÚ Závěrečné zprávy: Analýza GIS na OkÚ Stávající metody sběru metadat ve státní správě a návrh nové metodiky http://gis.vsb.cz/metis/Dokumenty/formular2.htm Praktická zkušenost – malá vynutitelnost metadat – v podstatě neexistuje dokumentace=metadata k DS

12 Závěry a doporučení Zásadní a prioritní problém vidíme v nedostatečné podpoře ze strany legislativy - absence jednotných pravidel při tvorbě, správě, používání a poskytování geodat ve veřejné správě ZávěryCesta k řešení? potřeba standardizace geodat veřejné správy (nekompatibilita dat na úrovni metodiky sběru dat, klasifikace (domén), datové struktury a prostorové přesnosti) Zákon o registrech VS Zákon o ZRUIN Zákon o RGI navazující zákony a předpisy, … potřeba standardizace obsahu GIS ve veřejné správě (chaotický růst GIS v 90. letech zapříčiněný nekoordinovaností ze strany nadřízených orgánů – nekoncepčnost tvorby GIS uvnitř jednotlivých organizací státní správy) Zákon o registrech VS Zákon o ZRUIN Zákon o RGI navazující zákony a předpisy, … nedostatečná dokumentace (metadata) a chybějící centrální evidence zakotvení zákonné povinnosti evidovat registry GI v centrální evidenci MIDAS

13 Zákon o registrech VS Zákon o ZRUIN Zákon o RGI. Prováděcí předpisy, … Registry GI Centrální evidence MIDAS vznikevidence Role MIDAS v procesech vzniku a existence geodat Právní rámec provedení a správu, sdílení, předávání a poskytování aktuálních a správných údajů

14 Praktické přínosy MIDAS jako centrální evidence garantovaných geodat 1.koordinovaná tvorba a správa geodat 2.přehled o spolehlivých, garantovaných datech 3.efektivní využívání geodat omezení duplicitní tvorby úspora nákladů 4.podpora při vytváření trhu s geodaty

15 Děkuji http://www.cagi.cz/midashttp://gis.vsb.cz/midas Dr. Ing. Bronislava Horáková, CAGI, OK2 bronislava.horakova@vsb.cz tel.: 069/699 55 99, 0608 768 130 VŠB-TU Ostrava, tř. 17. listopadu 708 33 Ostrava Poruba


Stáhnout ppt "Možnosti využití MIDAS pro RGI a ZRUIN MIDAS Možnosti využití MIDAS pro RGI a ZRUIN Dr. Ing. Bronislava Horáková, CAGI, OK2"

Podobné prezentace


Reklamy Google