Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Působnost Ministerstva spravedlnosti a správa státního zastupitelství JUDr. Jaroslav Picha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Působnost Ministerstva spravedlnosti a správa státního zastupitelství JUDr. Jaroslav Picha."— Transkript prezentace:

1 Působnost Ministerstva spravedlnosti a správa státního zastupitelství JUDr. Jaroslav Picha

2 Vyžádání informací a podkladů Právo ministra spravedlnosti na informace v jednotlivých věcech, jež může požadovat u kteréhokoli státního zastupitelství. Omezení tohoto oprávnění je dáno stanovenou povahou informace, kterou lze požadovat. Může se jednat jen o informaci, která se týká stavu řízení, - v němž je státní zastupitelství činné, - která je potřebná k plnění úkolů Ministerstva spravedlnosti, - nebo která je pro ministra potřebná jako člena vlády. Oprávnění ministerstva spravedlnosti prostřednictvím příslušného vedoucího státního zástupce požádat kterékoli státní zastupitelství o zpracování podkladů nezbytných k projednání nároků na náhradu škody uplatňovaných z důvodu odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. V mezích posuzování uvedených nároků mají pověření pracovníci ministerstva právo se seznamovat s obsahem spisů a evidenčních pomůcek vedených u státních zastupitelství, jakož i právo z nich požadovat opisy a výpisy.

3 Správa státního zastupitelství Úkolem správy státního zastupitelství je vytvářet státnímu zastupitelství podmínky k řádnému výkonu jeho působnosti, zejména po stránce personální, organizační, hospodářské, finanční a výchovné, a dohlížet způsobem a v mezích tímto zákonem stanovených na řádné plnění úkolů státnímu zastupitelství svěřených. Výkon správy státního zastupitelství nesmí narušovat plnění úkolů vyplývajících z jeho působnosti.

4 Orgány správy státního zastupitelství Ústředním orgánem správy státního zastupitelství je ministerstvo. Orgány správy státního zastupitelství jsou vedoucí státní zástupci a jejich náměstci Správu Nejvyššího státního zastupitelství vykonává ministerstvo prostřednictvím nejvyššího státního zástupce. Správu vrchních, krajských a okresních státních zastupitelství vykonává ministerstvo přímo nebo prostřednictvím příslušných vedoucích státních zástupců; správu okresních státních zastupitelství může vykonávat též prostřednictvím krajských státních zástupců. Vedoucí státní zástupci pověřit jednotlivými úkony správy státního zastupitelství jiného státního zástupce nebo jiného zaměstnance státního zastupitelství, v jehož čele stojí. Provoz zajišťují a některé další činnosti související s výkonem správy Nejvyššího státního zastupitelství, vrchních státních zastupitelství a krajských státních zastupitelství ředitelé správy těchto státních zastupitelství

5 Způsob výkonu správy Správa Ministerstva spravedlnosti se týká celé soustavy státního zastupitelství. Klíčová pozice Ministerstva spravedlnosti jako ústředního orgánu správy státního zastupitelství se projevuje v zajišťování chodu státního zastupitelství formami stanovenými zákonem o státním zastupitelství. Jde o organizační, personální, finanční a hospodářské záležitosti, kontrolu a revize hospodaření, vyřizování stížností, vzdělávání, jakož i o zajišťování úkolů krizového řízení a bezpečnosti a dále o usměrňování a využívání informačních technologií. Dalším úsekem správy státního zastupitelství je sledování odborné způsobilosti státních zástupců. Vedoucí státní zástupci vykonávají správu jen svého úřadu v jehož čele stojí, s výjimkou správy okresních zastupitelství, již vykonávají krajští státní zástupci stojící včele nadřízených krajských státních zastupitelství. Formy správy vedoucích státních zástupců na různých stupních se neodlišují. Určité odchylky se týkají okresního státního zástupce. Zvláštní oprávnění v oblasti správy státního zastupitelství náležejí navíc nejvyššímu státnímu zástupci, který prostřednictvím pokynu obecné povahy vydává vzorový organizační řád státního zastupitelství, sjednocuje a kontroluje výkon spisové služby státních zastupitelství.

6 Návrh na zahájení kárného řízení Jestliže jsou splněny zákonné předpoklady uvedeného návrhu na podání návrhu na zahájení kárného řízení : - zaviněné porušení povinnosti státního zástupce - nebo že svým chováním nebo jednáním ohrozil důvěru v činnost státního zastupitelství, v odbornost jeho postupu, anebo jím snížil vážnost a důstojnost funkce státního zástupce, je příslušný orgán správy státního zastupitelství povinen takový návrh podat. Zákon neposkytuje orgánu správy státního zastupitelství možnost zvažovat vhodnost podání návrhu. Posouzení předpokladů odpovědnosti státního zástupce za kárné provinění není možné bez potřebného rozsahu uvážení v rámci kritérií stanovených zákonem. Povinností orgánu správy státního zastupitelství, jenž je legitimován k podání uvedených návrhů, je zabývat se všemi hledisky, kterými zákon vymezuje předpoklady kárné odpovědnosti nebo způsobilosti k výkonu funkce státního zástupce.

7 Součinnosti se zájmovými organizacemi státních zástupců součinnost orgánů správy státního zastupitelství se zájmovými organizacemi státních zástupců vytváří předpoklady pro uplatnění stanovené formy podílu státních zástupců na správě státního zastupitelství. Nositelem odpovědnosti za správu státního zastupitelství jsou však orgány správy státního zastupitelství, nikoliv podílející se zájmová organizace státních zástupců. výsledkem součinnosti nemohou být zásahy zájmových organizací státních zástupců do vlastního výkonu působnosti státního zastupitelství. Součinnost má sloužit vytváření podmínek pro řádný výkon působnosti státního zastupitelství. Týká se tedy výkonu působnosti orgánu správy státního zastupitelství, nikoliv vlastního výkonu působnosti státního zastupitelství


Stáhnout ppt "Působnost Ministerstva spravedlnosti a správa státního zastupitelství JUDr. Jaroslav Picha."

Podobné prezentace


Reklamy Google