Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce dokončení reformy veřejné správy RNDr. Marika Kopkášová Odbor veřejné správy Ministerstvo vnitra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce dokončení reformy veřejné správy RNDr. Marika Kopkášová Odbor veřejné správy Ministerstvo vnitra."— Transkript prezentace:

1 Koncepce dokončení reformy veřejné správy RNDr. Marika Kopkášová Odbor veřejné správy Ministerstvo vnitra

2 Obsah Úvod Analýza aktuálního stavu veřejné správy (v základních bodech) Koncepce dokončení reformy veřejné správy (spolupráce, harmonogram) Závěr

3 Analýza aktuálního stavu veřejné správy -zpracovaná na základě usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 559, o Základním rámci pro Koncepci dokončení reformy veřejné správy -impulsem pro zpracování: -nesystémové kroky některých resortů vedoucí ke změnám v organizaci veřejné správy v území -nedokončení reformy veřejné správy schválená usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 924

4 Cíl –nastavení principů garantující trvalé zvýšení efektivnosti a kvality veřejné správy jako celku –zajištění stability ve veřejné správě (neustálé a zpravidla nesystémové změny ve výkonu veřejné správy činí veřejnou správu komplikovanou a netransparentní)

5 Hlavní body Analýzy organizace veřejné správy (ústřední státní správa, územní veřejná správa) financování státní správy v přenesené působnosti modernizace a zefektivnění veřejné správy (standardizace, metody řízení kvality ve veřejné správě atd.)

6 Ústřední státní správa (ÚSS) reforma ÚSS fakticky neproběhla (reforma v minulosti zaměřena především na RÚVS) ÚSS se potýká s: –nekoncepčností –krátkodobostí přijímaných řešení a strategií –neakcentuje moderní metody řízení To se odráží: –do organizace práce a personální nestabilitě jednotlivých úřadů –v nepředvídatelnosti práva z pohledu občana –nadbytečnou byrokratickou zátěží

7 Hlavní cíle v ÚSS zpracovat přesný přehled agend vykonávaných jednotlivými ústředními správními úřady na základě platných právních předpisů (RPP) vytvořit procesní modely výkonu jednotlivých agend a jejich prostřednictvím zefektivnit jejich proces a snížit objem veřejných výdajů (PMA) snížit zátěž resortů o operativní úkoly a uvolnit prostor pro činnosti koncepční, koordinační a kontrolní zeštíhlit ministerstva, zjednodušit jejich řízení a organizaci zvýšit transparentnost a odpovědnost útvarů i individuálních pracovníků změnit vnitřní organizaci za účelem zvýšení efektivnosti a kvality výstupů zvýšit úroveň koordinace činností ústřední státní správy zvýšit právní ochranu úředníků státní správy

8 Územní veřejná správa (ÚVS) -ÚVS prošla v rámci RVS nejvýraznějšími změnami -navzdory tomu se potýká s řadou nedostatků -nepřehledný a komplikovaný výkon veřejné správy v území (různé kategorie obcí, vysoký počet orgánů státu v území, neskladebnost) -existence územních jednotek podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu (dvojí krajské členění, existence okresů a „starých“ krajů)

9 Tab.1: Základní dělení obcí podle rozsahu přenesené působnosti (1. 1. 2011) 7 kategorií typ obcepočet obcí obce s rozšířenou působností205 obce s pověřeným obecním úřadem388 obce se stavebním úřadem618 obce s matričním úřadem1 230 obce provádějící vidimaci a legalizaci3 910 obce s pracovišti Czech POINT5 717 obce se základním rozsahem přenesené působností 6 246

10 Tab. 2: Rozdělení obcí podle skutečně vykonávaného rozsahu přenesené působnosti 14 kategorií úroveň přenesené působnostipočet obcí obec I. typu409 obec I. typu + vidimace a legalizace123 obec I. typu + stavební úřad1 obec I. typu + stavební úřad + vidimace a legalizace1 obec I. typu + Czech POINT1930 obec I. typu + Czech POINT+ vidimace a legalizace2542 obec I. typu + Czech POINT + matriční úřad + vidimace a legalizace623 obec I. typu + Czech POINT + stavební úřad1 obec I. typu + Czech POINT + stavební úřad + vidimace a legalizace8 obec I. typu + Czech POINT + matriční úřad + stavební úřad + vidimace a legalizace219 obec I. typu + Czech POINT + stavební úřad + vidimace a legalizace + POÚ1 obec I. typu + Czech POINT + matriční úřad + stavební úřad + vidimace a legalizace + POÚ182 obec I. typu + Czech POINT + matriční úřad + stavební úřad + vidimace a legalizace + POÚ + ORP 201 obec I. typu + Czech POINT + stavební úřad + vidimace a legalizace + POÚ + ORP4 Praha1 celkem6246

11 Hlavní cíle v územní veřejné správě zpřehlednit a zjednodušit výkon veřejné správy v území odstranit územní členění stanovené zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu (okresy, „staré kraje“) zajistit skladebnost územně správních jednotek sjednotit územní působnost orgánů státu v území s přijatými územními změnami zjednodušit výkon veřejné správy v území co do počtu úrovní, na kterých je veřejná správa vykonávána (odstranění kategorie obcí s POÚ, v roce 1990 vznikly jako dočasné řešení, vymezení obcí s POÚ nebylo provedeno podle jednotného kritéria, nebyla uplatněna geografická kritéria, význam obcí s POÚ je velmi rozdílný, po zřízení obcí s rozšířenou působností se jejich kompetence nejen dále nerozšiřují, ale dochází k určité redukci aj.) snaha minimalizovat přenesenou působnost na obcích I. (přenesenou působnost zde zachovat pouze v nezbytném rozsahu tzn. obrana státu, krizové řízení, volby, informační povinnosti spojené s výkonem přenesené působnosti atd.)

12 Financování státní správy v přenesené působnosti –problematika výše příspěvku –současná metodika neumožňuje kvantifikovat jednotlivé změny ve výkonu jednotlivých agend –„stát“ neví, na jaké účely jsou poskytnuté finanční prostředky v rámci příspěvku obcemi skutečně vynakládány –výhoda současného systému spočívá v personální a časová nenáročnosti na rozdělení finančních prostředků

13 Nová varianta financování státní správy v přenesené působnosti financování pomocí standardů –budou propláceny jen ty činnosti, které územní samosprávy vykonají –zavedení jednotného výkonu přenesené působnosti v území –zavedení transparentního systému financování výkonu přenesené působnosti standard –standardem veřejné služby se rozumí minimální úroveň kvalitativních a kvantitativních parametrů v zákoně vymezené veřejné služby –cílem standardizace veřejné služby by mělo být dosažení větší efektivnosti, symetrie informací při poskytování konkrétní služby ve vazbě na její dostupnost a kvalitu

14 Standardy v praxi pro nastavení standardů budou využity výstupy z projektu procesní modelování agend (PMA) –PMA poskytne metodiku spolu s modelovacím nástrojem pro každou agendu (resp. činnost) by měly být vytvořeny standardy (nastavení optimálních procesních postupů, včetně organizačních, ekonomických a personálních principů) financování přeneseného výkonu státní správy prostřednictvím standardů bude ověřeno na pilotním projektu jedné agendy v působnosti Ministerstva vnitra k 1.1.2014 (bod II. 1b usnesení vlády č. 924)

15 Financování přenesené působnosti do zavedení standardů záměr Ministerstva financí financovat výkon přenesené působnosti prostřednictvím rozpočtových kapitol jednotlivých resortů cílem této změny je nastavit vazby mezi odpovědností resortů za rozsah přenášených agend a poskytované finanční prostředky MV každoročně provádí šetření o počtu pracovních úvazků (v samosprávě, ve státní správě) na úrovni POÚ a ORP dotazník předdefinován dle „oblastí veřejné správy“, které spadají do gesce jednotlivých resortů sběr dat za rok 2011 rozšířen na kraje a obce I. 1. 3. 2012 – 31. 3. 2012 (první výstupy v dubnu 2012)

16 Modernizace a zefektivnění veřejné správy „Mapa veřejné správy“ (přehled agend vykonávaných na základě platných právních předpisů) procesní modelování agend a činností zvýšení transparentnosti veřejné správy odpolitizování veřejné správy (zákon o úřednících veřejné správy) snížení byrokratické zátěže metody řízení kvality ve veřejné správě aj.

17 Metody řízení kvality ve veřejné správě zvyšující se požadavky na kvalitní a efektivní výkon veřejné správy s aplikací těchto metod je do značné míry spjat přínos v oblasti vyšší transparentnosti výkonu veřejné správy a snížení veřejných výdajů zavádění moderních metod řízení kvality ve veřejné správě dosud nemá intenzivní systémovou podporu

18 Cíl vytvořit takové prostředí, ve kterém by samy úřady měly zájem aplikovat moderní metody řízení kvality moderní metody řízení kvality rozšířit nejen do území, ale také v ústřední státní správě ujasnit roli Ministerstva vnitra rozšířit povědomí o soutěži Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, zvýšit zájem úřadů o zapojení do soutěže a získat nové účastníky: –v letech 2005 – 2011 bylo do soutěže podáno cca 300 přihlášek –většina úřadů se do soutěže hlásí opakovaně (v roce 2011 pouze 7 nových účastníků)

19 Koncepce dokončení reformy veřejné správy bod II. 1a) usnesení č. 924 ze dne 15. prosince 2011 ukládá ministru vnitra úkol zpracovat a vládě do 30. června 2012 předložit návrh koncepce dokončení reformy veřejné správy (včetně harmonogramu plnění jednotlivých opatření) jednotlivá opatření budou zpracována v jednotné struktuře: název opatření popis problému návrh řešení legislativní dopady finanční dopady hl. gestor (spolugestor) opatření návrh časového horizontu realizace opatření

20 Spolupráce na Koncepci Grémium pro veřejnou správu odborná pracovní skupina (zástupci SMO, SMS, Asociace krajů ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, MF, MMR) úzká spolupráce s Ministerstvem financí (příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti, standardy) dílčí pracovní skupiny zaměřené na řešení jednotlivých opatření (živnostenské úřady, statutární města)

21 „Analýza aktuálního stavu veřejné správy“ (http://www.mvcr.cz/clanek/analyza-aktualniho-stavu-verejne- spravy.aspx)

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Koncepce dokončení reformy veřejné správy RNDr. Marika Kopkášová Odbor veřejné správy Ministerstvo vnitra."

Podobné prezentace


Reklamy Google