Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DĚDICKÉ PRÁVO Mgr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra soukromého práva a civilního procesu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DĚDICKÉ PRÁVO Mgr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra soukromého práva a civilního procesu."— Transkript prezentace:

1 DĚDICKÉ PRÁVO Mgr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra soukromého práva a civilního procesu

2 NEBOŽTÍCI PŘEJÍ LÁSCE

3 Delační důvody Dědická smlouva Závěť Zákon Odkaz – nejde o dědění v pravém smyslu slova Odúmrť – nejde o dědění v pravém smyslu slova Dědím v okamžiku smrti zůstavitele

4 Dědická nezpůsobilost Vychází se ze stávající úpravy Vhodnější formulace prvního důvodu pro dědickou nezpůsobilost (Z dědického práva je vyloučen, kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti …) Podrobněji rozepsán i druhý důvod pro dědickou nezpůsobilost (zavrženíhodný čin – falšování závěti)

5 Zřeknutí se dědického práva § 1484 Institut, který byl praxí požadován Umožňuje dědici zříci se práva smlouvou se zůstavitelem (veřejná listina) zrušení i písemně Platí, že se zříká i práva na povinný díl Zřeknutí obecné nebo ve prospěch určité osoby Lze jen za života zůstavitele!

6 Odmítnutí dědictví § 1485 - § 1489 Lze po smrti zůstavitele, není-li to vyloučeno dědickou smlouvou Odmítnout lze do jednoho měsíce, je-li bydliště dědice v zahraničí pak tři měsíce

7 Vzdání se dědictví § 1490 Nový institut, který umožňuje lépe naložit s dědictvím Vzdát se může jen ten, kdo neodmítl Se vzdáním se musí souhlasit ten dědic, v jehož prospěch se dědic vzdal Vzdání se má účinky i pro potomky Jestliže se vzdá dědictví ten, kdo je obtížen osobním příkazem či odkazem musí jej přesto splnit

8 Závěť Příklon k většímu respektu vůle zůstavitele Závěť má být vyložena, tak aby bylo vyhověno vůli zůstavitele (1494 odst. 2) Od 15 let Zachovány stávající typy závětí a)Holografní b)Allografní c)Veřejná listina (notářský zápis) d)Úlevy při pořizování závěti

9 Privilegované závěti Důvod znovuzavedení – rozvaha při pořízení, ale mimořádné situace a požadavek přirozené lidskosti Tři druhy: a)Ústní závěť b)Závěť před starostou c)Závěť na palubě lodi, letadla a ve válečném konfliktu

10 Vedlejší doložky a podmínky Nepřihlíží se k vedlejším doložkám, které: a)Směřují ke zřejmému obtěžování dědice b)Odporují veřejnému pořádku c)Jsou nesrozumitelné d)Zakazují nebo přikazují uzavření manželství, či setrvání v něm

11 Vydědění 1646 a)Neposkytnutí pomoci v nouzi b)Neprojevuje opravdový zájem c)Odsouzení pro trestný čin (zvrhlá povaha) d)Vedení trvale nezřízeného života Zavádějí se nové dva důvody pro vydědění e) Možnost vydědit dědicky nezpůsobilého f) Možnost vydědit zadluženého či marnotratného

12 Závět c.k. dvorního rady Bohuslava šlechtice Jiruše Med. A Chir. Dr. (*1841-  1901) Významný český farmakolog, profesor botaniky v Záhřebu kausa Dřevěné bedny v Národním muzeu Jeho potomek dr. Otakar Motejl

13 Odkaz § 1594 - § 1632 Odkaz nastane, jestliže zůstavitel přikáže určité osobě vydat odkazovníkovi předmět odkazu Rozlišení odkazovníka a dědice, odkazu a dědictví Odkazovník je v pozici věřitele dědice (možnost náhradnictví) Obecně platí, že jsou odkazem zatížení všichni dědicové, podle podílů Ochrana dědice před odkazy – quarta Falcidia (běžný dědic, nepominutelný má ochranu silnější)

14

15 Předmět odkazu Pohledávka spočívající ve: a)Vydání individualizované věci (např. pečetní prsten); pozor na pojetí věci (tedy i věci nehmotné – např. odkaz pohledávky) b)Vydání jedné či více druhově určených věcí c)Zřízení práva (např. služebnosti) autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

16 Intestátní dědická posloupnost

17 Úvodem Socialistické právo chápe západoevropskou zákonnou posloupnost jako bezbřehou a umožňující bezpracné a hospodářsky neodůvodněné obohacování dědice Priorita blízkých příbuzných (citový vztah), čímž mělo dědické právo upevňovat manželské, resp. rodinné vztahy a je zaměřeno k právu rodinnému Fakticky nešlo o nic jiného než snahu státu o co nejširší kontrolu nad jednotlivcem, omezení testovací svobody a v neposlední řadě podpořit své majetkové zisky prostřednictvím odúmrti

18 SMĚJÍCÍ SE DĚDIC

19 Úvodem Kodex z roku 1964 rozšiřuje okruh dědiců na tři skupiny (ochrana proti „smějícím se dědicům“) končí u sourozenců zůstavitele, resp. osob spolužijících Posléze (novelou 509/1991 Sb.) rozšířeno na 4 skupiny dědiců (končí tetou, strýcem; bratranec nemohl být zákonným dědicem); končí tetami a strýci Nově – 6 dědických tříd (i bratranci a sestřenice, resp. praprarodiče)

20 § 1635 První třída dědiců (1) V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem. (2) Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti; totéž platí o vzdálenějších potomcích téhož předka.

21 Intestátní dědická posloupnost První dědická třída MŽ RP DS Z VV PP PP

22 Může dědit registrovaný partner?

23 § 3020 Ustanovení částí první, třetí a čtvrté o manželství a o právech a povinnostech manželů platí obdobně pro registrované partnerství a práva a povinnosti partnerů.

24 § 1636 Druhá třída dědiců (1) Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. (2) Dědici druhé třídy dědí stejným dílem, manžel však vždy nejméně polovinu pozůstalosti.

25 Intestátní dědická posloupnost Druhá dědická třída SO MŽ RP OM Z

26 § 1637 Třetí třída dědiců (1) Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí třídě stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. (2) Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti.

27 Intestátní dědická posloupnost Třetí dědická třída SA SO BR N Z S

28 § 1638 Čtvrtá třída dědiců Nedědí-li žádný dědic ve třetí třídě, dědí ve čtvrté třídě stejným dílem prarodiče zůstavitele.

29 Intestátní dědická posloupnost Čtvrtá dědická třída DBDB OM Z

30 § 1639 Pátá třída dědiců (1) Nedědí-li žádný z dědiců čtvrté třídy, dědí v páté třídě jen prarodiče rodičů zůstavitele. Prarodičům zůstavitelova otce připadá polovina dědictví, prarodičům zůstavitelovy matky druhá polovina. Obě dvojice prarodičů se dělí rovným dílem o polovinu, která na ně připadá. (2) Nedědí-li jednotlivý člen dvojice, připadne uvolněná osmina druhému členu. Nedědí-li dvojice, připadne tato čtvrtina druhé dvojici téže strany. Nedědí-li ani jedna dvojice téže strany, připadá dědictví dvojicím druhé strany ve stejném poměru, v jakém se dělí o polovinu dědictví, která jim připadá přímo.

31 Intestátní dědická posloupnost Pátá dědická třída PDPBPDPBPDPBPDPB DBDB OM Z

32 § 1640 Šestá třída dědiců (1) Nedědí-li žádný z dědiců páté třídy, dědí v šesté třídě děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele, každý stejným dílem. (2) Nedědí-li některé z dětí prarodičů zůstavitele, dědí jeho děti.

33 Intestátní dědická posloupnost Šestá dědická třída DBD B OM Z TEST BCSEBR N S PNPS ST – strýc TE - teta SE – sestřenice BC – bratranec PS – prasynovec PN -praneteř

34 DOBRÝ VEČER


Stáhnout ppt "DĚDICKÉ PRÁVO Mgr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra soukromého práva a civilního procesu."

Podobné prezentace


Reklamy Google