Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak si ověřit, zda náš ŠVP odpovídá požadavkům RVP PV Hana Sedláčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak si ověřit, zda náš ŠVP odpovídá požadavkům RVP PV Hana Sedláčková."— Transkript prezentace:

1 Jak si ověřit, zda náš ŠVP odpovídá požadavkům RVP PV Hana Sedláčková

2 OBSAH SEMINÁŘE 1. Požadavky RVP PV na tvorbu ŠVP 2. Východisko tvorby ŠVP – analýza 3. Obsah ŠVP 4. Na co si dát pozor 5. Inovace ŠVP

3 Požadavky RVP PV na písemný dokument Formální Obsahové

4 Obsah ŠVP má podávat informace z těchto okruhů  Identifikační údaje  Obecná charakteristika školy  Podmínky vzdělávání  Organizace vzdělávání  Charakteristika vzdělávacího programu  Vzdělávací obsah  Evaluační systém  Přílohy

5 Východisko tvorby ŠVP - analýza Význam a využití kritérií

6 Obvyklý obsah ŠVP a specifikace požadavků Obvyklý obsah ŠVP a specifikace požadavků 1. Identifikační údaje – sídlo, název, zřizovatel… 2. Obecná charakteristika školy – charakter a umístění školy, lokalita 3. Podmínky vzdělávání - zahrnout všechny, zpracovat na základě analýzy, formulovat jako současný stav + cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout (v období, na jaké je ŠVP sestaven) 4. Organizace vzdělávání – vnitřní uspořádání, přijímání, charakteristika tříd 5. Anotace vzdělávacího programu - dlouhodobé záměry rozvoje, cíle (co je pro nás v práci s dětmi důležité, prioritní) 6. Vzdělávací obsah – integrované bloky, charakteristika tématického celku, pravidla pro tvorbu třídních programů (jak budou školní témata realizována na třídě, jak budou třídy plánovat, jakou formou budou probíhat řízené činnosti… NADSTANDARDNÍ ČINNOSTI, PÉČE O DĚTI S SVP 7. Evaluační systém - předmět evaluace, prostředky, časový plán 8. Přílohy Roční plán (konkrétní kroky zabezpečující zkvalitňování podmínek vzdělávání) Analýza podmínek Řád školy Zpráva o činnosti školy Plány spolupráce (např. se ZŠ…) Dílčí projekty Třídní vzdělávací programy

7 Vize, záměry Vize, záměry Vize je pozitivní zobrazení budoucnosti organizace, které je vytvořené na základě uznávaných hodnot a idejí, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti. Je inspirací Je základním kamenem pro rozhodování Umožňuje všem uvnitř i vně školy najít společné body, které vedou ke zlepšení kvality Vize je jasně definovaný, realistický a věrohodný obraz toho, čeho chce škola v budoucnosti dosáhnout. Musí odrážet potřeby různých skupin zákazníků a naznačovat také kroky (postupy) vedoucí k zlepšení současného stavu.

8 PŘÍKLADY Naše škola se stane místem, kam bude každé dítě rádo chodit, kde získá základní znalosti a kde se rodiče a jiní členové komunity budou moci zapojit do vzdělávacích programů vedoucích k rozvoji jejich dětí. Náš vzdělávací program a výuka budou odrážet potřeby a zájmy všech dětí a budou provázeny vysokým očekáváním výsledků a realizovány s velkým zaujetím. Na naši školu budou všichni učitelé a žáci pyšní a rodiče a ostatní členové komunity ji budou pravidelně navštěvovat a podporovat.

9 PŘÍKLADY Jakou školu chceme Chceme, aby naše mateřská škola byla bezpečným místem pro každé dítě bez ohledu na jeho schopnosti, vlastnosti, zdravotní stav, rodinné zázemí, barvu pleti či národnost. Chceme, aby naše mateřská škola byla bezpečným místem pro každé dítě bez ohledu na jeho schopnosti, vlastnosti, zdravotní stav, rodinné zázemí, barvu pleti či národnost. Chceme, aby byla místem pro radostnou hru, získávání nových zkušeností, navazování prvních přátelství, objevování svých možností a prohlubování dovedností, zdrojem inspirace pro chuť rozvíjet sebe sama. Chceme, aby byla místem pro radostnou hru, získávání nových zkušeností, navazování prvních přátelství, objevování svých možností a prohlubování dovedností, zdrojem inspirace pro chuť rozvíjet sebe sama. Chceme, aby získávání nových poznatků bylo pro děti dobrodružným procesem, který v dětech probudí touhu vědět o okolním světe stále více a potřebu vyvíjet vlastní iniciativu. Chceme, aby získávání nových poznatků bylo pro děti dobrodružným procesem, který v dětech probudí touhu vědět o okolním světe stále více a potřebu vyvíjet vlastní iniciativu.

10 PŘÍKLADY Dlouhodobé záměry rozvoje: Chceme, aby dítě, které odchází z naší MŠ bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů a to jak po stránce tělesné, psychické, sociální a duchovní, aby mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život ve zdraví na demokratických principech. Snažíme se, aby bylo předškolní vzdělávání prováděno celostně a pokrývalo všechny oblasti rozvoje dětské osobnosti, ve kterých si klademe tyto cíle: Biologická – dítě zná svoje tělo a využívá je dle svých možností k dalšímu vývoji motoriky a samostatně vykonává běžné denní potřeby. Psychická – dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjádřit své pocity a přání, přiměřeně řeší problémy a důvěřuje si. Je schopno se na určitou dobu soustředit. Interpersonální – dítě navazuje kamarádské vztahy, je schopno komunikovat bez zábran, srozumitelně, umí naslouchat. Dokáže přijmout autoritu cizí osoby. Socio-kulturní – dítě respektuje pravidla, orientuje se v nejbližším okolí, chápe různé sociální role. Enviromentální – dítě vnímá různorodost světa a zaujímá k němu kladný postoj.

11 PŘÍKLADY Vize Chceme, aby naše MŠ byla místem bezpečí, jistoty, vzájemného porozumění, pozitivních mezilidských a partnerských vztahů, kde se každému dítěti dostane ocenění, podpory, péče a stimulace v míře kterou individuálně potřebuje a v kvalitě která mu vyhovuje aby tak z MŠ odcházelo dítě, které si váží svého zdraví, ví jak ho chránit, má zájem se učit, naslouchat a objevovat, má odvahu ukázat co umí, zvládá a dokáže

12 Podmínky ŠVP Podmínky ŠVP každý den je na jídelníčku ovoce nebo syrová zelenina k pití je k dispozici po celý den voda nebo bylinný neslazený čaj je dodržováno maximálně 3 hodinové rozmezí mezi jídly rodiče přivádí děti do MŠ podle svých potřeb (nikoli podle potřeb MŠ) děti stolují v klidné pohodové atmosféře, mluví spolu při jídle tiše zahrada poskytuje dostatek příležitostí k různorodému spontánnímu pohybu děti pijí málo, není jim pití připomínáno děti neodchází na pobyt venku za každého počasí (vyjma prudkého deště, velkých mrazů a při špatné kvalitě ovzduší), v zimních měsících se doba pobytu venku zkracuje děti nemají možnost volného pohybu v prostorách celé MŠ ve třídách není k dispozici dostatek nářadí a náčiní pro pohybové aktivity dítě, které má malou potřebu spánku musí odpočívat déle než půl hodiny chování učitelek není v souladu se zdravým životním stylem

13 Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah RVP PV by měl sloužit pedagogovi jako východisko pro přípravu vlastní vzdělávací nabídky. Pedagog by ji měl ve školním (třídním) vzdělávacím programu formulovat v podobě, v jaké ji bude dětem předkládat - a to v podobě integrovaných bloků. Je to jediný požadavek společný všem vzdělávacím programům připravovaným na úrovni školy. Školy tak mají značnou volnost v tom, jakým způsobem vzdělávací obsah, daný RVP PV, pojmou a realizují.

14 Integrované bloky Jsou stěžejní částí každého ŠVP mohou být společné pro celou školu, nebo se mohou v rámci jednotlivých tříd lišit pouhé názvy bloků, jejich výčet, nestačí je třeba stručně charakterizovat hlavní smysl (cíl, záměr) bloků a přiblížit jejich obsah (okruhy činností praktických i intelektových, popř. hlavní výstupy) tak, aby bylo zřejmé, jak se bude s nimi dále pracovat.

15 ZÁSADY PRO REALIZACI Způsob plánování (situační učení, období, spolupráce učitelek, zapojení dětí, rodičů….) Individualizace (vedení záznamů o dětech) Využívání metod a forem práce (metoda prožitkového a kooperativního učení, individuální a skupinová práce) Prolínání spontánních a řízených činností Okruhy a typy využívaných činností

16 Evaluační systém

17 Evaluace v MŠ (RVP PV) …proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací i podmínek vzdělávání, realizovaný uvnitř mateřské školy, který se odehrává v několika na sebe navazujících a neustále se opakujících fázích. Poznatky získané tímto průběžným vyhodnocováním poskytují pedagogům zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce a pedagogové by jich měli cíleně využívat k optimalizaci a zlepšování vzdělávacího procesu i podmínek, za nichž vzdělávání probíhá. Nejedná se o jednorázové a náhodné zhodnocení určitého jevu na základě subjektivního dojmu pedagoga, ale o proces, který je realizován systematicky, podle předem připraveného plánu (2004, s.37).

18 Evaluace by měla být: Systematická – v jasně vymezených oblastech Prováděná pravidelně Podle předem stanovených a přijatých kriterií Předem stanovenými nástroji, prostředky, způsoby S vědomím, že je základem rozhodování pro další plánování a jednání

19 Důležité je tedy vytvořit jasný evaluační plán, systém Ten by měl stanovit: Koho nebo co evaluovat Podle jakých kriterií Jakými nástroji, prostředky, způsobem Kdy, jak často Kdo se na evaluaci bude podílet

20 Co je důležité v MŠ určitě evaluovat: Podmínky Procesy – práce učitelek Výsledky dětí – tím i vzdělávání

21 Klíčové otázky Jaká je úroveň….. ve vaší škole Jak jste to zjistili? (způsob vlastního hodnocení – nástroje, kritéria, rozsah, frekvence….) Jak využíváte získané informace? (konkrétní přínos vlastního hodnocení pro školu – návrh, realizace a účinnost opatření)

22 Tabulka OblastiKritériaProstředkyKdyKdo  Podmínky  Kritéria vytvořená na základě požadavků RVP PV  Kritéria v dotazníku INDI MŠ (školy v projektu podpory zdraví)  Každodenní vyhodnoc ped. činnosti.  Zpětná vazba TČ  Procesy  Položky v dotazníku INDI MŠ týkající se učitelky (školy v projektu podpory zdraví)  Znaky prožitkového učení  Znaky partnerské komunikace U s D  Vyváženost řízených a spontánních činností  Podíl skupinové, individuální a frontální činnosti  Způsob plánování  Hodnocení TK  Záznamy o dětech  Sebehodnocení uč.  Kontrolní a hospitační činnost  Výsledky  Ukazatele dosažených dílčích cílů vzdělání (1.sada tabulek Kurikula)  Sdružené ukazatele (SUKy) (školy v projektu podpory zdraví)  Očekávané výstupy oblastí RVP PV nebo kompetence (co dítě zpravidla dokáže na konci předškolního období)  Hodnotící + evaluační zpráva  Dotazník INDI MŠ včetně Dotazníku pro rodiče

23 Kritéria Podmínky Procesy Výsledky

24 Nejčastější problémy při tvorbě ŠVP Filozofie, vize, dlouhodobé záměry Podmínky Vzdělávací obsah Evaluace

25 Na co si dát pozor

26 V identifikačních údajích název ŠVP název ŠVP doba platnosti ŠVP doba platnosti ŠVP číslo jednací číslo jednací telefonní čísla telefonní čísla e-mailová adresa e-mailová adresa adresa webových stránek adresa webových stránek

27 V obecné charakteristice školy Dostatečně vystihující popis okolí školy. Měl by čtenáři poskytovat ucelenou představu o lokalitě a komunitě, ve které se MŠ nachází. Nezůstávat v příliš obecné rovině. Např. MŠ je umístěna uprostřed obce a má prostornou zahradu Dostatečně vystihující popis okolí školy. Měl by čtenáři poskytovat ucelenou představu o lokalitě a komunitě, ve které se MŠ nachází. Nezůstávat v příliš obecné rovině. Např. MŠ je umístěna uprostřed obce a má prostornou zahradu

28 V podmínkách vzdělávání ŠVP má obsahovat všechny podmínky, nemůžeme se zabývat pouze některými. Zpracování má vycházet z analýzy podmínek a text na analýzu navazovat Jeho obsah by měl být v souladu s filozofií, záměry školy Zpracování musí vycházet z požadavků stanovených pro jednotlivé podmínky RVP PV a které by měly MŠ při vzdělávání dodržovat Neměly by se opisovat formulace z RVP PV bez vyhodnocení, které požadavky a v jaké míře již MŠ naplňuje Text nemůže být jen pozitivním popisem podmínek Měl by jednoznačně podávat informace, které požadavky MŠ již naplňuje a jaké záměry pro zlepšení konkrétní podmínky si stanoví pro další období Ne příliš vhodné je používání výrazu snažíme se, který nevypovídá o dosažené kvalitě popisovaného jevu. (Např. Maximálně se snažíme o vytvoření pohodového, bezpečného a spokojeného prostředí pro děti, zaměstnankyně, rodiče a návštěvníky. K novým a již stávajícím dětem se snažíme přistupovat citlivě, jako k osobnosti a individualitě, která má své specifické potřeby a zájmy, kterým se snažíme vycházet vstříc a podporovat je.)

29 V organizaci vzdělávání Zpracovaná by měla být podle zásad popsaných v RVP PV. Nenahrazovat požadované informace vložením některého z řádů, uspořádání dne nebo směrnice pro přijímání dětí. Zpracovaná by měla být podle zásad popsaných v RVP PV. Nenahrazovat požadované informace vložením některého z řádů, uspořádání dne nebo směrnice pro přijímání dětí. Tyto dokumenty patří spíše do příloh ŠVP a zbytečně zvětšují jeho obsah na úkor přehlednosti a „čtivosti“. Tyto dokumenty patří spíše do příloh ŠVP a zbytečně zvětšují jeho obsah na úkor přehlednosti a „čtivosti“.

30 V charakteristice vzdělávacího obsahu Nepřepisovat cíle a záměry z RVP PV bez vlastní myšlenky, která by zohledňovala lokalitu a podmínky MŠ Sledovat, aby uvedené cíle, záměry a prostředky k sobě měly logickou vazbu – cíle by měly směřovat k naplnění záměrů a prostředky by měly být efektivní pro realizaci

31 Ve vzdělávacím obsahu Nesmí být pouhým výčtem motivačních témat Má mít charakter integrovaných bloků Integrované bloky nemohou být zpracovány analyticky po vzdělávacích oblastech Musí obsahovat dostatečnou charakteristiku smyslu integrovaných bloků Mají být uvedeny okruhy činností pro realizaci integrovaných bloků nebo hlavní výstupy Mají poskytovat informace, jak se s integrovanými bloky bude dále (na úrovni třídy) pracovat Je dobré si také uvědomit, že ke smysluplnosti integrovaných bloků přispěje, pokud obsahují hlavní výstupy (nejlépe kompetence), jejichž rozvoj u dětí při realizací pedagog podporuje.

32 V evaluačním plánu, systému Z popisu evaluace má být zřejmé, že tvoří ucelený systém Z popisu evaluace má být zřejmé, že tvoří ucelený systém Má mít jasně stanoveny oblasti - co bude evaluovat Má mít jasně stanoveny oblasti - co bude evaluovat Je žádoucí mít vytvořena kritéria hodnocení a používat je Je žádoucí mít vytvořena kritéria hodnocení a používat je Musí uvádět nástroje vyhodnocení (způsoby, techniky), který škole umožní získat reálný obrázek o jejím stavu a tím ani plánovat další rozvoj Musí uvádět nástroje vyhodnocení (způsoby, techniky), který škole umožní získat reálný obrázek o jejím stavu a tím ani plánovat další rozvoj Musí být určena zodpovědnost pedagogických pracovníků Musí být určena zodpovědnost pedagogických pracovníků Musí obsahovat časový plán Musí obsahovat časový plán

33 Inovace ŠVP Vztah mezi vlastním hodnocením školy a úpravou ŠVP Využití vlastního hodnocení v inovaci ŠVP


Stáhnout ppt "Jak si ověřit, zda náš ŠVP odpovídá požadavkům RVP PV Hana Sedláčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google