Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GOODWILL Aktuální problémy při tržním oceňování majetku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GOODWILL Aktuální problémy při tržním oceňování majetku."— Transkript prezentace:

1 GOODWILL Aktuální problémy při tržním oceňování majetku

2 Goodwill - 1 Je to majetek? Jde vůbec o majetek obchodovatelný, bude ocenitelný tržní hodnotou? Goodwill = dobrá pověst či dobré jméno podniku nebo zboží, popř. značky zboží na trhu, v hospodářském světě, obchodních nebo společenských vztazích (definice v naučném slovníku)

3 Goodwill - 2 neznamená tento fenomén přeci jenom poněkud více? Goodwill = schopnost majetku, lidí, výrobků, patentů, licencí – obecně firmy vytvářet zisk (specializovaný bankovní slovník) = současná hodnota budoucích nadzisků – superprofit – výnos nad obvyklou míru přínosů z podnikového majetku = odraz minulého a současného ekonomického zdraví firmy a nezbytný, subjektivně odhadovaný vstup pro kalkulaci tzv. úplné substanční hodnoty pro ocenění podniku

4 Goodwill - 3 Dva základní přístupy k tomuto fenoménu: Pohledy podle obchodního práva, účetních a daňových zákonů Ekonomicko-analytický pohled na hodnotu tohoto majetku v kontextu podniku

5 Goodwill - 4 Legislativa: samostatně identifikovatelný nehmotný podnikový majetek goodwill know-how (podmnožina množiny označené jako goodwill)

6 Goodwill - 5 Účetní legislativa: koexistence více majetkových složek hmotného a nehmotného majetku, zásob, finančního majetku atd. vykazuje „Něco“ označené jako goodwill ustanovení definuje goodwill (pro účely vyhlášky o účetních postupech) jako kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku v pojetí reálné hodnoty a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku snížených o převzaté závazky a dokonce připouští existenci záporného goodwillu („badwill“).

7 Goodwill - 6 Tržní hodnota podniku = penězi vyjádřená víra v jeho budoucnost pokud goodwill v podniku byl, pak po určitou dobu bude na jeho hodnotu i nadále působit v případě záporného goodwillu – zástava podniku a rozprodej po částech

8 Goodwill - 7 Daňová legislativa: nepřipouští možnost odepisovat dlouhodobý nehmotný majetek – goodwill, tj. legislativa nepokládá toto „Něco“ za majetek potřebný v podniku reprodukovat.

9 Goodwill - 8 Obchodní zákoník: § 5 – Podnik a obchodní jmění je v odst. 2 definován PODNIK jako „VĚC HROMADNÁ“ Legislativa připouští ekonomický pohled na hodnotu podniku a přestává nahlížet na podnik jako na hromadu věcí Goodwill je právě tím „Něčím“ co odlišuje podnik – věc hromadnou od hromady věcí.

10 Goodwill - 9 Dva zdroje goodwillu: nakoupený goodwill (kladný) – kdy kupní cena převýší tzv. čistou hodnotu aktiv oceněných na základě „fair value“ goodwill generovaný (jaksi zevnitř) komplexně strukturou veškerých majetkových složek ve fungujícím podniku – implicitně generovaný goodwill – je analyticky samostatně generovaný

11 Goodwill - 10 Goodwill je obchodovatelným majetkem, protože jej lze kvantifikovat není samostatně obchodovatelný, protože není přenosný (mobilní) vždy je vázán na konkrétní komplexní strukturu majetkových hmotných a nehmotných identifikovatelných složek – na podnik.

12 Goodwill - 11 Obecný oceňovací postup: Aktiva zapojená do provozu musí normálně vynášet, aby prokázala svou ekonomickou nebo jinak hospodářsky využitelnou hodnotu Úkolem je analyzovat rozdíl mezi rentabilitou a normální výnosností aktiv, tzv. rentu goodwillu Gw = Rentabilita – (substanční hodnota. kapitálové náklady)

13 Goodwill - 12 Výnosová hodnota podniku netto = (substanční hodnota provozně nezbytných samostatně identifikovatelných aktiv) + implicitně generovaný goodwill (GwI) – závazky související s podnikáním Goodwill nakoupený (kladný) zejména jeho část převyšující GwI lze vyčíslit jen z realizované transakční ceny s podnikem

14 Goodwill - 13 ObchZ v ustanovení o firmě navozuje potřebu specifikovat a kvantifikovat tzn. ohodnocovat dobré jméno firmy, tedy patrně podnikový goodwill fenomén náležející k podniku, který může být zneužit – vznik škody bylo-li poškozeno dobré jméno firmy – tedy goodwill, pak měl před poškozením určitou hodnotu a došlo-li k újmě na dobrém jménu, musela po ní jeho hodnota klesnout

15 Goodwill - 14 Ocenění nepeněžitého vkladu, jehož předmětem by byl samostatně vložený goodwill podniku není však možný zatím nelze prokázat existenci trhu s „podnikovými goodwilly“ jako samostatným druhem majetku  obtížné provést kvantifikaci v kategorii tržní hodnoty porovnávacími metodami. Půjde vždy o hodnotu pro GwI rezultující z konkrétního oceňovacího modelu, který bude mít jen určitou omezenou vypovídací schopnost

16 Goodwill - 15 Goodwill je patrně jediným druhem podnikového majetku, který je sice samostatně ocenitelný, ale není samostatně obchodovatelný

17 Goodwill - 16 Analogie s člověkem: jsme-li přeci jenom materialističtěji založeni a jsme-li ochotni připustit existenci duše, pak jen uzavřenou v živé tělesné schránce z tohoto pohledu je představa levitujících duší nad těly stejně absurdní jako levitujících goodwillů nad podniky????

18 KNOW-HOW, JEHO VYMEZENÍ A OCEŇOVÁNÍ

19 Know-how 1 Klasifikace nehmotných statků podle jejich povahy: Nehmotné výsledky tvůrčí duševní činnosti Nehmotné výsledky zkušeností a jiné duševní činnosti Nehmotné hodnoty osobnosti fyzické osoby Vyjádření hospodářské individuality subjektu a jeho produktů a činností Nové nehmotné statky, přehodnocení stavu (viz USA – radost z vlastního dítěte, možnost žít s vlastními rodiči aj.)

20 Know-how 2 Klasifikace hospodářsky využitelných nehmotných statků podle jejich právní regulace (ochrany vlastnického práva majitelů) nehmotné statky, ke kterým existují zákonem daná zvláštní absolutní výlučná práva (předměty průmyslového vlastnictví a předměty duševního vlastnictví) nehmotné statky, ke kterým neexistují zvláštní absolutní práva a která je možné chránit pouze v rámci uzavřených smluv či postihu nekalé soutěže (know-how, goodwill, údaj o provenienci zboží aj.)

21 Know-how 3 Obchodní tajemství = nehmotný statek, který dle českého právního řádu patří mezi předměty práv náležejících k podniku (definice v § 17 ObchZ) Know-how Problém definice: v praxi dosud není k dispozici jednotná zastřešující definice  různé interpretace, např. jako „podstatné a formalizované znalosti, které nejsou přímo dosažitelné“

22 míra vlastnictví míra formalizace Informace Znalosti Know-how Patent Individuálni znalosti Nehmotná aktiva vzdělávání, učení laboratorní záznamy kapitalizace

23 Know-how 4 Oceňování know-how: práva k těmto nehmotným statkům nejsou nikde registrována, není znám rozsah těchto práv  oceňovatel musí provést důkladný průzkum Metoda založena na využití technologického know-how (kombinace kvalitativních a výnosových metod pro oceňování technických řešení)

24 Postup ocenění Právní aspekty (patent) Technologické aspekty Ekonomické aspekty Technologický faktor (%) NPV (Kč)=x Hodnota technického řešení Kvantitativní část: výpočet čisté současné hodnoty (NPV) Technologický faktor = specifické riziko podniku (vedle rizika tržního) < 100 % Kvalitativní část: užitek z vlastnictví technologie + konkurenční výhody Metoda izoluje hodnotu nehmotného statku od hodnoty celého podniku, a tak umožňuje ocenit tento druh majetku jak jednotlivě, tak i souhrnně.


Stáhnout ppt "GOODWILL Aktuální problémy při tržním oceňování majetku."

Podobné prezentace


Reklamy Google