Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontroly dat RÚIAN Kateřina Burešová. 2 Obsah prezentace Praha 19. 5. 2015  Vznik nesouladů  Porovnání a kontroly dat RÚIAN  Kontrola stavebních objektů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontroly dat RÚIAN Kateřina Burešová. 2 Obsah prezentace Praha 19. 5. 2015  Vznik nesouladů  Porovnání a kontroly dat RÚIAN  Kontrola stavebních objektů."— Transkript prezentace:

1 Kontroly dat RÚIAN Kateřina Burešová

2 2 Obsah prezentace Praha 19. 5. 2015  Vznik nesouladů  Porovnání a kontroly dat RÚIAN  Kontrola stavebních objektů  Kontrola adresních míst bez definičního bodu  Kontrola ulic  Další kontroly  Shrnutí postupu řešení  Připravované kontroly Seminář pro editory RÚIAN

3 Kontroly údajů  ČÚZK pravidelně provádí kontroly údajů vedených v ISÚI, RÚIAN a ISKN.  V případě, že OVM, který není editorem daného údaje v základním registru, při své činnosti zjistí nesoulad referenčních údajů se skutečným stavem, uvědomí o tom neprodleně editora daného referenčního údaje. (§ 5 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., ZZR) 3 Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

4 4 Vznik nesouladů  Prvotní migrace dat do ISÚI  Nesprávný postup při editaci údajů  Absence kontrol pro vyplnění údaje  Zrušení a založení prvku místo změny  Chybné vyplnění údaje (přesmyčka, předčíslí) Praha 19. 5. 2015 Zavedeny 5/2013 Seminář pro editory RÚIAN

5 5 Migrace dat do ISÚI 30. 6. 2011 Územně identifikační registr adres Registr sčítacích obvodů Databáze dodacích míst České pošty Registr komunálních symbolů Data o lokalizačních údajích ulic ze ZABAGED Informační systém katastru nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Zákonem stanovené zdroje pro prvotní naplnění: Migrace dat do ISÚI Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

6 Porovnání a kontroly dat RÚIAN  Provádí se porovnání a kontroly dat s dalšími systémy ISEO, ISKN a RSO.  Typy kontrol:  adresní místa a stavební objekty,  ulice a veřejná prostranství,  referenční vazby,  lokalizace prvků. 6 Kontrolní sestavy umožňují příslušným editorům prověřit a odstranit chyby a nesoulady, které se vyskytují v jejich územní působnosti. Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

7 Kontroly dat ISÚI/RÚIAN  Kontrola stavebních objektů  Kontrola adresních míst bez definičního bodu  Kontrola ulic  Kontrola ulic bez navázaných adresních míst  Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody  Kontrola stavebních objektů bez vazby na MOMC  Kontrola stejných orientačních čísel v ulici 7 Aktualizace čtvrtletně, kontrolní sestavy a návody na řešení www.ruian.cz.www.ruian.cz Aktualizace čtvrtletně, kontrolní sestavy a návody na řešení www.ruian.cz.www.ruian.cz Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

8 8KontrolaAgendaTypObec St. úřad Kontrola stavebních objektů Zrušené budovy ISKN Duplicitní definiční body Blízké definiční body Přiřazení parcely z ISKN Kontrola ulic Kontrola stavebních objektů bez vazby na MOMC Kontrola adresních míst bez definičního bodu Kontrola ulic bez navázaných adresních míst Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody Kontrola stejných orientačních čísel v ulici

9 9 Kontrola stavebních objektů Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

10 Praha 19. 5. 2015 Kontrola stavebních objektů 10  Příslib přidělení čísla - předčasné přidělení.  Předčíslí u č.ev. (136 x 1136, 112 x 5112).  Nesprávná editace ve zdrojovém systému:  změna užívání = duplicitní stavební objekty,  záměna č.p. x č.ev.,  stejný SO veden v různých částech obce. Vznik chyb:  Stěžejní kontroly č. 2 a č. 3.  Stavební objekty vypsané na základě polohy definičního bodu. Seminář pro editory RÚIAN

11  odstranění duplicitních či neexistujících stavebních objektů,  doplnění (změna) vazby na parcelu KN,  oprava polohy definičních bodů,  soulad údajů vedených o stavebním objektu s aktuálním stavem. Kontrola stavebních objektů 11 Cíl kontroly: Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

12 12  SO, které mají shodné souřadnice definičních bodů  Sestavy rozčleněné podle vazby stavebních objektů na parcelu KN:  a - oba mají vazbu  b - jeden má vazbu  c - žádný nemá vazbu  Zrušené stavební objekty  Změna užívání např.: č.ev. → č.p.  Stavební objekty vedené v různých částech obce Duplicitní definiční body Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

13 VDP Rozdílové sestavy Duplicitní definiční body Nahlížení do KN

14 Seminář pro editory RÚIAN 14  SO, které mají souřadnice definičních bodů ve vzdálenosti ≤ 2 m.  Nemusí být vždy chybou - řadové garáže, SO ve svahu. vzdálenost mezi DB 0,99 m Blízké definiční body Praha 19. 5. 2015

15 Rozdílové sestavy Blízké definiční body VDP Nahlížení do KN

16 Stavební objekt vedený v RÚIAN odpovídá budově, která byla v minulosti evidována v KN. Rozdílové sestavy VDP Zrušené budovy ISKN Nahlížení do KN

17 SO bez vazby na parcelu, které odpovídá v KN budova. Pokud má SO existovat, doplnění vazby na parcelu. Rozdílové sestavy Parcela ISKN s SO VDP Nahlížení do KN

18 Kontrola stavebních objektů 18 Kontroly KP před zápisem budovy do KN:  Soulad dat v obou systémech - pro nově zapsané objekty.  Snižování počtu duplicitních stavebních objektů se shodným DB. Nárůst chyb v počtu duplicitních stavebních objektů v sestavě Blízké DB s vazbou na stejnou parcelu. Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

19  Zrušení SO a změna druhého SO → doplnění údajů.  Pokud mají existovat oba - kontrola polohy definičních bodů a jejich změna.  Ověření existence SO - bylo přiděleno číslo? Kontrola stavebních objektů 19 Postup řešení: V RÚIAN vedeno cca 20 tisíc duplicitních stavebních objektů! Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

20 20 Adresní místa bez definičního bodu www 20 Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

21 Kontrola adresních míst bez definičního bodu Existence a správná poloha definičního bodu adresního místa je podstatná z hlediska:  správné lokalizace i pro potřeby integrovaného záchranného systému,  správného přiřazení PSČ,  vytvoření správné vazby na volební okrsek. 21 Adresním místem je takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu. Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

22  správná lokalizace adresního místa přes definiční bod,  odstranění neexistujících adresních míst. Kontrola adresních míst bez definičního bodu Cíl kontroly: 22  dostupný v aplikaci ISÚI  bez ohledu na územní působnost  Výstup rozšířený o navázané subjekty na této adrese (trvalý pobyt, sídlo, provozovna) z ROS a ROB.  Standardní výstup Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

23 Praha 19. 5. 2015 23 Seminář pro editory RÚIAN Kontrola adresních míst bez definičního bodu

24 24 Adresní místo nemá existovat Zrušení adresního místa, jestliže se jedná o jedno adresní místo stavebního objektu, je třeba zrušit i stavební objekt. Adresní místo má existovat Doplnění definičního bodu - změna adresního místa, případně DB stavebního objektu (zadání parcely). Kontrola adresních míst bez definičního bodu Postup řešení:  Kontrola adresních míst ve vztahu s ostatními prvky územní identifikace (stavební objekt, část obce…).  Kontrola definičních bodů adresních míst. Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

25 25 Kontrola adresních míst bez definičního bodu  Adresní místa bez lokalizace nejsou zařazena do volebního okrsku.  Doplnění definičního bodu = automatické přiřazení volebního okrsku. Povinnost vedení volebních okrsků v RÚIAN: Výrazné snížení počtu adresních míst bez lokalizace. Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

26 26 Seminář pro editory RÚIAN Praha 19. 5. 2015 Kontrola ulic

27  Duplicitní názvy ulic- při sloučení obcí, měly být přejmenovány do 1. 7. 2011.  Názvy nedokládá rozhodnutí zastupitelstva; pomístní názvy. (Chaty, Zahrádkářská kolonie, Průmyslový areál,...) Kontrola ulic 27 Pojmenování ulice a jiného veřejného prostranství musí být jednoznačné v rámci obce. (§ 29, odst. 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích) Vznik chyb: Problémy v orientaci a v doručování. Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

28 Kontrola ulic Praha 19. 5. 201528  odstranění neexistujících ulic,  oprava/doplnění průběhu ulice,  oprava chybně zadané vazby na ulici. Cíl kontroly: Postup řešení:  Kontrola ulic ve vztahu s ostatními prvky (adresní místa, části obce…).  Porovnání průběhu ulic (definiční čára ulice). Seminář pro editory RÚIAN

29 Jaroměř Palackého ČelákoviceDělnická Vysoké MýtoMasarykovo náměstí KladnoČSD-strážní domek

30 30 Další kontroly Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

31 Ulice má existovat - dohledání rozhodnutí zastupitelstva obce (rady města). Chybná lokalizace - na ČÚZK zaslat sdělení o průběhu DCU (IDDS: uuaaatg). Nemusí být vždy chybou: názvy mostů, tunelů, parků nová zástavba Ověření existence, kontrola lokalizace. Kontrola ulic bez navázaných adresních míst 31 Ulice nemá existovat - zrušení v ISÚI. Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

32 Praha 19. 5. 2015 Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody Praha 27. 11. 201432 Každý vchod SO musí mít přiřazeno adresní místo. Kontrola v ISÚI → chyby nově nevznikají. Seminář pro editory RÚIAN Adresní místo nemá existovat = zrušení. Adresní místo má existovat = navázání na vchod.

33 Kontrola stavebních objektů bez vazby na MOMC 33  SO bez definičního bodu = otázka existence.  Zadání vazby je povinné pro číslované i nečíslované SO. Kontrola v ISÚI → chyby nově nevznikají.  Pouze členěná statutární města. Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

34 34 Seminář pro editory RÚIAN Kontrola stejných orientačních čísel v ulici 34  Nejnovější kontrola, týká se obcí s uliční sítí.  Orientační čísla slouží k orientaci v rámci ulice nebo veřejného prostranství. Praha 19. 5. 2015 Orientační číslo může být použito pouze jednou. Sokolská 551/50, Olomouc Sokolská 1190/50, Olomouc

35 Shrnutí postupu řešení Rozhodnutí o správnosti vedeného údaje: Co je třeba zrušit a co změnit? Editace údaje (prvku) v ISÚI: Založení, změna = doplnění údaje, zrušení. V případě rušení adresního místa: Vhodné ověřit trvalé pobyty a firmy- např.: obchodní rejstřík. 35 Osoby na dané adrese nesmí být překážkou pro zrušení neexistujícího údaje! Zjištění oprávněnosti daného údaje: Dokumentace, doklady o přidělení čísel, rozhodnutí zastupitelstva. Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

36 Připravované kontroly 36  Aplikace pro vyhledání chyb v obci nebo pro konkrétní OVM.  Kontrola výskytu více SO na jedné parcele.  Příslušnost polohy AM do obce.  Porovnání způsobu využití v RÚIAN x ISKN. Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

37 Statistika oprav chyb za období 1 roku 37 Opraveno chyb [%] Zbývá chyb Kontrola stavebních objektů Duplicitní definiční body8,919 544 Blízké definiční body5,925 086 Kontrola stavebních objektů bez vazby na MOMC 1,1374 Kontrola adresních míst bez definičního bodu 13,9101 363 Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody 62,524 Pozn.: Některé chyby se vyskytují ve více skupinách kontrol. Praha 19. 5. 2015 Seminář pro editory RÚIAN

38 Děkuji za pozornost. Ing. Kateřina Burešová katerina.buresova@cuzk.cz


Stáhnout ppt "Kontroly dat RÚIAN Kateřina Burešová. 2 Obsah prezentace Praha 19. 5. 2015  Vznik nesouladů  Porovnání a kontroly dat RÚIAN  Kontrola stavebních objektů."

Podobné prezentace


Reklamy Google