Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální možnosti financování z Operačního programu Podnikání a inovace Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace strukturálních fondů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální možnosti financování z Operačního programu Podnikání a inovace Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace strukturálních fondů."— Transkript prezentace:

1 Aktuální možnosti financování z Operačního programu Podnikání a inovace Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace strukturálních fondů

2 Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Podpora podnikatelského prostředí v ČR jako jednoho z klíčových atributů dalšího úspěšného rozvoje české ekonomiky. Kvalitní podnikatelské prostředí vytváří podmínky pro vznik a rozvoj podnikatelských subjektů, nových pracovních míst a celkové posilování hospodářské a sociální soudržnosti. OPPI je určen pro podnikatelské subjekty se zaměřením na malé a střední podniky.

3 Finanční alokace 3,6 mld. EUR = 90 mld. CZK 85% Evropský fond regionálního rozvoje 15% národní spolufinancování Prostředky je třeba vyčerpat do roku 2015. Operační program Podnikání a inovace

4 Schéma Operačního programu Podnikání a inovace Prioritní osa 1START JEREMIE Prioritní osa 2PROGRES ZÁRUKA ROZVOJ ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY ICT V PODNICÍCH Prioritní osa 3 Efektivní energie EKO-ENERGIE Prioritní osa 4INOVACE POTENCIÁL Prioritní osa 5SPOLUPRÁCE PROSPERITA ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA NEMOVITOSTI Prioritní osa 6PORADENSTVÍ MARKETING Prioritní osa 7 Technická pomoc Prostředí pro podnikání a inovace Služby pro rozvoj podnikání SCHÉMA OPPI Vznik firem Rozvoj firem Inovace

5 CZ NACE – potravinářský průmysl 10 – výroba potravinářských výrobků 11 – výroba nápojů s výjimkou výrobků, jejichž výroba a zpracování a uvádění na trh spadají do oblasti Společné zemědělské politiky (Příloha I Smlouvy o ES). Projekty týkající se těchto produktů je třeba uplatnit na Ministerstvu zemědělství. CZ NACE

6 Př í loha I Smlouvy o ES – upraven á verze

7 Příklady  slad (1107)……………………………………………….….. Annex I (kap. 11)  pivo (2203)……………………………………….……. není Annex I  čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao (1806)…………………………………………………….není Annex I  pekařské zboží (1905)…………….…..………………není Annex I  uzenky, salámy a podobné výrobky z masa (1601)…...Annex I (kap. 16)

8 Podané žádosti CZ NACE 10 - 11

9

10 Z OPPI také nejsou podporovány projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětví zemědělství, rybolovu, akvakultury a lesnictví (CZ NACE A01, A02, A03) CZ NACE

11 Operační program Podnikání a inovace

12 V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke změnám, které jsou v rozporu s Podmínkami poskytnutí dotace, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit prostřednictvím„Nástěnky“ v aplikaci eAccount. Podstatné změny projektu vyžadují změnu Podmínek a Rozhodnutí. Doporučujeme každou změnu projektu před jejím provedením nejprve konzultovat s příslušným projektovým manažerem CI, aby bylo možné předejít případným negativním dopadům této změny na poskytnutou podporu. Změny v realizaci projektu

13 Za změny vyžadující změnu Podmínek poskytnutí dotace jsou považovány především tyto změny:  posun termínu ukončení projektu směrem do budoucna,  položek rozpočtu ve výši více než 20 % u jednotlivé položky rozpočtu,  místa realizace projektu (pokud by tato změna měla vliv na výši podpory - dle regionální mapy; nelze povolit přemístění mimo ČR nebo na území hl. města Prahy).  změny závazných ukazatelů  přesun nevyčerpaných prostředků mezi etapami při zachování celkové výše dotace (se schválením poskytovatele dotace je možné přesouvat nevyčerpané prostředky i z proplacených etap do neproplacených při zachování celkové výše dotace). Změny v realizaci projektu

14 Žádost o změnu Podmínek je nutné podat dříve, než nastane termín splnění dané povinnosti. Pokud žádáte o změnu Podmínek až poté, co měla být určitá povinnost splněna, není možné žádosti vyhovět. Změny v realizaci projektu

15 Změna majetkoprávního či formálně právního postavení, jako je např. přeměna společnosti dle zákona č.125/2008 Sb. (spojení či rozdělení společnosti, změna právní formy), snížení základního kapitálu, zrušení a vstup do likvidace, návrh na konkurz či jeho prohlášení, výkon rozhodnutí apod. v případě změny příjemce dotace (změna IČ - nutný předchozí souhlas poskytovatele dotace formou dodatku k Podmínkám.

16 Změny v realizaci projektu Termín ukončení projektu bez souhlasu poskytovatele změnit nelze. I v případě, že ještě nebyly podepsány Podmínky a vydáno Rozhodnutí, doporučujeme o této skutečnosti informovat prostřednictvím aplikace eAccount, aby bylo možné zasílané Podmínky upravit dle skutečnosti. Odchylky od plánovaného rozpočtu lze tolerovat do výše 20 % u jednotlivé položky rozpočtu, aniž by bylo nutné žádat o změnu Podmínek. Při překročení plánované hodnoty položky o více než 20 % je třeba žádat o změnu Podmínek (bez schválené změny Podmínek se jedná o nezpůsobilý výdaj). Změny v rámci podpoložek nepodléhají žádosti o změnu Podmínek.

17 Změny v realizaci projektu Změny v údajích typu:  adresa pro doručování,  statutární zástupce příjemce,  kontaktní osoby,  číslo účtu příjemce dotace, na který se má provést platba (prostřednictvím uvedení v Žádosti o platbu) se pouze oznamují prostřednictvím „Nástěnky“ v aplikaci eAccount a dokládají přiložením příslušných dokladů. Tyto změny nevyžadují změnu Podmínek a Rozhodnutí.

18 Změny v realizaci projektu Příjemce dotace nesmí převést práva a povinnosti vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí dotace na jiný subjekt bez předchozího souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu. O tuto skutečnost musí příjemce dotace požádat a podrobně popsat okolnosti, které jej k tomu vedou. Dle Zákona č. 125/2008 Sb., upravující přeměny obchodních společností a družstev, dochází k právnímu nástupnictví a tedy ke změně subjektu v případě fúze sloučením dle § 61, fúze splynutím dle § 62, rozdělením dle § 244 odst. 1 a převodem jmění na společníka dle podmínek § 337 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb. V těchto případech práva a povinnosti z poskytnuté dotace přecházejí z původního subjektu na subjekt nově vzniklý.

19 Změny v realizaci projektu Zrušení družstva s převodem jmění na člena družstva není povoleno. V případě změny subjektu rozdělení odštěpením dle § 244 odst. 2 daného zákona k právnímu nástupnictví nedochází, neboť původní subjekt nezaniká. Z tohoto důvodu leží práva a povinnosti z dotace na původním subjektu. Dle ustanovení § 360 a následující je možná taková změna příjemce, kdy dochází ke změně právní formy právnické osoby. Změna z fyzické osoby na právnickou však možná není na základě stanoviska MF ze dne 30. 11. 2007.

20 Povinností obchodní společnosti nebo družstva, které je příjemcem veřejných podpor z prostředků Evropské unie v jakékoliv podobě, je nejpozději do dne zveřejnění projektu přeměny, oznámit zahájení přípravy přeměny poskytovateli veřejných podpor. Jak už bylo uvedeno dříve, je vhodné všechny změny, ke kterým v průběhu realizace projektu dojde, konzultovat s projektovým manažerem prostřednictvím nástěnky v aplikaci eAccount, ještě než k nim dojde. Na základě této komunikace se příjemce dotace dozví, zda změny, ke kterým má dojít, jsou takového rázu, že vyžadují změnu Podmínek či nikoliv a zda jsou přípustné. Změny v realizaci projektu

21 V případě, že změny vyžadují změnu Podmínek, musí příjemce předložit elektronicky v eAccount žádost o změnu Podmínek. Žádost o změnu Podmínek bude následně posouzena projektovým manažerem a postoupena ke schválení Ministerstvu průmyslu a obchodu. Běžná lhůta je 30 dní, složité případy 60 dní. Příjemci dotace nejsou povoleny takové změny Podmínek, které by svou povahou byly podstatné a vedly k tomu, že se projekt odchýlí od původně stanovených cílů. Proces změny Podmínek je časově i administrativně náročný a ne každá změna může být povolena. MPO je vázáno zákony ČR, nařízeními EU a pokyny MF a MMR. To je třeba mít na vědomí při přípravě žádosti o poskytnutí dotace, protože na základě údajů v ní uvedených jsou tvořeny Podmínky poskytnutí dotace, které jsou pro příjemce dotace závazné.

22 Upozornění: Žádost o změnu Podmínek je nutné podat dříve, než daná povinnost nastane. Pokud je předložena žádost o změnu Podmínek až poté, co měla být určitá povinnost splněna, není možné žádosti vyhovět. Veškeré instrukce jsou obsaženy v příručce Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z Operačního programu Podnikání a inovace – obecná část (vyvěšeno na internetových stránkách MPO a CI) Změny v realizaci projektu

23 Bližší informace je možné nalézt na www.mpo.cz www.mpo-oppi.cz www.czechinvest.org Zelená linka: 800 800 777 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aktuální možnosti financování z Operačního programu Podnikání a inovace Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace strukturálních fondů."

Podobné prezentace


Reklamy Google