Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Daňový systém v SRN V Praze, dne 10.11. 2014. 2 I. Německý daňový systém 1. Druhy daní a právní formy 2. Daňová povinnost 3. Zdanění fyzických osob.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Daňový systém v SRN V Praze, dne 10.11. 2014. 2 I. Německý daňový systém 1. Druhy daní a právní formy 2. Daňová povinnost 3. Zdanění fyzických osob."— Transkript prezentace:

1 1 Daňový systém v SRN V Praze, dne 10.11. 2014

2 2 I. Německý daňový systém 1. Druhy daní a právní formy 2. Daňová povinnost 3. Zdanění fyzických osob 4. Zdanění právnických osob 5. Živnostenská daň 6. Jiné daně (daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí atd.) 7. Dohoda o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo 8. Právo Evropského společenství

3 3 1. Druhy daní a právní formy Nejdůležitější druhy daní přímé daně daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu právnických osob živnostenská daň nepřímé daně daň z přidané hodnoty, spotřební daně

4 4 1. Druhy daní a právní formy Ostatní daně dědická a darovací daň z nemovitostí a daň z nabytí věcí nemovitých

5 5 1. Druhy daní a právní formy Nejdůležitější právní formy osobní společnosti (z daňového hlediska jsou považovány za transparentní) veřejná obchodní společnost (OHG) komanditní společnost (KG) sdružení (GbR) společný podnik tichá společnosti

6 6 Druhy daní a právní formy Kapitálové společnosti (právnické osoby) společnost s ručením omezeným (GmbH) sdružení podnikatelů (omezené ručení) NOVÉ akciová společnost (AG) evropská společnost (SE) komanditní společnost na akcie (GmbH & Co AG) družstva

7 7 Druhy daní a právní formy Sdružení podnikatelů (omezené ručení) zvláštní forma GmbH na společnost se vztahují právní předpisy pro GmbH výše základního jmění je min. 1 € 25% zisku po zdanění musí být přidělováno do rezervního fondu až do dosažení částky 25.000,- € ručení ve výši majetku společnosti – zásadně se neručí osobním majetkem zpočátku je možné rychlé předlužení vzhledem k nízkému vlastnímu jmění

8 8 2. Daňová povinnost Neomezená daňová povinnost (§ 1 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů) fyzické osoby, které mají v SRN trvalé bydliště nebo se zde obvykle zdržují Omezená daňová povinnost (§ 1 odst. 4 zákona o daních z příjmů) zahrnuje příjmy fyzických osob, daňových nerezidentů, jež plynou ze zdrojů v SRN

9 9 3. Zdanění fyzických osob Neomezená daňová povinnost fyzických osob, které mají v SRN trvalé bydliště nebo se zde obvykle zdržují, se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území SRN i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí (§ 1 odst. 1 zákona o daních z příjmů) Poplatníci s omezenou daňovou povinností zdaňují pouze příjmy plynoucí ze zdrojů v tuzemsku definované v § 49 zákona o daních z příjmů. Zisky osobních společností jsou rozděleny mezi společníky, kteří je zdaňují DPFO.

10 10 3. Zdanění fyzických osob Součet příjmů ze sedmi druhů příjmů (= základ daně): 1. příjmy ze zemědělské výroby a lesního hospodářství 2. příjmy z podnikání 3. příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti 4. příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky 5. příjmy z kapitálového majetku 6. příjmy z pronájmu 7. ostatní příjmy ve smyslu § 22 zákona o daních z příjmů

11 11 3. Zdanění fyzických osob Zohlednění specifických podmínek poplatníka s neomezenou daňovou povinností (od základu daně se odčítají tzv. mimořádné výdaje a mimořádné náklady – tzn. různé náklady a výdaje, které nejsou považovány za daňově uznatelné, mohou být ale uplatněny jako položky snižující základ daně) Nezdanitelná část základu daně na poplatníka ve výši 8.004 Euro pro svobodné a ve výši 16.008 Euro pro manžele Progresivní sazba daně (14% až 42%, od 250.000,- Euro výše = 45%) Zvláštní sazba daně z příjmů z kapitálového majetku dle druhu kapitálového majetku (20%, 25%, 30% a 35%) – platí jako záloha na DPFO popř. DPPO Od roku 2009 zvláštní sazba daně z příjmů z kapitálového majetku ve výši 25%

12 12 3. Zdanění fyzických osob U příjmů ze závislé činnosti zaměstnavatel odvádí daň ze závislé činnosti a funkčních požitků Zdanění probíhá na konci roku Je možné společné zdanění manželů

13 13 3. Zdanění fyzických osob Odvody nad rámec daně z příjmů fyzických osob Příspěvek na solidaritu vyměřovacím základem je vyměřená daň z příjmů fyzických osob sazba 5,5%

14 14 3. Zdanění fyzických osob Církevní daň vyměřovacím základem je daň z příjmů fyzických osob odčitatelná položka od vyměřovacího základu daně z příjmu fyzických osob sazba daně závisí na spolkových zemích a vyznání (většinou 9%) právnické osoby církevní daň neplatí

15 15 3. Zdanění fyzických osob Pojistné na sociální zabezpečení povinné odvody vyměřovacím základem je hrubý příjem pojistné (napůl zaměstnavatel a zaměstnanec) na: zdravotní pojištění – 14,90% (dř.14,3%) zvláštní sazba zdravotního pojištění – ca. 8 Euro měsíčně pojištění na péči – 1,95% zvláštní sazba pojištění na péči – 0,25% (jen svobodní zaměstnanci) důchodové pojištění – 19,90% pojištění pro případ nezaměstnanosti – 2,80% odvod zaměstnavatele (0,41% ze mzdy), v případě insolvence je zaměstnancům poskytována náhrada mzdy Maximální vyměřovací základ – důch.poj. 66.000,- Euro, zdrav.poj. 45.000,- Euro

16 16 3. Zdanění fyzických osob Příklad výpočtu: svobodný poplatník s příjmy ze závislé činnosti (zdaňovací období 2009) – pouze daň

17 17 3. Zdanění fyzických osob Příklad výpočtu: svobodný poplatník s příjmy ze závislé činnosti (zdaňovací období 2009) – s pojistným na soc. zabezpečení

18 18 3. Zdanění fyzických osob Zdanění fyzických osob sazba daně 25% paušální daň

19 19 3. Zdanění fyzických osob Příklad: manželé, společné zdanění, 1 dítě, příjmy ze závislé činnosti dosahuje jen jeden z manželů - jen daň

20 20 3. Zdanění fyzických osob Příklad: manželé, společné zdanění, 1 dítě, příjmy ze závislé činnosti dosahuje jen jeden z manželů – daň s pojistným

21 21 3. Zdanění fyzických osob Zdanění osobních společností nepodléhá dani z příjmů fyz. osob – transparentnost podléhá živnostenské dani jednotný a oddělený výpočet zisku na úrovni společnosti pokud si společník nevyplatí zisk - zdanění sazbou 29,8% - pokus o srovnatelnost s kapitálovými společnostmi pokud si společník zisk vyplatí, dodatečné zdanění sazbou 25% příjmy z dividend podléhají zdanění příjmů z kapitálových účastí – zdaňuje se 60%

22 22 4. Zdanění právnických osob Daň z příjmů právnických osob Právnické osoby se sídlem v SRN mají neomezenou daňovou povinnost Zahraniční právnické osoby mají omezenou daňovou povinnost a zdaňují příjmy plynoucí ze SRN Základem daně jsou zdanitelné příjmy snížené o náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů a odečitatelné položky

23 23 4. Zdanění právnických osob rovnoměrná sazba daně (15%) právnické osoby neplatí církevní daň právnické osoby jsou povinny odvádět příspěvek na solidaritu (5,5% daně z příjmu právnických osob) oddělené zdanění právnické osoby a jejích společníků

24 24 4. Zdanění právnických osob Dividendy společníků – fyzických osob – podléhají zvláštní formě srážkové daně se sazbou 25% (v případě osobní společnosti zdanění příjmů z kapitálových účastí) o jako daňové uznatelné náklady platí výdajový paušál ve výši 801,- Euro Pokud je společníkem právnická osoba, je 95% dividendy osvobozeno od daně o výdaje s tím související jsou v plné výši odčitatelné

25 25 4. Zdanění právnických osob Zdanění v rámci zvláštní formy srážkové daně od roku 2009

26 26 5. Živnostenská daň Zdanění podnikatelů (§2 čI. 1 zákona o živnostenské dani a § 15 ZDP) a kapitálových společností (§2 čl. 2 zákona o živnostenské dani) daň nezávisí na právní formě komunální daň, tzn. tuzemský charakter Koeficient pro výpočet daně stanoví obec – (např. koeficient 447% pro město Norimberk). Pokud by obec nestanovila vyšší koeficient, k čemuž dochází málokdy, činí základní koeficient 200% Vyšší koeficient pro výpočet daně ve velkoměstech (Mnichov 490%, Frankfurt 460%)

27 27 5. Živnostenská daň Průměrný koeficient v SRN činil v roce 2009 387% (2005: 389%) jednotná základní sazba 3,5 Nezdanitelná část základu daně ve výši 24.500 EUR pro fyzické osoby a osobní společnosti Od zdaňovacího období 2008 není živnostenská daň uznatelná (nesnižuje základ daně)

28 28 5. Živnostenská daň U osobních společností se od zdaňovacího období 2008 započítává 3,8 násobek sazby živnostenské daně na DPFO (§ 35 odst. 1 ZDP) = výrazné snížení zdanění pozor však na maximální částku snížení daně – při koeficientu vyšším než 360% není možné další snižování

29 29 5. Živnostenská daň Základ daně je násobkem zdanitelného výnosu z podnikání a sazby daně (od 2008 jednotně 3,5) Daňová povinnost je násobkem základu daně a koeficientu pro výpočet daně

30 30 5. Živnostenská daň Příklad: živnostenská daň kapitálové společnosti procentní sazba základu daně: 3,5% koeficient pro výpočet daně (H): 447% živnostenská daň = 3,5% * H/100 * (výnos z podnikání -živ.daň) živnostenská daň = H / (H+2410) * výnos z podnikání např. u výnosu z podnikání ve výši 100.000 Euro živn. daň = 447 / (447+2410) * 100.000 = 15 646,00 Pozor: od zdaňovacího období 2008 není živnostenská daň daňově uznatelným nákladem!

31 31 6. Daň z přidané hodnoty Evropské směrnice pro harmonizaci nepřímých daní Daňovými úpravami nesmí být omezováno dodání zboží a poskytování služeb v rámci EU (čl. 93 smlouvy o Evropském společenství) Výsledek harmonizace v zemích Evropské unie - okamžitý nárok na odpočet daně od roku 1968

32 32 6. Daň z přidané hodnoty Zdaněna jsou všechna plnění sloužící ekonomické činnosti Daň odvádí konečný spotřebitel

33 33 6. Daň z přidané hodnoty Sazba daně z přidané hodnoty činí19% Snížená sazba daně ve výši 7% se uplatňuje mimo jiné na služby právnických osob, které slouží výlučně obecně prospěšným, dobročinným a církevním účelům, dále na knihy a některé potraviny. Od roku 2010 také na hotelové služby.

34 34 8. Jiné nepřímé daně Spotřební daň: tabákové výrobky8,27 centů/ks Káva2 - 5 Euro /kg Lihoviny1.300 Euro / hl Šumivá vína50 - 150 Euro / hl Minerální oleje benzín: 65,45 centů / l nafta: 47 centů / l zemní plyn: 53 centů / kWh tekutý plyn: 43 centů / kWh Pivo8 - 12 Euro / hl Elektřina Lihovinové míchané nápoje 20,50 Euro / 1 MWh 5.500 Euro / hl alkoholu Kromě toho:daň z vinných nápojů s vyšším obsahem alkoholu, daň z loterií a sázek hl = Hektoliter MWh = Megawattstunde

35 35 Daň z nabytí věcí nemovitých Plátci jsou osoby podílející se na nabytí. Předmětem daně není jen převod vlastnického práva Předmětem daně je převod podílů na kapitálové společnosti, která vlastní nemovitost Sazba daně - 3,5%, sazba daně v Berlíně 4,5% Daň vybírá stát, sazbu daně určuje spolková země

36 36 Daň z nemovitostí Plátcem je zpravidla vlastník nemovitosti Daň vybírají obce Sazba daně - 0,35% z hodnoty nemovitostí Koeficient určuje obec a pohybuje se mezi 150 – 660%

37 37 Daň dědická a darovací Dani dědické a darovací podléhá nabytí pozůstalosti, dary a účelové dotace. Poplatníkem je nabyvatel, u darů i dárce. Rozdělení do stupňů vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, resp. dárci sazbaI. stupeň7-30% II. stupeň30-50% III. stupeň30-50% Při stanovení daňové povinnosti se sčítají dary a dědictví za posledních 10 let

38 38 7. Smlouva o zamezení dvojího zdanění ČR - SRN Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Německem a Československem ze dne 19.12.1980 Srážková daň z dividend - 5%, pokud příjemce vlastní nejméně 25% podílů na základním kapitálu společnosti vyplácející zisk - jinak 15% Srážková daň z licenčních poplatků: 5%

39 39 7. Smlouva o zamezení dvojího zdanění ČR - SRN Návrh nové smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi SRN a ČR Stálá „službová“ provozovna: doba trvání 9 měsíců Fiktivní stanovení příjmů stálé provozovny i u osobních společností Příjmy společníka osobní společnosti se považují za příjmy stálé provozovny Dividendy jsou osvobozeny od daně při výši podílů nad 10%

40 40 8. Právo EU Směrnice Rady o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států ( (EHS č. 90/435 z 23.7.1990): Nedochází ke zdanění dividend resp. nepřímý zápočet daně; není vyměřována srážková daň z dividend Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3.6. 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi propojenými osobami (ve znění směrnice z 26. a 29.4.2004)


Stáhnout ppt "1 Daňový systém v SRN V Praze, dne 10.11. 2014. 2 I. Německý daňový systém 1. Druhy daní a právní formy 2. Daňová povinnost 3. Zdanění fyzických osob."

Podobné prezentace


Reklamy Google