Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítejte na Dni otevřených dveří Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 20. ledna 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítejte na Dni otevřených dveří Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 20. ledna 2012."— Transkript prezentace:

1 Vítejte na Dni otevřených dveří Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 20. ledna 2012

2 Představujeme Vám Představujeme Vám Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studentská 13, 370 05 České Budějovice http://ksr.ef.jcu.cz/ www.ef.jcu.cz

3 Studijní program - Ekonomika a management Bakalářský studijní program Strukturální politika EU pro veřejnou správu - denní i dálkové studium Strukturální politika EU pro veřejnou správu - denní i dálkové studium - pro akademický rok 2012/2013 bez přijímacího řízení!!! Navazující magisterské programy Strukturální politika EU a rozvoj venkova – denní i dálkové studium V rámci oboru možnost studovat v programu Double Degree V rámci oboru možnost studovat v programu Double Degree

4 Zájemci o studium http://www.ef.jcu.cz/education/zajemci_o_studium/ Formulář přihlášky do navazujícího magisterského studia http://www.ef.jcu.cz/education/ke_stazeni/prihl_do _nmgr http://www.ef.jcu.cz/education/ke_stazeni/prihl_do _nmgr

5 Předpokládané počty přijímaných studentů pro akademický rok 2012/2013 1. Bakalářský studijní obor - prezenční studium: - Strukturální politika EU pro veřejnou správu* - 40 studentů 2. Bakalářský studijní obor - kombinované studium: - Strukturální politika EU pro veřejnou správu* - 40 studentů 3. Navazující studijní obor – prezenční studium: - Strukturální politika EU a rozvoj venkova - 40 studentů (z toho specializace Double Degree – Rural Development and Agribusiness – 10 studentů) (z toho specializace Double Degree – Rural Development and Agribusiness – 10 studentů) 4. Navazující studijní obor – kombinované studium: - Strukturální politika EU a rozvoj venkova - 40 studentů *Obor bude otevřen při minimálním počtu 20 studentů, u bakalářského studijního oboru bez přijímacího řízení.

6 Uplatnění absolventů katedry Cílem bakalářského studijního oboru je poskytnout široce koncipované znalosti z oblasti řízení organizace a její ekonomiky ve veřejných službách a státní správě. Obor poskytuje znalosti k vykonávání pracovních pozic spojených s přípravou a realizací řídících operací v organizacích veřejné správy a samosprávy. Cílem navazujícího magisterského studia je poskytnout vzdělání potřebné pro budoucí pracovníky vrcholového managementu podniků a státních institucí v oblasti regionálního managementu, regionálního projektování a rozvoji a oblastech bezprostředně navazujících. Studijní obor připravuje absolventy schopné samostatného rozhodování v oblasti projektové činnosti a finančního řízení projektů, s dostatečnou znalostí teoretického i aplikovaného základu, s aktuálními oborovými znalostmi a profesními dovednostmi.

7 Uplatnění absolventů katedry Uplatnění studentů má široký záběr. Mohou působit v orgánech a organizacích EU, v centrálních orgánech ČR (ministerstva, banky, platební agentury), ve veřejné správě (krajské úřady, regionální odbory apod.). V organizacích ve venkovských oblastech bude práce absolventa zaměřena na management sociálních a ekonomických aspektů v rozvoji regionu a produktivity v rámci multifunkčního zemědělství. V organizacích ve venkovských oblastech bude práce absolventa zaměřena na management sociálních a ekonomických aspektů v rozvoji regionu a produktivity v rámci multifunkčního zemědělství. Absolvent tohoto studijního programu bude schopný připravovat projekty žádající finanční podporu ze strukturálních fondů EU a jiných zdrojů veřejných územně správních celků. Absolvent tohoto studijního programu bude schopný připravovat projekty žádající finanční podporu ze strukturálních fondů EU a jiných zdrojů veřejných územně správních celků.

8 Studijní plán oboru Strukturální politika EU pro veřejnou správu – bakalářská forma

9

10 Studijní plán oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova – magisterská forma

11

12 Studijní plán oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova – program Double Degree

13 Státní závěrečná zkouška Bakalářské studium  Management (povinný předmět)  Regionální ekonomika (povinný předmět)  Ekonomie (povinně volitelný)  Podnikání v regionu (povinně volitelný) Navazující magisterské studium  Regionální management (povinný předmět)  Ekonomie (povinný předmět)  Projektování venkovské krajiny (povinný předmět)  Management (povinně volitelný)  Finanční řízení podniku (povinně volitelný)  Venkov v environmentálních souvislostech (povinně volitelný)

14 Přijímací zkoušky Bakalářský studijní program: pro školní rok 2012/2013 bez přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 bez přijímacího řízení Navazující magisterské studium: z Ekonomie (písemná zkouška) (minimální počet bodů 50) z Ekonomie (písemná zkouška) (minimální počet bodů 50) z Regionálního projektování a managementu (písemná zkouška) z Regionálního projektování a managementu (písemná zkouška) (minimální počet bodů 50) ústní pohovor v anglickém jazyce u programu Double Degree ústní pohovor v anglickém jazyce u programu Double Degree Příklad - Písemné testy z přijímacího řízení do ak. r. 2011/2012 http://www.ef.jcu.cz/education/applicants

15 Přihlášky: Termín pro podání přihlášek: do 30. března 2012 na tiskopisech “Přihláška ke studiu na vysoké škole”; správnost údajů uvedených v přihlášce musí být ověřena střední školou nebo úředně (výsledky studia na střední škole). U aktuálně maturujících uchazečů o studium se průměr počítá za první tři roky studia a 1. pololetí aktuálního školního roku. U ostatních uchazečů o studium je průměr počítán za všechny 4 ročníky studia. - bude přihlédnuto k další činnosti studenta – SCIO testy, státní jazykové testy, certifikáty, olympiády 1 obor = 1 přihláška

16 Přihlášky ke studiu Součástí zaslané přihlášky musí být doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši Kč 500,- Součástí zaslané přihlášky musí být doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši Kč 500,- číslo účtu 104725778/0300 u ČSOB České Budějovice číslo účtu 104725778/0300 u ČSOB České Budějovice variabilní symbol: 6020112 variabilní symbol: 6020112 konstantní symbol: 0379 konstantní symbol: 0379 specifický symbol: rodné číslo uchazeče specifický symbol: rodné číslo uchazeče účel platby - vyberte: přihláška ke studiu, žádost studenta... účel platby - vyberte: přihláška ke studiu, žádost studenta...

17 Termíny konání přijímacích zkoušek magisterské studijní programy: 11. – 15. 6. 2012 Náhradní termín: 19. 6. 2012 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ příjem přihlášek do 30. března 2012 průběh a podmínky přijímací zkoušky pro akademický rok 2012/2013 upravuje Opatření děkana č. 15/2011 termíny konání přijímacích zkoušek, způsob podání přihlášky ke studiu, bankovní spojení, tématické okruhy k přijímacím zkouškám upravuje též Opatření děkana č. 15/2011 http://www.ef.jcu.cz/education/applicants/opatreni-dekana-k-prijimacim- zkouskam-2012-2013

18 Předměty zajišťované KSR http://www.ef.jcu.cz/education/studujici/modra- kniha-pro-ar-2010-2011/modra_kniha

19 Děkujeme Vám za pozornost.

20 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z REGIONÁLNÍHO PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENTU 1. TEORIE REGIONU - Koncepce regionu, Struktura regionu, Regionalizace. 2. REGIONÁLNÍ STRUKTURA ČESKÉ REPUBLIKY - Regiony podporované v rámci regionální politiky, NUTS regiony, Regiony se soustředěnou podporou státu. 3. HLAVNÍ AKTÉŘI V REGIONÁLNÍM ROZVOJI - Institucionální zabezpečení RP, Další subjekty zainteresované v problematice regionálního rozvoje. 4. REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKY EU - Vývoj a význam regionální a strukturální politiky EU, Principy regionální a strukturální politiky EU. 5. FONDY, INICIATIVY A INSTITUCE FINANCUJÍCÍ REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKU - Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropská investiční banka. 6. CÍLE REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKY EU - Cíle Konvergence, Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Cíle Evropská územní spolupráce. 7. NÁSTROJE REGIONÁLNÍ POLITIKY - Strategické dokumenty RP, Finanční nástroje, Odvětvové politiky. 8. OPERAČNÍ PROGRAMY - Regionální operační programy, Tematické operační programy, OP v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, OP v rámci cíle Evropská územní spolupráce. 9. ZÁSADY TVORBY PROJEKTŮ - Identifikace projetu, Příprava projektu (formulace), Financování projektu, Podávání projektové žádosti, Horizontální témata projektu, Publicita, Hodnocení projektu. 10. ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ VE VENKOVSKÉM PROSTORU - Hlavní problémové oblasti rozvoje venkova, Nástroje financování Společné zemědělské politiky, Institucionální rámec zemědělské politiky na národní úrovni.

21 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z EKONOMIE 1. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY. Individuální a tržní poptávka. Poptávková křivka. Pohyb a posun křivky a pohyb a posun po křivce. Užitek. Přebytek spotřebitele. Indiferenční analýza. Elasticita poptávky. 2. CHOVÁNÍ FIREM A FORMOVÁNÍ NABÍDKY. Individuální a tržní nabídka. Nabídková křivka. Pohyb a posun křivky nabídky a pohyb a posun po křivce nabídky. Produkční funkce. Náklady, příjmy a zisk. Přebytek výrobce. 3. VÝROBNÍ FAKTORY. Vlastnictví výrobních faktorů. Nabídka výrobních faktorů a poptávka po výrobních faktorech. Cena výrobních faktorů. Trh práce. Trh půdy. Trh kapitálu. Lidský kapitál. 4. KONKURENCE. Dokonalá a nedokonalá konkurence. Firma v podmínkách monopolu, oligopolu a monopolistické konkurence. Analýza firmy v podmínkách dokonalé konkurence. 5. DŮCHODY A BOHATSTVÍ. Primární rozdělování. Přerozdělování. Nerovnosti v důchodech a jejich měření. 6. AGREGÁTNÍ NABÍDKA A AGREGÁTNÍ POPTÁVKA. Makroekonomická rovnováha. Spotřeba a investice. Teorie multiplikátoru a akcelerátoru.

22 Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z EKONOMIE 7. MĚŘENÍ VÝKONNOSTI EKONOMIKY. HDP, HNP, hrubý obrat, meziprodukt, přidaná hodnota. Metody výpočtu HDP. Nedostatky měření HDP v systému národního účetnictví. Agregáty odvozené z HDP, HNP. Hospodářský (podnikatelský) cyklus. 8. ZÁKLADNÍ MAKROEKONOMICKÉ CÍLE A PROMĚNNÉ. Ekonomický růst. Ceny. Zaměstnanost a nezaměstnanost. Platební bilance. 9. FISKÁLNÍ POLITIKA. Státní rozpočet. Veřejné rozpočty. Nástroje fiskální politiky. Efekty fiskální politiky. Rozpočtová salda, jejich charakter a řešení. Cíle fiskální politiky. 10. PENÍZE. Funkce peněz. Význam peněžní směny. Peněžní agregáty. 11. MONETÁRNÍ POLITIKA. Cíle monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Bankovní soustava (systém). Peněžní multiplikátor. Trh peněz a finanční trhy. Výnosnost cenných papírů. 12. VNĚJŠÍ OBCHODNÍ A MĚNOVÁ POLITIKA. Mezinárodní dělba práce. Mezinárodní směna. Komparativní výhody. Měnový kurz.

23


Stáhnout ppt "Vítejte na Dni otevřených dveří Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 20. ledna 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google