Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření nepodnikateských organizací 1 Financování a finanční účty USC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření nepodnikateských organizací 1 Financování a finanční účty USC."— Transkript prezentace:

1 Hospodaření nepodnikateských organizací 1 Financování a finanční účty USC

2 Hospodaření nepodnikateských organizací 2 České účetní standardy  008 operace s CP a podíly  014 dlouhodobý finanční majetek  016krátkodobý FM a krátkodobé bankovní úvěry  406 cenné papíry, podíly, směnky  408krátkodobý FM a krátkodobé bankovní úvěry  509 operace s CP a podíly  519dlouhodobý FM  515 krátkodobý FM a krátkodobé bankovní úvěry

3 Hospodaření nepodnikateských organizací 3 Účtová třída 2 dle vyhlášky č. 505/2002 Sb. Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu organizačních složek státu, k rozpočtu USS a rozpočtové a ostatní finanční účty  20 Vztahy ke SR a k rozpočtu OSS  21 Vztahy ke SR a k rozpočtu USC  22 Limity, běžné a bankovní účty OSS  23 Bankovní účty OSS a USC  24 Ostatní bankovní účty (u PO)  25 Krátkodobý finanční majetek  26 Peníze  27 Návratné finanční výpomoci  28 Krátkodobé bankovní úvěry a ostatní krátkodobé závazky

4 Hospodaření nepodnikateských organizací 4 21 - Vztahy ke SR a k rozpočtu USC  211 – financování výdajů USS  212 – poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu  213 – poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím  214 – poskytnuté dotace ostatním subjektům  215 – vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti USC  216 - vyúčtování rozpočtových příjmů z FM USC  217 – zúčtování příjmů USC  218 – zúčtování výdajů USC

5 Hospodaření nepodnikateských organizací 5 24 – Ostatní bankovní účty  241 – běžný účet  243 – běžný účet FKSP  245 – ostatní běžné účty  231 - základní běžný účet a veškerá inkasa příjmů

6 Hospodaření nepodnikateských organizací 6 28 – Krátkodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní krátkodobé závazky  281 – krátkodobé bankovní úvěry  282 – eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)  283 – vydané krátkodobé dluhopisy  289 – ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)

7 Hospodaření nepodnikateských organizací 7 Dlouhodobé finanční zdroje (dle vyhlášky č. 505/2002 Sb.) Účtová třída 9, skupina 95 – dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní dlouhodobé závazky  951 – dlouhodobé bankovní úvěry  953 – vydané dluhopisy  954 – závazky z pronájmu  955 – dlouhodobé přijaté zálohy  958 – dlouhodobé směnky k úhradě  959 – ostatní dlouhodobé závazky

8 Hospodaření nepodnikateských organizací 8 Hospodaření a financování Územních samosprávných celků  Rozpočty měst a obcí  Rozpočty krajů  Rozpočty dobrovolných svazků obcí Obce a kraje mohou zřizovat mimorozpočtové fondy pro konkrétní účely nebo bez účelového určení

9 Hospodaření nepodnikateských organizací 9 Územní rozpočty  Rozpočet je finančním plánem  Rozpočtové období je shodné s rokem kalendářním.  Rozpočtový výhled Rozpor: - akruální účetnictví - cash báze rozpočtování

10 Hospodaření nepodnikateských organizací 10 Příjmy a výdaje USC USC – výdajově zajišťuje vlastní provoz a inkasuje vlastní příjmy  zajišťuje finanční prostředky pro příspěvkové organizace jejichž je zřizovatelem  provádí vyúčtování rozpočtových příjmů a výdajů za celek  existuje přímá vazba mezi příjmy a výdaji

11 Hospodaření nepodnikateských organizací 11 Evidence příjmů USC Příjmy: veškeré nenávratně inkasované prostředky z tuzemska i zahraničí Vymezeny zákonem č. 250/2000 Sb.:  Příjmy z vlastního majetku a majetkových práv  Příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti  Příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, které zřizují  Příjmy z vlastní správní činnosti a z výkonů státní správy  Výnosy z místních poplatků (ze psů …)  Výnosy daní dle zákona o rozpočtovém určení daní  Dotace (ze SR, fondů, krajů…)  Přijaté dary a příspěvky

12 Hospodaření nepodnikateských organizací 12 Přijaté dotace  Z tuzemska  Ze zahraničí  Účelové  Neúčelové  Investiční (kapitálové)  Neinvestiční (běžné)  Nárokovatelné  Nenárokovatelné

13 Hospodaření nepodnikateských organizací 13 Zdroje financování USC Veřejné rozpočty v ČR používají zdroje (příjmy) v druhovém třídění dle rozpočtové skladby:  daňové (svěřené daně, sdílené daně, poplatky)  nedaňové (příjmy z užití majetku ad.)  kapitálové (příjmy z prodeje investičního majetku)  cizí zdroje (transfery)

14 Hospodaření nepodnikateských organizací 14 Druhové třídění příjmů obcí Příjmy Vlastní Přijaté dotace Běžné Daňové Nedaňové Kapitálové

15 Hospodaření nepodnikateských organizací 15 Daňové příjmy Svěřené daně:  Výnos náleží jen obci (daň z nemovitosti) Sdílené daně:  Daňový výnos je rozdělen mezi články rozpočtové soustavy (daň z příjmů PO, FO, DPH) Místní poplatky:  V plné výši náleží obci  Dle zákona o místních poplatcích Správní poplatky:  Příjmy za správní úkony, které obec vykonává v rámci své přenesené působnosti  Dle zákona o správních poplatcích

16 Hospodaření nepodnikateských organizací 16 Nedaňové příjmy  Příjmy z vlastní činnosti a odvody zřízených organizací,  Přijaté sankce a vratky transferů,  Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy,  Přijaté splátky půjček,  Příjmy z pronájmu,  Úroky, dividendy, kursové zisky,.

17 Hospodaření nepodnikateských organizací 17 Kapitálové příjmy  příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,  příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů,  ostatní kapitálové příjmy.

18 Hospodaření nepodnikateských organizací 18 Příklad

19 Hospodaření nepodnikateských organizací 19 Druhové třídění výdajů obcí Výdaje Běžné Neinvestiční nákupy (Výdaje) Neinvestiční transfery Neinvestiční půjčky Kapitálové Investiční nákupy Investiční transfery Investiční půjčky

20 Hospodaření nepodnikateských organizací 20 Výdaje a náklady  Kapitálové (investiční)  Provozní (neinvestiční) –Osobní –Věcné Investice ve veřejné správě - veřejné zakázky (zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách)

21 Hospodaření nepodnikateských organizací 21 Běžné výdaje Neinvestiční nákupy  platby za provedenou práci, odvody zaměstnance,  výdaje na materiál, vodu, paliva, energii, zboží a služby,  úroky, kursové ztráty,  poskytnuté zálohy, jistiny a záruky. Neinvestiční transfery  neinvestiční dotace a nedotační transfery podnikům, neziskovým a podobným organizacím, rozpočtům, obyvatelstvu Neinvestiční půjčky

22 Hospodaření nepodnikateských organizací 22 Kapitálové výdaje  Investiční nákupy (pořízení DM, CP)  Investiční transfery (investiční dotace podnikům, PO, neziskovým organizacím, veřejným rozpočtům ústřední a územní úrovně, převody vlastním fondům, obyvatelstvu  investiční půjčky podnikům, obyvatelstvu..

23 Hospodaření nepodnikateských organizací 23 Financování přenesené působnosti státní správy Dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti  U obcí je stanovena jednotně pro celou ČR a je poskytována diferencovaně podle rozsahu správy, kterou vykonávají.  Příspěvek na výkon státní správy – dle kritéria počtu obyvatel žijících ve správním obvodu příslušného úřadu, podíl počtu obyvatel správního centra a počet obyvatel správního obvodu.  V přenesené působnosti vybírá obec za činnost správních orgánů správní poplatky.

24 Hospodaření nepodnikateských organizací 24 Příklad finančních toků ve školství

25 Hospodaření nepodnikateských organizací 25 Rozpočtová soustava ČR Rozpočtovou soustavu ČR tvoří soustava veřejných rozpočtů a soustava mimorozpočtových fondů. soustava veřejných rozpočtů  Státní rozpočet  Rozpočty USC ( územní rozpočty obcí, krajů)  Rozpočty organizačních složek a příspěvkových organizací Mimorozpočtové (veřejné) fondy  Státní fondy ‒ Státní účelové fondy ‒ Fondy majetkové (privatizační) ‒ Fondy svěřenecké ‒ Fondy typu vládních agentur  Mimorozpočtové fondy ÚSC

26 Hospodaření nepodnikateských organizací 26 Rozpočtové hospodaření USC Základním principem:  Posuzování skutečně vyinkasovaných příjmů a skutečně profinancovaných výdajů za účetní období  Veškeré příjmy a výdaje musí být rozvedeny do položek rozpočtové skladby

27 Hospodaření nepodnikateských organizací 27 Rozpočtová skladba Každý veřejný rozpočet se třídí podle rozpočtové skladby – Vyhláška MF č. 323/2002 Sb. (novela č. 440/2006 Sb.) Rozpočtová skladba – jednotné třídění příjmů a výdajů dle položek rozpočtové skladby  Systematické, jednotné, přehledné uspořádání příjmů a výdajů veřejných rozpočtů  Srovnatelné sledování příjmů, výdajů, salda hospodaření, financování veřejných rozpočtů

28 Hospodaření nepodnikateských organizací 28 Rozpočtová skladba – uplatnění v rozpočtech  V rozpočtech OSS  Při sledování plnění státního rozpočtu  Při sledování čerpání rezervního fondu OSS  v rozpočtech státních fondů,  při pohybech na účtech státních finančních aktiv,  při peněžních operacích spojených s řízením likvidity státního rozpočtu  při plánovaných a skutečných operacích rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí.

29 Hospodaření nepodnikateských organizací 29 Hlediska třídění příjmů a výdajů  Odpovědnostního – dle správců kapitol státního rozpočtu  Druhového – dle příjmových a výdajových druhů (výdaje na pořízení služeb, prací…., příjmy – právní důvod přijaté platby, transfery)  Odvětvového – dle druhu činnosti  Konsolidačního – na záznamové jednotky, konsolidace na úrovni krajských sumářů, popř. pro evidenci nepeněžních operací (transfery při humanitárních akcích)

30 Hospodaření nepodnikateských organizací 30 Jednotky třídění příjmů a výdajů Z hlediska druhového jsou jednotkami třídění  rozpočtové třídy  seskupení rozpočtových položek  podseskupení rozpočtových položek  rozpočtové položky Z hlediska odvětvového jsou jednotkami třídění:  rozpočtové skupiny  rozpočtové oddíly  rozpočtové pododdíly  rozpočtové paragrafy

31 Hospodaření nepodnikateských organizací 31 Příklad – účtování dotací USC

32 Hospodaření nepodnikateských organizací 32 Příklad

33 Hospodaření nepodnikateských organizací 33 Pasportizace majetku státu a USC  Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích č. 219/2000 Sb.  Obce i kraje mají povinnost pečovat o svůj majetek.  Předpokladem je i kvalitní a úplná evidence majetku, pravidelná inventarizace majetku. Seznam majetku – tzv. pasportizace majetku by měla obsahovat tyto údaje: –Identifikační –Lokalizační –Vlastnické vztahy –Cena, způsob ocenění –Technické parametry –Způsob využití –Ekonomické parametry –Údaje o pořízení pasportu


Stáhnout ppt "Hospodaření nepodnikateských organizací 1 Financování a finanční účty USC."

Podobné prezentace


Reklamy Google