Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrolní činnost Státní energetické inspekce v oblasti elektroenergetiky a plynárenství Lokální distribuční soustavy Ing. Stanislav Vitner ředitel odboru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrolní činnost Státní energetické inspekce v oblasti elektroenergetiky a plynárenství Lokální distribuční soustavy Ing. Stanislav Vitner ředitel odboru."— Transkript prezentace:

1 Kontrolní činnost Státní energetické inspekce v oblasti elektroenergetiky a plynárenství Lokální distribuční soustavy Ing. Stanislav Vitner ředitel odboru kontroly a ochrany spotřebitele Ústřední inspektorát SEI

2 Úvod Kontrolní činnost SEI před novelou zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákona provedenou zák. č. 211/2011 Sb., v oblasti elektroenergetiky a plynárenství Kontrolní činnost SEI po novele EZ, tj. od srpna 2011 na úseku kontroly zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře OZE a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v oblasti kontroly shody výrobků spojených se spotřebou energie

3 Kontrola dodržování energetického zákona Elektroenergetika i plynárenství jsou soustavy, kde řada problémů má obdobný charakter a byly uplatňovány shodné zásady kontroly Obecné dozorování povinností EZ Období zaměřené na řešení neoprávněných odběrů elektřiny a následně i plynu Období věnované omezování připojování OZE Období zaměřené na uvádění do provozu nových OZE, zejména

4 Kontrola dodržování EZ Kontrola rozúčtování nákladů na elektřinu podle § 3 odst. 3 energetického zákona poskytování elektrické energie odběratelům svým vlastním zařízením dalším osobám, bez licence společné stanovisko ERÚ a SEI poskytování se neuskutečňuje prostřednictvím distribuční soustavy náklady na pořízení elektřiny veškeré platby spojené s nákupem elektřiny (ceny regulované + ceny smluvní + daň z elektřiny podle zák. č. 261/2007 Sb.) rozúčtování předmětem uzavřené dohody porovnání nákladů na pořízení a rozúčtování elektřiny spoluúčast na údržbě a provozu vnitřního rozvodu

5 Kontrola dodržování EZ Řešení neoprávněných odběrů elektřiny a plynu Nárůst počtu zjištěných NO z titulu působení útvaru odhalování netechnických ztrát ČEZ Řešení soudních sporů a zpracování vyjádření SEI Nárůst NO v plynárenství Nepřístupnost k plynoměrům, zejména ve staré zástavbě Snaha sjednotit názor na obnovení připojení OM při žádosti jiného zákazníka Obnovení připojení pominou-li důvody předchozího odpojení, náhrada škody

6 Kontrola dodržování EZ Kontrola u provozovatelů DS vyřizování požadavků na připojení, stanovení podílu za připojení a zajištění příkonu vyhláška č. 81/2010 Sb.,o podmínkách připojení k ES. proces vyřizování žádosti o připojení, stanovisko provozovatele DS, studie připojitelnosti, smlouvy o připojení měrné podíly žadatele za připojení zvláštní požadavky, převádění rezervovaného příkonu kvalifikování přípojek

7 Kontrola dodržování EZ – připojování OZE FVE (skutečný instalovaný výkon, evidovaný výkon ERÚ, měrné investiční náklady na jednotku výkonu) MVE (porovnání skutečného instalovaného výkonu a evidovaného, splnění podmínek pro nové lokality, podmínky pro VT a NT výkup, povolení nakládání s vodami) Dvě etapy kontrol FVE – podle požadavků ERÚ Snaha dosáhnout u výrobců výhodnějších cen pro podporu (povinný výkup a zelené bonusy) Zjišťované skutečnosti upozornily na poskytování zkreslených informací pro vydání licencí

8 Kontrola dodržování EZ Povinnosti PDS při připojování OZE Povinnost připojení podle § 25 odst. 11 písm. a) EZ Možnost zamítnutí připojit při nedostatečné distribuční kapacitě a při ohrožení spolehlivosti a bezpečnosti provozu ES Odlišné posuzování –Při nedostatečné distribuční kapacitě – technické zdůvodnění a studie –Při ohrožení provozu – akceptace současné situace, tiskové prohlášení ERÚ Poznatky SEI – ostrovní provoz, využití ss energie, měření Podpora OZE za účelem dosažení mixu zdrojů a nikoliv max. výroby a zisku pro zajištění návratnosti

9 Kontrola dodržování EZ Ostatní kontrolní činnost na základě podání porušování zákazů a omezení v ochranných pásmech zařízení elektrizační soustavy (§ 46 EZ) přeložky zařízení (§ 47 EZ), nejasnosti o vlastnictví zařízení, prokazování vlivu zařízení na stav nemovitosti vyhodnocování spotřeby a fakturace sjednávání smluv na dodávku elektřiny při změně dodavatele existence případů využívání zařízení, které není ve vlastnictví PDS k distribuci

10 Kontrola dodržování EZ Výkon některých činností PDS ve vztahu k cizím nemovitostem PDS má právo (§ 25 odst. 3) v souladu s územním řízením a stavebním povolením zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení (písm. e) vstupovat na nemovitosti v souvislosti s výkonem činnosti (písm. f) odstraňovat a oklešťovat stromoví pokud tak neučinil po předchozím oznámení majitel (písm. h) zřídit věcné břemeno (odst. 4) povinnostmi PDS je šetřit práva vlastníků, uvést do původního stavu, oznámit ukončení, odstranit klest (odst. 8), náhrada vzniklé škody, jednorázově na základě požadavku vlastníka nemovitosti (odst. 9)

11 Kontrola dodržování EZ Změny dodavatelů elektřiny a plynu -změna dodavatele elektřiny a plynu je podle EZ bezplatná -aktivační a deaktivační poplatky jsou smluvně sjednány -případy řešené SEI před novelou EZ a postup inspekce po jeho novele -týdně SEI postupuje pro věcnou nepříslušnost cca do 20 podání Energetickému regulačnímu úřadu -nezbytné věnovat pozornost při sjednávání změny dodavatele smluvním podmínkám -názor na prezentování změny dodavatele, jako cesta k úsporám nákladů

12 Kontrola dodržování EZ Kontroly bezpečnostních standardů dodávek plynu podle požadavku MPO - §73 a) EZ povinnost obchodníků dodávajících plyn zákazníkům s roční spotřebou nižší než 400 000 m3 plynu - kontrola provedena u 35 vybraných obchodníků - poukázáno na nejasný postup pro stanovení BSD - základní principy zapracovány do novely vyhlášky o stavech nouze v plynárenství

13 Kontrola dodržování zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře OZE Kontroly výkonového využití vybraných FVE podle požadavku ERÚ, cca 25 výroben s vyšším vykazovaným využitím Kontroly zaměřené na vykazování technologické vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny, příp. elektřiny a tepla u výroben OZE spalujících bioplyn, skládkový plyn a kalový plyn Podporu na TVS nelze uplatňovat, rozdíly při zeleném bonusu a při přímém výkupu Vymezení technologických zařízení přímo souvisejících s výrobou elektřiny

14 Dohled nad trhem s výrobky Zákonem č. 299/2011 Sb., provedena změna zákona č. 406/2000 Sb., a zákona č. 458/2000 Sb., ( účinnost od 13.11.2011 ), a to v oblasti dozoru nad dodržováním povinností při štítkování výrobků a plnění požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie Změna ustanovení § 8 – štítkování a § 8a – ekodesign, též správní delikty v zák. č. 406/2000 Sb. Změna ustanovení § 94 – zajišťování dozoru nad výrobky v zák. č. 458 2000 Sb. Doplněn nový odstavec 2 ( vyžadování informací, převzetí vzorků výrobků, vyžádání provedení testů, atd.) )

15 Dohled nad trhem s výrobky Zákon č. 406/2000 Sb., § 8 ( povinnosti tuzemských výrobců a dovozců ) Prováděcí vyhláška č. 215/2001 Sb., ( 8 spotřebičů, vč. el. ohřívačů vody ) Novela vyhl. č. 442/2004 Sb., ( 10 spotřebičů ) Zákon č. 61/2008 Sb., úplné znění zák. č. 406/2000 Sb., ( rozšíření povinností v § 8 na prodejce a doplněn zcela nový § 8a – ekodesign ) Směrnice EP a Rady 2010/30/EU, ( ruší původní směrnici č. 92/75/EHS o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích) Transpozice této Směrnice byla do našeho právního řádu provedena zákonem č. 299/2011 Sb. Prováděcí vyhláška č. 337/2011 Sb., účinná od listopadu 2011 Rozdílný způsob uplatnění Nařízení a Směrnic EU do národní legislativy

16 Dohled nad trhem s výrobky - štítkování Základní pojmy ( § 2 zákona ) – štítek, informační list, uvedení na trh, uvedení do provozu, výrobce, dovozce, dodavatel, obchodník, a další Povinnosti dodavatelů – 8 odst. 2 a 3 Povinnosti obchodníků - § 8 odst. 4 Výrobky, na něž se vztahují přímo použitelné předpisy EU - § 2 odst. 1 vyhlášky č. 337/2011 Sb. Výrobky, na které se nevztahují přímo použitelné předpisy EU - § 2 odst. 2 vyhlášky, ale pouze Směrnice Nařízení komise a přílohy k vyhlášce ( vypuštěny el. Ohřívače vody )

17 Dohled nad trhem s výrobky - štítkování Zahájení dozorové činnosti SEI v plném rozsahu Rozhodující je termín uvedení výrobku na trh, doprodání Původní a nový energetický štítek od účinnosti předpisu (provedení podle Nařízení komise a podle přílohy vyhlášky) Kontrolní činnost je zahajována u obchodníka ( štítky, informační list ) Kontrolní činnost u dodavatele ( štítky, IL, technická dokumentace ) Stávající poznatky z kontrol ( bez štítku, jiná jazyková verze, jiný štítek, neexistence IL, a další, ) Testování ledniček a chladniček

18 Dohled nad trhem s výrobky - ekodesign Ekodesign – zohledňuje aspekty vlivu výrobku na životní prostředí po celou dobu jeho životního cyklu, tj. od vzniku, výroby, užívání, likvidace, vč. případné recyklace jeho částí, požadavky pro různé obory Označení CE a prohlášení o shodě Směrnice 2005/32/ES – zavedeno posuzování požadavků na ekodesign Do našeho právního řádu zapracováno zák. č. 61/2008 Sb., nebyla vydána prováděcí vyhláška Postupné přijímání jednotlivých Nařízení ( od r. 2008 – stand by, a další ) Platnost pro výrobce, problémy pro kontrolní orgán – pravidla stanoví prováděcí předpis Změna zákona č. 406/2000 Sb., zákonem č. 299/2011 Sb. Prováděcí vyhláška č. 337/2011 Sb., ( listopad )

19 Dohled nad trhem s výrobky - ekodesign Nejvíce problémů a dotazů je k nesměrovým světelným zdrojům umístěným na trhu a jejich požadavkům na shodu Nařízení komise ( ES ) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009. Jednotlivé etapy ( září 2009 – 100 W, září 2010 – 75 W, září 2011 – 60 W ) Požadavky na ekodesign se nevztahují na směrové světelné zdroje a na světelné zdroje pro zvláštní účely užití Označení na obalu pro jaké účely je výrobek určen, není určen pro domácnosti a v technické dokumentaci musí být doloženy doklady, které parametry výrobek nesplňuje a proto není určen pro domácnosti Rozhodující termín prvého uvedení na trh v zemích EU, doprodání zásob Problematika uvádění údaje o životnosti světelného zdroje ( v tomto případě na štítcích ) Doložení protokolu v technické dokumentaci

20 Děkuji za pozornost Ing. Stanislav Vitner ředitel odboru kontroly a ochrany spotřebitele ústřední inspektorát Státní energetické inspekce tel. 224 907 342, mob. 603 291 880, E – mail :svitner@sei.gov.cz


Stáhnout ppt "Kontrolní činnost Státní energetické inspekce v oblasti elektroenergetiky a plynárenství Lokální distribuční soustavy Ing. Stanislav Vitner ředitel odboru."

Podobné prezentace


Reklamy Google