Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 4. SRPNA 2015. Jednání zastupitelstva 4. 8. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla zveřejněna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 4. SRPNA 2015. Jednání zastupitelstva 4. 8. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla zveřejněna."— Transkript prezentace:

1 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 4. SRPNA 2015

2 Jednání zastupitelstva 4. 8. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla zveřejněna v souladu se Zákonem o obcích po dobu nejméně 7 dní a to na úřední desce a elektronické úřední desce obce Kly od 28. 7. do 4. 8. 2015  Přítomno je 6 ze 7 členů zastupitelstva  Omluven: Jiří Král  Zastupitelstvo je usnášeníschopné  Zapisovatel: H. Kudláčková  Ověřovatelé zápisu: Petr Rynda, Hana Slámová Z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který bude k dispozici internetových stránkách obce - elektronické úřední desce www.kly.czwww.kly.cz Jednání zastupitelstva obce Kly 4. 8. 2015 2

3 Program: 1.Schválení programu. 2.Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 23.6.2015 3.Záměr prodeje obecních pozemků p.č. 880, 438/14 v k.ú. Kly 4.Záměr pronájmu obecních pozemků p.č. 907/1, 458/1, 80/60, 80/61 v k.ú. Kly, 56/3 v k.ú. Záboří u Kel 5.Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP -12- 6006287/1 pro poz.p.č.873/1 v k.ú. Záboří u Kel Zastupitelstvo obce Kly schvaluje navržený program jednání doplněný o bod č. 8 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 Usnesení bylo schváleno 6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Kly a Vodárny Kladno Mělník – týká se parc. č. 471/95, 471/94, v k.ú. Kly. Věcné břemeno spočívá v právu zřídit vodovod a kanalizaci pro p.č. 471/39 v k.ú. Kly 7.Rozpočtové opatření č. 3 8.Základní škola J. A. Komenského – čerpání rozpočtu obce na vybavení pro nově vzniklou 1. třídu – návrh na doplnění programu 9.Diskuse Jednání zastupitelstva obce Kly 4.8. 2015 3

4 Kontrola usnesení z 23.června 2015 Usnesení č. 6Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy na poz. p.č 895/2 v k.ú. Kly celkem za cenu 20000Kč. Smlouva je připravena, čeká se na změnu věcného břemene. Usnesení č.7Zastupitelstvo obce Kly souhlasí s úpravou obecního pozemku 642/16 spočívající v doplnění zeminy pro obnovu travního porostu v okolí bytu v domě čp. 348 v Záboří. Písemný souhlas byl zaslán. Usnesení č. 8Zastupitelstvo obce Kly schvaluje způsob vedení účetnictví, jí zřízených příspěvkových organizací: MŠ Kly – IČ: 7000267 a Základní školy J. A. Komenského Kly – IČ: 71000241 ve zjednodušeném rozsahu. Usnesení Zastupitelstva bylo zasláno oběma organizacím. Usnesení č. 9Zastupitelstvo obce Kly schvaluje povolení změny vjezdu na pozemek parc. č. 491/8 dle přiloženého nákresu. Písemný souhlas byl zaslán. Jednání zastupitelstva obce Kly 4.8.2015 4 1.Zastupitelstvo obce Kly schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6000173/0VB/01 se spol. ČEZ Distribuce a.s. 2.Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s investory Pajonk, Hrubý, Hrubá, Vondrouš o bezplatném převedení vybudované kanalizační stoky do majetku obce 3.Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s majitelem pozemku par. č. 650/18 panem Valsou. 4.Zastupitelstvo obce Kly navrhuje uzavřít dodatek č. 1. ke Smlouvě od dílo s Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 5.Zastupitelstvo obce Kly odkládá vyjádření k žádosti na zasedání zastupitelstva dne 31. 31 2015 a chce se nejdříve seznámit se stanoviskem Mysliveckého sdružení Kly – Tuhaň a Územního rybářského svazu 6.Zastupitelstvo obce Kly schvaluje částečnou úhradu faktury za toto dílo a to konkrétně ve výši 87.782,- Kč = DPH 7.Zastupitelstvo obce Kly schvaluje projektový záměr„protipovodňový a monitorovací systém obce Kly“ a podání žádosti o dotaci z OPŽP. Usnesení č.2.Zastupitelstvo obce Kly schvaluje přijetí kanalizačního řadu do majetku obce ve formě daru, v délce 82,4m Smlouva je připravena k podpisu. Usnesení č.3.Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu chůze, jízdy, oprav a kontroly, údržby a plánovaných oprav vodního díla a za účelem nutných oprav v případě havárie tohoto zařízení mezi Obcí Kly a společností Vodárny Kladno-Mělník, a.s. Smlouva nebyla uzavřena, VKM navrhlo nesprávnou smlouvu. Usnesení č. 4.Zastupitelstvo Obce Kly schvaluje uzavření Plánovací smlouvy mezi Obcí Kly a paní Kajabovou za účelem vybudování účelové komunikace – příjezdové cesty k objektu budoucího RD za splnění výše uvedených podmínek pro délku a parametry komunikace, které jsou stanoveny ve smlouvě. Smlouva byla zaslána k podpisu. Usnesení č. 5Zastupitelstvo obce Kly bere na vědomí a souhlasí s uzavřením Pachtovní smlouvy na poz. p. č. 345/6, 338/25 v k.ú. Záboří u Kel na dobu určitou s Římskokatolickou farností Záboří. Cena pachtovného činí 3500,- Kč/ha/rok. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 1. 7. 2020. Smlouva byla uzavřena.

5 Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 880 v k.ú. Kly  Na základě žádosti p. Svobodové  Pozemek p.č. 880 v k. ú. Kly  Jedná se o pozemek mezi p. Lenkou Svobodovou a p. Karlem Svobodou  Využití pozemku – jako požární cesta Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 880 v k.ú. Kly o výměře 72m 2 Pro: 0 Proti: 6 Zdržel se: Usnesení nebylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly 4.8..2015 5

6 Pozemek parc. 880 – k.ú. Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 4. 8. 2015 6

7  Pozemek p.č. 438/14 v k.ú. Kly o výměře 90m 2 ve vlastnictví obce Kly  Jedná se o nevyužitý pozemek  Žadatelé (Jana a Aleš Kocourkovi) chtějí pozemek zpevnit a zajistit proti sesuvu Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 438/14 o výměře 90m2 Pro : 0 Proti: 6 Zdržel se: 0 Usnesení nebylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly 4. 8. 2015 7 Záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 438/14

8 Jednání zastupitelstva obce Kly 4. 8. 2015 8

9 Záměr pronájmu obecních pozemků  Na základě žádostí občanů a u smluv, které byly uzavřeny na dobu určitou  Poz.p.č. 907/1, 458/1, 80/60, 80/61 v k.ú. Kly a 56/3 v k.ú. Záboří u Kel  poz.p.č. 907/1 Jednání zastupitelstva obce Kly 4. 8. 2015 9

10  Poz.p.č. 458/1 Jednání zastupitelstva obce Kly 4.8.2015 10

11  Poz.p.č. 80/60 Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 11

12 Jednání zastupitelstva obce Kly 4.8.2015 12  Poz. p.č. 80/61

13  Poz.56/3 v k.ú. Záboří u Kel Jednání zastupitelstva obce Kly 4.8.2015 13

14 Záměr pronájmu obecních pozemků 907/1, 458/1, 80/60, 80/61 v k.ú. Kly a 56/3 v k.ú. Záboří u Kel  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr pronájmu pozemků 907/1, 458/1, 80/60, 80/61 v k.ú. Kly a 56/3 v k.ú. Záboří u Kel dle cenových podmínek schválených zastupitelstvem dne 19. května 2015 Pro : 6 Proti: 0 Zdrže/i se : 0 Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly 4.8.2015 14

15 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro vedení NN se spol. ČEZ Distribuce, a.s. č. stavby IP -12- 6006287/1  Věcné břemeno k poz. p.č. 873/1 a p.č. 642/1 v k. ú. Kly  Úhrada za zřízení věcného břemene ve výši 1000,- Kč  Za účelem umístění kabelu NN se zřizuje věcné břemeno, jehož obsahem je právo oprávněné strany zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených pozemcích.  Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. č. IP-126006287/1 k pozemkům parc. č. 873/1 a 642/1 v k. ú. Kly. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly 4.8. 2015 15

16 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti pro vedení NN se spol. ČEZ Distribuce, a.s. č. stavby IP -12-6006287/1 Jednání zastupitelstva obce Kly 4. 8. 2015 16

17 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Vodárny – Kladno Mělník, a.s. na vodovodní a kanalizační přípojku pro pozemek v majetku obce p.č. 571/39 v k.ú. Kly  Předmětem služebnosti je právo zřídit a provozovat kanalizační a vodovodní přípojku pro p.č. 571/39 v k.ú. Kly, který je v majetku obce  Dotčené pozemky jsou v majetku obce a jedná se o poz. p.č. 471/95, 471/94, Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na poz. parc. č. 471/94, 471/95 v k. ú. Kly, spočívající v právu chůze, jízdy, oprav a kontroly, údržby a plánovaných oprav vodního díla a za účelem nutných oprav v případě havárie tohoto zařízení Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly 4. 8. 2015 17

18 Jednání zastupitelstva obce Kly 4.8. 2015 18

19 Rozpočtové opatření č. 3  Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle předloženého návrhu. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly 4. 8. 2015 19

20 Základní škola J. A. Komenského Kly – čerpání rozpočtu  V průběhu července – srpna probíhají stavební úpravy v ZŠ J. A. Komenského Kly – vybudování nové třídy pro I. ročník. – termín dokončení: 17. 8. 2015  Úpravy budou financované z rozpočtu obce – jedná se o částku: 570 tis. Kč Dodavatel byl vybrán v řádném výběrovém řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách – smlouva o dílo je zveřejněna v souladu se zákonem na webu obce a na veřejném profilu zadavatele: https://www.vhodne- uverejneni.cz/profil/00236918https://www.vhodne- uverejneni.cz/profil/00236918  Ředitelka základní školy žádá o čerpání z rozpočtu obce na vybavení nově vzniklé učebny ve výši 200. 000,- Kč  Obec neobdržela dotaci na rekonstrukci vytápění v ZŠ z fondů středočeského kraje a rekonstrukce vytápění je tak posunuta do zajištění financování z dotace (přepokládaná výše nákladů na rekonstrukci = 5 mio vč. DPH) Na rekonstrukci připravuje obec další žádost o dotaci z OPŽP – osa 5 – snížení energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie. Jednání zastupitelstva obce Kly 4. 8. 2015 20

21 Čerpání rozpočtu - ZŠ J. A. Komenského Kly  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje čerpání rozpočtu obce na vybudování nové třídy pro I. ročník ve výši 570 000,- Kč Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly 4. 8. 2015 21

22 Čerpání rozpočtu – ZŠ J. A. Komenského Kly Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje čerpání rozpočtu obce na vybavení nové třídy pro 1. ročník ve výši 200.000,- Kč. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na vybavení třídy z rozpočtu obce je skutečné otevření nové 1 třídy nejpozději k 1. 10. 2015 Pro: 5 Proti: Martin Kurc Zdržel/i se: 0 Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly 4. 8. 2015 22

23 Diskuse Informace občanům: plánované projekty a harmonogram:  Vybudování nového dětského hřiště (u Obecního úřadu v Záboří)  Do září bude nově zrekonstruováno dětské hřiště v Záboří – u Obecního úřadu – cena 300. 000 tis. Kč bez DPH - financování z rozpočtu obce.  Na ostatní dětská hřiště se připravují projekty k žádosti o dotaci.  Oprava komunikací – Šternberka – připravujeme výběrové řízení na dodavatele – odhadované náklady 990. 000,- Kč – bude financováno z rozpočtu obce. Termín realizace: podzim 2015  Rekonstrukce tržnice – nový povrch komunikace/zasíťování + nové stánky – probíhají práce na projektu – předpokládaná realizace 2015/2016  Veřejná prostranství a hřiště průběžně doplňujeme lavičkami a stoly – z rozpočtu obce.  Kulturní dům: v průběhu podzimu: malování, drobné opravy, dovybavení (kuchyň + nábytek) – z rozpočtu obce Jednání zastupitelstva obce Kly 4. 8. 2015 23

24 Diskuse – informace o obecní stráži  Obec Kly se dohodla na spolupráci se společností SECURITOR s.r.o. v rámci pilotního projektu „město v bezpečí“.  Pro obec bude společnoost vykonávat službu obecní stráže, dohlížet na dodržování směrnic a vyhlášek, zejména co se týká pořádku a bezpečí v obci.  Aktuálně se upravují smluvní ujednání mezi oběma stranami a zahájení výkonu činnosti obecní stráže se předpokládá v průběhu srpna.  Občané i firmy budou moci využít i napojení na jejich bezpečnostní dohledové centrum. Jednání zastupitelstva obce Kly 4. 8. 2015 24

25 Diskuse – příspěvky občanů  Dotaz: Kdo platil dovezenou hlínu k domu č. p. 348? Pozemek se tou hlínou, která byla plná kamenů, zhodnotil. Proč je potřeba žádat o povolení ke zhodnocení pozemku? Například k sázení keříku, nebo stromku? Musíme o to žádat? O co všechno máme žádat.  Odpověď: Hlínu si hradil nájemce. To, že má tento nájemce uzavřenou nájemní smlouvu na dům, automaticky neznamená, že může nakládat s obecním pozemkem bez informování obce. Je třeba rozlišovat, co je drobná záležitost a co je zásadní. Je samozřejmostí, že kvůli vysazení keříčku, není žádná žádost potřeba. Jestliže jezdí kolem úřadu tatry s hlínou a bez vědomí obce jako vlastníka, je to špatně. Je minimálně slušností dotázat se a informovat vlastníka pozemku – obec.  Dotaz: Je možné, tady ty obecní byty pronajímat? Že v obecních domech bydlí někdo, kdo tam bydlet nemá, nic mu nespadlo.  Odpověď: Je možné uzavřít podnájemní smlouvu (např. mezi manžely). Obec dosud neověřovala, kdo ve skutečnosti v domcích bydlí. V každém případě připravujeme několik variant řešení situace s obecními domky. Připravuje právník. Jednání zastupitelstva obce Kly 4. 8. 2015 25

26  Dotaz: Proč se zaměřovaly pozemky na Krauzovně? Budou tam chodníky?  Odpověď: Kvůli hranicím mezi obecními a soukromými pozemky. Připravuje se projekt na veřejné osvětlení.  Dotaz: Budou se řešit cesty v lokalitě Lom – Záboří?  Odpověď: V této lokalitě nám zbývá zrevidovat původní návrh vedení přístupových komunikací a situaci vyřešit. Počítáme s tím, neumím Vám ale nyní říci termín.  Dotaz: Kdy bude dokončena oprava stavidla na Hadíku?  Odpověď: Není to záležitost obce ale Povodí Labe, termín dokončení je v roce 2016 Jednání zastupitelstva obce Kly 4.8. 2015 26


Stáhnout ppt "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 4. SRPNA 2015. Jednání zastupitelstva 4. 8. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla zveřejněna."

Podobné prezentace


Reklamy Google