Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Model rehabilitace pro osoby s významnou disabilitou návrh konceptu vize a filozofické změny systému a koordinace zdravotně-sociální rehabilitace a péče.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Model rehabilitace pro osoby s významnou disabilitou návrh konceptu vize a filozofické změny systému a koordinace zdravotně-sociální rehabilitace a péče."— Transkript prezentace:

1 1 Model rehabilitace pro osoby s významnou disabilitou návrh konceptu vize a filozofické změny systému a koordinace zdravotně-sociální rehabilitace a péče v ČR prim. MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení KZ a.s, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z. projekt Inkluze po poranění mozku konference MOZKY BUDOUCNOSTI Praha 23.6.2011

2 Co je rehabilitace ? prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 2

3 MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 3 Rehabilitace rehabilitace je celospolečenský proces představuje koordinovanou činnost všech složek společnosti (státu, institucí, organizací a jednotlivců) s cílem znovu zařadit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu či vrozené vady, do aktivního společenského života. tento systém se řeší na úrovni zdravotnické, sociální, kulturní, pedagogické, pracovní, technické, legislativní, ekonomické, organizační i politické. odpovědnost za rehabilitaci má region kvalita úrovně rehabilitace kritériem kulturní úrovně a vyspělosti společnosti. podle OSN je kvalita úrovně rehabilitace kritériem kulturní úrovně a vyspělosti společnosti.

4 MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 4 Jakou potřebujeme rehabilitaci? vědomý funkční přístup k pacientovi vědomý funkční přístup k pacientovi  vědomé přizpůsobení rehabilitace s ohledem na rozsah postižených funkcí = respektovat slabiny, podporovat přednosti  možnost cíleně funkce obnovit, zlepšit či nahradit  důraz na reedukaci schopností pacienta  vést pacienta k co největší možné nezávislosti a samostatnosti Základem je funkční pohled: cílem je co nejúplnější obnovení funkce – role pacienta v životě

5 MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 5 Jakou potřebujeme rehabilitaci? aktivizační přístup k pacientovi aktivizační přístup k pacientovi  dokáže využít všech zachovalých funkcí, aktivizuje pacienta a vede ho k maximální soběstačnosti  chybou je za pacienta veškeré úkony vykonat  chybou je přístup pouze kompenzační rehabilitace bez snahy o reedukaci rehabilitace není péče, rehabilitace je aktivní proces

6 MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 6 Jakou potřebujeme rehabilitaci? včasnost zahájení – nejlépe ihned včasnost zahájení – nejlépe ihned nutné využití ihned terapeutického potenciálu plasticity mozku odpověď mozku je v časné fázi jak na farmakoterapii, tak plnohodnotně i na behavoriální a rehabilitační terapii  Plasticita mozku znamená transformaci mozkových funkcí, vznik nových spojů, remodelaci a neurogenezi – je nutno ji velmi časně aktivovat po 2-3 měsících je již pozdě, neaktivované terapeutické okno se uzavírá  Jednou aktivovaný proces neuroplasticity umožňuje při trvající rehabilitaci jeho udržení, tj. zlepšování funkce až po dobu 6-12 měsíců, v případě kognitivních funkcí až 24-30 měsíců  Plasticita mozku je lepší u mladších jedinců s již vyzrálými funkcemi mozku, předchozí poškození mozku a pokročilejší věk plasticitu zhoršují

7 MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 7 Jakou potřebujeme rehabilitaci? týmový přístup a zaměření na všechny aspekty postižení týmový přístup a zaměření na všechny aspekty postižení  Nutná rehabilitace všech poškozených funkcí Samotná fyzioterapie nepostačuje, standardem rehabilitace při poškození mozku je práce minimálně týmu lékaře, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda a neuropsychologa Základním členem týmu jsou i rodinní příslušníci !!!  Do týmu patří i sociální pracovník, speciální pedagog, dle potřeby ortopedický protetik, ortotik, nutriční terapeut a další specialisté

8 MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 8 Jakou potřebujeme rehabilitaci? dostatečná kvantita a kvalita rehabilitace – i dovednosti (vzdělání) rehabilitačního personálu - týmu dostatečná kvantita a kvalita rehabilitace – i dovednosti (vzdělání) rehabilitačního personálu - týmu Míra odborné specializované péče se doporučuje ve včasné fázi až 6-8 hodin denně, přístup je „24 hodinový“ (+ rehabilitační ošetřovatelství, + rodina, + komunita) vysoké % nákladů na rehabilitaci tvoří náklady personální  Supermoderní přístrojové vybavení spíše ulehčuje práci personálu, je i psychologickým momentem, ale samo o sobě nenahradí vzdělané a pracovité odborníky !!!

9 MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 9 Dělení rehabilitace: Rehabilitace ve zdravotnictví Sociální rehabilitace Pracovní rehabilitace Pedagogická rehabilitace … psychologická rehabilitace … rehabilitace volného času … další a další návrhy + Rehabilitace v komunitě Rehabilitace ?

10 Pacient po poškození mozku: Kam s ním ? situace v České republice, aneb dnešní model „rehabilitační turistiky“ nebo práce na změně koncepce? MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 10

11 Získané poškození mozku velmi významně zasahuje do života nejen pacienta, ale i jeho rodiny a okolí. rehabilitace osob po získaném poškození mozku navíc patří k nejsložitějším rehabilitačním procesům a vyžaduje vysoké nároky na koordinaci činnosti nejen multidisciplinárního zdravotnického týmu, ale celého zdravotně-sociálního komplexu služeb, aby byla zajištěna:  efektivita ve vztahu k pacientovi  efektivita ve vztahu k ekonomickým aspektům péče. prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 11 9.11.2010

12 Rehabilitace po získaném poškození mozku v ČR V České republice je velmi dobrá úroveň akutní medicíny i většiny jednotlivých složek potřebných v rehabilitačním procesu Velkým problémem je absence koordinace jejich činnosti a ucelený celostátně jednotně aplikovaný systém koordinované rehabilitace. Není jednotný systém koordinace a financování rehabilitace Existují významné regionální rozdíly v dostupnosti rehabilitace prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 12 9.11.2010

13 Výstupy výzkumu dostupnosti rehabilitace a služeb pro pacienty po poškození mozku v ČR – Cerebrum 2010 MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 13 1.vlna: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ OBCÍ (tzv. PAPI dotazování - Paper and Pen Interview) - realizováno v průběhu měsíce ledna až března 2010. Dotazovanou cílovou skupinou byli regionální opinion leaders sociálních a zdravotních služeb (nejčastěji šlo o koordinátory sociální péče či vedoucí zdravotních a sociálních odborů obecních/městských úřadů). - velikost vzorku činila 100 respondentů s 30 % návratností dotazníků 2. vlna: TELEFONICKÉ DOTAZOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB (tzv. CATI dotazování – Computer Assisted Telephone Interview) - realizováno v návaznosti na výsledky dotazníkového šetření uvedeného výše v průběhu měsíců leden až březen 2010 - kvůli zachování representativity sociálních a zdravotních služeb pro osoby po poškození mozku bylo vhodné doplnit výzkum o tzv. analýzu sekundárních dat umístěných na internetu, tzv. Desk Research. Tento typ výzkumu povětšinou předchází volbě konkrétnější metodologie. Tato metoda nám pomohla především v tom, že poskytla základní kontakty na uvažované dotazované sociální a zdravotní služby - dotazováno (ať mailem, či telefonicky) bylo 1236 služeb (složených ze sociálních a zdravotních služeb určených pro ZTP, osoby s kombinovaným postižením a obecně služeb získaných při dotazování regionálních opinion leaders) – z toho zdravotnických zařízení 40 v akutní a 60 v postakutní péči

14 Kontinuita péče Kam jsou pacienti překládáni z akutní péče? Kontinuita péče Kam jsou pacienti překládáni z akutní péče? (dotazníkový průzkum Cerebrum) MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 14

15 Kde rehabilitovat pacienty s těžkým postižením? – výsledky oslovených rehabilitačních zařízení pouze 14% rehabilitačních zařízení přijímá pacienty s problémy v oblasti chování pouze 32% rehabilitačních zařízení přijímá pacienty s těžšími kognitivními deficity pouze 34% zařízení přijímá pacienty s poruchami komunikace (fatické poruchy) MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 15

16 Jaký rozsah péče jednotlivých odborníků je věnován pacientům po poškození mozku v jednotlivých oslovených rehabilitačních zařízeních: Jaký rozsah péče jednotlivých odborníků je věnován pacientům po poškození mozku v jednotlivých oslovených rehabilitačních zařízeních: (dotazníkový průzkum Cerebrum) MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 16

17 Nedostupnost odborníků v oslovených rehabilitačních zařízeních: 7% nemá logopeda 11% nemá ergoterapeuta 15% nemá dostupného protetika 35% nemá psychologa 65% nemá speciálního pedagoga MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 17

18 Co pacienti po poškození mozku potřebují? Názorem odborníků Co pacienti po poškození mozku potřebují? Názorem odborníků (dotazníkový průzkum Cerebrum) MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 18

19 19 MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Regionální nerovnoměrnost je patrná již u akutních rehabilitačních lůžek

20 20 Rehabilitační ústavy - distribuce v regionech MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Regionální nerovnoměrnost je výraznější u následných rehabilitačních lůžek

21 Komplexní cerebrovaskulární centra/iktová centra KrajPočet center Hlavní město Praha2 Jihomoravský kraj1 Jihočeský kraj1 Plzeňský kraj1 Královéhradecký kraj1 Liberecký kraj1 Ústecký kraj1 Moravskoslezský kraj1 Olomoucký kraj1 Vysočina0 Karlovarský kraj0 Středočeský kraj0 Pardubický kraj0 Zlínský kraj0 KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRA – věstník MZ ČR 8/2010 KrajPočet center Hlavní město Praha3 Jihomoravský kraj2 Jihočeský kraj1 Plzeňský kraj0 Královéhradecký kraj0 Liberecký kraj2 Ústecký kraj3 Moravskoslezský kraj5 Olomoucký kraj0 Vysočina1 Karlovarský kraj1 Středočeský kraj2 Pardubický kraj2 Zlínský kraj1 IKTOVÁ CENTRA - věstník MZ ČR 8/2010 V ČR definováno 10 Cerebrovaskulárních center a celkem 23 Iktových center MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 21

22 Řeší vznik KCC a IC rehabilitaci pacientů po poškození mozku v dostatečné míře ? NE ! Jsou jen začátkem řetězce nutných změn. Požadavky KCC a IC stanovuje věstník MZ ČR 2/2010 Zůstávají otazníky ??:  Míra zajištění rehabilitace a skutečný status lůžek včasné rehabilitace  Personální zajištění v komplexu včetně ošetřovatelského personálu  Nedostatečný rozsah úhrady odborné práce personálu  Otázka úhrady DRG lůžkové péče – dostatečná rentabilita adekvátně dlouhodobé rehabilitace zohlednění funkční míry postižení a tím potřeby ošetřovatelské péče  Neřeší návaznost rehabilitace z včasných lůžek  Neřeší návaznost na další rehabilitaci a komunitu ►Neřeší financování, koordinaci a kontinuitu MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 22

23 Současný systém financování, koordinace a kontinuity rehabilitace: Znevýhodňuje zařízení poskytující komplexní péči od akutní diagnostiky přes akutní léčbu až po rehabilitaci Podporuje rehabilitační turistiku Nezohledňuje tíži postižení pacienta Je s vysokou pravděpodobností v součtu celoživotních zdravotních a sociálních výdajů pro stát finančně náročnější MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 23

24 From Anne Sophie Sandstød Nielsen, Denmark - Prague, December 1st 2010 - modrá odpovídá efektu péče všeobecné např. LDN bez komplexní rehabilitace - červená odpovídá efektu včasné, intenzivní a koordinované komplexní rehabilitace MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 24

25 From Anne Sophie Sandstød Nielsen, Denmark - Prague, December 1st 2010 MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 25

26 Návrh modelu rehabilitace pro osoby s významnou disabilitou koncept Návrh je filosofickou změnou koncepce organizace rehabilitace v ČR, nelze ho vnímat jako konečný návrh, stejně tak dílčí navržená doporučení nelze vnímat jako konečná, ale jako výchozí podklad k odborné a politické diskuzi prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 26

27 Návrh modelu rehabilitace Jedná se o systémovou filosofickou změnu organizace rehabilitace v duchu moderních trendů přiblížení rehabilitace do regionu a blíže komunitě osoby s disabilitou Budování sítě bude trvat několik let Bude třeba přeorganizovat tok financí, rehabilitace musí mít vícezdrojové financování ze zdravotního i sociální pojištění, podíly úrazového a komerčního pojištění, podíly rozpočtů krajů a obcí apod. Budou třeba legislativní změny, nejlépe sjednocující zákon o rehabilitaci. Je třeba začít sbírat přesná statistická data o míře disability a potřeb rehabilitace jako celku k nastavení konečné kvantity a kvality potřeb Je to i politické rozhodnutí prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 27

28 Fáze modelu rehabilitace pro osoby s významnou disabilitou: V rámci projektu Inkluze po poranění mozku sdružení Cerebrum navržen možný koncept modelu rehabilitace pro osoby s významnou disabilitou Fáze modelu rehabilitace pro osoby s významnou disabilitou: Fáze rehabilitace akutní  – fáze rehabilitace na lůžkách příslušné nemocnice akutní péče Fáze rehabilitace včasné  – fáze rehabilitace v Rehabilitačních centrech Fáze rehabilitace regionální  – fáze rehabilitace v Rehabilitačních stacionářích v regionech Fáze rehabilitace komunitní  – fáze dlouhodobé a udržovací rehabilitace v komunitě MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 28

29 Role koordinátora („Case managera“¨) rehabilitace Fáze rehabilitace akutní  – ošetřující lékař akutních lůžek + rehabilitační lékař zdrav. zařízení Fáze rehabilitace včasné  – ošetřující rehabilitační lékař Rehabilitačního centra Fáze rehabilitace regionální  – ošetřující rehabilitační lékař Rehabilitačního stacionáře  – koordinátor rehabilitace – sociální pracovník Fáze rehabilitace komunitní  – koordinátor rehabilitace – sociální pracovník  – praktický lékař (zdravotnická problematika) MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 29

30 Financování rehabilitace u osob s významnou disabilitou Je vhodné oddělit financování rehabilitace (včetně rehabilitace ve zdravotnictví) od financování ostatní akutní zdravotní péče I přesto, že ve zdravotnictví půjde z větší části o redistribuci a novou alokaci prostředků a personálu, budou celkové náklady ve zdravotnictví vyšší, protože nový systém bude kvalitativně na vyšší úrovni péče vedoucí k nižší následné disabilitě osob tj. k nižší spotřebě sociálních dávek a dlouhodobé péče. Ideální je zajištění financování rehabilitace spojením zdrojů zdravotního a sociálního pojištění a dalších doplňkových zdrojů MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 30

31 Možné zdroje financování modelu rehabilitace u osob s významnou disabilitou  Spojení zdravotního a sociálního pojištění Úhrada rehabilitace ve zdravotnictví (zatím zdroje jen ZP) Úhrada výkonů sociální a pracovní rehabilitace poskytovaných v rehabilitačních zařízeních (zdravotnických zařízeních) z rozpočtu MPSV (případně Úřadů práce) Úhrada výkonů spojených s ergodiagnostikou a posuzováním zdravotního stavu pro účely přiznávání invalidních důchodů, příspěvků na péči, pracovní rehabilitace atp. z rozpočtu MPSV (nebo Česká správa sociálního zabezpečení – Lékařská posudková služba)  Úhrada výkonů spojených se speciálně-pedagogickou rehabilitací z rozpočtu MŠMT  Zapojení financování z úrazového pojištění, z odškodnění  Zapojení financování z rozpočtu obcí (úprava bariér, služby)  Zapojení soukromých zdrojů u sociálně zajištěných osob  Další zdroje … ? (projekty, zaměstnavatelé, sponzoři, …) MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 31

32 Principy financování rehabilitace u osob s významnou disabilitou 1. Intenzivní, včasná, koordinovaná a komplexní rehabilitace vede ke zlepšení funkčního stavu a tím k úsporám v dlouhodobé péči a k poklesu výše nutných celoživotních sociálních výdajů 2. Úhrady za rehabilitaci jsou odstupňovány dle tíže funkčního postižení pacienta (tj. potřeby komplexnosti péče) na základě standardizovaného funkčního hodnocení 3. Financování rehabilitace je vícezdrojové se základem společných zdrojů zdravotního a sociálního pojištění doplněných dalšími zdroji 4. Rehabilitace se z veřejných zdrojů platí pouze, dokud je standardizovanými postupy prokazatelná její efektivita prognosticky významným zlepšováním s perspektivou vyššího stupně resocializace a nižších potřeb sociálních služeb MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 32

33 Princip funkčního hlediska – disability v systému financování Využití funkčních klasifikací ICF a FIM MUDr. Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 33

34 Pro koho je model navrhnut: Osoby - pacienti po traumatickém poškození mozku Osoby - pacienti po jiném poškození mozku v důsledku cerebrovaskulárních příhod, infekčních onemocnění či jiných těžkých stavů spojených s poškozením mozku Osoby - pacienti s těžkým neurologickým deficitem v důsledku zánětlivých, degenerativních, metabolických či jiných neurologických onemocnění Osoby - pacienti s komplexními těžkými polytraumaty prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 34

35 Fáze modelu rehabilitace pro osoby s významnou disabilitou: prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 35 Fáze rehabilitace akutní  – fáze rehabilitace na lůžkách příslušné nemocnice akutní péče Fáze rehabilitace včasné  – fáze rehabilitace v Rehabilitačních centrech Fáze rehabilitace regionální  – fáze rehabilitace v Rehabilitačních stacionářích v regionech Fáze rehabilitace komunitní  – fáze dlouhodobé a udržovací rehabilitace v komunitě

36 I. Fáze rehabilitace akutní - fáze rehabilitace na lůžkách příslušné nemocnice akutní péče Kde: akutní lůžka příslušné nemocnice akutní péče s příjmem pacientů dle organizace specializovaných center péče Síť zařízení: průsečík současných zařízení komplexních cerebrovaskulárních, traumatologických a jiných center (zařízení stávající sítě) Cíl: prevence rozvoje sekundárních změn během stabilizace akutního stavu, udržení kondice, prvotní oslovení terapeutického okna plasticity mozku, start rehabilitace Doba pobytu: od akutního stavu do doby stabilizace zdravotního stavu prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 36

37 Realizace rehabilitace: na lůžkách akutní péče (ARO, JIP, neurologie, neurochirurgie, traumatologie apod.) docházkou pracovníků základního rehabilitačního týmu (rehabilitační lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, klinický neuropsycholog), dostupnost fyzioterapie a ergoterapie 8-12 hodin denně 6 dní v týdnu, dostupnost logopedie a klinické neuropsychologie minimálně 4 hodiny 5 dní v týdnu. Úhrada péče: dle standardů akutní péče, DRG dle MKN diagnóz (nutno korigovat se započtením nároků rehabilitace), + výkony specialistů Funkční klasifikace pacienta: Barthel, ev. FIM (role orientační a popisná) prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 37 I. Fáze rehabilitace akutní - fáze rehabilitace na lůžkách příslušné nemocnice akutní péče

38 II. Fáze rehabilitace včasná - fáze rehabilitace v Rehabilitačních centrech Kde: Rehabilitační centra Síť zařízení: síť regionálně rovnoměrně rozprostřená splňující personální a materiální standardy a současně splňující standardy dostupnosti komplementárních a konziliárních služeb  Rehabilitační centra by neměla suplovat péči akutních rehabilitačních lůžek nemocnice o pacienty s vertebrogenními onemocněními, s degenerativními onemocněními kloubů, po lehčích traumatech, po plánovaných operacích pohybového systému (náhrady velkých kloubů, operací plotének a jiných degenerativních onemocnění páteře apod.). Beze změny by zůstal i systém péče o spinální pacienty. cca 12 -20 zařízení v ČR – spádovost 500 000 – 1 000 000 obyvatel prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 38

39 Cíl: komplexní rehabilitace tělesných funkcí motoriky, senzoriky, kognice, fatiky, poruch chování atd. s plným oslovením terapeutického okna plasticity mozku, příprava prostředí domácí péče a proškolení rodinných příslušníků primárně k rehabilitačně - ošetřovatelské péči Doba pobytu: od doby stabilizace zdravotního stavu, délka pobytu základ 8-12 týdnů, jinak do doby možného předání do péče III. fáze (Rehabilitačního stacionáře) nebo do doby funkční klasifikací prokázaného nezlepšování funkčního stavu po dobu 2-4 týdnů, předpoklad délky rehabilitace v centrech 2 - max. 6 měsíců. prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 39 II. Fáze rehabilitace včasná - fáze rehabilitace v Rehabilitačních centrech

40 Kritéria stabilizace zdravotního stavu k překladu do RHB centra:  bez potřeby umělé plicní ventilace či dechové podpory,  bez potřeby monitorace nitrolebního tlaku,  bez potřeby monitorace a podpory oběhu,  provedeny potřebné operační zákroky a chirurgické ošetření traumat  bez těžké kvantitativní poruchy vědomí Kriteria, která nebrání přesunu do Rehabilitačního centra:  antibiotická léčba včetně intravenosního podávání  nutnost enterální výživy přes PEG  nutnost parenterální výživy zavedeným centrálním či periferním katétrem  močový katétr, inkontinence či retence moče či stolice  dekubitus  senzorické, fatické, kognitivní a další poruchy mozkové funkce prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 40 II. Fáze rehabilitace včasná - fáze rehabilitace v Rehabilitačních centrech

41 Realizace rehabilitace: na lůžkách Rehabilitačního centra,  komplexní materiální vybavení (vysoký standard vč. úseku vodoléčby s rehabilitačním bazénem),  dostupnost komplexního rehabilitačního týmu (ošetřovatelský personál s proškolením v rehabilitačním ošetřování, rehabilitační lékař, neurolog, internista, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, klinický neuropsycholog, speciální pedagog a andragog, nutriční terapeut, ortopedický protetik, sociálně zdravotnický pracovník, koordinátor pracovní a sociální rehabilitace a další), zajištění ošetřovatelské a lékařské péče 24 hodin denně 7 dní v týdnu, zajištění fyzioterapie a ergoterapie 12 hodin denně 6-7 dní v týdnu, klinické neuropsychologie 8 hodin denně 6 dní v týdnu, dostupnost logopedie a dalších specializací 8 hodin denně 5 dní v týdnu prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 41 II. Fáze rehabilitace včasná - fáze rehabilitace v Rehabilitačních centrech

42 Úhrada péče: Statut lůžek specializované akutní péče Platba kombinující  složku základní sazby dle diagnosy a lůžkodne  a nadstavbové sazby dle funkční klasifikace FIM a ICF vždy za měsíc pobytu (bude nutno vytvořit kategorizaci a prokalkulovat systém, který bude vycházet z části klasifikace poruchy funkce „b“ případně s přihlédnutím k části klasifikace tělesných struktur „s“). Základní délka průměrné hospitalizace takto hrazené je 8-12 týdnů, poté pokud pacient nevykazuje či nebude vykazovat po dobu 2-4 týdnů po sobě jdoucích zlepšení dle výše uvedené kategorizace na podkladě funkčních testů FIM a ICF, pak nebude již složka dle FIM a ICF proplácena a bude proplácena jen základní sazba s degresí. prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 42 II. Fáze rehabilitace včasná - fáze rehabilitace v Rehabilitačních centrech

43 Funkční klasifikace pacienta: ICF povinně á 1 měsíc a při propuštění FIM povinně á 2 týdny (vazba na úhradu péče) prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 43 II. Fáze rehabilitace včasná - fáze rehabilitace v Rehabilitačních centrech

44 III. Fáze rehabilitace regionální - fáze rehabilitace v Rehabilitačních stacionářích v regionech (s lůžkovou a ambulantní složkou) Kde: Rehabilitační stacionáře vybudované v krajích na reg. principu Síť zařízení: zařízení regionálně rozprostřená Rehabilitační stacionáře by mělo složku lůžkovou a složku ambulantní. Rehabilitační stacionář kombinuje klasickou ambulantní péči ohraničenou zahájením a ukončením ambulantního výkonu, a v případě potřeby komplexní rehabilitaci během pobytu pacienta na lůžku v denní době pracovních dní 6:00 – 18:00. cca 40 – 60 zařízení v ČR – spádovost cca 150 000 - 300 000 obyvatel, 12-20 z nich by bylo zřízeno při Rehabilitačních centrech a využívalo tak jejich zázemí, zbytek doplněn rovnoměrně regionálně se splněním dojezdové vzdálenosti pacienta do stacionáře do 50km. Ve specifikovaných indikovaných případech může být rehabilitace prováděna též jako následná v Rehabilitačních ústavech, kde však bude nutné dobudovat strukturu na regionálním (krajském) principu prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 44

45 Cíl:  pokračování komplexní rehabilitace tělesných funkcí motoriky, senzoriky, kognice, fatiky atd. v návaznosti na Rehabilitační centrum s cílem postupné integrace do sociálního prostředí,  nastavení pedagogické rehabilitace u dětí a dospívajících,  ergodiagnostika a pracovní rehabilitace u osob s pracovním potenciálem v produktivním věku,  dořešení posudkově sociálních aspektů a nastavení sociálního systému péče,  příprava komunitního, školního či pracovního prostředí,  prohloubení proškolení rodinných příslušníků k rozšířené domácí rehabilitačně – ošetřovatelské péči, příprava pedagogických a pracovních asistentů či proškolení potřebné komunity.  V některých případech by stacionáře přijímaly i pacienty s těžší disabilitou již zařazené v komunitě k rekondičním pobytům. prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 45 III. Fáze rehabilitace regionální - fáze rehabilitace v Rehabilitačních stacionářích v regionech

46 Realizace rehabilitace: na lůžkách Rehabilitačního stacionáře, v ambulantní části Rehabilitačního stacionáře,  odpovídající materiální vybavení,  dostupnost komplexního rehabilitačního týmu (ošetřovatelský personál s proškolením v rehabilitačním ošetřování, rehabilitační lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, klinický neuropsycholog, speciální pedagog a andragog, sociálně zdravotnický pracovník, koordinátor pracovní a sociální rehabilitace a další).  Rehabilitační stacionáře při Rehabilitačních centrech mohou využívat stejného personálu, úvazky se pak sčítají. na lůžkách zajištění ošetřovatelské a lékařské péče 12 hodin v pracovní dny v týdnu, zajištění ostatních specializací a ambulantní péče 8 hodin denně v pracovní dny v týdnu. prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 46 III. Fáze rehabilitace regionální - fáze rehabilitace v Rehabilitačních stacionářích v regionech

47 Kritéria propuštění z rehabilitačního stacionáře:  funkční klasifikací prokázané nezlepšování funkčního stavu po dobu 2-4 týdnů s nutností dlouhodobé péče  dosažení takového stupně nezávislosti pacienta, který umožňuje jeho samostatnou existenci v domácím prostředí a současně samostatnou dopravu k pokračování rehabilitace pravidelnou péčí spádových specialistů a to za předpokladu, že neexistuje významně lepší potenciál dalšího významného zlepšování funkčního stavu prodloužením pobytu v rehabilitačním stacionáři  převzetí rodinou se zajištěním celodenní péče a s možností převedení rehabilitace do pravidelné péče spádových ambulantních specialistů, za předpokladu, že neexistuje významně lepší potenciál dalšího významného zlepšování funkčního stavu prodloužením pobytu v rehabilitačním stacionáři prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 47 III. Fáze rehabilitace regionální - fáze rehabilitace v Rehabilitačních stacionářích v regionech

48 Úhrada péče: Lůžková část: Statut lůžek specializované následné péče. Platba kombinující složku  základní sazby lůžkodne stacionáře  a nadstavbové sazby dle funkční klasifikace FIM a ICF vždy za měsíc pobytu (bude nutno vytvořit kategorizaci a prokalkulovat systém, který v případě stacionáře bude vycházet spíše z části klasifikace poruchy funkce „d“ případně s přihlédnutím k části klasifikace tělesných struktur „b“). Základní délka průměrné rehabilitace ve stacionáři je 8-12 týdnů, poté pokud pacient nevykazuje či nebude vykazovat po dobu 2-4 týdnů po sobě jdoucích zlepšení dle výše uvedené kategorizace na podkladě funkčních testů FIM a ICF, pak nebude již složka dle FIM a ICF proplácena a bude proplácena jen základní sazba s degresí. prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 48 III. Fáze rehabilitace regionální - fáze rehabilitace v Rehabilitačních stacionářích v regionech

49 Úhrada péče: Ambulantní část: Sazba za výkon, limity počtu výkonů navýšené po celou dobu vykazování zlepšování dle funkční klasifikace ICF (viz výše), příplatek za výkon dle kategorizace funkčního postižení dle ICF Úhrada dopravy: do lůžkové i ambulantní části stacionáře s ev. spoluúčastí stejné výše pro všechny pacienty prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 49 III. Fáze rehabilitace regionální - fáze rehabilitace v Rehabilitačních stacionářích v regionech

50 Funkční klasifikace pacienta:  na lůžkové části ICF povinně á 1 měsíc a při propuštění (vazba na úhradu péče)  na lůžkové části FIM povinně á 2 týdny (vazba na úhradu péče a délku hospitalizace)  v ambulantní části ICF povinně á 2 měsíce a při předání do komunitní fáze (vazba na úhradu péče) prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 50 III. Fáze rehabilitace regionální - fáze rehabilitace v Rehabilitačních stacionářích v regionech

51 Kde: spádové ambulance příslušných specialistů, státem zřizované instituce, komunitní centra, občanská sdružení a další organizace, + rodina Síť zařízení: Akreditovaná a odborná kritéria splňující zařízení odborné péče (zdravotní, sociální, jiné) Proškolení rodinní příslušníci a ostatní členové komunity Komunitní centra, kluby, občanská sdružení pacientů apod. Cíl: dlouhodobá až celoživotní péče odborníků s cílem udržení, případně zlepšení dosažené úrovně participace a sociálních dovedností prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 51 IV. fáze rehabilitace komunitní - fáze dlouhodobé a udržovací rehabilitace v komunitě

52 Úhrada péče: Zdravotní služby: Sazba za výkon, příplatek za výkon dle kategorizace funkčního postižení dle ICF Ostatní služby: Dle příslušných kompetencí a zdrojů Funkční klasifikace pacienta: ICF povinně á 6 měsíců po dobu 3 let od traumatu či počátku onemocnění prim. MUDr, Pavel Maršálek, Rehabilitační oddělení, KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 52

53 53 Děkuji za pozornost! prim. MUDr. Pavel Mar šá lek, Rehabilitačn í oddělen í K rajská zdravotní a.s, Masarykova nemocnice v Ú st í nad Labem o.z. Pavel.Marsalek@mnul.cz tel. 477 113 300 fax. 477 113 332 sekretariát tel. 477 113 333


Stáhnout ppt "1 Model rehabilitace pro osoby s významnou disabilitou návrh konceptu vize a filozofické změny systému a koordinace zdravotně-sociální rehabilitace a péče."

Podobné prezentace


Reklamy Google