Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny občanských sdružení v souvislosti s novým občanským zákoníkem Liberec 19.12.2013 JUDr. Lenka Deverová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny občanských sdružení v souvislosti s novým občanským zákoníkem Liberec 19.12.2013 JUDr. Lenka Deverová"— Transkript prezentace:

1 Změny občanských sdružení v souvislosti s novým občanským zákoníkem Liberec 19.12.2013 JUDr. Lenka Deverová www.deverova.cz

2 Zákon č.89/2012 Sb. Občanský zákoník Zrušení zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů Právní úprava spolků v NOZ Neznamená to, že se ruší občanská sdružení NOZ Podrobná úprava spolků Většinou dispozitivní JUDr.Lenka Deverová 2

3 Co se stane 1.1.2014 Přechodná ustanovení Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. spolky podle NOZ (§3045 NOZ) automaticky Sdružení se považují za spolky podle NOZ Posouzení, zda vyhovuje požadavkům NOZ Do 3let tj.1.1.2017 Zůstane spolkem Právo změnit právní formu na ústav sociální družstvo V ROCE 2013 Změna sdružení na OPS – zákon 68/2013 Sb. JUDr.Lenka Deverová 3

4 Přechodná ustanovení Ve vztahu k pobočnému spolku §3045 Organizační jednotka s PZ = pobočný spolek Statut.orgán spolku do 3let (1.1.2017) Návrh na zápis PSp do rejstříku – jinak PSp 1.1.2017 zanikne Odporuje-li název spolku NOZ do 2 let ode dne nabytí účinnosti NOZ přizpůsobit název požadavkům NOZ (§3042) Výjimka důležité důvody, zejména užíval-li spolek název dlouhodobě je příznačný = zaměnitelnost nebo klamavost se nepředpokládá JUDr.Lenka Deverová 4

5 Korporátní právnické osoby Korporace = společenství osob. Korporace o jediném členu, připouští-li to zákon – s.r.o., a.s. jediný člen korporace v ní nemůže z vlastní vůle ukončit členství (převodník) Pokles členů korporace pod počet stanovený zákonem – důvod ke zrušení Nutno poskytnout přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy Přijetím členství v korporaci – vznik závazku chovat se vůči korporaci čestně a zachovávat její vnitřní řád Korporace nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy. 5 JUDr.Lenka Deverová

6  Má fungující spolkovou samosprávu Členové jsou aktivní s právem rozhodovat o chodu o činnosti  Členy spojuje společný zájem, na jehož realizaci se mohou podílet Zájem veřejně prospěšný Zájem vzájemně prospěšný  Hlavní činnost Realizace společného zájmu, spolková činnost  Vedlejší činnost Podnikání Výdělečná činnost Jaký bude typický spolek? JUDr.Lenka Deverová prosinec 2011

7  Má členy pouze formálně  Členové jsou současně zaměstnanci a fakticky nerozhodují o činnosti OS  Hlavním posláním je  Výdělečná činnost nebo podnikání  Jak je to s poskytováním sociálních služeb  Forma OS zvolena, protože se to jevilo jako nejjednodušší  Poskytovatelé sociálních služeb  Samo poskytování sociálních služeb není důvodem pro vyloučení OS jako příjemce poskytování dotací Které sdružení se transformuje JUDr.Lenka Deverová prosinec 2011

8 Změna názvu název spolku – slova „spolek“, „zapsaný spolek“, „z.s.“ (§216 NOZ) Přizpůsobení úpravy fungování OS Varianty Var I. OS má dostatečně podrobně upravené fungování, má jednoznačně definován statutární orgán Posoudí, zda odpovídá obecné úpravě orgánů V ostatním s ohledem na dispozitivnost většiny ustanovení NOZ – úpravy minimální Netransformuje se - bude muset OS po 1.1.2014 měnit stanovy? JUDr.Lenka Deverová prosinec 2011

9 Var. II OS ve stanovách nemá téměř nic Např. není jednoznačně určen statutární orgán, chybí pravomoce orgánů, délka funkčního období, chybí procedurální pravidla jednání orgánů, není upraveno členství zejména procedura vyloučení člena Var.II/a Udělá drobné změny + bude se řídit úpravou NOZ Musí se s ní seznámit a dodržovat ji Var.II/b Přepracuje stanovy tak, aby fungování vyhovovalo potřebám OS …. JUDr.Lenka Deverová prosinec 2011

10 Organizační jednotky OS s právní subjektivitou §6 odst.2 písm.e) ZSO OS ve stanovách úprava OJ oprávněných samostatně jednat = s právní subjektivitou §19a OZ Právní subjektivitu lze omezit pouze zákonem OJ vystupuje svým jménem, majetkově samostatná OJ = pobočné spolky automaticky Ve stanovách upravit rozsah oprávnění PB jednat jménem spolku Co nejdříve Proč? – otázka ručení JUDr.Lenka Deverová 10

11 Pobočné spolky (PSp) - NOZ § 219 Stanovy založit PSp jako organizační jednotku spolku nebo Určit jakým způsobem se PSp zakládá a který orgán rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku. PSp - práva a povinnosti v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku a zapsaném ve veřejném rejstříku možnost Určit, kdy PSp rozhoduje sám a kdy nikoliv JUDr.Lenka Deverová 11

12 Činnost PSp Obdobně jako hlavní spolek hlavní činnost PSp uspokojování a ochrana zájmu, k jejichž naplňování je spolek a v jeho rámci PSp založen vedlejší hospodářská činnost PSp podnikání a jiná výdělečná činnost účel: podpora hlavní činnosti nebo hospodárné využití spolkového majetku použití zisku Dle stanov pouze pro spolkovou činnost včetně správy PSp JUDr.Lenka Deverová 12

13 Smluvní převod do 31.12.2012 Hlavní spolek – do 3let návrh na zápis PSp do resjtříku Jinak PSp zanikne Nesplňuje podmínky pro spolkovou činnost Nutnost změny Bez transformace - smluvně Založení PO Zakladatel Stávající OS, osoby působící v OJ Registrace nové PO k poskytování služeb Sociální, NZZ apod. Smluvní převod služeb, majetku, zaměstnanců, klientů Zrušení OJ – rozhodnutím příslušného orgánu OS JUDr.Lenka Deverová 13

14 Obecně k orgánům - platí pro všechny právnické osoby Orgány individuální Orgány kolektivní Vznik členství Volba Jmenování Jiné povolání do fce Členové Svéprávní Nesvéprávní pouze Týká-li se hl.činnost nezletilých nebo osob s omezenou svéprávností Není účelem podnikání JUDr.Lenka Deverová 14

15 Vyloučení možnosti členství v orgánu §153 osoba v úpadku + do 3 let po skončení insolv.řízení lze zvolit členem orgánu předem toto oznámí během funkce toto ihned oznámí neoznámí-li každý, kdo osvědčí právní zájem navrhnout odvolání soudu JUDr.Lenka Deverová 15

16 Rozhodování kolektivních orgánů rozhodování ve sboru usnášeníschopnost přítomnost nebo jiná účast většiny členů zakl.dokument usnášeníschopnost vyšší přítomností §158 rozhodování většinou hlasů zúčastněných členů zakl.dokument vyšší počet zúčastněných §158 neplatí při rozdělení působnosti členů orgánů podle určitých oborů JUDr.Lenka Deverová 16

17 … V zakl.dokumentu lze upravit rozhodování rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné podobě (per rollam) s využitím technických prostředků při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího Po přijetí rozhodnutí Na žádost člena se zaznamená odchylný názor Rozhodnutí přijato v nepřítomnosti člena Člen oprávněn se o rozhodnutí dozvědět tzn. musí mu být nějak sděleno JUDr.Lenka Deverová 17

18 Skončení členství v orgánu uplynutí funkčního období úmrtí odvolání odstoupení – zánik funkce: 2 měsíce po dojití prohlášení právnické osobě (§160 NOZ) JUDr.Lenka Deverová 18

19 Odpovědnost členů orgánů §159 kdo přijme fci člena orgánu = závazek vykonávat s nezbytnou loajalitou s potřebnými znalostmi a pečlivostí jedná nedbale kdo není této péče řádného hospodáře schopen ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu JUDr.Lenka Deverová 19

20 …. nevyvodil z toho pro sebe důsledky Následek: Vznikne-li nedbalým jednáním škoda Uplatní se vůči takovému členovi orgánu odpovědnost za jednání s péčí řádného hospodáře Vnitřní záležitost PO JUDr.Lenka Deverová 20

21 Statutární orgán Individuální kolektivní způsob jednání Dle zakl.dokumentu - jinak každý člen samostatně pokud zakl. dokument jednání společně – může každý člen samostatně, jen je-li k tomu zmocněn má-li PO zaměstnance, pověří jednoho člena stat.orgánu právním jednáním vůči zaměstnancům; jinak předseda statut.orgánu JUDr.Lenka Deverová 21

22 Jmenování stat.orgánu soudem Nemá-li stat.orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodován jmenuje soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem chybějící členy na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakl. dokumentu jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví. JUDr.Lenka Deverová 22

23 Rejstříkové řízení – zákon 304/2013 Sb. Formuláře – www.justice.cz Kdo podává návrh spolek Přílohy k návrhu Stanovy (k prvnímu doplnění zápisu) Členové statutárního orgánu Prohlášení o splňování podmínek pro výkon funkce Souhlas se zápisem do rejstříku Prokázání bezúhonnosti výpis TR si vyžádá soud Uvést rodné příjmení a místo narození Vedlejší činnost Živnostenský list 23

24 … Lhůty K rozhodnutí 5 pracovních dnů – rozhodnout nebo vyzvat Změna právní formy – 15 pracovních dnů Cca týden vyhotovení rozhodnutí Soudní poplatky K soudu originály popř. ověřené kopie Ověřené podpisy Návrh Zakladatelské dokumenty Listiny ke členům Doklady k sídlu 24

25 Co se zapisuje do rejstříku u spolků Obecně Název, sídlo Účel nebo předmět činnosti Statutární orgán-název, způsob jednání, vznik a zánik funkce, údaje o členech SO Den vzniku, IČ Skutečnosti spojené s existencí právnické osoby Status veřejné prospěšnosti (až bude zákon) Specifické Předmět vedlejší hospodářské činnosti Název nejvyššího orgánu Název, sídlo, IČ všech pobočných spolků 25

26 Činnost spolku (§217 NOZ) hlavní činnost spolku uspokojování a ochrana zájmu, k jejichž naplňování je spolek založen podnikání a jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže vedlejší hospodářská činnost podnikání a jiná výdělečná činnost účel: podpora hlavní činnosti nebo hospodárné využití spolkového majetku použití zisku pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku JUDr.Lenka Deverová 26

27 Členství zásada osobního členství – nepřevoditelnost není-li ve stanovách jinak vznik členství §§232, 233 NOZ přijetím za člena rozhodování o přijetí orgán určený stanovami nejvyšší orgán spolku způsobem stanoveným stanovami vznikem členství v pobočném spolku vznik členství v hlavním spolku (totéž zánik) JUDr.Lenka Deverová 27

28 Zánik členství (§237 NOZ) vystoupením vyloučením dalšími způsoby uvedenými ve stanovách nebo zákoně §238 NOZ nestanoví-li stanovy jinak nezaplatí-li člen členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení Členský poplatek není povinný JUDr.Lenka Deverová 28

29 Vyloučení člena důvody určené stanovami §238 NOZ člen závažně porušil povinnost vyplývající ze členství a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu ani po výzvě soudu výzva není nutná nelze-li porušení povinnosti odčinit porušení způsobilo zvlášť závaznou újmu OZ podrobný popis vyloučení JUDr.Lenka Deverová 29

30 Práva a povinnosti členů právo účasti na ČS členové spolku neručí za dluhy spolku (§215 NOZ) členský příspěvek – možnost stanovy výše a splatnost určení orgánu, který určí zda ano + jakým způsobem určí JUDr.Lenka Deverová 30

31 Seznam členů - §236 fakultativní vede-li se stanovy způsob zápisu a výmazu členství možnost zpřístupnění seznamu způsob zpřístupnění seznamu uveřejnění seznamu – se souhlasem všech v něm uvedených členů¨ uveřejnění neúplného seznamu – uvést, že je neúplný JUDr.Lenka Deverová 31

32 Orgány spolku statutární orgán nejvyšší orgán stanovy kontrolní komise rozhodčí orgán další orgány stanovy – orgány pojmenovat libovolně x nesmí budit klamavý dojem o jejich povaze JUDr.Lenka Deverová 32

33 …. funkční období členů volených orgánů §246 stanovy pětileté kooptace stanovy členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě výkon člena voleného orgánu osobně X lze zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena orgánu k hlasování (§159 NOZ) JUDr.Lenka Deverová 33

34 Nejvyšší orgán spolku určí stanovy nemusí to být „zastupitelský“ orgán působnost – demonstrativně (§247 NOZ) určení hlavního zaměření činnosti spolku rozhodování o změně stanov schválení výsledku hospodaření hodnocení činností dalších orgánů spolku a jejich členů rozhodnutí o zrušení spolku JUDr.Lenka Deverová 34

35 Členská schůze (ČS) nejvyšší orgán, neurčí-li stanovy jinak + celá úprava členské schůze Dispozitivní Svolání ČS statutární orgán nejméně 1x ročně obligatorně z podnětu 1/3 členů nebo kontrolního orgánu nesvolá-li statut.org. svolá ten, kdo dal podnět sám NOZ – úprava procesu jednání Stanovy jinak JUDr.Lenka Deverová 35

36 Způsob svolání ČS vhodný způsob lhůta stanovy, jinak 30 dnů před konáním pozvánka místo a čas konání – co nejméně omezovat možnost členů se zúčastnit program odvolání, odložení – stejně jako svolání méně než týden před oznámeným datem spolek nahradí těm, kdo se dostavili dle původního svolání, účelně vynaložené náklady JUDr.Lenka Deverová 36

37 Účast na ČS právo každého člena právo požadovat i dostat vysvětlení k věcem, které jsou předmětem zasedání každý člen jeden hlas je-li i druh členství s hlasem poradním – k tomuto hlasu se nepřihlíží JUDr.Lenka Deverová 37

38 Náhradní členská schůze (§257 NOZ) není-li ČS usnášeníschopná může statut.orgán nebo ten, kdo ČS svolal svolat náhradní ČS – z pozvánky jasné, že se jedná o náhradní ČS do 15 dnů od předchozí ČS nejpozději do 6 týdnů ode dne konání řádné ČS program náhradní ČS shodný s programem řádné ČS usnášeníschopná jakýmkoliv počtem členů stanovy jinak JUDr.Lenka Deverová 38

39 Shromáždění delegátů stanovy – působnost ČS plní shromáždění delegátů každý delegát volen stejným počtem hlasů nelze-li – stanovy určí rozumnou odchylku JUDr.Lenka Deverová 39

40 Statutární orgán dle stanov (§244 NOZ) Kolektivní Individuální Ustanovení SO dle stanov volí a odvolává nejvyšší orgán JUDr.Lenka Deverová 40

41 Kontrolní komise §262 fakultativní dle stanov alespoň 3 členy voli a odvolává členská schůze stanovy jinak Členy KK nemůže volit statutární orgán (§262 NOZ) neslučitelnost členství v KK se členstvím ve statut.org. a likvidátora JUDr.Lenka Deverová 41

42 Působnost kontrolní komise dohled nad řádným vedením záležitostí spolku dohled nad výkonem činnosti s souladu se stanovami a práv.předpisy další působnost dle stanov JUDr.Lenka Deverová 42

43 Rozhodčí komise zřízena dle stanov působnost rozhodování sporných záležitostí v oblasti spolkové samosprávy rozhodování sporů mezi členem a spolkem o placení příspěvků přezkoumávání rozhodnutí o vyloučení člena 3 členy nebo dle stanov nelze člen statutár.orgánu nebo KK voleni členskou schůzí JUDr.Lenka Deverová 43

44 Soudní přezkum rozhodnutí §261 aktivní legitimace každý člen spolku neplatnost rozhodnutí pro rozpor se zákonem nebo stanovami pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku lhůta 3 měsíce, ode dne kdy se dověděl do 1 roku od přijetí rozhodnutí JUDr.Lenka Deverová 44

45 Zrušení spolku rozhodnutím nejvyššího orgánu spolku rozhodnutím soudu (§268 NOZ) spolek vyvíjí činnost, která směřuje k porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem vyvíjí činnost v rozporu s rozdělením činnosti na hlavní a vedlejší (§217) nutí 3.osoby ke členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře brání členům ze spolku vystoupit JUDr.Lenka Deverová 45

46 Likvidace spolku likvidátor nelze-li likvidátora povolat jinak jmenuje soud i bez jeho souhlasu některého člena statutár.orgánu není-li to možně, kteréhokoliv člena spolku jmenovaný nemůže z fce likvidátora odstoupit x může soud požádat, aby ho funkce zprostil prokáže-li, že po něm nelze spravedlivě požadovat výkon fce JUDr.Lenka Deverová 46

47 Postup likvidace likvidátor sestaví soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku všem členům zpeněží majetek v rozsahu nutném pro splnění dluhů v ostatním postup dle zvl.předpisu JUDr.Lenka Deverová 47

48 Naložení s likvidačním zůstatkem §272 podle stanov spolek se SVP – k veřejně prospěšným cílům nelze-li s likvid.zůstatkem naložit dle stanov likv.zůstatek spolku s obdob.účelem – nelze-li obci dle sídla kraji dle sídla obec či kraj použije likv.zůstatek jen k veřejně prospěšnému cíli má-li spolek prostředky z veř.rozpočtu příslušná část likv.zůstatku dle rozhodnutí příslušného orgánu JUDr.Lenka Deverová 48

49 O změně právní formy občanského sdružení na OPS a o změně zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Účinnost: 1.dubna 2013 Možnost změny OS na OPS Omezená působnost Do 31.prosince 2013 Spiralis, o.s., U Hadovky 3, Praha 6, www.spiralis-os.cz

50 Ústav - určen nejen k poskytování služeb, ale i k provozování činnosti Možná absence konkrétního klienta Ústav - podmínky dostupnosti výsledků činnosti Stanovení až při zahájení této činnosti Jednodušší struktura orgánů OPS – zavedená právní forma V SR a DR lze i zaměstnance Ústav nebo OPS

51 Nový OZ – ústav § 402n. účel ústavu – hlavní činnost provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky znaky výsledky činnosti každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených podmínky činnosti stanoveny příslušným orgánem ústavu až v okamžiku, kdy bude započato s realizací činnosti název – „zapsaný ústav“ nebo „z.ú.“ Lenka Deverová 2012 51

52 Činnost ústavu hlavní - prioritní vedlejší provozování obchodního závodu vykonávání jiné vedlejší činnosti podnikání slouží k podpoře činnosti hlavní zisk k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní správu. Lenka Deverová 2012 52

53 Statutární orgán ústavu ředitel pozici ředitele lze označit i jiným způsobem nesmí budit klamavý dojem lze možné označit např.„jednatel“ ředitel jmenován a odvoláván SR Pravomoci Obdobně jako ředitel OPS Lenka Deverová 2012 53

54 Pravomoc SR obdobné jako SR OPS vydávání statutu a rozhodování o jeho změnách schvalování řádné a mimořádné účetní závěrky výroční zprávy schvalování podnikatelské činnosti ústavu nakládání s majetkem SR v některých případech obligatorní předchozí souhlas s některým právním úkonům ředitele Lenka Deverová 2012 54

55 Kontrolní orgán ústavu Dozorčí rada §368 (aplikace ustanovení o nadacích) Stanoví ZL nebo majetek nad 5 mil.Kč První členy jmenuje zakladatel Ostatní členy – DR samovolba Revizor Není-li DR Ustavení do funkce ZL nebo Volen a odvoláván správní radou Revizorem i práv.osoba Lenka Deverová 2012 55

56 Výroční zpráva a audit ústavu Výroční zpráva Povinně Obdobně jako výroční zpráva OPS Audit Povinnost stanoví zakladatel v ZL Není-li v ZL Obrat více než 10 mil.Kč Lenka Deverová 2012 56

57 Zrušení ústavu Naplněním účelu – konstatuje SR Soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem nenaplňuje-li ústav dlouhodobě svůj účel §417 §377 (nadační úprava) soud i bez návrhu Vyvíjí zákonem zakázanou činnost Účelem porušování práva nebo dosažení účelu nezákonným způsobem (podpora násilí, podněcování nenávisti a nesnášenlivosti, výkon veřejné správy bez zákonného zmocnění Stane se neomezeně ručícím společníkem OS Lenka Deverová 2012 57

58 Likvidace ústavu Likvidační zůstatek Podle vůle zakladatele v zakládací listině Pokud zakladatel nestanoví ústav s obdobným účelem Není-li Obec, kraj, Ústav prostředky z veřejného rozpočtu S příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu Lenka Deverová 2012 58

59 Sociální družstvo (SD) Zákon 90/2012 Sb, o obchod.korporacích §758-773 Charakteristika činnosti soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa sídla a působnosti SD zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání bydlení a trvale udržitelného rozvoje. Název - označení „sociální družstvo“. JUDr.Lenka Deverová 2012 59

60 Sociální družstvo Členové PO nebo FO=jen ta, která vykonává pro SD práci v prac.poměru vykonává pro SD práci jako dobrovolník jíž jsou poskytovány služby v rámci obecně prospěšné činnosti SD JUDr.Lenka Deverová 2012 60

61 Stanovy SD název SD, Předmět činnosti a předmět podnikání cíle a podmínky činnosti SD v souladu s jeho sociálně začleňovací funkcí a podporou místního rozvoje výši základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu, způsob a lhůtu jejich splacení přistupujícím členem, JUDr.Lenka Deverová 2012 61

62 … způsob svolání členské schůze a pravidla jejího rozhodování, počet členů představenstva a kontrolní komise a délku jejich funkčního období, podmínky vzniku členství v SD, práva a povinnosti člena SD a družstva, podrobnější podmínky nákladání se ziskem v souladu s účelem činnosti JUDr.Lenka Deverová 2012 62

63 Orgány družstva - § 629 členská schůze, představenstvo, kontrolní komise a jiné orgány zřízené stanovami. členem orgánu SD jen člen družstva. funkční období nesmí být delší než 5 let JUDr.Lenka Deverová 2012 63

64 Malé družstvo méně než 50 členů stanovy lze určit představenstvo se nezřizuje statutární orgán předseda družstva Kontrolní komise se nezřizuje neurčují-li stanovy jinak Není-li kontrolní komise zřízena vykonává její působnost členská schůze každý člen SD - vůči statutárnímu orgánu SD stejnou pravomoc jako kontrolní komise. JUDr.Lenka Deverová 2012 64

65 Přeměna podle NOZ OS na ústav, na sociální družstvo Orgán, který činí rozhodnutí ten, který rozhoduje o rozpuštění OS (obvykle členská schůze) Rozhodnutí o změně právní formy §174 n. NOZ označení OS názvem, sídlem a identifikujícím údajem, název ústavu po změně právní formy, údaje o řediteli, členech SR, revizorovi nebo DR Zakládací listina ústavu JUDr.Lenka Deverová 2012 65

66 …. Ke dni rozhodnutí o přeměně, není-li rozvahovým dnem Mezitimní účetní závěrka Rozhodnutí o změně Účinnost dnem zápisu ústavu do rejstříku 66 JUDr.Lenka Deverová

67 Procedurální otázka přeměn Prostřednictvím rejstříkového soudu Navrhovatel - původní právnická osoba Návrh na výmaz občanského sdružení (spolku) ze spolkového rejstříku (je-li zapsán – otázka převzetí registru OS MSpr) Návrh na zápis nové formy formuláře Dokládané listiny Rozhodnutí o přeměně Doklady k osobám v orgánech, kteří se zapisují Doklady k činnosti 67 JUDr.Lenka Deverová

68 Děkuji za pozornost …


Stáhnout ppt "Změny občanských sdružení v souvislosti s novým občanským zákoníkem Liberec 19.12.2013 JUDr. Lenka Deverová"

Podobné prezentace


Reklamy Google