Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formování organizované občanské společnosti (OOS) v post-sovětském prostoru Petr Jan Pajas prosinec 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formování organizované občanské společnosti (OOS) v post-sovětském prostoru Petr Jan Pajas prosinec 2012."— Transkript prezentace:

1 Formování organizované občanské společnosti (OOS) v post-sovětském prostoru Petr Jan Pajas prosinec 2012

2 Svět v době “studené války” (1945-1989)

3 Evropa 1989

4 Evropa od roku 1991

5 Kořeny a příčiny rozdílnosti občanské společnosti v Evropě Historické souvislosti vládnutí v zemi Náboženství a vývoj jeho vlivu Jazyková pospolitost a vliv bariér v dorozumění Ekonomický vývoj, doba trvání blahobytu nebo chudoby Zkušenosti minulých generací s působením státu a dlouhodobě převládající státní ideologie Stav demokracie a občanské společnosti - od 19. stolení po současnost Potřeba reagovat na stav společnosti nebo na politický vývoj

6 Členění Evropy podle kulturních kritérií kolem roku 2000

7 Převažující náboženství v Evropě kolem roku 2000

8 Různé stupně aktivity a zapojení občanů Sport, myslivost, specifické zájmové činnosti Poskytování nebo zajišťování sociálních, zdravotních či jinak podpůrných služeb / příležitostí potřebným Podpora rozvoje vědy, techniky, umění, kultury, osvěty Ochrana životního prostředí a život v přírodě Sledování působení státu a obrana práv občanů, menšin a pod. Šíření nebo obrana názorů, ideologií a pod. Zapojování [se] občanů do procesů tvorby politických rozhodnutí

9 Nové podněty k rozvoji organizované občanské společnosti Touha po osobní svobodě, po změně či odlišnosti Potřeba sdružování ke snadnějšímu uspokojování zájmů a dosahování společných cílů Odmítání dosavadní podstaty společenských vztahů Selhání státu, oslabení jeho moci Nezaměstnanost po ukončení studia, nerovnost příležitostí, šikana menšin Informační revoluce – televize, internet, mobil, nová media Možnost ovlivňovat rozhodování o vlivu staveb na životní prostředí Poptávka po poradenství a školení v dovednostech Potřeba (transparentního) financování občanských aktivit Potřeba profesionalizace v řízení a v poskytování služeb

10 Výchozí situace v postkomunistických zemích 40 až 70 let života v nedemokratické společnosti Absence nebo potlačená role tržního hospodářství Povoleny jen činnosti pod kontrolou státu nebo vedoucí politické strany Různý stupeň odporu – disent, ekologická hnutí, církev, odbory Isolovanost disentu od veřejnosti v některých zemích Nedostatek financí – nutnost hledání vnějších zdrojů Neznalost moderních metod řízení, komunikace, informačních technologií, práce s médii,... Deformované právní prostředí

11 Sdílená očekávání, potřeby, hrozby a příležitosti OOS v Evropě Nutnost změny právního prostředí – usnadnění zakládání a fungování OOS Obnova zájmu a důvěry občanů Hledání finančních a dalších zdrojů při zachování nezávislosti –Možnost přijímání finanční, technické, znalostní a personální pomoci ze zahraničí –Změny v úolitice státu vůči OOS a jejím sektorům –Rozvoj místní filantropie Profesionalizace vlastní činnosti

12 Základní typy organizací občanské společnosti v Evropě Dobrovolné organizace na členské bázi (Voluntary Organizations) –Spolky, svazy, kluby a pod.- sloužící zájmům členů na dobrovolné bázi –Církevní organizace - zaměřené na sociální a vdělávací aktivity –Organizace profesního nebo sociálního charakteru - ochrana a rozvoj profesí Nadace (Foundations) –Majetek vyčleněný k určitým účelům a spravovaný osobami bez majetkového vztahu k nadaci –Organizace s určeným posláním spravované podobně jako nadace

13

14

15 Střední Evropa

16 Střední Evropa prostor mnoha změn a zdroj konfliktů Svatá říše Římská: Společný prostor všech národů střední Evropy po celé tisíciletí s několika typy státotvorných procesů: –Německo: mnoho menších a středně velkých knížectví – od 18. století formace Pruského císařství a pak vznik tzv. Výmarské republiky v roce 1918 –Rakousko a Uhersko (Maďarsko): Nejprve formace silných států – České království s Moravským markrabstvím a Slezským knížectvím a oběma Lužicemi vedle několika knížectví na území Rakouska a Uherského království (po vypuzení Avarů v 10. století a vytlačení Otomanské říše na Balkán v 17. století) – v roce 1918 se soustátí rozpadá na samostatné státy –Polsko – od 10. do 18. století významné a rozsáhlé království, zejména v době Polsko Litevské unie (1569) – v 70. letech18. stol. rozděleno mezi Rakousko (Halič – Krakov, Lvov), Prusko (Pomořansko, Poznaňsko a Horní Slezsko) a Rusko (střed a východ kolem Vilna a Minsku)

17 Svatá říše Římská v letech 1273 - 1378

18 1648: Evropa po Westfálské mírové dohodě

19 Stav Evropy během II. světové války 1941-1942

20 Ztráty na životech národů ve II. světové válce

21 Německo v historii Prusko, Německá (Výmarská) republika a Třetí říše –Dlouhodobé soupeření o vliv v kontinentální Evropě s Francií, Rakouskem a Ruskem –Po Westfálském míru 1648 zůstává roztříštěné do poloviny 18. století, kdy vzniká Prusko - to expanduje na území Polska a Rakouska (Slezsko) a částečně i Francie (Lotrinsko, Alsasko) –Pruské císařství se v 19. století snaží účastnit na imperiálních výbojích, zejména ve střední Africe –Účastník I. světové války: po prohře vzniklá Výmarská republika je Versaillským mírem nucena k rozsáhlým retribucím, což vede k ekonomickému úpadku (hyperinflace) –Sociální problémy a stress z národního ponížení je živnou půdou pro myšlenky fašismu a vznik národního socialismu –Idea obnovy velké Třetí Říše národa německého vede k hrůzám II. světové války, holokaustu Židů a dalším tragédiím –Po porážce ve II. Světové válce vzniká v roce 1949 Spolková republika Německo a Německá demokratická republika – sjednoceny jsou až roku 1990

22 Spolková republika Německo a NDR Poražená Třetí říše je rozdělena Spojenci do 4 okupačních zón Po blokádě Berlína v roce 1948 vzniká v roce 1949 z americké, britské a francouzské zóny Spolková republika Německo a stává se zakládajícím členem NATO –Spolkové země se liší kulturně, ekonomicky a příklonem ke katolické (jih a jihozápad) nebo evangelické (Sever) církvi –Probíhá důsledná denacifikace veřejné správy a obnova demokratického politického života se střídáním vlád a vysokou účastí obyvatel na tvorbě politiky Na území sovětské zóny vzniká Německá demokratická republika –Od roku 1961 přeměněna ve vězení vlastních občanů výstavbou Berlínské zdi a hraničních plotů –Náboženství a občanské svobody se stávají přežitkem –Silný vliv SSSR a komunistické ideologie ústí v úplné potlačení občanské společnosti V obou státech se po sjednocení v roce 1990 rychle rozvíjí občanská společnost navazující v mnoha oblastech na tisícileté tradice spolkové a nadační činnosti

23

24

25 Německo po sjednocení Přetrvávající rozdělení na „bohaté západní země“ a „zaostalé východní země“ Bezprostřední převzetí právního systému SRN a doplnění zemských zákonů na východě Dva pohledy na obnovu občanské společnosti ve východních zemích –Spontánní rozvoj pod vlivem nových podnětů – prudký nárůst nových spolků (>580 000) a nadací (>19 000, min € 50 000 ) –Přenos zkušeností, hodnot a forem ze západních zemí – aktivizace organizací ze západní části na východě Vliv církví –Charitas, Adra (katolické), Diakonie (protestanské), Samaritans (smíšené) organizace ze západu rychle posilují na východě v oblasti sociálních a zdravotních služeb Mezinárodní vlivy –Působnost státu, jeho institucí a politických nadací v oblasti financování pokrývají potřeby nově vznikajících organizací –Počty dobrovolníků, členů spolků a hustota organizací trvale nižší na východě oproti západu

26 Polsko v průběhu dějin Specifika Polska: jeho území se v průběhu staletí několikrát podstatně přemísťovalo –Polské království má počátky v 10. století –V roce 1395 začala personální unie mezi Polskem a Litvou –Od 1596 jde již o Polsko-Litevskou Unii – viz níže –V letech 1772, 1793 a 1795 je Recz Pospolita Polska postupně 3x dělena mezi Rusko, Prusko a Rakousko –V roce 1918 obnoveno Polsko jako samostatná republika s nacionálně laděným režimem –V září 1939 napadeno Německem a SSSR (po tzv. Ribbentropovu – Molotovovu linii – víceméně současná hranice s BLR a UKR –V roce 1945 získalo Polsko celé pruské Dolní Slezsko jakoby náhradou za území trvale postoupených SSSR (dnes Bělorusko a západní Ukrajina okolo Lvova)

27 Jagelonské soustátí 16. století

28 Trojí dělení Polska

29 Měnící se Polsko v letech 1939 a 1945

30 Polská transformace Polská Solidarnoszcz – svobodné odbory vzniklé v Gdaňských loděnicích v roce 1980 (cca 10 milionů) –Následovalo stanné právo (Jaruzelski) –Ve volbách r. 1989 zvítězila Solidarnoszcz a získala účast na vládě Změny právního prostředí - práva občanů a vlastníků –svobodný tisk (1984), asociace (1989), nadace (1994) –veřejně prospěšné činnosti a dobrovolnictví (2003) Občanské aktivity pod vlivem katolické církve (papež Jan Pavel II) a hnutí Solidarnoszcz Současná polarizace do směrů pro a proti církvi, integraci v EU –Nevraživost vůči Rusku a ke spolupráci s Německem

31 Střední Evropa

32 Maďarsko  Druhý následnický stát Habsburské monarchie s návazností na středověké Uhry –V roce 1918 ztratilo oproti Uherskému království velkou část území – Slovensko, Chorvatsko, části Rumunska a Srbska –Silně nacionalistická vláda mezi válkami vedla ke spojenectví s Německou říší –Po válce součást sovětské oblasti – v roce 1956 rozdrceno povstání Postupně se vytvářející vyspělá občanská společnost –Relativně liberální režim v 70. a 80. letech –Otevření hranic se Západem již v létě r. 1989 Nové právní prostředí po roce 1989 –1989 – Spolky a sdružení – liberální přístup –1996 – Asignace daně z příjmu 1% pro OOS+1% pro církev – vznik tandemů –1997 – Veřejně prospěšné organizace – daňové zvýhodnění dárců –2007 – přísná regulace poskytování státánch subvencí a účasti na výběrových řízeních Nárůst vlivu nacionalizmu a odporu k multikultuře

33 Specifika Česka Rozvinutá občanská společnost již v 19. století 1918 Země České koruny jako základ nového demokratického státu – mnohonárodnostní a rádoby občanské Československé republiky Trauma z Mnichovské dohody (1938), rozpadu druhé republiky a podřízení se Říši – Protektorat Böhmen und Mehren (1939- 1945) Vítězství KSČ ve volbách roku 1946 a konec demokracie v roce 1948 Pražské jaro 1968 a jeho ukončení s následnou normalizací (1969-1989) Obnova liberální demokracie (1989-1992) 1993 - Rozdělení Československa a hledání nové identity ČR Tři zásadně se lišící pohledy na rozvoj společnosti –Havel – OOS jako součást fungující demokracie –Klaus – politické strany jsou nositelem demokracie – OOS nemá mandát k vlivu na tvorbu politiky –Zeman – politika a ekonomická moc souvisejí – OOS lze tolerovat ale nesmí být „pitomá“, stát musí hrát rozhodující roli 1999 Vstup do NATO, 2004 EU, odmítání eura, „potížista“ EU

34 Specifika Slovenska Slovensko získává státní existenci teprve roku 1918 jako samosprávná země první Československé republiky odtržením od Uher 15. března 1939 se Slovensko osamostatňuje a stává se válečným spojencem Třetí říše V srpnu 1944 se část slovenské armády vzbouřila a do konce roku probíhá Slovenské národní povstání Po válce se Slovensko stává částí obnoveného Československa s vlastními orgány státní správy Na Slovensku komunisté ve volbách roku 1946 nezvítězili, což jim nezabránilo v převzetí veškeré moci v roce 1948 V roce 1992 se Slovensko dohodlo s Českem na rozdělení státu Období „Mečiarismu“ – téměř autoritativní vláda HZDS Efektivní mobilizace občanské společnosti – význam účasti na volbách 2004 vstup do NATO a EU, 2008 přijetí eura Emancipace od vlivu Čechů # Prohlubování spolupráce s ČR Hospodářský růst výraznější než v ČR

35 Česko [a] Slovensko – obdobný rozvoj OOS I Souběžný a dynamický rozvoj OOS v obou částech ČFR po listopadu 1989 –Zásadní změny ústavy a zákonů zajišťujících občanské svobody – slova a víry, shromažďování, sdružování, podávání petic, hospodářského podnikání včetně existence nadací a j –Vznik řady nových nadací a občanských sdružení na území ČFR –Pravidelné Konference nadací a jiných nevládních neziskových organizací –Stálá komise konference (ČR); Grémium tretieho sektora (SR) Významný vliv zahraničních nadací a agentur na rozvoj OOS –USAID, NED – podpora tvorby nového právního prostředí pro OOS (ICNL), školení, konference, svobodné volby, nová média (NDI, IRI) –US nezávislé nadace (GMF, RBF, SMF, FF) – podpora vzdělávání, nová technika, posilování institucí, kontakty na politiky –UK nadace: Charity Aid F., British Know How Fund – vytváření sítí, synergie OON –Politické nadace SRN – Adenauer St., Friedrich Egbert St., Heinrich-Böll-St. –Quantum Fund a Open Society Institute (George Soros) – CzCh77F, CEU in Prague, OSF – vzdělávání, rozvoj politických a humanitních věd, podpora studia v zahraničí Vnitřní zdroje financování OOS –Privatizace a 1% portfolia pro nadační jmění českých nadací – T. Ježek, P.Pajas, R. Češka – Rada pro nadace => RNNO; ČNN => 87 nadací posíleno z NIF –Donors Forum – filantropie jako hodnota odpovědného podnikání, DDF, kampaně s ČT –Člověk v Tísni, Paraple, Adra – podpora pomoci do zahraničí nebo handikapovaným

36 Česko [a] Slovensko – obdobný rozvoj OOS II Účast expertů OOS na tvorbě nových zákonů v ČR i ve SR –1992, 1995, 1997, 2002 – ČR: návrhy, odklad a přijetí Z. o nadacích a nadačních fondech; SR: 1997 Z. O neinvestičních fondech; 1996, 2002 Z.o nadacích a změně obč. z, –1993, 1995 – zákon o neziskovém sektrou=> porady s poslanci=> zákon o Obecně prospěšných organizacích; SR: 1997 Z. o neziskových organizacích poskytujících v.p. Služby –1999 – Úprava daňových zákonů ve SK – 1% lze poukázat určené OOS –2000, 2004, 2010, 2012 –ČR: Nový Občanský zákoník – úprava právnických osob: spolky, nadace, ústavy, svěřenecké fondy – i pro soukromé účely; status veřejné prospěšnosti – vyšší míra transparentnosti a odpovědnosti Aktivizace OOS na politické scéně –Vlna nového typu sdružování a transformace společenských organizací bývalé Národní fronty –ICN v ČR a SAIA ve SR – podpora znalostní, školení, veletrh NNO, časopisy, publikace –Sektorové zastřešující organizace – SKOK, Zelený kruh, RANO (ČR), Ekofórum !SK) a j. –Treti sektor SOS (SK) – kampaň k účasti na volbách => konec „mečiarismu“ –Občané vystupující na ochranu veřejnoprávní televize v ČR –Protesty proti opatřením vlád # účast na vládních programech a grantech –Vznik a sílící vliv think tanků - CERGE, IVO,... PASOS = mezinárodní s=Ť –Fórum občanské společnosti pro Evropské partnerství

37 Východ Evropy

38 Baltské státy Estonská republika –Schopnost vymezit se ve vztahu k baltským národům a Rusům –Aktivní účast na hansovním obchodě v oblasti Baltu –Zisk a ztráta nezávislosti – 1918 – 1939 – 1991 –Okupace a vzdor – Teutonští rytíři, Velká Litva, Rusko, Německá říše, SSSR –Velmi malá a choulostivá, nicméně efektivní ekonomika – vstřícnost k integraci Evropy a členství v NATO jako záruky bezpečnosti státu –Vysoká míra sociální odpovědnosti při očekávání individuální zodpovědnosti a pomoci rodiny i obce –Národnostní otázka – postoj k Ruské menšině Lotyšská republika a Litevská republika –Aktivní účast na hansovním obchodě v oblasti Baltu –Litva a Polsko – sdílený osud velké středověké mocnosti pohlcené Ruskem v 18. století –Zisk a ztráta nezávislosti – 1918 – 1939 – 1990/1 –Podobně se chovající OS jako v Estonsku Všechny tři státy členy EU od r. 2004, Estonsko v eurozóně

39 Ruská Federace –Vliv Byzance v raném středověku – Ruská ortodoxní církev –Vstup na evropskou imperiální scénu od 15. do 18. století s výboji za Ural, do Střední Asie a na Kavkaz a do prostoru Polska a Pobaltí –Pozdní a jen krátkodobá demokratizace – 1917 únor až říjen –Revoluce bolševiků a následujících 60 let režimu stalinského typu – lágry, popravy, válečné utrpení i vítězství vykoupené obětmi, role nukleární velmoci dobývající vesmír a vyčerpání v soutěži zbrojení „hvězdných válek“ –Perestrojka a chaotický přechod od totality přes hospodářský úpadek k autokratické pseudodemokracii dneška –Energeticky a na zdroje silná, ale neefektivní ekonomika –vymezování se proti EU a NATO –Občanské aktivity zaměřené především na ochranu lidských práv, zákaz mučení a na politickou osvětu –Donedávna jinak spíše pasivní občané, „nová“ mládež až cynicky apolitická nebo agresivně chránící ruské nacionální zájmy proti vlivu Západu a „tmavých“ z Kavkazu a Střední Asie –Nedávný odpor proti střídání moci současné politické elity a proti omezování občanských a politických svobod, (Moskva a další velkoměsta) –Efekt sociálních sítí # OOS;, –Putin a jeho nové Rusko: OON =„agenti cizí moci“, vězení pro Pussy Riot

40 Ukrajina –Historická návaznost na Kyjevskou Rus a Krymský Tatarský Chanát spolu s emancipací vůči středověké Polsko-Litevské Unii a imperiálnímu i současnému Rusku –Národnostní rozštěpení (Rusové, Ukrajinci, Rusíni, Tataři, Židé) –Obrovské utrpení za II. světové války a také vzpoura proti bolševismu (Bender a generál Vlasov) –Potlačení národního obrození v období SSSR –Velké naděje na svébytnost a vliv po roce 1990 spolu se ztrátou velké části ekonomických aktivit (zbrojní průmysl) –Oranžová revoluce – jedno z největších vystoupení občanů za evropskou orientaci a demokratizaci –Ztráta důvěry v novou a rozhádanou politickou elitu – návrat proruské elity k moci –Politika ovlivňující justici a omezování občanských svobod –Otevření společnosti dává naději na změnu v budoucnu

41 Bělorusko –Historicky součást buď Polsko-Litevské Unie nebo Ruska –Národnostní obrození slabé a nevýrazné => slabá OOS –Sdílení osudu s Ukrajinou v rámci Ruska i SSSR (Černobyl) –Velmi krátké období demokratizace # od roku 1992 režim „Taťky“ Lukašenka v zemi s relativně dobrou životní úrovní –Potlačení protestů proti znovuzvolení AL prezidentem a perzekuce opozičních sil –Nesmírně obtížná pozice OOS žijící ve stálém riziku perzekuce nebo šikany státních orgánů –Omezený přístup k informacím –Závislost na solidární pomoci a podpoře občanských aktivit z EU a USA –Nedostatečně široká podpora veřejnosti – plod strachu i zvyku poslouchat autority –Absence zákonů usnadňujících existenci nezávislých OOS

42 Rumunsko –Historicky území Valachů – frankofonního národa dlouhodobě pod vlivem Byzance (odtud řecká ortodoxní církev) a Otomanské říše, s obdobím nezávislého Valašského knížectví a meziválečného Rumunského království. –Spojenec Československa v rámci Malé Dohody, pak Německé říše a nakonec Spojenců od roku 1944 –Poválečné období charakterizováno autokratickou a na Stalinovi nezávislou vládou komunisty Ciauseska (popraven v prosinci 1989) –Postupná, ale svízelná obnova OOS – rychleji ve městech než na venkově –Dlouhá a svízelná cesta k členství v EU od roku 2007 poznamenaná výměnou politických elit a zápasy o ekonomickou a politickou moc – silně korupční prostředí –Od 2007 v EU, ale se zátěží korupce a nízkou funkčností státní správy a soudů –Stále zřetelnější aktivita OON

43 Moldávie –Historicky ovlivněna Otomanskou říší, obdobím nezávislého Moldavského knížectví, Polsko-Litevským Společenstvím, Valašským knížectvím a Ruskem –Jazykově příbuzná Rumunsku se silnou menšinou Rusů –Převážně Rusy obývané industriální Podněstří – neuznávaná separatistická republika s vojsky Ruska – nové naděje v integraci Evropy –Sdílení osudu s Ukrajinou v rámci imperiálního Ruska i SSSR –Po roce 1992 řídili zemi komunisté – zásluhou občanských aktivit ve volbách 2008 ztratili kontrolu nad parlamentem a nedávno byl zvolen první nekomunistický prezident –Slabá a na vinařství a pěstování zeleniny na zahradách postavená ekonomika s dobře rozvinutými službami – údajně nejchudší stát Evropy –Země směřující k integrované Evropě s významnou aktivitou organizované a kvalifikované občanské společnosti

44 Bulharsko –Jeden z prvních států Slovanů v Evropě, dlouhodobě pod vlivem Byzance (odtud řecká ortodoxní církev) a Otomanské říše, získavší nezávislost v 70. letech 19. století s pomocí Ruska –Spojenec Německé říše ve II. světové válce, obsazeno sovětskou armádou –Poválečné období charakterizováno vládou komunistů, kteří se v roce 1989 úspěšně vzdali moci a přeměnili v politickou stranu podílející se na demokratické moci –Dlouhá a svízelná cesta k členství v EU od roku 2007 poznamenaná výměnou politických elit a zápasy o ekonomickou a politickou moc – silně korupční prostředí –Země málo zřetelná v integrované Evropě s relativně slušnou životní úrovní opírající se o rozvinuté zemědělství a průmysl –Jedna z mála zemí, kde se uplatnila samostatná právní úprava pro nevládní neziskové organizace

45 Evropské organizace Evropské sdružení Evropská nadace – připravuje se Evropská síť dobrovolných organizací Fórum občanské společnosti – pro země Východního partnerství (EU, UKR, BLR, MOL, ARM, GEO, AZE)

46 Děkuji za pozornost Případné dotazy a komentáře petr.pajas@pasos.org pj.pajas@gmal.com


Stáhnout ppt "Formování organizované občanské společnosti (OOS) v post-sovětském prostoru Petr Jan Pajas prosinec 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google