Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Příloha tréninkového manuálu PPT_Prezentace S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“. Projekt:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Příloha tréninkového manuálu PPT_Prezentace S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“. Projekt:"— Transkript prezentace:

1 1 Příloha tréninkového manuálu PPT_Prezentace S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“. Projekt:

2 2 PPT 1.1_Cíle tréninku  Rozpoznat trestný čin z nenávisti a jeho vlastnosti.  Pochopit stupňující se dynamiku od předsudku ke zločinu z nenávisti.  Prozkoumat dopady trestných činů z nenávisti na celou společnost.  Dozvědět se praktické dovednosti pro účinnou reakci a prevenci. S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

3 3 PPT 2.1_Definice stereotypů Domněnka o osobě nebo skupině lidí, která předpokládá, že všichni v této skupině sdílí určitou vlastnost. S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

4 4 PPT 3.1_Co je to zločin z nenávisti? Dva prvky : zločin + zaujatá motivace = zločin z nenávisti S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

5 5 PPT 3.2_Zločin Základní trestný čin v trestním zákoníku. Například :  Vražda  Přepadení  Loupež / Krádež  Vandalismus  Znesvěcení hrobů / náhrobků S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

6 6 PPT 3.3_Zaujatá motivace  Klíčový prvek trestného činu.  Zločin je spáchán na základě nějaké zaujaté motivace.  Zaujatá motivace je důvodem výběru oběti.  Zaujatost vyčleňuje trestné činy z nenávisti od jiných typů trestné činnosti.  Zaujatost nemusí být jediným důvodem pro trestný čin: Existuje i mnohočetná zaujatá motivace : Např.: bohatství a rasismus. S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

7 PPT 3.4_Cíl Lidé nebo majetek spojený se skupinou, která sdílí chráněné vlastnosti. 7 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

8 PPT 3.5_Asociace-Vnímání Důraz je kladen na zaujatou motivaci pachatele a ne na skutečnou příslušnost k určité skupině. Pachatel rovněž jedná proti těm, kteří podle něj k příslušné skupině patří:  Mylně vykládaná identita není obranou.  Trestné činy z nenávisti platí stejně pro menšiny i většinové skupiny. 8 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

9 9 PPT 3.6_Chráněné vlastnosti  Základní zásada rovného zacházení.  Neměnné nebo základní vlastnosti.  Patrný sociální a politický kontext.  "Rasa", etnický původ, barva pleti  Národnost  Náboženství  Duševní / tělesná postižení  Sexuální orientace  Pohlaví S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

10 PPT 3.7_Předpojatost vs Nenávist  Trestný čin z nenávisti nevyžaduje, aby pachatel cítil nenávist.  Předpojatost znamená, že osoba trpí předsudky vůči osobě nebo skupině.  Pachatel nemusí mít směrem k oběti žádné pocity. 10 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

11 11 PPT 3.8_Rozdíl mezi zločiny z nenávisti a souvisejícími pojmy Projevy nenávisti / podněcování k nenávisti  Rozdíl oproti běžnému trestnému činu: Projevy NE VŽDY znamenají trestný čin, pokud nenaznačují zaujatost. Diskriminace  Rozdíl oproti běžnému trestnému činu: Samotné projevy diskriminace (nepřijetí do zaměstnání, ukončení pracovního poměru, atd.) NEZNAMENAJÍ trestný čin, pokud nenaznačují zaujatost. Incident motivovaný nenávistí  Možný rozdíl oproti běžnému trestnému činu: Incidenty, události nebo projevy nesnášenlivosti spáchané s motivem zaujatosti mohou nebo nemusí dosáhnout hranice trestného činu. Genocida  Mimořádná situace : Jde o úmyslné jednání, jehož cílem je zničit, a to zcela nebo zčásti, národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu. S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

12 PPT 3.9_Význam typologie pachatelů  Identifikovat a lokalizovat pachatele.  Pochopit možné motivy zločinu.  Posoudit riziko eskalace, včetně možného zranění nebo škody.  Posoudit vnímání zranitelnosti oběti.  Posoudit možnosti práce s komunitou oběti. 12 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

13 PPT 3.10_Typologie pachatelů #1 Organizované skupiny: Znamení a symboly. Pachatelé toužící po vzrušení: Skupiny teenagerů. Aby získali psychologické nebo sociální vzrušení. Aby byli přijati vrstevníky. Odvetní / reaktivní pachatelé: Jejich chování je reakcí na trestný čin spáchaný na někom, kdo je vnímán jako „jiný“ (jednotlivec nebo skupina sdílející chráněné vlastnosti). 13 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

14 Defenzivní pachatelé: Mají smysl pro právo týkající se jejich vlastních práv, výsad a způsobu života, který se ale nevztahuje na oběti. Pachatelé plnící misi: Psychotičtí a izolovaní od ostatních lidí. Vnímají skupiny obětí jako zlo, podlidi. 14 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“. PPT 3.11_Typologie pachatelů #2

15 15 PPT 4.1_Jak právně řešit zločiny z nenávisti? Zvláštní trestní předpisy které se zaměřují na trestné činy z nenávisti / zkreslené motivy:  Hmotněprávní trestné činy.  Mimořádné či upravené tresty: Úprava konkrétního trestu Všeobecná úprava trestů Čím se odlišují?  Důkaz o motivu, nejen úmyslu. S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

16 PPT 4.2_Modely Model nepřátelství: Pachatel spáchal trestný čin z důvodu nenávisti či nepřátelství vůči cílové skupině. Diskriminačně-selektivní model: Pachatel si vybírá oběť na základě její domnělé či skutečné chráněné vlastnosti. Existuje příčinná souvislost mezi jednáním pachatele a obětí trestné činnosti. 16 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

17 PPT 4.3_Smíšené motivy  Právní předpisy mohou výslovně popisovat i smíšené motivy (např. vyžadující "zcela nebo částečně" zkreslenou motivaci).  Právní předpis může být také omezující tvrzením, že zkreslená motivace musí být "podstatný faktor" při spáchání trestného činu. 17 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

18 PPT4.4_Asociace a vnímání  Některé právní předpisy výslovně popisují asociace nebo domněnky pachatele.  Další právní předpisy, které popisují trestné činy spáchané "z důvodu" nenávisti či zaujatosti proti určité skupině, jsou obecně více otevřené k možným výkladům, a umožňují tak širší aplikaci pojmů. 18 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

19 PPT 4.5_Mezinárodní právní rámec Všeobecná deklarace lidských práv (VDLP). Deklarace OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace na základě vyznání nebo víry. Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (CERD). Rámcové rozhodnutí EU o potírání rasismu a xenofobie (2008). Rozhodnutí Rady ministrů OBSE č.9 / 09_ Boj proti zločinům z nenávisti (politický závazek). 19 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

20 PPT 4.6_Evropský soud pro lidská práva s judikaturou Povinnost vyšetřovat a soudit trestné činy se zkreslenou motivací:  Případ Angelova a Illiev v. Bulharsko (2007)  Případ Šečić v. Chorvatsko (2007)  Mianović v. Srbsko (2010) 20 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

21 PPT 4.7_Práva obětí SMĚRNICE 2012/29 / EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (25.října 2012) stanovila minimální rozsah standardů pro práva, podporu a ochranu obětí trestné činnnosti.  nahrazuje Rámcové Rozhodnutí Rady 2001/220/JHA 21 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

22 22 PPT 5.1_Důsledky Zločiny z nenávisti ohrožují stabilitu společnosti. Normalizace: tendence považovat projevy zaujatosti za normální součást každodenní interakce a společenských vztahů může vést k normalizaci nenávisti. Extrémní důsledky: zločiny z pomsty.  Jednotlivé oběti: Druhotná viktimizace.  Cílení na komunity.  Vliv na společenskou stabilitu a bezpečnost. S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

23 23 PPT 5.2_Bludný kruh nenávisti Pocit nebezpečí ze strany cílové komunity a jiných komunit Více předsudků, zaujatosti, nedůvěry Útoky na osoby nebo majetek S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

24 PPT 6.1_Definice ukazatelů zkreslení Objektivní skutečnosti, okolnosti, nebo znaky související s trestným činem, které stojí samostatně nebo v kombinaci s jinými skutečnostmi nebo okolnostmi, naznačují, že jednání pachatele bylo motivováno celkově nebo částečně nějakou formou předpojatosti. Existují-li takové ukazatele, incident by měl být zaznamenán jako možný zločin z nenávisti, a měla by být zahájena další šetření motivu pro tento trestný čin. 24 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

25 25 PPT 6.2_Ukazatele zkreslení  Vnímání oběti / svědka.  Komentáře, písemná prohlášení, gesta nebo graffiti;  Etnické, náboženské či kulturní rozdíly mezi pachatelem a obětí.  Předchozí trestná činnost s předpojatým motivem.  Organizované skupiny nenávisti.  Umístění a načasování.  Násilí.  Absence jiných motivů.  Mnohočetné zkreslení. S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

26 PPT 8.1_Překážky vyšetřování  Nedostatky v legislativě.  Nedostatky v hlášení.  Absence zájmu ze strany státních zástupců.  Nedostatek priority.  Nedostatek zdrojů.  Absence školení pro policisty.  Obavy z dopadů hlášení.  Předsudky. 26 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

27 PPT 8.2_Překážky hlášení ze strany obětí #1  Přesvědčení, že se nic nestane.  Nedůvěra nebo strach z policie.  Strach z pomsty.  Neznalost příslušných právních předpisů.  Stud.  Popírání.  Strach z odhalení sexuální orientace. 27 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

28  Strach z odhalení jejich etnické, náboženské nebo politické příslušnosti.  Strach z vězení a / nebo deportace.  Zákony o zločinech z nenávisti nepokrývají určité formy diskriminace (např. sexuální orientace).  Oběti mohou být od podání stížnosti odrazovány policií nebo jinými orgány. 28 PPT 8.3_Překážky hlášení ze strany obětí #2 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

29 PPT 8.2 CS_Spolupráce s ohroženými komunitami / zvyšování povědomí většiny  OS oslovují komunity k vytvoření důvěry a pravidelné spolupráci.  OS jsou v lepší pozici, aby včas odhalily varovné příznaky.  OOS tvoří most mezi menšinovými komunitami, většinou, komunitními vůdci a policií.  Networking řeší zločiny z nenávisti účinněji.  OOS zvyšují povědomí většiny obyvatel o důsledcích zločinů z nenávisti na stabilitu společnosti. 29 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

30 PPT 8.4_Reakce policie  Identifikace ukazatelů zkreslení a uvědomění si zvláštních dopadů trestných činů z nenávisti na oběť jsou dva klíčové prvky nutné k vypracování strategií pro vyšetřování trestných činů z nenávisti.  To, co policisté dělají a říkají na místě činu v prvních několika minutách, může mít vliv na zlepšení stavu oběti, vnímání veřejnosti ohledně vládního závazku řešit zločiny z nenávisti, a celý výsledek vyšetřování. 30 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

31 PPT 8.5_Jak vyslýchat oběti, svědky a podezřelé  Jednejte rychle, vysvětlujte a odkazujte se, naslouchejte, ověřujte fakta.  Dělejte si poznámky.  Překonejte jazykovou bariéru: použijte vaše kulturní znalosti.  Získejte důležité údaje: např. co podezřelý řekl, včetně jakýchkoliv urážek nebo nadávek.  V případě, že neexistují žádní svědci, vyslechněte sousedy nebo známé podezřelých. 31 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

32 PPT 9.1_Reakce obětí  Strach a hrůza.  Izolace.  Popírání.  Sebeobviňování.  Úzkost, ztráta naděje a víry.  Zlost, agresivita a násilné chování.  Deprese. 32 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

33 SMĚRNICE EU 2012/29: “… Zacházet s oběťmi citlivě a profesionálně, bez jakékoliv diskriminace na základě rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyku, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických názorů či jakýchkoli jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, rodu, zdravotního postižení, věku, pohlaví, vyjádření pohlaví, pohlavní identity, sexuální orientace, pobytového statutu nebo zdraví”. 33 PPT 9.2_Práva obětí S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

34 PPT 9.1CS_Osvědčené postupy OS na podporu obětí  Správné informace.  Informovaný souhlas.  Přístup zaměřený na oběť.  Pomoc v nouzi.  Lékařská / psychologická pomoc.  Právní zastoupení.  Amicus curiae u ESLP.  Podpora komunity.  Obhajoba za účelem odškodnění a sociálních služeb k vytvoření prostředí důvěry. 34 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

35 PPT 10.1_Spolupráce OS s policií Podpora ze strany policie může být motivována tím, že lze vidět, jak mohou donucovací orgány těžit ze spolupráce s OS při :  Budování důvěry mezi policií a komunitami  Zvýšení znalostí policie o kulturních faktorech.  Zvýšení povědomí komunit o práci policie. Navázat spolupráci s policií někdy trvá déle a často začíná spoluprací s jedním citlivějším policistou/ policistkou. 35 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

36 PPT 11.1_ Využití získaných dat  Identifikace trendů a přijetí opatření.  Poskytnutí klíčových informací zákonodárcům pro rozvoj efektivní strategie odpovídající specifickým potřebám dané země.  Pomoc vládě dostát svým právním závazkům.  Poskytnutí včasného varování o nárůstu trestných činů z nenávisti zaměřených na určité skupiny.  Zvýšení povědomí veřejnosti o tom, že se jedná o závažné trestné činy, proti kterým mohou být přijata účinná opatření. 36 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

37 PPT 11.1 CS_Metody pozorování  Systematické a důsledné sledování poskytuje argumenty potřebné pro tlak na orgány, organizace mohou sledovat i občanské společnosti.  Celkový výskyt trestných činů z nenávisti.  Oficiální reakce na konkrétní případy pro posouzení účinnosti a přiměřenosti reakce ze strany orgánů.  Některé nebo všechny aspekty konkrétního případu, včetně policejního vyšetřování, stíhání, poskytování služeb obětem a odrazu v tisku. 37 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

38 PPT 11.2CS_Zdroje sběru dat  Publikované údaje, pro zajištění důvěryhodnosti je nezbytné zjistit zdroje citovaných informací.  Rozhovory s oběťmi, jejich rodinami a komunitou: je třeba brát v úvahu některé zvláštní ohledy.  Hromadné rozhovory s cílovou skupinou. Malá skupina, ve které jsou lidé požádáni o vyjádření názoru na konkrétní dotazy.  Průzkumy (také ve formě internetových dotazníků). 38 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.

39 PPT 11.3_Využití sebraných dat  Informovat veřejnost, pomáhat při analýze, lobovat u vlád, aby přijaly opatření.  Shromáždit užitečné informace týkající se konkrétních skupin v ohrožení.  Vyzývat vlády ke zlepšení právních předpisů nebo postupů týkajících se reakce na trestnou činnost z nenávisti.  Pomáhat vládám dostát svým právním závazkům.  Získat údaje, které mohou být použity v právních úkonech ve prospěch obětí trestných činů z nenávisti. 39 S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“.


Stáhnout ppt "1 Příloha tréninkového manuálu PPT_Prezentace S finanční podporou Evropské unie v rámci programu „Základní práva a občanství“. Projekt:"

Podobné prezentace


Reklamy Google