Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavla Staňková 19. 10. 2015. Struktura prezentace Zadání a osnova bakalářské a diplomové práce Struktura práce Specifika vybraných částí BP a DP název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavla Staňková 19. 10. 2015. Struktura prezentace Zadání a osnova bakalářské a diplomové práce Struktura práce Specifika vybraných částí BP a DP název."— Transkript prezentace:

1 Pavla Staňková 19. 10. 2015

2 Struktura prezentace Zadání a osnova bakalářské a diplomové práce Struktura práce Specifika vybraných částí BP a DP název anotace úvod cíle a metody zpracování práce teoretická a praktická část práce závěr

3 Povinnost studentů k získání zápočtu: Odevzdat nejpozději do 30. 11. 2015 vytištěné zadání DP a BP ze STAGu, OSNOVU práce, obě PODEPSANÉ VEDOUCÍM PRÁCE !!!!!!!!!!!!!!!

4 Zadání práce

5 Osnova práce

6 Nejčastější formální chyby v podkladu pro zadání práce Anglický název DP a BP nemá první písmena slov velká (kromě předložek, spojek a členů) Součástí zadání není bod „Definujte cíle práce a použité metody zpracování práce“ Seznam použité literatury není dle abecedy V zadání chybí alespoň dva cizojazyčné zdroje (u BP alespoň jeden) Zadání neobsahuje aktuální zdroje literatury (ne starší roku 2000!!!) Zásady zadání nejsou ve zdrojovém kódu Za každým zdrojem literatury chybí znak \nl{} Pozn. Podklad pro zadání může být i dvoustranný!!

7 Struktura BP a DP Úvod Cíle a metody zpracování práce I. Teoretická část II. Praktická část Závěr

8 Název práce Krátký, jasný, výstižný V šabloně (příloha směrnice rektora č. 7/2014) je uvedena délka max. 2 řádky V názvu neuvádět „ve firmě ABC, s. r. o. nebo XYZ, a. s.“, ale „ ve vybrané firmě“ „ve zvolené firmě“ apod.

9 Název práce Příklady nevhodných názvů Kvalita zdravotní péče vázaná na těhotenství a porod Informační turistické centrum a jeho komunikace s veřejností Hodnocení investičního záměru Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků Pozn. U diplomových prací nesmí být podstatou analýza!!

10 Název práce Příklady správně definovaných názvů Hodnocení investičního záměru výstavby výrobní haly ve vybrané firmě Návrh marketingové strategie firmy pro období 2016- 2020

11 Abstrakt jeho rozsah je jeden odstavec v délce cca 150 – 200 slov kromě úvodní zmínky o řešeném problému je většinou psán v minulém čase za abstraktem většinou následují klíčová slova (5-7 slov)

12 Abstrakt - struktura 1. Jaký je problém, téma? Jaký je cíl práce? 2. Jak byl problém řešen? 3. Jaké jsou konkrétní výsledky? Jak byl problém vyřešen? 4. Čím jsou výsledky užitečné? Jaký je jejich význam?

13 Příklady chybných abstraktů Bakalářská práce je věnována problematice vnitropodnikových směrnic v oblasti účetnictví. Teoretická část se zabývá vysvětlením významu vnitropodnikových směrnic a legislativou. Dále je popsána potřebnost tvorby vnitropodnikových směrnic a jejich náležitosti. Úvodem praktické části je popsána historie a základní informace o sledované společnosti. Navazuje analýza současného stavu směrnic ve společnosti a návrhy nových směrnic. V závěru je uvedeno jak se směrnicemi ve společnosti zacházet.

14 Příklady chybných abstraktů Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti LAPP KABEL s.r.o. Cílem je posoudit finanční hospodaření této společnosti v letech 2012 – 2013, a dále pak na základě této analýzy navrhnout určitá možná opatření. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá podstatou finanční analýzy, jejich uživateli, zdroji, ukazateli a metodami. V praktické části je nejprve krátce představena společnost LAPP KABEL s.r.o., a pak následně provedena finanční analýza pomocí ukazatelů, popsaných v první části této práce. V závěru bakalářské práce jsou navrhnuta vhodná doporučení pro budoucí finanční vývoj společnosti.

15 Příklady nevhodných klíčových slov Klíčová slova: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí, kultura, kulturní politika, Kraj Vysočina, dotace, akce.

16 Úvod Jeho rozsah je cca 1 – 2 strany Doporučujeme psát v přítomném čase Práce si klade za cíl… Nedílnou součástí práce je…. V práci jsou zhodnoceny… Práce reaguje na aktuální problémy na trhu…

17 Úvod - struktura Proč práce vznikla a proč stojí za to na tuto práci vynaložit úsilí? Jaké jsou specifické projevy problému v konkrétním podniku, organizaci, regionu, systému, apod., který chceme studovat? Jaké jsou cíle práce, co a jak bude zkoumáno, zpracováváno, navrženo, aplikováno,…. ? (je možno uvést i strukturu práce, členění kapitol) Uvedení hlavního výsledku se zdůrazněním jeho významu.

18 Úvod – nevhodné vyjadřování V praktické části bakalářské práce je čtenář nejprve seznámen s charakteristikou společnosti a její historií. Při výběru tématu mé diplomové práce jsem poměrně váhal, zda si zvolím téma oceňování podniku anebo si vyberu odlišné téma. Nakonec mě toto téma velmi zaujalo, protože je v praxi dobře využitelné a mě velmi blízké vzhledem k tomu, že mám rád různé druhy analýz a různé rozbory finančních výkazů a dokumentů jim podobných. Důležitost a úloha marketingové komunikace je neoddiskutovatelná. Ale uvědomují si to také školy? Představme si, že …………. V další části práce se budu snažit….

19 Cíle a metody zpracování práce Doporučený rozsah 1 – 2 strany Doporučujeme psát v přítomném a budoucím čase Doporučená struktura: Proč je téma práce důležité? Co budeme zkoumat a řešit? Kde bude náš výzkum nebo řešení prováděno? Kdo je cílovou skupinou? Kdy bude výzkum a řešení prováděno? V jakém časovém rozmezí? Jak budeme výzkum provádět? Jaké zvolíme metody a techniky práce? Jaký bude postup prací?

20 Teoretická část práce Podstatou je kritické zhodnocení teoretických poznatků a jejich vyústění do závěrů pro postup zpracování analýz a zhodnocení současného stavu. Nejčastější chyby: citace stylem (odstavec, autor, další odstavec, autor, …….), naopak vhodné je zapracovat jméno autora přímo do textu, např. podle Horákové (2014, s. 236)…..Jak uvádí Kotler (2015, s. 1062) nevyužití zdrojů literatury uvedených v zadání absence kritického přístupu k poznatkům nevyužití cizojazyčných zdrojů využívání populárně-odborných zejména internetových zdrojů (poradenských firem, populárně naučných článků, wikipedie apod.)

21 Praktická část práce Realizace analýz na základě připraveného projektu analytických prací. Zhodnocení současného stavu a jeho možného vývoje. Formulace hypotéz řešení zjištěných problémů v praxi a doporučení řešení situace. Vypracování projektového řešení problému hodnocenému v analytické části, popř. včetně variant navrhovaných řešení. (zejména u diplomové práce) Podrobení projektu zejména nákladové, finanční, časové a rizikové analýze a zhodnocení realizovatelnosti projektu. (zejména u diplomové práce)

22 Závěr Je zamyšlení nad hlavním výsledkem a jeho perspektivou. Odpovídá na otázky: Bylo dosaženo stanoveného cíle? Lze pokračovat v práci dále? Jak? Jaké související otázky či problémy lze dále řešit? Jeho rozsah je cca 1 – 2 strany Doporučujeme psát v minulém čase + možné pokračování v přítomném či budoucím čase

23 Příklad špatně formulovaného závěru Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu konkurenčního prostředí pro off-road pneumatiky firmy Mitas, a. s. na českém trhu. Na základě provedených analýz a srovnání vybraných konkurentů byla stanovena pozice firmy Mitas, a. s. na českém trhu. …….. V teoretické části bakalářské práce byly nejdříve vysvětleny základní pojmy, týkající se konkurence. Dále bylo vysvětleno, k čemu slouží analýza konkurence, byly popsány základní konkurenční strategie a jejich rizika. V druhé kapitole teoretické části byly popsány jednotlivé analýzy a bylo vysvětleno, k čemu slouží. V praktické části byla nejdříve představena společnost, její profil, organizační struktura, vývoj společnosti v roce 2013 a strategické cíle v letech 2014 – 2016. V další kapitole byla provedena analýza prodeje off-road pneumatik v letech 2011 – 2014. Důležitou částí práce bylo provedení vybraných analýz. Jednalo se o SWOT analýzu, ……Na základě srovnání bylo zjištěno, že největším konkurentem pro firmu je ….. V poslední kapitole bakalářské práce byly poskytnuty návrhy a doporučení pro firmu, které by mohly vést ke zlepšení konkurenceschopnosti na českém trhu.

24 Formulace textu práce Doporučujeme psát neosobním způsobem vyjadřování, tzn. v trpném rodě – řešení bylo rozpracováno… nebo obecně – ukazuje se… nepoužívat formu jako - podívejme se, ukažme si.. V teoretické a praktické části práce nepoužívat budoucí čas, tzn. NE: v této kapitole budu analyzovat– ale v této kapitole je provedena analýza (když někdo práci čte, tak už je napsaná, tudíž jde o přítomný čas) nepoužívat podmiňovací způsob

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Pavla Staňková 19. 10. 2015. Struktura prezentace Zadání a osnova bakalářské a diplomové práce Struktura práce Specifika vybraných částí BP a DP název."

Podobné prezentace


Reklamy Google