Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada hlavních sester Lékařský dům, Praha 25. listopadu 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada hlavních sester Lékařský dům, Praha 25. listopadu 2008."— Transkript prezentace:

1 Porada hlavních sester Lékařský dům, Praha 25. listopadu 2008

2 Program porady hlavních sester 25. listopadu 2008 Lékařský dům Praha 2, Sokolská ul. 31 10,00 – 10,30 Přivítání, informace o činnosti odboru VZV 2 Bc. Nina Müllerová vedoucí oddělení nelékařských zdravotnických povolání a uznávání kvalifikací MZ 10,30 – 11,00 Pracovně-právní vztahy v souvislosti se vzděláváním NLZP PhDr. Miloslava Štilcová personální odbor MZ 11,00 – 11,15 Diskuze 11,15 – 11,45 Přestávka 11,45 – 12,15 Kreditní vyhláška v praxi PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková náměstkyně úseku regulace nelékařských povolání a výzkumu NCO NZO Brno 12,15 – 12,30 Analýza činnosti sociálních pracovníků Veronika Křičková DiS. předsedkyně sekce zdravotně-sociální ČAS 12,30 - 12,45 zdravotní péče a legislativa MUDr. Stanislava Pánová ředitelka odboru zdravotní péče MZ 12,45 – 13,00 Zdravotnický asistent – Ano? Ne? Mgr. Zdeňka Mikšová PhD. ČAS pracovní skupina pro vzdělávání

3 Bc. Nina Müllerová Zpráva o činnosti oddělení VZV 2

4 Termíny a místo setkání hlavních sester v roce 2009 10. února, 12. května, 15. září, 24. listopadu 2009 Konferenční centrum Palác Charitas Karlovo nám. 5, Praha 2 www.charitas.cz

5 Nové kontakty a změny v agendě VZV 2 Akreditované certifikované kurzy, konzultace. Bc. Veronika Kontrová veronika.kontrova@mzcr.cz.kontrova@mzcr.cz telefon: 224 972 380 Souhlasná stanoviska MZ k akreditovaným vzdělávacím zdravotnickým programům SZŠ a VOZŠ. Mgr. Jitka Laholová jitka.laholova@mzcr.cz Rezidenční místa, přiznávání odborné nebo specializované způsobilosti, konzultace. Mgr. Pavla Povolná, pavla.povolna@mzcr.czpavla.povolna@mzcr.cz, telefon: 224 972 750

6 Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu  Dne 17.10.2008 byl schválen MP, kterým se stanoví pravidla přípravy vzdělávacího programu AKK a realizace studia pro účastníky kurzu.  MP naleznete na www.mzcr.cz – odborník/zdravotník – vzdělávání a uznávání kvalifikací – akreditace – nelékařská povolání – co je nutné doložit – přílohy a dále odborník/zdravotník – vzdělávání a uznávání kvalifikací – specializační a celoživotní vzdělávání – nelékařská povolání – kvalifikační kurzy – přílohy.www.mzcr.cz  MP bude zveřejněn ve Věstníku MZ a dále v odborných časopisech.  S dotazy ohledně akreditovaných kvalifikačních kurzů se obracejte na Bc. Andreu Kesziovou (224 972 551, andrea.kesziova@mzcr.cz).

7 Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaném kurzu  Dne 7.11.2008 byla schválena novela MP k přípravě a realizaci vzdělávacího programu CK na základě novelizace zákona č. 96/2004 Sb.  Jednou z důležitých změn v metodickém pokynu je navýšení kreditních bodů za absolvování certifikovaných kurzů: Počet hodin 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Počet kreditů 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 Počet hodin 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 Počet kreditů 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132

8 Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaném kurzu  MP naleznete na www.mzcr.cz – odborník/zdravotník – vzdělávání a uznávání kvalifikací – akreditace – nelékařská povolání – co je nutné doložit – přílohy a dále odborník/zdravotník – vzdělávání a uznávání kvalifikací – specializační a celoživotní vzdělávání – nelékařská povolání – certifikované kurzy – přílohy.www.mzcr.cz  MP bude zveřejněn ve Věstníku MZ a dále v odborných časopisech.  S dotazy ohledně akreditovaných certifikovaných kurzů se od 1.1.2009 obracejte na Bc. Veroniku Kontrovou (224 972 380, veronika.kontrova@mzcr.cz).

9 Rezidenční místa  Vyhláška „…….“ – dne 27.11.2008 prochází vnitřním připomínkovým řízením,  vypořádání připomínek proběhne ke všem prováděcím právním předpisům  Metodika a zveřejnění maximálního počtu RM pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání do 31.12.2008  Sledujte informace na www.mzcr.cz: odborník/zdravotník –www.mzcr.cz vzdělávání a uznávání kvalifikací – dotační programy – rezidenční místa

10 Rezidenční místa Návrh počtu RM u preferovaných oborů SV je připraven k projednání akreditační komisí MZ dne 10.12.2008. Při posuzování návrhu bude AK MZ vycházet z:  potřeby specialistů v konkrétním regionu (podle počtu uchazečů zařazených do SV a analýzy potřeb ZZ a Krajských úřadů)  počtu uchazečů zařazených do SV v konkrétních oborech (podle statistiky pověřených organizací – NCO NZO a IPVZ)  počtu akreditovaných zařízení a jejich kapacity (podklady AK) Částka na finanční dotace pro konkrétní obor SV byla rozdělena do 3 stupňů (z podkladů oslovených ZZ) 1. stupeň 30 – 50 tisíc korun 2. stupeň 51 – 70 tisíc korun 3. stupeň 71 – 100 tisíc korun

11 Dotační programy Z celkové částky 5 000 000 Kč je využito pro nelékaře 727 800 Kč na 11 projektů ze 49 přijatých žádostí. Žadatelé o dotaci obdrží vyrozumění a rozhodnutí o přidělení dotace do konce listopadu 2008 Finance budou uvolněny začátkem prosince 2008 Informace: www.mzcr.cz / odborník zdravotník/ vzděláváníwww.mzcr.cz a uznávání kvalifikací / dotační programy V případě Vašich dotazů je kontaktní osobou: Ing. Zuzana Eklová, odbor vzdělávání a vědy MZ, tel. 224 972 622, e-mail: zuzana.eklova@mzcr.czzuzana.eklova@mzcr.cz

12 Jednání ČAS o nedostatku sester s panem ministrem První jednání proběhlo dne 30.9.2008 Program  Východiska současného stavu  Návrh opatření pro zjednodušení, zkrácení a zlevnění vzdělávání sester,  zajištění provozu zdravotnických zařízení a  odměňování sester Účast pana ministra na sněmu předsedkyň ČAS v Luhačovicích. Na webu ČAS je zveřejněna tisková zpráva z jednání.

13 Projednaná opatření – I.  Prověřit efektivitu vzdělávání všeobecných sester a zdravotnických asistentů  Svolat jednání na úrovni náměstků MZ a MŠMT  Uskutečnilo se dne 24.11.2008  Mezirezortní komise se bude zabývat analýzou, výčtem klíčových bodů a návrhy opatření  Více využívat kombinovanou formu vzdělávání a prostupnost do vyšších ročníků, zkrácení celkové délky studia.  Prověřit vzdělávací program ZA v souladu s návrhem kompetencí.  Přechod VOŠ do terciálního vzdělávání

14 Podpůrné argumenty - výsledky ankety SZŠ, VOŠ a VŠ – obor všeobecná sestra Dotazníkem obesláno 26 SZŠ a VOZŠ V roce 2008 obor diplomovaná VS otevřelo 24 škol Odpovědělo 23 škol a přijato bylo  991 studentů z toho 812 zdravotnických asistentů a dalších 56 studentů se zdravotnickým vzděláním (88 % zdravotníků) Vysokých škol bylo obesláno 16 Odpovědělo 13 vysokých škol a přijato bylo  do denní formy studia 572 studentů z toho 490 (86 %) absolventů SZŠ a VOZŠ obor všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent  do kombinované formy studia 501 studentů z toho je 480 (97,5 %) absolventů se zdravotnickým vzděláním (456 VS) Výsledky naší ankety potvrdily předpoklad, že většina absolventů se zdravotnickým vzděláním pokračuje ve studiu.

15 Odhad absolventů bakalářských programů obor všeobecná sestra podle počtu studujících na VŠ v letech 2008 - 2011 897 940 1111 1347 666 836 753 831

16 Projednaná opatření - II.  Zvýšení kompetencí sester a zdravotnických asistentů  Novela vyhlášky č. 424/2004 Sb. je v připomínkovém řízení  Možnost upravit/zvýšit kompetence sester a zdravotnických asistentů v souladu se současnou praxí  Více informovat zdravotnickou veřejnost o využití ZA  Odměňování sester a dalšího ošetřovatelského personálu  Realizovat změnu zákona č. 48/1997 Sb. – nelékařská povolání bez odborného dohledu jako nositel výkonu  Zajistit zástupce ČAS v pracovní skupině k Seznamu zdravotních výkonů  Apelovat na zaměstnavatele ke stabilizačním opatřením a zabránění dalšího odlivu sester (oslovit přímo řízené organizace, prostřednictvím zástupců KÚ)

17 Zvýšení indexu za práci nelékařů Změna v novele zákona č. 48/1997 Sb. Se týká ustanovení § 41 - změna kategorie nositele výkonu (ZPBOD). Zvýšení indexu (ceny práce výkonu nelékaře) souvisí s návrhem úhradové vyhlášky - byl zpracován, prošel poradou vedení MZ a je v připomínkovém řízení. Revize Seznamu zdravotních výkonů, které může provádět sestra a jiný nelékař – probíhá ve spolupráci s ČAS (jmenován zástupce do pracovní skupiny) Zvýšení kompetencí ve vyhlášce č. 424/2004 Sb. a „Sazebníku“ je potřeba sladit s ohledem na VŠ vzdělávání sester – probíhá.

18 Projednaná opatření III. - dopis ředitelům přímo řízených organizací Uveďte jaká organizační opatření jste byli nuceni přijmout a na kterých úsecích, případně jaká klinická pracoviště jsou v ohrožení omezení provozu.  Nejčastěji se jedná o JIP včetně dětské péče Jaký máte připravený krizový plán v případě dalšího úbytku sester.  Uzavírání lůžek, pokud nedojde k dalšímu prohloubení, jiná opatření nehrozí Jaké jste využili rezervy při řešení nedostatku sester.  Přesčasy, MD, SD, studenti na částečné úvazky Jaké je procento fluktuace sester na pracovištích v uvedené struktuře za období od 1.1. do 31.12.2007 a období od 1.1. do 30.9.2008  V roce 2008 se nezvyšuje

19 Chybějící počet sester ve FN – k 31.12.2007

20 Chybějící počet sester ve FN – k 30.6.2008 185 70 150 140 61 21 719 26 104 Červeně jsou doplněné aktuální údaje

21 Projekt kvality zdravotní péče Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni  Návrh metodiky byl ověřován v září ve 3 zdravotnických zařízeních  Na základě 1. šetření byla provedena úprava SW programu a metodiky  V listopadu bylo zapojeno dalších 5 dobrovolných ZZ  V prosinci proběhne analýza výsledků, dopracování metodiky a příprava metodického pokynu.  Závěrečná zpráva – výstupem MP ve Věstníku MZ  Prezentace výsledků a metodiky na příští poradě.

22 Zasedání hlavních sester států EU (CNO Meeting) 4. - 5. února 2009 Hotel Ambassador, Praha

23 CNO Meeting  V rámci CZ PRES Radě EU (expertní akce)  Ministerstvo zdravotnictví ČR (garant)  EU (EK – DG SANCO) - Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele  WHO – migrace sester (jednání o spolupráci)

24 Účastníci (cca 50 lidí)  Cca 30 zástupců za EU státy  Řečníci:  Zástupci MZd ( Markéta Hellerová, Nina Müllerová, Kateřina Přibylová)  Zástupci EU (DG SANCO – Elizabeth Kidd)  EFN (Paul de Reave)  Francouzský řád farmaceutů (Issabelle Baron)  ÚZIS, NCO NZO (Jakub Hrkal, Michaela Hofštetrová)  Hosté pro diskuzi  Profesní organizace ČR (ČAS,KPAS,NCO NZO)  Profesní zahraniční organizace (WHO,ICN,EFN)  Zástupci VŠ, nemocnic

25 Program  Představení Zelené knihy o zdravotnických pracovnících v EU  Nedostatek/migrace sester  HPRO card  Registry zdrav. pracovníků (dotazník)  Celoživotní vzdělávání  Kreditní systém  Financování specializačního vzdělávání

26 Zelená kniha  Stárnutí populace = stárnutí i zdrav.pracovníků  Migrace sester do bohatších států  Finanční udržitelnost zdrav. systémů  Správné vzdělávání sester  Technologické/zdravotnické inovace  10.12. – Konference na zahájení ZK (Brusel)  Veřejná konzultace (cca 6 měsíců) Evropská komise

27 Dotazníky pro účastníky  5 oblastí: legislativa, celoživotní vzdělávání, normativy, registry sester (PA), dostupnost dat  Rozesláno hlavním sestrám států EU

28 Očekávané výstupy z akce  Zpracované dotazníky  Porovnání situace v jednotlivých státech EU  Hledání nových možností na řešení nedostatku sester  Sdílení informací a dobrých projektů  Doporučení pro členské státy

29 Navazující akce  WHO – další dvě jednání (policy dialogues)  Plánování zdravotnického personálu (Benátky, červen/červenec 2009)  Skill mix, nové technologie (Švédsko, říjen/listopad 2009)

30 Děkuji Vám za pozornost Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Porada hlavních sester Lékařský dům, Praha 25. listopadu 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google