Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správa místních poplatků podle daňového řádu. Lhůty pro stanovení daně § 148 DŘ Základní lhůta je tříletá ode dne splatnosti, má charakter prekluzivní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správa místních poplatků podle daňového řádu. Lhůty pro stanovení daně § 148 DŘ Základní lhůta je tříletá ode dne splatnosti, má charakter prekluzivní."— Transkript prezentace:

1 Správa místních poplatků podle daňového řádu

2 Lhůty pro stanovení daně § 148 DŘ Základní lhůta je tříletá ode dne splatnosti, má charakter prekluzivní. Poplatek musí být v této lhůtě vyměřen pravomocně Maximální lhůta je deset let, došlo-li k jejímu prodloužení: Lhůta se stává čtyřletou tehdy, pokud v posledních 12 měsících před jejím uplynutím byl učiněn úkon, který de facto prodlužuje vyměřovací řízení: –Bylo oznámeno rozhodnutí o stanovení daně – tedy doručen platební výměr –Bylo zahájeno řízení o MOP nebo MDP –Bylo oznámeno rozhodnutí ve věci OP nebo DP – tedy doručeno –Bylo oznámeno rozhodnutí o nicotnosti – tedy doručeno rozhodnutí o nicotnosti platebního výměru Lhůta se přeruší a začne běžet nová tříletá v případě zahájení daňové kontroly ode dne tohoto zahájení – u MP proto může dojít k přerušení výjimečně (např. MP ze vstupného, ubytovací kapacita). Lhůta neběží –je-li vedeno řízení před soudem (správní soudnictví) nebo je před soudem vedeno řízení o otázce, o níž může rozhodnout pouze soud (otázka s vyměřováním související, např. dědictví, vlastnictví apod.) –od zmeškání odvolací lhůty do oznámení rozhodnutí o jejím navrácení v předešlý stav –od marného uplynutí úložní doby do doručení rozhodnutí, kterým je prohlášena neúčinnosti doručení –… Doporučení: upravit řádně splatnost v OZV, a to i splatnost během roku (nejasnosti způsobí nemožnost vyměření) vyměřovat MP s roční sazbou (tj. MP za KO, MP ze psů) až po skončení celého poplatkového období

3 Platební výměr § 11 odst. 1 ZMP - pokud není poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměření platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem Náležitosti PLVY: - označení SD, který rozhodnutí vydal - číslo jednací, popř. č. platebního výměru – jednoznačná identifikace - označení příjemce rozhodnutí – jméno, příjmení, rodné číslo (příp. datum narození), místo pobytu - výrok - právní předpisy, částka, č. účtu - vyměření zvýšení - formulace: za nezaplacení v termínu splatnosti - lhůta plnění – také ve výroku - odůvodnění – nutné vždy, včetně odůvodnění zvýšení - poučení – informace o místu podání odvolání, lhůtě, formě (odvolání nemá odkladný účinek) - podpis úřední osoby - jméno, příjmení, pracovní zařazení, úřední razítko - datum, kdy byl podepsán - srozumitelnost, jednoznačnost, přezkoumatelnost Každému poplatníkovi se vyměřuje zvlášť, a to jednotlivá poplatková období a jednotlivý poplatek Platební výměry u MP s roční sazbou vydávat až po konci roku – jinak zvýšená administrativa poplatku Vyměření splátek - až nezaplatí celý poplatek

4 Hromadný předpisný seznam Způsob vyměřování místních poplatků, využitelný u vyměřování nedoplatků většímu množství subjektů – zejména MP za komunální odpad Doručování probíhá vyvěšením vyhlášky a zpřístupněním seznamu u SD Oznámení o době zpřístupnění seznamu se vyvěšuje na úřední desku na dobu nejméně 30 dnů, přičemž 30. dnem je oznámení doručeno; seznam se u SD zpřístupňuje na dobu nejméně 30 dnů, 30. dnem od zpřístupnění je doručeno – musí být dodrženy obě podmínky i lhůty Při nahlížení do seznamu může být subjektu zpřístupněna pouze část týkající se jeho nedoplatku, nezpřístupňuje se jednotlivci seznam jako celek – povinnost mlčenlivosti Obecné náležitosti jsou totožné jako u rozhodnutí podle daňového řádu – výrok, odůvodnění, poučení o odvolání Odůvodnění a poučení může být obsaženo až za všemi výrokovými částmi, jestliže je stejné pro více poplatníků, tedy neliší se důvody ani okolnosti vyměření a nejsou-li v něm uváděny identifikační údaje jednotlivých poplatníků O tom, že se subjekt seznámil se svou vyměřenou daní nahlédnutím do seznamu, se učiní poznámka s podpisem Lze zároveň vyměřit i zvýšení, které musí být odůvodněno a individualizováno Vyměřovat až po skončení poplatkového období V případě odvolání se postupuje nadřízenému orgánu část týkající se odvolatele, ostatní části HPS nabudou právní moci a stanou se vykonatelnými Dodržovat mlčenlivost i při postoupení k vymáhání – pouze část týkající se konkrétního dlužníka Do jednotlivých spisu učinit poznámku o HPS, nemusí se zakládat celý HPS do všech spisů dlužníků

5 Vyměření poplatku – varianty postupu 1) Zaplaceno ve správné výši a včas: PLVY se nevydává 2) Zaplaceno ve správné výši, ale pozdě: PLVY se vydává a nedoručuje (pokud poplatník zaplatí do vypravení PLVY, založí se do spisu). Je-li však vyměřeno i zvýšení, PLVY se doručuje. 3) Zaplaceno v nesprávné výši, ale včas: PLVY se vydává, vyměří se poplatková povinnost v celé výši s tím, že se do výroku uvede výše uhrazené částky i výše dosud neuhrazené částky 4) Nesplněna ohlašovací povinnost a nezaplaceno: výzva ke splnění ohlašovací povinnosti (ust. § 92 odst. 4 DŘ), možnost uložení pořádkové pokuty (ust. § 247 odst. 2 DŘ), vyměření poplatku Zvýšení poplatku: ust. § 11 odst. 3 ZMP: Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

6 Vyměření poplatku - judikatura Zvýšení poplatku: 1) výše dle správního uvážení - ve stejných případech stejně (rovnost poplatníků) - nutno odůvodnit konkrétní výši okolnostmi případu - rozsudek NSS sp. zn. 5 As 51/2007, rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 A 52/96, - rozsudek NSS sp. zn. 8 As 8/2005 2) výše dle OZV - musí být plně respektována, není možno uplatnit správní uvážení, diskreční pravomoc správce poplatku je omezena - nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/10 ze dne 29.června 2010 (kvalifikace sankčního navýšení patří mezi „podrobnosti vybírání poplatku“, které má § 14 odst. 2 ZMP na mysli)

7 Subjekty daňového řízení Poplatkové řízení je daňovým řízením. DŘ se použije, nestanoví-li ZMP jinak. Subjekty daňového řízení jsou správce daně (poplatku) a osoby zúčastněné na daňovém řízení. Správce daně – správa poplatků je výkonem přenesené působnosti, kterou vykonává obecní úřad (nutnost používat odpovídající označení písemností a razítek). - úřední osoby – mají pověření k plnění úkolů na úseku daňového řádu, a to buď generální nebo pro jednotlivé úkony (doručování, vymáhání apod.). Osoby zúčastněné na daňovém řízení jsou daňové subjekty a tzv. třetí osoby. - daňové subjekty u MP – plyne přímo ze ZMP: poplatník a plátce - třetí osoby - mají v daňovém řízení zvláštní práva a povinnosti (svědci, osoby dožádané apod.) Za právnickou osobu jedná její statutární orgán (jménem PO jedná kterýkoli člen statutárního orgánu) Dbát na řádné označování daňových subjektů i dalších osob – např. zahraniční společnosti s pobočkami v ČR, které jsou organizačními složkami

8 Procesní způsobilost Osoba zúčastněná na správě daní může při správě daní samostatně jednat v rozsahu, v jakém je svéprávná = procesní způsobilost Nemá-li plnou procesní způsobilost, musí být zastoupena zástupcem Procesní způsobilost nezletilých poplatníků: novela ZMP, nové znění ust. § 12 ZMP, účinnost od 01.01.2016 Nezletilý poplatník (poplatník omezený ve svéprávnosti) – po uplynutí splatnosti poplatku přechází poplatková povinnost a současně i procesní postavení poplatníka na zákonné zástupce (opatrovníka) → správce poplatku vyměří nezaplacený poplatek za nezletilého poplatníka jednomu z rodičů nebo opatrovníkovi

9 Zástupce DŘ rozlišuje zástupce zákonného, ustanoveného, zmocněnce, společného zmocněnce a společného zástupce SD jedná se zástupcem a doručuje mu – to i tehdy, mají-li různé doručovací adresy; zastoupení však nevylučuje, aby SD vyzval přímo zastoupeného k určitému úkonu, je-li jeho osobní účast nezbytná; o této skutečnosti musí být bezodkladně vyrozuměn i zástupce Jako daňový subjekt však zůstává stále zastoupený – musí být takto řádně označován na všech rozhodnutích! Zákonný zástupce je nejčastěji u osob nezletilých, kdy je jím jeden z rodičů; dále se jedná o případy soudem určeného zástupce – např. u osob zbavených svéprávnosti Zmocněnec je zástupce na základě plné moci – plná moc musí mít vymezený rozsah a musí být písemná nebo udělená do protokolu. V téže věci může jednat pouze jeden zmocněnec. Plná moc je účinná vůči SD okamžikem, kdy je u něj uplatněna (písemně nebo do protokolu). Jedná-li zmocnitel a zmocněnec rozdílně, je rozhodující jednání zmocnitele. Při nedostatcích v plné moci je nutné zmocněnce, příp. zmocnitele, vyzvat k odstranění vad. Společný zmocněnec nebo zástupce je u daňových povinností vznikajících více subjektům (typicky MP za KO u vlastníků zpoplatněných nemovitostí). Tyto osoby jsou povinny určit si společného zmocněnce; neučiní-li tak ani na výzvu SD, je jim ustanoven společný zástupce.  Rozhodnutí o ustanovení se doručí pouze tomuto zástupci, ostatní se pouze vyrozumí. Proti rozhodnutí o společném zástupci se nelze odvolat. SD dále jedná se společným zmocněncem nebo zástupcem, není-li nutný právní úkon některého ze zastoupených subjektů.

10 Ustanovený zástupce § 26 DŘ SD ustanoví zástupce např. následujícím subjektům, jestliže si samy nezvolily zmocněnce: Osobě, která nemá plnou procesní způsobilost a nemá zákonného zástupce nebo ji nemůže zastupovat (např. soudem nebyl dosud určen opatrovník, příp. dlouhodobá nemoc zák. zástupce a podobný prokazatelný důvod) Právnické osobě, která nemá osobu způsobilou jednat jejím jménem – nejsou zvoleny statutární orgány nebo nekonají Osobě neznámého pobytu nebo sídla – neznámé sídlo u právnických osob je fakticky při doručování vyloučeno skutečností, že tyto osoby mají ze zákona zřízeny datovou schránku (povinně mají jen osoby zapsané v obchodním rejstříku), do níž se doručuje, proto není nutné zjišťovat, zda na adrese uvedené v OR skutečně sídlí a provozují činnost Osobě stižené přechodnou duševní poruchou, která jí brání samostatně jednat  Zástupcem nemůže být zaměstnanec SD (shodně nálezy Ústavního soudu, např. sp. zn. I. ÚS 559/2000 a sp. zn. II. ÚS 629/04) - osobu opatrovníka je třeba hledat především v okruhu osob blízkých osobě zastupovaného, resp. těch, jež jsou schopny skutečně reprezentovat zájmy účastníka. Při ustanovení opatrovníka je nutno přísně vážit, aby nedošlo ke kolizi zájmů zástupce a zastoupeného. Nelze totiž očekávat, že podřízený pracovník - zaměstnanec - jako opatrovník účastníka řízení ve věci řešené tímtéž orgánem bude brojit proti jeho postupu a rozhodnutí.  Zástupcem může být i právnická osoba (obec)  Nelze-li zástupce určit, je možné obrátit se na Komoru daňových poradců  Zástupce se ustanoví rozhodnutím – po předchozím souhlasu předpokládaného zástupce Zastupování na základě ustanovení správcem daně zaniká, jestliže ustanovený zástupce přestane být plně svéprávným nebo se stane nezpůsobilým k zastupování ztrátou profesního oprávnění.

11 Podání Podání § 70 DŘ - podání je úkon směřující vůči správci daně - je posuzováno podle obsahu, nikoliv podle formálně právního označení (případný nesoulad odstraní SD tím, že podání správně právně kvalifikuje) - ochrana poplatníka - musí mít náležitosti: - kdo podání činí (osoba procesně způsobilá) - čeho se podání týká - co se v něm navrhuje (podání musí být určité a srozumitelné) - náležitosti jsou vymezeny pouze v obecné rovině Druhy forem podání: 1) písemné - listinnou zprávou 2) ústní do protokolu - musí být vlastnoručně podepsáno 3) elektronické - dat. zpráva s uznávaným el. podpisem - pomocí datové zprávy, odeslána prostřednictvím DS - s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho DS 4) tzv. neformální podání - úkon za použití datové zprávy bez el. podpisu - za použití jiných přenosových technik Nutno do 5 dnů potvrdit nebo opakovat způsoby 1) - 3)

12 Vady podání Vady podání § 74 DŘ Pokud má podání takové vady, že je nezpůsobilé k projednání nebo by nemohlo mít předpokládané účinky pro správu daní, SD vyzve podatele k odstranění vad Podání s vadami - vždy vyzvat k doplnění či odstranění vad V této výzvě - stanovit, v čem SD spatřuje vady podání a stanoví lhůtu k jejich odstranění - lhůta je správcovská, nejméně 8 dní. Musí být přiměřená tomu, aby se v ní vady daly odstranit. - stanoví následky spojené s neodstraněním označených vad Po výzvě k odstranění vad : 1) podání je opraveno ve lhůtě, pak platí, že bylo předloženo řádně a včas 2) podání opraveno po lhůtě - vady podání tak nejsou zhojeny, podání se stane neúčinným. Takové podání nemůže vyvolat žádné právní následky. SD o tom pořídí úřední záznam a vyrozumí podatele. Vyrozumění může být i neformální (e-mail) 3) výzva zůstala bez odezvy - podání se stalo neúčinným, hledí se na něj, jako by nebylo učiněno. Vyrozumění není v tomto případě třeba

13 Doručování Způsoby – § 39 – 51 DŘ Pořadí: na místě (při jednání), elektronicky, zásilka (správce daně, pošta, jiný orgán) doručování do vlastních rukou: je-li doručení určující pro běh lhůty nebo stanoví-li tak zákon nebo SD Při doručování do vlastních rukou prostřednictvím DS - zvolit příznak „do vlastních rukou“ (§ 19 odst. 2 z. č 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) má-li daňový subjekt zástupce, doručuje se pouze zástupci (dle oprávnění); má-li daňový subjekt něco vykonat osobně – doručuje se jak tomuto subjektu, tak jeho zástupci Právnickým i fyzickým osobám primárně do DS, mají-li zřízenou Volba správné datové schránky: před každým odesláním písemnosti zjišťovat existenci DS - rozlišovat DS fyz. osoby jako podnikatele (ins. správce, advokát…) a fyz. osoby jako občana doručení přihlášením oprávněné osoby doručením fikcí – 10 dnů ode dne dodání do DS Přejímání zásilek za právnickou osobu: Rozsudek NSS sp. zn. 3 As 29/2008: „Je věcí právnické osoby zajistit, aby převzetí doručované písemnosti nemohla v místě jejího sídla učinit jiná osoba“. FO - pořadí doručovacích adres u fyz. osob: na místě, datová schránka, adresa pro doručování (§ 44 odst. 3 DŘ), adresa pro doručování z AISEO, adresa trvalého pobytu (sídla), adresa bydliště v cizině, příp. kdekoli bude zastižena (bez možnosti fikce) Povinná doručovací adresa: Občan - adresa místa trvalého pobytu Fyzická osoba podnikající – adresa sídla (není-li fyzická osoba jako podnikatel zapsána ve veřejném rejstříku, doručuje se jí na adresu jejího místa pobytu). PO, advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce – adresa sídla

14 Doručování Prokazování doručení - prokazuje SD doručenkou – veřejná listina (§ 51 DŘ) výslovně neřešena elektronická doručenka podpisy (osobní převzetí nebo v protokolu) Obálka s poučením dle DŘ! Zvláštní způsoby doručování: 1) Veřejnou vyhláškou (§ 49 DŘ) Doručuje se osobě neznámého pobytu nebo sídla, není-li ustanoven zástupce, osobě, která není známa Osoba neznámého pobytu: nález Ústavního soudu ze dne 25.10.2001 sp. zn. I. ÚS 204/2000 „O neznámý pobyt určité osoby nejde tam, kde je osoba nepřítomna jen po určitou neomezenou, kratší dobu, a to i když během této omezené kratší doby není adresy této osoby přesně známa“. 2) Hromadným předpisným seznamem (§ 50 DŘ) Doručování hromadného předpisného seznamu: - správce daně zpřístupní HPS k nahlédnutí min. 30 dnů. - označení daně místo a dobu, kdy lze do HPS nahlédnout, zveřejní veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu min. 30 dnů - okamžik doručení: 30. den po zpřístupnění HPS Ověřování v případě pochybností, základní registry

15 Fikce doručení Podmínky fikce  osoba má na uvedené adrese trvalý pobyt, příp. se jedná o adresu uvedenou v AISEO  adresátovi bylo zanecháno poučení podle DŘ  písemnost byla po dobu 10 dnů uložena a připravena k vyzvednutí  vhození do schránky nemá právní účinky ani pro počítání lhůty Za splnění těchto podmínek lze uplatnit fikci i na ohlašovně – rozsudek NSS 2 As 28/2011 - 131 - je nutné, aby v případě ohlašovny byly skutečně dodrženy podmínky pro uplatnění fikce stanovené zákonem (správný způsob doručování, správnou adresu, správný postup apod.). Novela zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel provedená z. č. 318/2015 Sb.: „§ 10c: Ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistí vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.“ Nález Ústavního soudu ze dne 01.10.2002 II. ÚS 92/01: „V případě náhradního doručování je konstruována právní fikce, že účinky doručení písemnosti nastanou po uplynutí stanovené doby ex lege i vůči tomu, kdo písemnost fakticky nepřevzal. Právní fikce musí respektovat všechny náležitosti, které s ní zákon spojuje.“ Nebudou-li naplněny všechny podmínky fikce dle ust. § 44 DŘ (zejména na ohlašovně uložení) – nelze uplatnit fikci. Nález Ústavního soudu ze dne 11.06.2013, III. ÚS 272/13 → fikce doručení může vzniknout jen tehdy, má-li adresát adresu pro doručování dle ust. 44 odst. 1 DŘ. Konstatování fikce při doručování poplatníkovi na jinou adresu, přičemž ten by se o písemnostech (a ani o řízení) nedozvěděl, vede k porušení práva na spravedlivý proces.

16 Fikce doručení Fikce u doručování do DS: - rozsudek NSS 5 Afs 76/2012 – 28 (pokud připadne poslední den 10 denní lhůty na sobotu, neděli, svátek – doručeno tímto desátým dnem) – tj. neuplatní se pravidlo pro počítání lhůt - § 34 DŘ X - i přestože je přístup k DS neomezený, je vhodné počítat lhůty podle DŘ pro všechny subjekty stejně – tj. i pro ty, kterým se doručuje listinnou zásilkou (zásada rovnosti poplatníků) Doručování nesprávně (např. nesprávná adresa) – je-li adresát s obsahem písemnosti obeznámen, potom nemá význam, zda bylo doručeno předepsaným způsobem a nemusí být opakováno = doručování v materiálním smyslu – rozsudek NSS sp.zn. 1 As 90/2010, rozsudek NSS sp.zn. 1 Afs 148/2008-73 Omyly při doručování do různých datových schránek – osoba podnikající – musí jí být ve věcech podnikání doručováno do podnikatelské DS nebo na adresu podnikání a naopak, jinak není možno uplatnit fikci.

17 Účinky doručení Účinky doručení nastávají: a) dnem fyzického převzetí – zásilka je prokazatelným způsobem převzata b) posledním dnem uložení – fikce doručení (lhůta 10 dnů) c) dnem odepření zásilky – fikce doručení, nutnost poučení adresáta o právních důsledcích odepření d) dnem vyslovení neúčinnosti doručení Ust. § 48 DŘ – adresát si může požádat o neúčinnost doručení – subjektivní lhůta 15 dnů, objektivní 6 měsíců od doručení. Poplatkový subjekt se nemůže domáhat vyslovení neúčinnosti pouze z důvodu, že se v místě doručení nezdržuje, ale musí uvést závažné a nepředvídatelné důvody. Judikatorní závěry: 1.Správně doručování, adresát převzal → DORUČENO 2.Správné doručování, adresát nepřevzal → DORUČENO (fikcí) 3.Vada v doručování, adresát převzal→ DORUČENO 4.Vada v doručování, adresát nepřevzal→ NEDORUČENO

18 Rozhodnutí, náležitosti Rozhodnutí § 101-103 DŘ Okamžik vydání rozhodnutí –kdy byl učiněn úkon k doručení –kdy byl podepsán úřední osobou Příjemce: ten, komu se ukládá povinnost nebo přiznává právo - je účinné okamžikem oznámení - doručení - jiný zaprotokolovaný způsob seznámení Náležitosti rozhodnutí § 102 DŘ - označení SD, který rozhodnutí vydal - číslo jednací popř. č. platebního výměru - označení příjemce rozhodnutí - výrok - právní předpisy, částka, č. účtu - lhůta plnění - poučení – informace o místu podání opravného prostředku, lhůtě, formě, odkladném účinku OP - podpis úřední osoby - jméno, pracovní zařazení, otisk úředního razítka - datum, kdy bylo podepsáno - odůvodnění obsahuje, pokud zákon nestanoví jinak – platební výměry musí mít odůvodnění vždy

19 Právní moc, vykonatelnost Právní moc a vykonatelnost - § 103 DŘ Právní moc = rozhodnutí je účinné a nelze se proti němu odvolat Vykonatelnost = existuje zákonná možnost vynucení splnění uložené povinnosti - rozhodnutí lze exekuovat. Podmínky vykonatelnosti: - rozhodnutí je účinné (adresátovi bylo řádně doručeno, byl s rozhodnutím seznámen) - proti rozhodnutí se nelze odvolat (odvolání je nepřípustné nebo již uplynula lhůta k podání odvolání nebo se poplatník práva podat odvolání vzdal nebo vzal již podané odvolání zpět) - nebo odvolání nemá odkladný účinek a uplynula lhůta k plnění, pokud byla stanovena Právní moc a vykonatelnost se musí vyznačit vždy – důležité pro exekuční řízení § 41 zákona č. 120/2001 Sb., soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů: „Potvrzením o vykonatelnosti opatří exekuční titul podle § 40 odst. 1 písm. a) až c), e) a f) ten orgán, který ho vydal, u smírů a dohod pak ten orgán, který je schválil.“ Na žádost příjemce SD vyznačí na rozhodnutí doložku právní moci popř. vykonatelnosti i poplatníkovi.

20 Dokumentace, spis O všech úkonech v daňovém řízení se vede dokumentace. Základem je evidence daňových subjektů. Je-li zahájeno daňové řízení, musí být zaveden spis se všemi náležitostmi (první listinou je ohlášení k poplatku, a následují další písemnosti), vše zaevidováno prostřednictvím spisové služby. Spis se člení na části podle dílčích daňových řízení, významná je zejména část vyhledávací, která je neveřejná i pro daňový subjekt. O nahlížení do spisu se pořizuje úřední záznam, příp. protokol. Na žádost se pořizují opisy, výpisy, kopie apod. O ústních podáních a jednáních sepisuje SD protokol s náležitostmi, jehož stejnopis se předá zúčastněné osobě. Součástí protokolu může být i obrazový nebo zvukový záznam. Úřední záznam sepisuje SD o důležitých úkonech, které mají vztah ke správě daní – ústní sdělení, oznámení, telefonáty, obsah jiných spisů apod. Podepisuje jej úřední osoba s uvedením časového údaje.

21 Vyhledávací činnost, místní šetření SD zjišťuje údaje o subjektech pro svou činnost i bez součinnosti těchto subjektů, a to i před zahájením samotného řízení. ověřování úplnosti evidence daňových subjektů – aktualizace údajů o trvalém pobytu, nahlížení do katastru nemovitostí, kontrola zpoplatňovaných veřejných prostranství apod. - využívání základních registrů - § 16 ZMP zjišťování údajů o majetkových poměrech a dalších rozhodných skutečnostech – o všech dlužnících před zahájením exekučního řízení lze provádět majetková zjišťování - lustrace insolvenčního a obchodního rejstříku Informace lze pro účely poplatkového řízení zpracovávat a uchovávat; povinnost mlčenlivosti (úřední osoby) Místní šetření – operativní prostředek pro získání údajů pro správu daní; obhlídka na místě u daňového subjektu či u třetí osoby. Jedná se o zjišťování či ověřování dílčích otázek, nikoli komplexní zjišťování, kterému by svědčila daňová kontrola. - Pořizuje se protokol nebo úřední záznam - Lze pořizovat zvukové či obrazové záznamy s předchozím upozorněním - Právo vstupu na pozemek nebo do budov souvisejících s činností – netýká se zásadně soukromých obydlí, kde je ochrana z LZPS. - Přiměřenost místního šetření a použitých prostředků - Lze pořizovat opisy, výpisy, kopie, zapůjčit doklady a další věci, náklady nese daňový subjekt.

22 Dokazování, pomůcky Důkazní břemeno nese primárně daňový subjekt – povinnost ohlásit svou poplatkovou povinnost a následně ji splnit. Dokazování ve větší míře se uplatní např. u poplatku za VP, poplatku ze psů apod. Nesplní-li svou povinnost, přechází dokazování na SD. Zásada volného hodnocení důkazů; SD není při dokazování vázán pouze návrhy daňového subjektu Za důkaz může sloužit vše, co bylo získáno v souladu se zákonem a může sloužit k řádnému zjištění daně Neprovede-li SD určitý navrhovaný důkaz, musí toto své rozhodnutí dostatečně odůvodnit. Z rozhodnutí musí být zřejmé, které důkazy a proč byly použity a jak byly hodnoceny. Důkazní břemeno stíhá i SD – prokázat doručení písemností, skutečnosti pro užití fikce nebo právní domněnky Výslech svědka – musí být předvolán, předem se oznamuje konání výslechu rovněž daňovému subjektu - svědek musí být poučen, může odepřít výpověď, o výslechu se sepíše protokol Nesplní-li daňový subjekt svou povinnost a nelze-li daň proto řádně stanovit, použijí se k jejímu stanovení pomůcky – daňový řád dává jejich příkladmý výčet. - SD musí před použitím pomůcek vynaložit snahu na součinnost s daňovým subjektem. - Ve výroku rozhodnutí musí být uvedeno, že je stanovováno na základě pomůcek. - Pomůcky si obstará SD i sám, bez součinnosti s daňovým subjektem. - Musí být přihlédnuto i k okolnostem svědčícím ve prospěch subjektu, byť je sám neuplatňoval. - Smyslem je stanovit daň ve výši, která nejpřesněji odpovídá skutečnosti.

23 Opravné prostředky Opravné a dozorčí prostředky - § 108 DŘ Rozhodnutí lze přezkoumat na základě: 1. Řádného opravného prostředku – odvolání, rozklad 2. Mimořádného opravného prostředku - návrh na povolení obnovy řízení 3. Dozorčího prostředku - nařízení obnovy řízení, nařízení přezkoumání rozhodnutí Odvolání - § 109 DŘ - přípustné, pokud jej DŘ nebo zvl. zákon nevylučuje - podání, kterým příjemce rozhodnutí žádá o jeho přezkoumání - je nepřípustné pouze proti odůvodnění Většinou nelze napadnout rozhodnutí procesní povahy Podává se u SD, který rozhodnutí vydal v první instanci Lhůta - 30 dní od doručení rozhodnutí S jeho podáním většinou není spojen odkladný účinek

24 Řízení o odvolání Náležitosti odvolání § 112 DŘ a) označení SD, který napadené rozhodnutí vydal b) označení odvolatele (zákon již nestanoví „přesné“ označení odvolatele) c) č. j., popř. č. platebního výměru nebo jiná identifikace rozhodnutí d) uvedení namítaných nesprávností nebo nezákonností e) označení důkazních prostředků f) návrh na změnu nebo zrušení Pokud odvolání trpí vadami, které znemožňují řádné projednání, SD vyzve odvolatele k odstranění (lhůta ne kratší 15 dní) Poučení, jak má vady odstranit Pokud odvolatel vady neodstraní - SD řízení zastaví § 113 DŘ – Postup SD prvního stupně SD o odvolání: a) rozhodne sám, pokud mu v plném rozsahu vyhoví b) rozhodne sám, pokud mu vyhoví pouze částečně a ve zbytku je zamítne c) odvolání zamítne a zastaví odvolací řízení, pokud je podané odvolání nepřípustné nebo bylo podáno po lhůtě. Nemůže-li SD, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno, posoudit všechny údaje uvedené v odvolání z výsledků již provedeného řízení, řízení doplní o nezbytné úkony. Pokud SD, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno, o odvolání nerozhodne sám, postoupí odvolání s příslušnou částí spisu a se svým stanoviskem bez zbytečného odkladu odvolacímu orgánu. Odvolání postupovat nadřízenému orgánu vždy, neřešit, jestli je jenom do odůvodnění apod. Postupovat odvolacímu orgánu celé spisy v originále včetně doručenek

25 Nicotnost rozhodnutí § 105 DŘ Zjišťuje a prohlašuje správce daně nejblíže nadřízený Nicotné rozhodnutí - správce daně nebyl k vydání věcně příslušný - rozhodnutí trpí vadami, které je činí zjevně vnitřně rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným - je vydáno na základě jiného nicotného rozhodnutí Proti rozhodnutí o prohlášení nicotnosti se nelze odvolat. Byla-li vydána navazující rozhodnutí, prohlásí se též jejich nicotnost

26 Oprava zřejmých nesprávností § 104 DŘ SD opraví chyby v psaní, počtech, jiné zřejmé nesprávnosti (překlep, nesprávně uvedené datum, název, nesprávný součet jinak správných čísel) - na základě podnětu příjemce rozhodnutí nebo z vlastního podnětu Nápravu zajistí vydáním nového rozhodnutí Lhůty: v nalézací části DŘ - pokud neuplynula lhůta pro stanovení daně v platební části DŘ - dokud neuplynula lhůta pro placení daně Forma: opravné rozhodnutí. Musí obsahovat odůvodnění a je proti němu přípustné odvolání (které nemá odkladný účinek) Opravit lze záhlaví, výrok, odůvodnění i poučení Opravit lze pravomocná i nepravomocná rozhodnutí Nesmí sloužit k nápravě věcných chyb (pak jen opravné a dozorčí prostředky dle § 108 DŘ)

27 Úhrada daně Pořadí úhrady dle § 152 DŘ – nedoplatky na dani a splatná daň; nedoplatky na příslušenství vymáhané nedoplatky na dani, vymáhané nedoplatky na příslušenství Úhrada daně předchází úhradu jejího příslušenství x částka vymožená se nejprve použije na úhradu exekučních nákladů (§ 184 odst. 3 DŘ) Způsoby dle § 163 DŘ – bezhotovostně, v hotovosti, přeplatkem (nejsou kolkové známky u MP) Přeplatek - vratitelný se vrací na žádost rozhodnutím - žádosti se vyhoví do 30 dnů, je-li přeplatek minimálně 100,- Kč - při vyhovění se rozhodnutí nedoručuje, pouze se založí do spisu - proti rozhodnutí, kterým se žádosti o vrácení přeplatku nevyhovuje, se lze odvolat do 15 dnů - propadná lhůta pro žádost je šest let od konce roku, v němž přeplatek vznikl Subjekt určí, na který daňový nedoplatek platba směřuje; SD přijme platbu od kohokoliv, jako by to byla platba od daňového subjektu, přičemž vrácení osobě odlišné od daň. subjektu není přípustné Den platby = den převzetí hotovosti oprávněnou osobou SD nebo den připsání na účet SD → zohlednit v případě, že SD poplatníkům zasílá složenky před dnem splatnosti

28 Splátky a posečkání § 156 DŘ Povolí se na žádost nebo z moci úřední rozhodnutím. Žádost musí být odůvodněná, musí z ní vyplývat okolnosti svědčící ve prospěch žadatele. Jedná se o důvody vážné újmy v případě neprodlené úhrady, ohrožení výživy daňového subjektu nebo odkázaných osob, potenciální možnosti zániku podnikání daňového subjektu, není-li možné vybrat daň najednou nebo při důvodném očekávání zániku povinnosti daň uhradit O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od přijetí žádosti, je zpoplatněna správním poplatkem 400,- Kč (z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - položka 1 sazebníku). Lze povolit nejdříve ode dne splatnosti, a to i zpětně. Nelze povolit na dobu delší než je doba pro vybrání daně – aby nedošlo k prekluzi. Povolení splátek nebo posečkání jsou jedním z úkonů, který přerušuje běh prekluzivní vymáhací lhůty. Není-li dodržena některá z podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení splátek, pozbývá toto rozhodnutí účinnosti dnem jejího nedodržení a SD vydá o tom rozhodnutí.

29 Odpisy § 158 DŘ Odpis je účetní operace, kdy se dlouhodobě nevymožený nedoplatek převede na podrozvahu, aby nezkresloval stav aktuálního účetnictví. Nedoplatek na dani je možné odepsat tehdy, jedná-li se o nedoplatek buď nedobytný nebo nedoplatek, jehož vymáhání je spojeno se zvláštními a nepoměrnými obtížemi. Nedobytnost definuje odstavec druhý ust. § 158 DŘ jako stav, kdy byl nedoplatek bezvýsledně vymáhán na daňovém subjektu, příp. na jiných osobách, na nichž mohl být vymáhán nebo jehož vymáhání by zřejmě nevedlo k výsledku, příp. u něhož je pravděpodobné, že by náklady vymáhání přesáhly jeho výtěžek. Druhou situaci, tedy kdy je vymáhání nedoplatku spojeno se zvláštními nebo nepoměrnými obtížemi, DŘ nedefinuje, ovšem výkladově lze dospět k závěru, že se jedná o stav, kdy dlužník případně disponuje určitým majetkem, ale správce daně není objektivně schopen jej postihnout. Před provedením odpisu musí být učiněny kroky směřující k vybrání daně – tedy minimálně platební výměr a dále zjišťování majetku, příp. neúspěšné exekuce. Odepsaný nedoplatek musí být dále sledován a v případě zjištění majetku lze vést exekuci. Dlužník se o odpisu nevyrozumí (založí se do vyhledávací části spisu). Odpis se provádí příkazem k odpisu. Nelze připustit zasahování orgánů samosprávy do rozhodování o odpisu. Na podrozvaze se nedoplatek vede po dobu pro vybrání daně. Nelze odepisovat chybně předepsané nedoplatky (např. z důvodu nároku na osvobození).

30 Součinnost Vymáhací řízení lze vést v případě pravomocného a vykonatelného exekučního titulu. Nutnost před samotným zahájením exekuce ověřit všechny okolnosti titulu – zejména doručení, nabytí právní moci apod. Zjišťování majetku dlužníka lze provádět kdykoliv během řízení. Subjekty mající informace o majetkových poměrech dlužníků jsou povinny se SD spolupracovat. Ust. § 57 DŘ –odst. 1 - obecný, lze jej použít pro Úřad práce, příp. pro vyžádání jiných podkladů –odst. 2 - zdravotní pojišťovny –odst. 3 - banky Dotaz na ČSSZ ohledně důchodů a nemocenských dávek – dle § 14 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 116 odst. 6 písm. d) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů - k tomuto dotazu se připojí kopie exekučních titulů

31 Vymáhání Zásadní prioritu má daňová exekuce, kdy vymáhání provádí sám SD Ne: prodej pohledávek soukromé firmě (přiměřenost, mlčenlivost) Soudní výkon rozhodnutí – od 01.01.2013 už neprovádí obecné soudy Soudní exekutor – problematická výše nákladů Možnost přihlásit se do probíhajícího řízení na exekuci nemovitosti - přihlásit pohledávku a žádat její zaplacení Zřízení soudcovského zástavního práva, příp. zástavního práva dle ust. § 170 DŘ - posun pohledávky v pořadí Příslušný k vymáhání je SD, který rozhodl o dani § 175 odst. 2 DŘ - výslovně omezuje volbu mezi způsoby vymáhání - povinnost vybrat takový způsob, při kterém nebudou ve zjevném nepoměru náklady spojené s vymáháním (hrazené dlužníkem) a výše nedoplatku „zprostředkování“ advokátem se rovněž nedoporučuje s ohledem na náklady a porušení zásady mlčenlivosti Potvrzení o bezdlužnosti (§ 151 DŘ) – potvrzení o stavu osobního daňového účtu - na žádost subjektu, je zpoplatněno správním poplatkem 100,- Kč (z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - položka 1 sazebníku); zobrazuje aktuální zůstatek z údajů evidence daní, není rozhodnutí, ale potvrzení, lze uplatnit námitku; má náležitosti veřejné listiny, lze použít jako doklad o bezdlužnosti Podle ust. § 67 odst. 3 DŘ lze vydat výpis ze spisu – opis určité skutečnosti, není zpoplatněno, týká se daňového subjektu a jeho konkrétní daňové povinnosti, tj. jednotlivého spisu.

32 Lhůty pro placení § 160 DŘ Obecná lhůta je 6 let, nejdelší činí 20 let, resp. 30 let u zapsaného zástavního práva Její počátek je stanoven dnem splatnosti – ode dne následujícího se počítá lhůta Povaha lhůty je prekluzívní Lhůtu přerušuje:  Vydání ex. příkazu  Oznámení (doručení) rozhodnutí o posečkání  Zřízení zástavního práva Lhůta neběží po dobu:  Vymáhání soudem či soudním exekutorem  Přihlášení do insolvence nebo veřejné dražby  Daňové exekuce srážkami ze mzdy  Dožádání mezinárodní pomoci – u MP se neuplatní s ohledem na jejich výši

33 Daňová exekuce Nařizuje se vydáním exekučního příkazu – tím je zahájeno exekuční daňové řízení Náležitosti exekučního příkazu jsou stanoveny přímo v ust. § 178 odst. 2 DŘ - způsob provedení, výše nedoplatku, výše exekučních nákladů, odkaz na exekuční titul Základní úprava je stanovena v DŘ, není-li upraveno jinak, postupuje se podle OSŘ. Upozornění na nedoplatek není povinnou náležitostí daňové exekuce, ale SD může dlužníkovi zaslat upomínku dle ust. § 153 odst. 3 DŘ; zároveň upozorní na exekuci a její náklady Náklady za nařízení daňové exekuce se většinou nařizují přímo ve výroku exekučního příkazu - činí 2% z vymáhané částky, nejméně však 500,- Kč - náhrada nákladů za výkon prodeje movitých a nemovitých věcí - náhrada hotových výdajů se musí stanovit samostatným rozhodnutím (svědečné, znalečné, náklady za uskladnění věcí apod.) - částečná úhrada exekuce x ust. § 152 odst. 1 DŘ – priority plateb: exekuční náklady se uspokojí vždy přednostně Mezinárodní pomoc při vymáhání - nelze u pokut, je použitelné u daní - probíhá přes zastupitelské úřady - může být zamítnuto, pokud je vymáhaná částka nižší než 1.500 EUR

34 Druhy daňové exekuce Postižením majetkových práv  Srážky ze mzdy nebo jiných příjmů – obdobných mzdě  Přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb  Přikázání jiné peněžité pohledávky  Postižení jiných majetkových práv – např. obchodní podíly, podíl v družstvu, peněžní prostředky dlužníka uložené na účtu třetí osoby apod.  Prodej movitých věcí  Prodej nemovitostí Manžel u SJ – jestliže exekuce postihuje majetek spadající do společného jmění, má manžel postavení stejné jako dlužník, tedy je účastníkem řízení, doručuje se mu, může se odvolat apod. –je-li pochybnost o tom, zda majetek patří do SJ, pak se má za to, že patří –problematika zjišťování osoby manžela Oznámení o nabytí právní moci se oznamuje poddlužníkovi, tedy tomu, který má z exekuce plnit správci daně namísto dlužníkovi; doručuje se do vlastních rukou Doručování předem poddlužníkovi – u bank, jiné pohledávky a jiných majetkových práv Postup dle DŘ, není-li upraveno, pak OSŘ

35 Exekuce na mzdu Srážky ze mzdy - ust. § 276 a násl. OSŘ nebo srážky z jiných příjmů - ust. § 299 OSŘ (typicky důchody) Vypočítává se tzv. základní částky, která nesmí být sražena a která zohledňuje sociální kritéria jednotlivce (životní minimum, vyživované osoby, normativní náklady na bydlení) – výpočet stanoven nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách Při změně plátce mzdy se exekuční příkaz vztahuje i na nového plátce mzdy – rozhodnutí o pokračování v exekuci Dlužník i plátce mzdy mají informační povinnost vůči SD, kterou lze penalizovat pokutami Exekuční příkaz nemusí být zaměstnavateli doručován předem Sráží se jedna třetina, na tzv. přednostní pohledávky dle ust. § 279 odst. 2 OSŘ dvě třetiny Pořadí pohledávek se řídí dnem doručení ex. příkazu plátci mzdy Lhůta pro placení daně neběží po dobu srážek ze mzdy

36 Exekuce na účet Účty vedené na jakoukoliv měnu v peněžních ústavech (včetně stavebních spořitelen apod.) – ust. § 303 a násl. OSŘ Bance musí být exekuční příkaz doručen před dlužníkem (odesílat dlužníkovi až po skutečném ověření doručení) Ode dne doručení je banka povinna zablokovat peněžní prostředky, včetně těch, které dojdou do 6 měsíců ode dne vyrozumění o právní moci Blokace se nevztahuje na prostředky pro výplatu mezd a dalších plnění zaměstnanců – povinný musí doložit a prokázat Je-li nařizována exekuce na více účtů, uvede SD pořadí, v jakém mají být prostředky odepsány Po uplynutí 6 měsíců blokace zaniká a ukončuje se sledování účtu Oznámení o nabytí právní moci se zasílá bance Řádné poučení o ustanoveních OSŘ

37 Přikázání jiné peněžité pohledávky Jiné peněžité pohledávky dlužníka – peněžitá plnění z různých smluv (§ 312 a násl. OSŘ) V ex. příkaze musí být specifikována smlouva, které se exekuce týká – její vyžádání od poddlužníka lze zajistit dle ust. § 57 odst. 1 DŘ I pro pohledávky, které se stanou splatné v budoucnu (např. opakující se plnění ze smlouvy) Poddlužníkovi dlužníka se musí doručit předem Poddlužník nesmí vyplatit dlužníkovi jeho pohledávku, provést na ni započtení nebo s ní jinak nakládat Poddlužník vyplatí pohledávku SD po právní moci ex. příkazu, příp. později v den její splatnosti

38 Odklad, zastavení daňové exekuce § 181 DŘ Odklad daňové exekuce se provede na návrh nebo z úřední povinnosti - důvody: šetří-li se skutečnosti rozhodné pro zastavení daňové exekuce šetří-li se skutečnosti rozhodné pro vyloučení předmětu exekuce ze soupisu věcí šetří-li se podmínky pro posečkání úhrady nedoplatku Odklad se provede rozhodnutím, proti kterému nejsou připuštěny opravné prostředky Po povolení odkladu zůstanou zachovány účinky již provedených exekučních úkonů Pominou-li důvodu odkladu, vydá správce daně rozhodnutí o pokračování v daňové exekuci Rozhodnutí se doručují všem příjemcům ex. příkazu Zastavení daň. exekuce: důvody vyplývají přímo z ust. § 181 odst. 2 DŘ - provede se na návrh nebo z moci úřední, a to zcela nebo v části - proti rozhodnutí o zastavení není přípustné odvolání - rozhodnutí se doručuje všem příjemcům ex. příkazu, je-li zastavení pouze částečné, doručuje se těm poddlužníkům, kterých se týká, a dlužníkovi

39 Neoprávněná exekuce Neoprávněná exekuce před vydáním exekučního příkazu důkladně prověřit exekuční titul (typicky zejm. doručování, zda pohledávka neprekludovala, u místních poplatků také zda bylo vyměřeno ve lhůtě apod.) Důsledky: –úhrada úroku - § 254 odst. 2 DŘ, –náhrada škody - zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

40 Insolvence Insolvence je způsob řešení úpadku dlužníka; zahajuje se buď na návrh věřitele nebo dlužníka (oddlužení u FO zásadně jen na návrh dlužníka) Insolvenční návrh musí být podán v předepsané formě a doplněn ověřenými kopiemi listin Přihlášky se podávají pouze na zvláštním formuláři Lhůta pro podání přihlášky je propadná, bývá většinou 30 dní – přihlášky lze podat i předem, v okamžiku zahájení insolvenčního řízení před samotným zjištěním úpadku Po dobu přihlášení pohledávky do IŘ neběží lhůta pro placení daně Následkem nepodání přihlášky je ztráta možnosti uplatňovat vůči dlužníkovi nedoplatek – u MP významné tehdy, bylo-li fyzické osobě povoleno oddlužení a po jeho skončení soud podle ust. § 414 IZ vydal usnesení o osvobození od placení pohledávek Lustrace insolvenčního rejstříku – doporučuje se provádět zhruba ve dvoutýdenních lhůtách Daně vzniklé po zahájení IŘ jsou pohledávkou za majetkovou podstatou Po zahájení IŘ lze zahájit daňové řízení, vést je a nařídit exekuci – tu nelze provést (§ 243 DŘ) Je nutno přihlašovat pohledávky také do likvidace (po dobu přihlášení pohledávky lhůta pro placení daně běží).

41 Děkujeme za pozornost. Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor správní a Krajský živnostenský úřad oddělení přestupků, správy poplatků a vymáhání Brno, 24.11.2015, 26.11.2015, 08.12.2015 a 10.12.2015


Stáhnout ppt "Správa místních poplatků podle daňového řádu. Lhůty pro stanovení daně § 148 DŘ Základní lhůta je tříletá ode dne splatnosti, má charakter prekluzivní."

Podobné prezentace


Reklamy Google