Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jabok, ETF 2015 Michael Martinek. 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek2 Definice, dělení, příčiny nezaměstnanosti Negativní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jabok, ETF 2015 Michael Martinek. 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek2 Definice, dělení, příčiny nezaměstnanosti Negativní."— Transkript prezentace:

1 Jabok, ETF 2015 Michael Martinek

2 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek2 Definice, dělení, příčiny nezaměstnanosti Negativní důsledky nezaměstnanostiStátní politika zaměstnanosti

3  Nezaměstnanost se vyskytuje zejména v tržních ekonomikách, v bohatých státech s vysokým sociálním zabezpečením.  Za feudalismu měli všichni nevolníci přístup k půdě (byť ne vlastní) a potřebným nástrojům, takže mohli pracovat. Také ve starověkých i novějších formách otrokářstvích nenechávali majitelé otroků své otroky typicky zahálet (přinejhorším je mohli prodat někomu jinému).  Centrálně řízené ekonomiky, jako v bývalém Sovětském svazu a jeho satelitech, obvykle poskytovaly práci každému občanovi, a to i za cenu přezaměstnanosti. V ČSSR existovala pracovní povinnost a trestný čin příživnictví, trestající osoby "soustavně se vyhýbající poctivé práci".  Většina chudších zemí postrádá moderní sociální zabezpečení včetně podpory v nezaměstnanosti, takže si nezaměstnanost může dlouhodobě dovolit málokterý z jejich občanů. Lidé, kteří by v bohatých zemích zůstali bez práce, často nastupují na méně kvalifikované práce a mezi nezaměstnané se tak nezapočítají.  Státní zásahy do ekonomiky nezaměstnanost přímo způsobují: zvedne-li vláda minimální mzdu, zvýší se tím cena podnikání, a firmy zareagují propouštěním zaměstnanců. Zákony omezující propouštění způsobí, že zaměstnavatelé budou nové pracovníky najímat méně často, a mnoho mladých lidí pak bude mít problémy se získáním práce. 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek3

4  Až do 30. let 20. stol. šlo o okrajovou záležitost, v Německu a Rakousku bylo zavedeno pojištění v nezaměstnanosti pouze pro průmyslové pracovníky ve specifických odvětvích, a to až po pojištění nemocenském, úrazovém a penzijním.  Vyhrocení problému: velká hospodářská krize ve 30. letech 20. stol. – první projev globalizace ekonomiky; vznik amerického a kanadského systému ochrany v nezaměstnanosti. V ČSR míra nezaměstnanosti 1933 asi 25 %.  Gentský systém podpory v nezaměstnanosti (od r. 1925): státní podporu obdrží odborově organizovaný zaměstnanec, oficiálně se přihlásivší jako nezaměstnaný a to ve výši, jakou mu poskytne jeho odborová organizace. Od 1930: doba podpory 26 týdnů, stát přispíval dvoj - až trojnásobkem sumy přidělované odbory.  Socialistický systém nezaměstnanost „zlikvidoval“, ve skutečnosti existovala skrytá nezaměstnanost: mnoho zaměstnaných lidí neprodukovalo žádné hodnoty.  Další vlna: hospodářská stagnace v 70. a 80. letech 20. stol., nezaměstnanost stoupla až na 10 % a dlouhodobě se nesnižovala; od té doby běžná míra 5 – 10 %.  Výsledek: orientace na aktivní politiku v nezaměstnanosti v evropských sociálních státech  Poslední období zvýšené nezaměstnanosti: ekonomická krize 2008 – 2010; v ČR max. míra nezaměstnanosti 9,9 %. 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek4

5  Nezaměstnanost může být rozlišována jako: ◦ dobrovolná – osoba setrvává dobrovolně nezaměstnaná, není ochotna přijmout práci za nabízenou mzdu (nezahrnuje se do statistik nezaměstnaných!) ◦ nedobrovolná – osoba aktivně hledá práci a je připravena k nástupu do práce do 14 dnů.  Nedobrovolná nezaměstnanost může být: ◦ krátkodobá – méně než jeden rok ◦ dlouhodobá - déle než jeden rok 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek5

6  Za nezaměstnaného je v ekonomické teorii považována osoba schopná pracovat, která však nemůže najít placené zaměstnání. Obecně (metodika Mezinárodní organizace práce) se za nezaměstnaného považuje osoba, která: ◦ je starší patnácti let, ◦ aktivně hledá práci, ◦ je připravena k nástupu do práce do 14 dnů.  Uchazečem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která ◦ osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, a ◦ splňuje zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání ◦ Zdravotní pojištění hradí stát, sociální pojištění se neplatí, ale doba evidence se započítává k důchodu  Zájemcem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která ◦ má zájem o zprostředkování zaměstnání a ◦ za tímto účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. ◦ ZÁJEMCE se jen zajímá o práci, NENÍ za něj placeno ani zdravotní ani sociální pojištění, nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ◦ Zpravidla dosud pracující osoba, která však v budoucnu chce změnit zaměstnání 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek6

7  Míra nezaměstnanosti je podíl nezaměstnaných ku všem osobám ve věku 15 – 64 let (tedy zaměstnaným i nezaměstnaným): ◦ u - míra nezaměstnanosti ◦ U - počet lidí bez práce ◦ L - celkový počet osob ve věku 15 – 64 let 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek7

8  Na základě dohody s Českým statistickým úřadem Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přechází na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám (NE studenti, osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené, invalidní a starobní důchodci). Údaje počínaje měsícem říjnem 2012 jsou zveřejněny podle stávající i nové metodiky paralelně, od ledna 2013 pouze podle nového výpočtu.  Nový ukazatel Podíl nezaměstnaných osob má kvůli odlišné definici jinou úroveň a je tudíž s původním ukazatelem nesrovnatelný (nižší). 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek8

9 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek9

10 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek10

11 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek11

12 frikční (dočasná) - člověk přeruší práci na chvíli; než si najde novou, je nezaměstnán, dále např. absolvent školy sezónní – souvisí např. s ročním obdobím – třeba v zimě je na horách zaměstnáno více správců lyžařských vleků než v létě, v létě je zaměstnáno více stavebních dělníků nebo zemědělských pracovníků cyklická - souvisí s průběhem hospodářského cyklu. V době, kdy se ekonomika nachází v hospodářské depresi, je zaměstnáno méně lidí než v době konjunktury. systémová (strukturální) – nezaměstnaný skutečně nemůže sehnat práci ve svém oboru, souvisí s nesouladem nabídky práce a poptávky po práci (např. nadbytek horníků po uzavření dolů v ostravsko- karvinském uhelném revíru). Řešením je rekvalifikace 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek12

13  Přirozená míra nezaměstnanosti je nejnižší dlouhodobě udržitelná míra nezaměstnanosti odpovídající potenciálnímu produktu.  Její výše je pro každou ekonomiku jiná a nelze ani říci, že by tato míra byla žádoucí - je prostě přirozená.  V přirozené míře tedy není zahrnuta cyklická nezaměstnanost.  Míra nezaměstnanosti v ekonomice fluktuuje okolo přirozené míry nezaměstnanosti díky hospodářským cyklům (v recesi je míra nezaměstnanosti vyšší než je přirozená míra nezaměstnanosti).  Odhady výše přirozené míry nezaměstnanosti se pohybují mezi čtyřmi a osmi procenty, ale jsou odlišné pro různé země a je obtížné přirozenou míru nezaměstnanosti zjistit. 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek13

14  Kdyby trh práce fungoval ideálně, pak by nedobrovolná nezaměstnanost neexistovala.  Trh práce však nefunguje ideálně neboť je úzce spojen s osobností člověka – s lidskou subjektivitou. Základní problémy: ◦ Prodávající (zaměstnanci) i kupující (zaměstnavatelé) uplatňují nejen samotnou cenu práce, ale i jiné preference: rizikovost práce, prestiž povolání, kariérní předpoklady, trvalost pracovního místa apod. ◦ Segmentace trhu práce (oborová, kvalifikační, teritoriální apod.) ◦ Nedokonalé informace o pracovních místech ◦ Podpora v nezaměstnanosti (zvyšuje dobrovolnou nezaměstnanost) ◦ Nepružnost mezd směrem dolů – zaměstnavatelé raději snižují počet zaměstnanců, než aby snižovali mzdy:  zákon o minimální mzdě  odbory a kolektivní vyjednávání (forma kartelu, která díky své síle může donutit zaměstnavatele ke zvýšení mezd, i když si to vzhledem ke své produktivitě nezaslouží)  mzdová rigidita (mzdy jsou většinou sjednány dopředu na delší dobu, takže je obtížné je snížit a přizpůsobit stavu trhu)  efektivní mzdy (zaměstnavatel zaplatí zaměstnancům více než musí, a tím je více motivuje) 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek14

15 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek15

16  Mladí do 30 let  Starší osoby (před důchodem)  Ženy  Osoby s handicapem  Lidé bez kvalifikace  Romské etnikum 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek16

17 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek17

18 Ekonomika nevyrábí tolik, kolik by mohla, snižuje se HDP Ekonomické: Pokles životní úrovně Oslabení funkcí rodiny (odkládání sňatků a porodů, oslabení rodičovské autority, omezení sociálních kontaktů apod.) Narušení vnímání času Chudoba, v extrémních případech bezdomovectví Sociální: Pocity nepotřebnosti, neschopnosti Ztráta sebedůvěry Zvýšený výskyt depresivních stavů a sebevražd Zvýšení míry onemocnění imunitního, cévního, mozkového, kardiovaskulárního systému Vyšší náchylnost k drogové a alkoholové závislosti Psychologické a zdravotní: 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek18

19 Evropský projekt „Nezaměstnanost a duševní zdraví“ (2000) shrnul současné nálezy v oblasti duševního zdraví v souvislosti s nezaměstnaností takto: 1. Nezaměstnanost má záporný vliv na duševní zdraví většiny zasažených lidí a členů jejich rodiny. 2. Existují účinné prostředky rušící záporný dopad, ale musejí být více rozšířeny. 3. Nezaměstnanost má pro různé skupiny lidí různý význam, např. pro mladé osoby, seniory, ženy atd. Příslušná opatření musejí být aplikována adekvátně. 4. Je zapotřebí více solidarity s nezaměstnanými lidmi. Nejdůležitější je, aby nezaměstnaný nebyl léčený jako odpovědný nebo vinný ze své situace. 5. Velký význam při oslabování negativního dopadu nezaměstnanosti na duševní zdraví má spolupráce mezi různými činiteli (nezaměstnaný a rodina, zaměstnavatel, odborová organizace, poskytovatel služeb, profesionálové, političtí činitelé). 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek19

20  dřívější sebevražedné pokusy - když se dotyčný o sebevraždu již pokusil, je zde nepodcenitelné riziko opakování; přitěžující okolností jsou i sebevraždy nebo sebevražedné pokusy u příbuzných v rodině a u známých (příklady táhnou)  osamělost - jakkoli je často obtížné žít v páru, je to zřejmě snazší, než snášet samotu; týká se vdov(ců), rozvedených i celoživotně svobodných jedinců  dluhy a ztráta zaměstnání - nepříjemné životní situace, které jsou provázeny nejistotou, člověk má tendenci o nich dokola a neproduktivně přemýšlet, až má pocit, že dobré východisko neexistuje  výkon profese zahrnující kontakt s lidmi - lékaři (zejména na odd. ARO, pediatři a psychiatři) a zdravotní sestry, učitelé, speciální pedagogové, policisté, právníci – tito lidé se často osobně angažují na problémech svých klientů (pacientů, žáků) a velmi často jejich práce a snaha nemá žádaný výsledek (drogově závislý člověk recidivuje, žáky nezajímá výuka, pacient zemře atd.); přílišné počáteční nadšení se pak časem přehoupne ve vyhoření – apatii a pocit nesmyslnosti  absence víry - věřící lidé jsou sebevraždou ohroženi mnohem méně 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek20

21 1994199519961997199819992000 veřejný činitel12256-13 příslušník ozbrojených sil 7744944 cizinec46616201728 dělník211222244263264285329 zemědělský družstevník 7117 457 inteligence41314433505483 ostatní pracující5272458272111172 soukromý zemědělec4243513 samostatně činné osoby 46514647828575 bez pracovního poměru 625604609630763772690 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek21

22  ztráta zaměstnání (23 %),  rozvod (20 %),  odchod z rodiny (11 %),  výkon trestu (5 %),  špatné hospodaření (3 %),  výstup z ústavního zařízení (2 %)  jiné příčiny (29 %)  dobrovolné rozhodnutí (7 %) 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek22

23 Dnem 1.10.2004 nabyl účinnosti zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tato základní právní norma stanovuje postup k dosažení cílů politiky státu v oblasti zaměstnanosti. k dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, k produktivnímu využití zdrojů pracovních sil k zabezpečení práva občanů na zaměstnání; Státní politika zaměstnanosti směřuje Je zabezpečována v působnosti státních orgánů na úseku zaměstnanosti, kterými jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce. ÚP jsou územním orgánem státní správy (okresy, kraje) s právní subjektivitou, jejímž nadřízeným orgánem je MPSV - Správa služeb zaměstnanosti (SSZ MPSV). 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek23

24 (2) Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů. (3) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení z důvodu uvedeného v odstavci 2, pokud z povahy zaměstnání nebo souvislostí vyplývá, že tento důvod představuje podstatný a rozhodující požadavek pro výkon zaměstnání, které má fyzická osoba vykonávat, a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný; cíl sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek24

25 a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení (dále jen "uživatel") – mohou provádět jen agentury práce; c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. (1) Zprostředkování m zaměstnání se rozumí a) úřady práce, b) právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání (dále jen "agentury práce"). (3) Zaměstnání zprostředkovávaj í (6) Úřady práce a agentury práce spolupracují při řešení situace na trhu práce. 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek25

26  Zákon č.435/2004 Sb., § 39 - 57  § 50: Výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci:  V prvních dvou měsících 65 % z průměrného čistého výdělku z předchozího zaměstnání, v dalších dvou měsících 50 %, v následujících měsících 45 %; podpora při rekvalifikaci 60 %.  Podporu v nezaměstnanosti lze pobírat 5 měsíců (občané mladší 50 let), 8 měsíců (občané starší 50 let a mladší 55 let) nebo 11 měsíců (občané starší 55 let).  Základní podmínkou pro výplatu podpory v nezaměstnanosti však je, že občan musel v posledních 3 letech před nárokem na výplatu podpory v nezaměstnanosti získat dobu důchodového pojištění v délce 12 měsíců.  (6) Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek26

27 Hrubá mzda 23 135 Kč Zdravotní pojištění (23 135 Kč x 4,5 %) 1 042 Kč Sociální pojištění (23 135 Kč x 6,5 %)1 504 Kč Záloha na daň z příjmu ((23 135 x 1,34) x 15 %) – 2 070 2 595 Kč Čistá mzda (23 135 Kč – 1 042 Kč – 1 504 Kč – 2 595 Kč) 17 995 Kč 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek27 Čistá mzda 17 995 Kč První a druhý měsíc (17 995 Kč x 65 %) 11 696 Kč Třetí a čtvrtý měsíc (17 995 Kč x 50 %) 8 998 Kč Každý další měsíc (17 995 Kč x 45 %) 8 098 Kč

28  Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněného pracovního místa poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek.  Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněné pracovní dílny poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek.  Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Příslušným úřadem práce pro poskytování příspěvku je úřad práce, v jehož obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jehož obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou.  Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek28

29  § 104  (1) Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo a úřady práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty. (2) Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou zejména a) rekvalifikace, b) investiční pobídky, c) veřejně prospěšné práce, d) společensky účelná pracovní místa, e) příspěvek na zapracování, f) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.  § 105  (1) Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti jsou rovněž a) poradenství, které provádějí nebo zabezpečují úřady práce za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, b) podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením uvedená v části třetí, s výjimkou příspěvku podle § 78, c) cílené programy k řešení zaměstnanosti (§ 120). 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek29


Stáhnout ppt "Jabok, ETF 2015 Michael Martinek. 10 Úvod do sociální politiky. Jabok, ETF 2015 Michael Martinek2 Definice, dělení, příčiny nezaměstnanosti Negativní."

Podobné prezentace


Reklamy Google