Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová aktivita III/2) Téma Hospodářsko-politické rozdělení světa Ročník 1. Jméno autora Mgr. Dušan Kráčmar Anotace Žák porozumí příčinám hospodářsko-politického rozdělení světa v minulosti a dnes. Na konkrétních příkladech dovede popsat základní odlišnosti mezi vyspělým severem a jihem a samostatně hledá příčiny řešení problémů. Datum tvorby22.10. 2012

2 HOSPODÁŘSKO POLITICKÉ © Mgr. Dušan Kráčmar 2012 ROZDĚLENÍ SVĚTA

3 ROZDĚLENÍ SVĚTA DO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY PO ROCE 1989 SVOBODNÝ ZÁPAD  demokratické státy orientované na svobodný trh  USA, NSR, Francie, Velká Británie, Itálie, Kanada, Austrálie… TOTALITNÍ VÝCHOD  státy s komunistickým režimem pod hegemonií SSSR  SSSR, Československo, NDR, Polsko, Maďarsko, Bulharsko…

4 S pádem železné opony a totalitních režimů na východě na přelomu 80. a 90. let 20. století se pohled na hospodářsko-politické rozdělení světa mění. Svět se stále častěji začíná dělit na bohatý sever a chudý jih…. SVOBODNÝ ZÁPADTOTALITNÍ VÝCHOD BOHATÝ SEVER CHUDÝ JIH

5 Toto rozdělení vychází z faktu, že naprostá většina vyspělých států leží na severní polokouli… CHUDÝ JIH BOHATÝ SEVER... a mnoho zaostalých států (rozvojových států, zemí třetího světa) na jižní polokouli

6 BOHATÝ SEVER CHUDÝ JIH Ke státům vyspělého severu patří:  Severní Amerika (USA, Kanada)  Evropa (včetně ČR )  východní Asie (Japonsko, Korejská republika)  Rusko, Čína  Austrálie, Nový Zéland, JAR (jižní polokoule) 0° Ke státům zaostalého jihu patří:  Střední a Jižní Amerika  Afrika krom JAR (včetně území na sev. polokouli)  Asie (s výjimkou Ruska, Číny, Japonska a Korejské republiky)  Oceánie (kromě Nového Zélandu)  velmi často jde o bývalé kolonie států vyspělého severu severu CHUDÝ JIH

7 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY BOHATÝ SEVER CHUDÝ JIH  nalezišť nerostných surovin je méně než ve státech jihu, bohaté státy však nerostné suroviny výhodně dováží  většina států má alespoň z části příznivé klima - mírný, popř. subtropický klimatický pás s dostatečnou vlhkostí  vodní toky jsou pestře hospodářsky využívány a plní mnoho funkcí  kvalita půd závislá na geografické poloze, většinou však umožňují pěstitelské využití  biota (rostlinstvo, živočišstvo) poskytuje dobré životní podmínky  poměrně mnoho významných nalezišť nerostných surovin, tento potenciál však není efektivně využit  klimatické podmínky nejsou v řadě států příznivé – často suché podnebí tropického pásu, extrémně vlhké rovníkové podnebí, studené vysokohorské klima  vodní toky mají často zcela rozhodující význam pro zabezpečení základních životních potřeb obyvatel  půdy jsou v některých oblastech pěstitelsky nevyužitelné, některé státy mají pouštní charakter  biota je pro život obyvatel často nepříznivá – např. tropické deštné lesy, pouště vyspělého severu CHUDÝ JIH PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

8 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY BOHATÝ SEVER CHUDÝ JIH PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

9 OBYVATELSTVO BOHATÝ SEVER CHUDÝ JIH  tvoří jen asi 1/5 (20%) světové populace (nepočítaje Čínu)  velký podíl obyvatelstva europoidní rasy, negroidní rasu tvoří často potomci přistěhovalců z rozvojových zemí  nízký či záporný přirozený přírůstek (jen malý růst či pokles počtu obyvatel)  vysoký podíl kvalifikované pracovní síly, velká vzdělanost  společně s Čínou tvoří 4/5 (80%) světové populace  velký podíl obyvatelstva mongoloidní a negroidní rasy, europoidní rasu tvoří často potomci kolonizátorů  vysoký přirozený přírůstek (prudký nárůst počtu obyvatel)  nízký podíl kvalifikované pracovní síly, negramotnost CHUDÝ JIH OBYVATELSTVO

10 SÍDLA BOHATÝ SEVER  vysoká urbanizace - podíl městského obyvatelstva (asi 3/4)  města mají vyspělou infrastrukturu (vybavenost), jsou centrem především služeb (obchod, zdravotnictví, školství…)  vesnice se úrovní vybavenosti blíží městům  nízká urbanizace – většina obyvatel žije na vesnici  centra velkých měst se často podobají městům severu, okraje měst jsou však místem velké chudoby (slumy)  velké rozdíly mezi způsobem života ve městě a na vesnici CHUDÝ JIH SÍDLA

11 ZEMĚDĚLSTVÍ BOHATÝ SEVER CHUDÝ JIH  v hospodářství vyspělých států má zpravidla jednoznačně nejnižší podíl na tvorbě HDP i na zaměstnanosti v jednotlivých složkách hospodářství (zaměstnanost obvykle do 5%)  státy sice obvykle nejsou plně potravinářsky soběstačné, ale při dovozu a vývozu plodin mezi sebou spolupracují a některé plodiny výhodně dováží ze zemí chudého jihu (např. banány a další tropické ovoce)  zemědělství je mechanizované, využívají se nejnovější vědní poznatky  má obvykle rozhodující podíl na tvorbě HDP a největší podíl na zaměstnanosti, přesto většinou nestačí pokrýt spotřebu obyvatelstva a mnoho lidí hladoví,  často převládá forma naturálního hospodářství – pěstování pro vlastní spotřebu, zboží není určeno pro trh, neprobíhá spolupráce mezi jednotlivými pěstiteli  mechanizace je na primitivní úrovni, způsob hospodaření se nevyvíjí, stagnuje  za nevýhodných podmínek dodávají pro sever exotické plodiny na jeho trhy CHUDÝ JIH ZEMĚDĚLSTVÍ

12 ZEMĚDĚLSTVÍ BOHATÝ SEVER CHUDÝ JIH ZEMĚDĚLSTVÍ

13 PRŮMYSL BOHATÝ SEVER CHUDÝ JIH  jeho produkce má důležitý podíl na tvorbě HDP, je úzce propojen s vědou, je v něm zaměstnána vysoce kvalifikovaná pracovní síla, robotizace, 85% světové produkce  podíl těžebního průmyslu neustále klesá, státy raději levně nakupují suroviny ve státech chudého jihu, které si pak sami zpracují  význam energetického průmyslu vzhledem je vzrůstající spotřebě elektrické energii stále roste, diskutuje se o dalším vývoji atomové energie  ze zpracovatelských průmyslů dominuje průmysl spotřební – zejména elektronika, elektrotechnika atd.  zemědělství je mechanizované, využívají se nejnovější vědní poznatky  jeho podíl na tvorbě HDP bývá obvykle menší než u zemědělství, pracuje v něm málo kvalifikovaná levná pracovní síla, 15% světové produkce  rozhodující složkou průmyslu je těžba – vytěžené suroviny se pak nezpracované prodávají bohatým státům severu  energetika je zaostalá  zpracovatelský průmysl – rovněž zaostalý, státy často dovážejí drahé výrobky zemí bohatého severu CHUDÝ JIH PRŮMYSL

14 PRŮMYSL BOHATÝ SEVER

15 PRŮMYSL CHUDÝ JIH

16 SLUŽBY BOHATÝ SEVER  je rozhodujícím odvětvím národního hospodářství jak z hlediska zaměstnanosti, tak i podílu na HDP  jsou mezi sebou propojeny většinou bez ohledu na státní hranice HUDÝ JIH CHUDÝ JIH SLUŽBY  nebývá obvykle hlavní složkou národního hospodářství, větší podíl mívá zemědělství i průmysl  nebývají mezi sebou provázány, jsou často izolované

17 SLUŽBY BOHATÝ SEVER  doprava – na vysoké úrovni, rozrůstá se, její význam pro transport surovin a výrobků i lidí se neustále zvyšuje  cestovní ruch – v místech turistických atraktivit má kvalitní infrastrukturu (služby – hotely, restaurace, doprava, průvodci, další kvalifikovaný personál atd.)  školství – velká vzdělanost obyvatel, mnoho lidí má vysokoškolské vzdělání  zdravotnictví - na vysoké úrovni, dostatek nemocnic, propojení s nejnovějšími vědeckými poznatky HUDÝ JIH CHUDÝ JIH SLUŽBY  doprava – zaostalá, její úroveň nedostačuje potřebám společnosti  cestovní ruch – míst atraktivních pro cestovních ruch je dostatek (především přírodní atrakce – např. NP), chybí však infrastruktura, často jde o „cestu za dobrodružstvím“ (nebezpečí napadení atd.)  školství – velká negramotnost, většina obyvatel má základní vzdělání  zdravotnictví - na nízké úrovni, rozšířené jsou choroby jako AIDS, malomocenství, malárie, žloutenka atd.

18 SLUŽBY BOHATÝ SEVER CHUDÝ JIH SLUŽBY

19 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE BOHATÝ SEVER  státy bohatého severu mezi sebou spolupracují na vládní i podnikatelské úrovni – vytvářejí nadnárodní politická, hospodářská, vojenská a firemní uskupení, velké mezinárodní koncerny  případné vzájemné spory se snaží řešit mírovou diplomatickou cestou  pomoc, kterou poskytují zemím chudého jihu nebývá nejednou z různých příčin efektivní  své výrobní závody staví často v chudších zemích kvůli levné pracovní síle HUDÝ JIH CHUDÝ JIH MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE  ve státech chudého jihu se odehrává mnoho vnitropolitických i mezinárodních konfliktů, které prohlubují chudobu zúčastněných stran, státy jsou často krutými diktaturami  konflikty trvají i řadu desítek let, mají různorodou povahu – národnostní, náboženskou, rasovou, ekonomickou atd.  do jejich konfliktů často kvůli svým zájmům zasahují země bohatého severu

20 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE BOHATÝ SEVER CHUDÝ JIH MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

21 ZDROJE AUTOR NEUVEDEN. Chudoba [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chudoba AUTOR NEUVEDEN. Sever proti Jihu: příčiny světové bídy [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-4567.html AUTOR NEUVEDEN. vlajky-států.cz [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.vlajky-statu.cz/vlajka_nahled.php?id_vlajka=206&rozmer=1100 AUTOR NEUVEDEN. vlajky-států.cz [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: hhttp://www.vlajky-statu.cz/vlajka_nahled.php?id_vlajka=79&rozmer=1100 AUTOR NEUVEDEN. Velvyslanectví České republiky v Londýně [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.mzv.cz/london/cz/o_velvyslanectvi/galerie/symboly_cr_a_eu_pro_pouziti_v_tisku.htm AUTOR NEUVEDEN. Státní vlajky světa [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.statnivlajky.cz/rusko AUTOR NEUVEDEN. www.last-minute-brazilie.cz [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.last-minute-brazilie.cz/brazilska+vlajka.html AUTOR NEUVEDEN. Státní vlajky států světa [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://vlajky.yin.cz/k/kena/ AUTOR NEUVEDEN. Státní vlajky států světa [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.vlajky-statu.cz/asie/banglades-14.htm AUTOR NEUVEDEN. vlajky-států.cz [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.vlajky-statu.cz/vlajka_nahled.php?id_vlajka=147&rozmer=1100 AUTOR NEUVEDEN. helps.blog.cz [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://helps.blog.cz/1010/skoly-v-africe AUTOR NEUVEDEN. Health of meal [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://webpages.scu.edu/ftp/mroe/healthofmeal.html AUTOR NEUVEDEN. Koalice pro řeky. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.koaliceproreky.cz/temata/reky-a-zemedelska-krajina/ AUTOR NEUVEDEN. HolidayInfo [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.holidayinfo.cz/zima/index.php AUTOR NEUVEDEN. Web snadno.cz [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.tropickepralesy.websnadno.cz/Amazonie.html READER´S DIGEST VÝBĚR. www.jindrichpolak.wz.cz [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/abc/poust.php WERNER, Luis. Wikimedia Commons [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nahuel_huapi_desde_otto_01.jpg?uselang=cs AUTOR NEUVEDEN. Shans Tur [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.shans-tur.com/cs/node/47 AUTOR NEUVEDEN. Koalice pro řeky [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.koaliceproreky.cz/temata/reky-a-zemedelska-krajina/ STEJSKAL, Jan. Ekolist.cz [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/tomas-tozicka-jak-vymytit-chudobu-musime-zrusit-danove- raje AUTOR NEUVEDEN. superhry.cz [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://tapety.superhry.cz/sidla/mesta/los-angeles/mrakodrapy-v-la/ REID, Diane A.. Wikimedia Commons [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scientist_working_in_laboratory_%281%29.jpg?uselang=cs AUTO NEUVEDEN. rcauta.cz [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.rcauta.cz/Fotografie/Zbozi/Original/9104_2.jpg

22 ZDROJE SOCHOR, Jan. jansochor.com [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.jansochor.com/reportaz/bananova-republika-kostarika-panama-kolumbie.html LEDVINA, Petr. Kotys [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://foto.kotys.cz/detail.php?detail=data/jizni%20amerika/2008-09-01%20Dzungle STOKSTAD, Paul. Wikimedia Commons [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banana_sorting.jpg AUTOR NEUVEDEN. Touch1st [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.touch1st.com/puente-tecnologico-con-ee-uu-en-silicon-valley AUTOR NEUVEDEN. kosmetika-paris.cz [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.kosmetika-paris.cz/produkty/rouge-dior---news/565/-dior--rouge-dior-no.565- trafalgar-pink.html AUTOR NEUVEDEN. Motor Zrend [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://wot.motortrend.com/thread-of-the-day-what-cars-leave-their-predecessors-in-the-dust- 240171.html MONO. Wikimedia Commons [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IPad_2_Black_Front.jpg AUTOR NEUVEDEN. Temex [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.temex.cz/katalog/produkty-a-sluzby/automatizace/108/robotizace.html US ARMY AFRICA. Wikimedia Commons [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eco- Dome_signals_changes_for_Djiboutian_village_%287313810088%29.jpg?uselang=cs AUTOR NEUVEDEN. fotodoprava.com [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.fotodoprava.com/vlaky_francie_foto2.htm JINDRA, Jaroslav. www.skyfly.cz [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.skyfly.cz/zajimavo/jizniamerika04b.htm AUTOR NEUVEDEN. Agendový portál MZ [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://ap.mzcr.cz/fakultni-nemocnice-brno/magneticka-rezonance-fn- brno_53_107_442j.html AUTOR NEUVEDEN. www.brookes.ac.uk [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.brookes.ac.uk/res/images/graduation_large.jpg AUTOR NEUVEDEN. nemocnice milosrdných bratří [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.nmbbrno.cz/index.php?text=33 AUTOR NEUVEDEN. www.knypava.lt [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.knypava.lt/2012/03/07/10-kelioniu-marsrutu-2012-iesiems/makcu-pikcu/ AUTOR NEUVEDEN. Vlajky států světa [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://vlajky-statu.luksoft.cz/ostatni/vlajka_nato.php AUTOR NEUVEDEN. IDIF [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.idif.cz/kurzy/pocitacove-kurzy/apple-kurzy/ JUNAIDSIDHU. Wikimedia Commons [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aadil_Sidhu.jpg?uselang=cs AUTOR NEUVEDEN. www.globalsecurity.org [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.globalsecurity.org/military/world/dprk/kim-jong-il.htm FRODESIAK, Anna. Wikimedia Commons [online]. [cit. 22.10.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Workers_standing_in_formation_in_China.jpg?uselang=cs

23 DĚKUJI ZA HUDÝ JIH POZORNOST.


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google