Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova 2014-2020. Program rozvoj venkova - souhrn  Nástroj pro čerpání cca 2,3 mld. EUR z EZFRV  Kofinancován ze státního rozpočtu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova 2014-2020. Program rozvoj venkova - souhrn  Nástroj pro čerpání cca 2,3 mld. EUR z EZFRV  Kofinancován ze státního rozpočtu."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova

2 Program rozvoj venkova - souhrn  Nástroj pro čerpání cca 2,3 mld. EUR z EZFRV  Kofinancován ze státního rozpočtu (25 %)  Aktuální celkový rozpočet 3,1 mld. EUR

3 Program rozvoj venkova - souhrn Rozdíly oproti programovému období :  Strategický rámec tvoří Dohoda o partnerství  Zaměření PRV zejména na zemědělce, potravináře, lesníky (podpory obcí budou poskytován z jiných EU zdrojů)  Vyhodnocení účinnosti, účelnosti a úspornosti projektů:  Finanční plán  Cost benefit analýza Harmonogram spouštění v roce 2015  PRV byl schválen Rozhodnutím EK ze dne  Příjem JŽP pro plošná opatření do konce května 2015  Příjem ŽOPo pro vybraná projektová opatření v září/říjnu 2015  Nadále příjem 2x do roka (jarní – podzimní kolo)

4 Program rozvoj venkova - souhrn Přehled opatření vybraných k financování z PRV 1 - Předávání znalostí a informační akce 2 - Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství 4 - Investice do hmotného majetku 6 - Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 8 - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů 10 - Agroenvironmentálně-klimatické opatření 11 - Ekologické zemědělství 12 - Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě 13 - Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 14 - Dobré životní podmínky zvířat 15 - Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů 16 - Spolupráce 19 - Podpora místního rozvoje LEADER Základní struktura: opatření/ podopatření/ operace

5 1 Předávání znalostí a informační akce Členění opatření: Podpora odborného vzdělávání a získávání dovedností (vzdělávací akce) Podpora demonstračních činností a informačních akcí (informační akce) Rozpočet : 2 mil. EUR vzdělávací akce Rozpočet : 1,3 mil. EUR informační akce Příjemce podpory: subjekt akreditovaný MZe zajišťující vzdělávací/ informační akce

6 1 Předávání znalostí a informační akce Způsobilé výdaje: - Mzdy lektorů, náklady vzdělávacího subjektu v přímé souvislosti s akcí - Cestovní výdaje - Výukové materiály a pomůcky - Občerstvení účastníků - Propagace vzdělávací akce - Nákup služeb pro zajištění informační akce - Nákup kancelářských potřeb - Technické zabezpečení (pronájem sálů, techniky a technologií) - Výdaje spojené s pořádáním informační akce, resp. exkurze Obecná preference (podrobná preferenční kritéria jsou obsažena ve specifické části pravidel pro žadatele): - Ekonomicky efektivní projekty - Regionálně neomezené projekty - Projekty odpovídající aktuálnímu tematickému zaměření a využívající aktivačních metod výuky (pouze u 1.1.1)

7 2 Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství - poradenství Členění opatření: Podpora napomáhající využívání poradenských služeb (poradenství) Rozpočet : 4,47 mil. EUR Příjemce podpory: poradenský subjekt akreditovaný MZe (FO) nebo PO zaměstnávající alespoň jednoho poradce (akreditovaného MZe)

8 2 Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství - poradenství Způsobilé výdaje: Náklady na poskytnutí poradenské služby (náklady na vlastní poradenskou službu a vypracování poradenských doporučení – vychází z hodinové sazby) Preference: - Projekty žadatelů s delší praxí v oblasti poradenství - Projekty žadatelů, kteří mají více oblastí akreditace - Upřednostňovány budou projekty, kde konečným uživatelem poradenství je zemědělský podnikatel hospodařící na max. 100 ha zemědělské půdy (dle LPIS)

9 4 Investice do hmotného majetku Členění opatření: Podpora investic v zemědělských podnicích (investice do zemědělských podniků) Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů (zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů) 4.3. Podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví Pozemkové úpravy Lesnická infrastruktura

10 4.1.1 Investice do zemědělských podniků Rozpočet: 330,34 mil. EUR Příjemce dotace: Zemědělský podnikatel, vč. školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele Způsobilé výdaje: - Investice do zem. staveb a technologií pro živočišnou výrobu - Investice do zem. staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci - Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu (definovány v národním prováděcím dokumentu) - Investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku - Investice do nákupu zemědělských nemovitostí

11 4.1.1 Investice do zemědělských podniků Preference:  projekty, které budou realizovány v určité specifické oblasti ČR  projekty, které budou zaměřeny na vybrané druhy výroby  projekty, které budou zaměřeny na vybrané typy investic  projekty jejichž realizací nedojde k záboru zemědělské půdy  projekty, u kterých bude prokázána vyšší efektivita realizace projektu  projekty navazující na projekty spolupráce  projekty, které budou realizovány mladšími žadateli  projekty, které budou realizovány mladšími žadateli, kteří zároveň zahajují zemědělskou činnost  projekty, které budou realizovány žadateli, kteří zaměstnávají zaměstnance nižšího věku  projekty, které budou realizovány žadateli s vyššími příjmy ze zemědělské prvovýroby  projekty, které budou realizovány žadateli, kteří dosáhnou určité minimální intenzity výroby  projekty týkající se sociálního podnikání  projekty, ve kterých žadatel dodržuje zásady protierozní ochrany půdy

12 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Rozpočet: 98 mil. EUR Příjemce dotace: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku. Způsobilé výdaje: - výstavba a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch) - pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) - investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování - investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů - investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně marketingu) - investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

13 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Preference:  projekty, které budou zaměřeny na investice do uvádění na trh zemědělských produktů s cílem zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů  projekty, které budou zaměřeny na zvýšení efektivity výroby  projekty jejichž výsledkem bude snížení objemu biologického odpadu ze zpracování  projekty založené na spolupráci v rámci opatření 16  projekty, které budou zaměřeny na rozšíření produktů uváděných na trh zemědělským podnikatelem do určité velikosti  projekty žadatelů, jejichž hlavní činností je výroba či zpracování potravin nebo výroba krmiv  projekty, které budou zaměřeny na vybrané produkty  projekty, které budou realizovány v určité specifické oblasti ČR  projekty týkající se sociálního podnikání

14 4.3.1 Pozemkové úpravy Rozpočet: 100 mil. EUR Příjemce dotace: Státní pozemkový úřad - pobočky krajských pozemkových úřadů. Způsobilé výdaje:  Geodetické projekty: - zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce prováděné za účelem zpracování návrhu pozemkových úprav - vytyčení nově navržených pozemků na základě schváleného návrhu pozemkových úprav  Realizace plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav: - opatření ke zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků (mimo intravilán) - protierozní opatření pro ochranu půdního fondu - vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení nebo rozlivu povrchových vod a ochraně území před záplavami, k zvýšení retenční schopnosti krajiny a opatření pro omezení dopadu zemědělského sucha (např. retenční nádrže apod.) - opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny

15 4.3.1 Pozemkové úpravy Preference:  projekty, u kterých je alespoň část realizována v záplavovém území dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů nebo v území silně erozně ohroženém  projekty realizace společných zařízení, řešící: ochranu zemědělské půdy před erozí nebo sídla či území před povodní zlepšení vodního režimu v krajině ekostabilizační opatření v krajině návaznost na již existující obdobné opatření ke zpřístupnění pozemků, vodohospodářské, protierozní, ÚSES  projekty, u kterých byla pozemková úprava zahájena na základě požadavků vlastníků  projekty, které budou realizovány v určitém specifickém území

16 4.3.2 Lesnická infrastruktura Rozpočet: 34,8 mil. EUR Příjemce dotace: Fyzické nebo právnické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní polesí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků. Způsobilé výdaje:  investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení  nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů

17 4.3.2 Lesnická infrastruktura Preference:  projekty, které jsou zaměřeny na výstavbu nové cesty  projekty při jejichž realizaci dojde ke zvýšení kategorie lesní cesty  projekty, při kterých bude lesní cesta navazovat nebo vyúsťovat na stávající cestní síť typu 1L či 2L nebo jinou nelesní cestu obdobných parametrů  projekty jejichž součástí jsou informační cedule pro záchranný integrovaný systém (traumatologické body)  projekty jejichž součástí jsou protierozní opatření, opatření k omezení vzniku soustředěného odtoku vody a zvýšení retence  projekty, které budou realizovány v hospodářských lesích

18 6 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti Členění opatření: Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce (zahájení činnosti mladých zemědělců) 6.4. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností Investice do nezemědělských činností Podpora agroturistiky Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

19 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců Rozpočet: 30 mil. EUR Příjemce dotace: Mladý zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku. Způsobilé výdaje: nejsou explicitně definovány, podporován bude podnikatelský plán jako celek

20 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců Preference:  projekty, které budou realizovány v určité specifické oblasti ČR  projekty, které budou zaměřeny na vybrané druhy výroby  projekty, jejichž realizací nedojde k záboru zemědělské půdy  projekty, jejichž součástí je úplné nebo částečné převzetí farmy jiného zemědělce  projekty, jejichž součástí je významné rozšíření zemědělského podniku žadatele

21 6.4.1 Investice do nezemědělských činností Rozpočet: 51,4 mil. EUR Příjemce dotace: Zemědělský podnikatel. Způsobilé výdaje:  stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny  pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost  doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání)  nákup nemovitostí

22 6.4.1 Investice do nezemědělských činností Preference:  projekt, který pozitivně ovlivní zaměstnanost na venkově  projekt, který je z finančního hlediska méně náročný (finanční rozsah projektu nedosahuje max. možné výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace)  projekt, který zavádí nebo využívá technologie, které příznivě ovlivňují ovzduší a klima  projekt, který je realizován malým nebo středním podnikem  projekt, který využívá existující stavbu/stavby nebo projekt, jehož realizací nedojde k vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu  projekt, který aktivizuje mladou generaci, subjekty dlouhodobě podnikající v sektoru zemědělství a subjekty podnikající v ekologickém zemědělství  projekt, který je realizován subjektem, který dosud nediverzifikoval do podporované hospodářské činnosti  projekt, který je realizován v určité specifické oblasti ČR

23 6.4.2 Podpora agroturistiky Rozpočet: 26,15 mil. EUR Příjemce dotace: Zemědělský podnikatel. Způsobilé výdaje:  stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)  doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software)  nákup nemovitostí

24 6.4.2 Podpora agroturistiky Preference:  projekt, který pozitivně ovlivní zaměstnanost na venkově  projekt, který je z finančního hlediska méně náročný (finanční rozsah projektu nedosahuje max. možné výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace)  projekt, který zavádí nebo využívá technologie, které příznivě ovlivňují ovzduší a klima  projekt, který je realizován malým nebo středním podnikem  projekt, který využívá existující stavbu/stavby nebo projekt, jehož realizací nedojde k vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu  projekt, který aktivizuje mladou generaci, subjekty dlouhodobě podnikající v sektoru zemědělství a subjekty podnikající v ekologickém zemědělství  projekt, který je realizován subjektem, který dosud nediverzifikoval do podporované hospodářské činnosti  projekt, který je realizován v určité specifické oblasti ČR

25 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů Rozpočet: 12,34 mil. EUR Příjemce dotace: Zemědělský podnikatel. Způsobilé výdaje:  nová výstavba či stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv  nová výstavba bioplynové stanice  pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem  doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání)

26 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů Preference:  projekt, který zavádí nebo využívá technologie, které pozitivně ovlivňují ovzduší a klima  projekt, který využívá existující stavbu/stavby nebo projekt, jehož realizací nedojde k vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu  projekt, který aktivizuje mladou generaci, subjekty dlouhodobě podnikající v sektoru zemědělství a subjekty podnikající v ekologickém zemědělství  projekt, který má nižší podíl výše způsobilých výdajů a výkonu zařízení  v případě výstavby BPS projekt, který využívá větší množství disponibilního tepla stanoveného energetickým auditem (nezapočítává se vlastní technologická spotřeba zařízení)  v případě výstavby BPS projekt, který využívá menší % cíleně pěstované biomasy (obiloviny a ostatní plodiny s vysokým obsahem škrobu, cukru nebo oleje využívaných k produkci bioenergie) z celkového ročního množství energie vsázkového materiálu  v případě investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv projekt, který je realizován malým nebo středním podnikem  projekt, který je realizován v určité specifické oblasti ČR

27 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů Členění opatření: Podpora zalesňování / zakládání lesů včetně nákladů na založení a roční prémie na ha na péči / ušlé příjmy (zalesňování a zakládání lesů) Podpora na předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi (zavádění preventivních opatření v lesích) 8.4. Podpora obnovy poškozených lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi Obnova lesních porostů po kalamitách Odstraňování škod způsobených povodněmi 8.5. Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin Neproduktivní investice v lesích Přeměna porostů náhradních dřevin 8.6. Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh Technika a technologie pro lesní hospodářství Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

28 Zalesňování a zakládání lesů Cíl: Zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost na náhrady za ukončení zemědělské činnosti. Podpora je zacílena na vymezenou zemědělskou půdu v LPIS, která je definována jako vhodná k zalesnění. Příjemce podpory: Soukromý a veřejný vlastník, nájemce, pachtýř a výpůjčitel půdy a jejich sdružení a spolky. V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec. Podpora na zalesnění pozemků, jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na založení lesního porostu. Alokace PRV: cca 10,376 mil. EUR na období (včetně starých závazků Předpokládaný rozsah: ha

29 Zalesňování a zakládání lesů Výše sazby: Náhrada za ukončení zemědělské činnosti - 10 let: -orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad, školka, zel. zahrada – 488 EUR/ha/rok -travní porost, ostatní půda – 161 EUR/ha/rok Skupina dřevinZaložení lesního porostu (EUR/ha) Péče o založený lesní porost (EUR/ha/rok) – 5 let Jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska, jasan Ostatní dřeviny

30 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích Rozpočet: 3,6 mil. EUR Příjemce dotace: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. Způsobilé výdaje:  výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin  preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích  protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodních  projektová dokumentace Preference:  Preferovány budou zejména projekty: dle převažující kategorie lesa v rizikových povodích IV. řádu

31 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách Rozpočet: 10,4 mil. EUR Příjemce dotace: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. Způsobilé výdaje:  odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci  příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním  umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách  ochrana založených porostů  projektová dokumentace Preference:  Preferovány budou zejména projekty: dle převažující kategorie lesa dle rozsahu škod na lesním potenciálu

32 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi Rozpočet: 2,59 mil. EUR Příjemce dotace: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. Způsobilé výdaje:  odstranění škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích  odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech  projektová dokumentace Preference:  Preferovány budou zejména projekty: dle převažující kategorie lesa v rizikových povodích IV. řádu

33 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin Rozpočet: 6,92 mil. EUR Příjemce dotace: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. Žadatelem nemůže být státní podnik. Způsobilé výdaje:  částečná úhrada nákladů na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu  projektová dokumentace Preference:  Preferovány budou zejména projekty: dle převažující kategorie lesa dle typu mechanické ochrany

34 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích Rozpočet: 4,62 mil. EUR Příjemce dotace: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. Způsobilé výdaje:  opatření k posílení rekreační funkce lesa  opatření k usměrňování návštěvnosti území  opatření k údržbě lesního prostředí  opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa  nákup pozemků max. do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů  projektová dokumentace Preference:  Preferovány budou zejména projekty: realizované v lesích s určitou převažující funkcí

35 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin Rozpočet: 18,11 mil. EUR Příjemce dotace: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. Způsobilé výdaje:  snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy  příprava ploch před zalesněním  umělá obnova sadbou  hnojení lesních dřevin při výsadbě  ochrana založeného porostu  projektová dokumentace Preference:  Preferovány budou zejména projekty: dle naléhavosti přeměny

36 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství Rozpočet: 19,13 mil. EUR Příjemce dotace: Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, střední školy, školní polesí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví: soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků. Způsobilé výdaje:  stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování  stroje ke zpracování po těžebních zbytků  stroje pro přípravu půdy před zalesněním  stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost

37 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství Preference:  Preferovány budou zejména projekty: při kterých dojde ke snížení provozních nákladů při kterých bude vyšší podíl investice (celkových výdajů projektu) ku velikosti obhospodařovaného lesního majetku  Pro způsobilý výdaj kůň a vyvážecí vlek za koně: doložená odbornost pro práci koně v lese (vzděláním, praxí)

38 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven Rozpočet: 2,36 mil. EUR Příjemce dotace: Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku. Způsobilé výdaje:  modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení (podporováno bude zejména strojní vybavení pilnic a stroje a technologie sloužící k sušení, paření a impregnování masivního dřeva)  nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů

39 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven Preference:  projekty, při kterých dojde ke snížení provozních nákladů  projekty, které vytvoří nová pracovní místa  projekty, realizované v hospodářsky problémových regionech definovaných v příloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR

40 10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření Členění opatření: Platby za agroenvironmentálně-klimatické závazky Integrovaná produkce ovoce Integrovaná produkce révy vinné Integrovaná produkce zeleniny Ošetřování travních porostů Zatravňování orné půdy) Biopásy Ochrana čejky chocholaté Implementováno prostřednictvím NV č. 75/2015 Sb. Příjemce: fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost Alokace PRV: cca 905 mil. EUR na období (včetně starých závazků

41 – Integrovaná produkce Cíl: podpora hospodaření šetrného ke složkám životního prostředí a poskytujícího základ pro produkci kvalitního ovoce zabezpečujícího nejvyšší požadavky na bezpečnost potravin Rozdělení a sazby: - integrovaná produkce ovoce (404 EUR/ha) - integrovaná produkce zeleniny (426 EUR/ha) - integrovaná produkce révy vinné (323/675 EUR/ha) Předpokládaný rozsah: ha

42 Ošetřování travních porostů Cíl: zajistit udržitelné obhospodařování biotopů na trvalých travních porostech. Tituly a sazby: - Obecná péče o extenzivní louky a pastviny (96 EUR/ha) - Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené/nehnojené (166/185 EUR/ha) - Horské a suchomilné louky hnojené/nehnojené (163/170 EUR/ha) - Trvale podmáčené a rašelinné louky (692 EUR/ha) - Ochrana modrásků (173 EUR/ha) - Ochrana chřástala polního (198 EUR/ha) - Suché stepní trávníky a vřesoviště (353 EUR/ha) - Druhově bohaté pastviny (213 EUR/ha) Nadstavbové tituly jsou cíleny do prioritních oblastí – Natura 2000, ZCHÚ, OP NP a vymezené cenné biotopy ve volné krajině Vymezení zaneseno v LPIS Předpokládaný rozsah: cca 800 tis ha

43 Zatravňování orné půdy Cíl: - zpomalit povrchový odtok vody z orné půdy (minimalizace sezónních nedostatků vody a zabránění krátkodobému zvýšení průtoků v tocích), - snížení rizika eroze půdy 6 titulů podle způsobu zatravnění (běžnou směsí, regionální směsí nebo druhově bohatou směsí a dále v kombinaci při zatravňování podél vodního útvaru) Zacílení na silně nebo mírně erozně ohrožené půdy (SEO, MEO), ZOD, zatravňování v blízkosti vod a do OPVZ Předpokládaný rozsah: ha Sazba: - od 310 do 428 EUR/ha zatravněné orné půdy

44 – Biopásy, Čejka Biopásy Cíl: - zvýšení potravní nabídky a tím podpora rozvoje především ptačích společenstev, ale i ostatních živočišných druhů vázaných na polní stanoviště a ekosystémy spojené s polními lokalitami Předpokládaný rozsah: ha Tituly a sazby: Krmné biopásy - jednoleté (670 EUR/ha biopásu) Nektarodárné biopásy - dvou až tříleté, (591 EUR/ha biopásu) Čejka Cíl: - zlepšení stavu populace tohoto ohroženého druhu v ČR. - ochrana hnízdišť v období rozmnožování Předpokládaný rozsah: ha Sazba : EUR/ha orné půdy

45 11 Ekologické zemědělství Členění opatření: Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství Zachování postupů ekologického zemědělství Implementováno prostřednictvím NV č. 76/2015 Sb. Cíl: podpora přechodu z konvenčního způsobu hospodaření na ekologický způsob hospodaření a zachování způsobů ekologického hospodaření Alokace PRV: cca 330,7 mil. EUR na období (včetně starých závazků Předpokládaný rozsah: cca ha

46 11 Ekologické zemědělství Příjemce podpory: - žadatel hospodaří podle zákona o ekologickém zemědělství - zemědělský podnikatel nebo organizační složka státu, splňující zároveň definici aktivního zemědělce - minimální vstupní výměra 0,5 ha z.p. v LPIS - souběh s konvenční produkcí u jednoho žadatele není možný

47 – Ekologické zemědělství Rozdělení a sazby:  Trvalé travní porosty (84/83 EUR/ha)*  Pěstování zeleniny a speciálních bylin (536/466 EUR/ha)  Pěstování trav na semeno (265/180 EUR/ha)  Pěstování ostatních plodin (245/180 EUR/ha)  Pěstování trav na orné půdě (79/69 EUR/ha)  Odplevelování dočasným úhorem (34/29 EUR/ha)  Sady o Intenzivní (825/779 EUR/ha) o Ostatní (424 EUR/ha) o Krajinnotvorné (165 EUR/ha)  Vinice (900/845 EUR/ha)  Chmelnice (900/845 EUR/ha) * sazby se liší v závislosti na tom, zda jde o podporu konverze nebo zachování způsobů zemědělského hospodaření v rámci EZ

48 12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě Členění opatření: Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000 Implementováno prostřednictvím NV č. 73/2015 Sb. Cíl opatření: zachování udržitelného hospodaření v oblastech Natura 2000 nebo v územích na ně navazujících Alokace PRV: cca 3 mil. EUR na období (včetně starých závazků) Příjemce podpory: - fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost - zemědělský podnikatel nebo organizační složka státu Předpokládaný rozsah: ha Platba: 86 EUR/ha TTP

49 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními Členění opatření: Kompenzační platby v horských oblastech (LFA-H) Kompenzační platby v oblastech, které čelí značným přírodním omezením (LFA-O) Kompenzační platby v oblastech, které čelí specifických omezením (LFA-S) Implementováno prostřednictvím NV č. 72/2015 Sb. Cíl opatření: kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy v souvislosti s omezením zemědělské produkce a tím zachovat udržitelné systémy hospodaření v oblastech s přírodními omezeními Alokace PRV: cca 676,8 mil. EUR na období (včetně starých závazků

50 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními Rozdělení a podporovaný rozsah: - Horské LFA (510 tis. ha) - Ostatní LFA (310 tis. ha) – redefinice od Specifické LFA (200 tis. ha) Příjemce podpory: - fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost - splňuje definici aktivního zemědělce (stejná pro PP) - je zemědělským podnikatelem nebo je organizační složkou státu

51 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními Sazba dotace: Degresivita: - Nově od roku 2015 se platby se postupně snižují dle podporované výměry zemědělského podniku v oblastech LFA-H, LFA-O a LFA-S - výměra z.p. do 300 ha – plná výše platby - výměra z.p. nad 300 ha do 500 ha – platba snížená o 10 % - výměra z.p. nad 500 ha do 900 ha – platba snížená o 18 % - výměra z.p. nad 900 ha do 1800 ha – platba snížená o 22 % - výměra z.p. nad 1800 ha do 2500 ha – platba snížená o 27 % - výměra z.p. nad 2500 ha – platba snížená o 30 % Typ oblastiSazba EUR/ha Způsobilá plocha H (H1 – H5) trvalý travní porost, orná půda, trvalé kultury S83 OA82trvalý travní porost, travní porost na orné půdě (způsobilost k ) OB57

52 14 Dobré životní podmínky zvířat Členění opatření: Dobré životní podmínky zvířat Zvýšení lehacího prostoru v chovu dojnic Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy Zlepšení životních podmínek v chovu prasat Zvětšení plochy pro odstavená selata Implementováno prostřednictvím NV č. 74/2015 Sb. Příjemce podpory: - fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní zodpovědnost - splňuje definici aktivního zemědělce - je zemědělským podnikatelem nebo je organizační složkou státu - chová minimální počet hospodářských zvířat dané kategorie - NE pro hospodářství v režimu EZ

53 14 Dobré životní podmínky zvířat Alokace PRV: 67 mil. EUR na období Rozdělení a sazby: - Zvětšení lehacího prostoru (13 EUR/VDJ dojnice) - Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic (67 EUR/VDJ dojnice) - Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy (52 EUR/VDJ dojnice) - Zlepšení životních podmínek pro prasničky a prasnice (59 EUR/VDJ prasnice, 107 EUR/VDJ prasničky) - Zvětšení plochy pro odstavená selata (65 EUR/VDJ selete)

54 15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů Členění opatření: Platby za lesnicko-environmentální závazky a závazky v oblasti klimatu (zachování porostního typu hospodářského souboru) Podpora ochrany a podpory lesních genetických zdrojů (ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin) Alokace PRV: cca 7,821 mil. EUR na období (včetně starých závazků

55 15.1 Zachování porostního hospodářského souboru Cíl podopatření: zachování optimální dřevinné skladby lesů nebo aktuální typ lesa Příjemce podpory: vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesů a jejich sdružení a spolky (v případě státní půdy pouze, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec) Sazba dotace: 74 EUR/ha/rok (pětiletý závazek) Cílení: lesní porosty v oblastech Natura 2000 a v ZCHÚ

56 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin Cíl podopatření: sběr osiva šetrnými technologiemi nepoškozujícími stromy Příjemce podpory: vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesů a jejich sdružení a spolky Sazba dotace: 74 EUR/ha/rok (pětiletý závazek) Cílení: lesní porosty, které jsou uznanými zdroji selektovaného reprodukčního materiálu

57 16 Spolupráce Členění opatření: Podpora operačních skupin a projektů EIP Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování produktů a jejich uvádění na trh Sdílení zařízení a zdrojů Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDŘ a místních trhů Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

58 Podpora operačních skupin a projektů EIP Rozpočet : 9,73 mil. EUR Příjemce podpory: Operační skupiny EIP, resp. její členové (tj. zemědělci, potravináři, odborné nevládní organizace, poradci, výzkumníci a ostatní aktéři venkova). V případě investic může být příjemcem podpory pouze zemědělský či potravinářský subjekt. Způsobilé výdaje:  provozní náklady operační skupiny (např. náklady na mzdu zprostředkovatele)  přímé náklady projektu (např. náklady spolupráce výzkumníků, investiční i neinvestiční náklady na vlastní realizaci projektu a náklady spojené se šířením výsledků projektu)

59 Podpora operačních skupin a projektů EIP Preference:  kvalita plánu operační skupiny  různorodé složení operační skupiny  míra propojení členů operační skupiny v souvislosti s usnadněním přenosu výsledku do praxe  očekávané přínosy projektu pro praxi  míra inovačního potenciálu projektu  dopad plánovaného šíření výsledků

60 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě Rozpočet: 17,72 mil. EUR Příjemce dotace: Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Uskupení žádá o podporu prostřednictvím zemědělského podnikatele. Jednotlivý zemědělský podnikatel, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky. Způsobilé výdaje:  provozní náklady spolupráce  přímé náklady na konkrétní projekty (včetně investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření 4. Investice do hmotného majetku)

61 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě Preference:  projekty s vysokou mírou inovativnosti  projekty, které budou realizovány v určité specifické oblasti ČR  projekty, u kterých realizací nedojde k záboru zemědělské půdy  projekty žadatelů, jejichž hlavní činností je zemědělská prvovýroba  projekty, které budou zaměřeny na vybrané komodity

62 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování produktů a jejich uvádění na trh Rozpočet: 70,88 mil. EUR Příjemce dotace: Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Uskupení žádá o podporu prostřednictvím potravinářského podnikatele nebo výrobce krmiv. Jednotlivý výrobce potravin nebo výrobce krmiv, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky. Způsobilé výdaje:  provozní náklady spolupráce  přímé náklady na konkrétní projekty (včetně investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření 4. Investice do hmotného majetku)

63 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování produktů a jejich uvádění na trh Preference:  projekty s vysokou mírou inovativnosti  projekty, které budou realizovány v určité specifické oblasti ČR  projekty žadatelů, jejichž hlavní činností je výroba či zpracování potravin, nebo výroba krmiv  projekty, které budou zaměřeny na vybrané produkty

64 Sdílení zařízení a zdrojů Rozpočet: 6,47 mil. EUR Příjemce dotace: Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel splňující kategorii mikropodniku, výrobce potravin splňující kategorii mikropodniku, subjekt hospodařící v lesích splňující kategorii mikropodniku, subjekty podnikající v oblasti služeb pro zemědělství, potravinářství a lesnictví splňující kategorii mikropodniku), kteří jsou zapojeni do spolupráce, která přispívá k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje venkova.

65 Sdílení zařízení a zdrojů Způsobilé výdaje:  Náklady vyplývající z koordinace spolupráce:  studie proveditelnosti, podnikatelský plán v souvislosti s projektem  provozní náklady - právní služby nezbytné pro nastavení spolupráce mezi subjekty  Náklady vyplývající z realizace projektu:  přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu pořízení zemědělských, potravinářských a lesnických strojů a technologií modernizace nebo nová výstavba společných skladovacích prostor včetně skladovacích technologií modernizace nebo nová výstavba společných výrobních prostor

66 Sdílení zařízení a zdrojů Preference:  očekávané přínosy projektu  počet spolupracujících subjektů  dlouhodobá povaha spolupráce  projekt aktivizuje mladou generaci  preference projektů realizovaných v hospodářsky problémových regionech definovaných v příloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR

67 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů Rozpočet: 4 mil. EUR Příjemce dotace: Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel, výrobce potravin, subjekty podnikající v oblasti služeb pro zemědělství a potravinářství, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí), kteří jsou zapojeni do spolupráce, která přispívá k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje venkova.

68 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů Způsobilé výdaje:  Náklady vyplývající z koordinace spolupráce:  studie proveditelnosti, podnikatelský plán v souvislosti s projektem  provozní náklady - právní služby nezbytné pro nastavení spolupráce mezi subjekty  Náklady vyplývající z realizace projektu:  přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu společné pořízení strojů, technologie a vybavení související s projektem stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci prodejních prostor náklady na pořízení hardware a software související s projektem  náklady na propagační činnost v místním kontextu, která souvisí se vznikem nebo rozvojem krátkého dodavatelského řetězce nebo místního trhu

69 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů Reference:  očekávané přínosy projektu  počet spolupracujících subjektů  dlouhodobá povaha spolupráce  projekt je realizován spolupracujícími subjekty, které jsou malými nebo středními podniky

70 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech Rozpočet: 1,48 mil. EUR Příjemce dotace: Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel, výrobce potravin, podnikatelský subjekt, obce, svazky obcí), kteří jsou zapojeni do spolupráce, která přispívá k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje venkova a kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství. Způsobilé výdaje:  společná studie - analýzy vztahů mezi partnery projektu ve vztahu k zajišťování biomasy  studie proveditelnosti, technicko-ekonomické studie, EIA apod., podnikatelský plán v souvislosti s projektem  provozní náklady – mzdové náklady na koordinátora projektu, právní služby nezbytné pro nastavení spolupráce mezi subjekty, apod.

71 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelného zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech Preference:  počet spolupracujících subjektů  dlouhodobá povaha spolupráce  preference projektů realizovaných v hospodářsky problémových regionech definovaných v příloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR  projekt nemá negativní dopady na životní prostředí

72 19 Podpora místního rozvoje LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj) Členění opatření: 19.2 Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie 19.3 Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin Rozpočet : 146,7 mil. EUR (19.2) Rozpočet : 7 mil. EUR (19.3)

73 19.2 Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie Příjemce podpory: Koneční žadatelé z území MAS (dle definic žadatelů realizovaných opatření). MAS nemůže být příjemce dotace. Způsobilé výdaje: Výdaje na projekty realizované v rámci SCLLD. Preference:  soulad strategie s potřebami území  přínos strategie k ekonomickému rozvoji území (např. tvorba pracovních míst)  přínos strategie k naplnění cílů PRV (např. konkurenceschopnost zemědělství, potravinářství a lesnictví)  soulad vymezených zájmových skupin se zaměřením SCLLD  vydefinování konkrétních postupů při administraci projektů konečných žadatelů a komunikačních aktivit

74 19.3 Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin Příjemce podpory: Místní akční skupina, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV. Způsobilé výdaje:  předběžná technická podpora projektů  náklady na řízení projektů  vlastní realizace projektů Preference:  projekt, které jsou zaměřeny na mezinárodní spolupráci  projekt, které jsou ekonomicky efektivní  projekt, které jsou víceodvětvově zaměřené  projekt, které jsou mezisektorově zaměřené

75 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova 2014-2020. Program rozvoj venkova - souhrn  Nástroj pro čerpání cca 2,3 mld. EUR z EZFRV  Kofinancován ze státního rozpočtu."

Podobné prezentace


Reklamy Google