Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dobré životní podmínky zvířat (WELFARE ZVÍŘAT) 6.4.2016 Vlastiboř.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dobré životní podmínky zvířat (WELFARE ZVÍŘAT) 6.4.2016 Vlastiboř."— Transkript prezentace:

1 Dobré životní podmínky zvířat (WELFARE ZVÍŘAT) 6.4.2016 Vlastiboř

2 Dobré životní podmínky zvířat - Welfare Dobré životní podmínky zvířat-welfare Příjemce, obecné podmínky - fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou činnost - splňuje definici zemědělského podnikatele a aktivního zemědělce nebo je organizační složkou státu - chová minimální počet hospodářských zvířat dané kategorie -dodržuje pravidla podmíněnosti („CC“), - chová zvířata tak, abych nedocházelo k jejich týrání, - NE pro hospodářství v režimu EZ

3 Dobré životní podmínky zvířat - Welfare Závazek opatření je stanoven od 1. 6. roku podání žádosti – do 31. 5. roku následujícího. Retenční období (= rozhodné období pro stanovení způsobilých VDJ) je: a) od 1. 6. – 31. 12. (podopatření 1-2, 4b,5) b) od 1.6. - 30.11. (podopatření 3- suchostojné krávy) c) od 1. 6. – 31. 5. (podopatření 4a -Zlepšení životních podmínek pro prasničky Žadatel plní podmínky jednotlivých podopatření po celou dobu závazku!

4 Dobré životní podmínky zvířat - Welfare

5 Sektor dojeného skotu (společné podmínky) - minimálně 5 VDJ dojnic ( na každé zařaz. hospodářství) - povinnost evidence zvířat v ústřední evidenci - technologie volného ustájení - splnění podmínek na celém hospodářství - osvědčení parametrů ustájení (na základě šetření SVS) Tituly 1/ Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic 2/ Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic 3/ Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy

6 Dobré životní podmínky zvířat - Welfare Sektor prasat (společné podmínky) minimálně 1 VDJ prasat povinnost evidence zvířat v ústřední evidenci splnění podmínek na celém hospodářství povinnost hlášení jednotlivých kategorií do IZR Tituly 4 a/ Zlepšení životních podmínek pro prasničky 4 b/ Zlepšení životních podmínek pro prasnice 5/ Zvětšení plochy pro odstavená selata Lokalizace stájí v LPIS–pouze trvalé objekty.

7 Dobré životní podmínky zvířat – Welfare - změny 2016 Žadatel může deklarovat pouze trvalý objekt - trvalým objektem se rozumí stavba nebo jiné zařízení se stavebními prvky pevně spojenými se zemí sloužící pro chov zvířat. U všech podopatření týkající se dojnic žadatel nově může přesouvat dojnice nejen mezi stájemi, ale i mezi deklarovanými hospodářstvími. Žadatel bude v roce 2016 deklarovat pouze dojnice (bez příslušnosti k hospodářství) a k nim všechna hospodářství, na kterých bude plnit podmínky. U suchostojek žadatel deklaruje dva typy hospodářství („kde chová suchostojky a s výběhem“). Termín podání Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic byl posunut na 31. března následujícího kalendářního roku – prosíme podávat žádosti elektronicky!

8 Dobré životní podmínky zvířat – Welfare – změny 2016 Z povinnosti hlášení nahrazování dojnic se vyjímá účast na svodu, který trvá nejdéle 10 dnů (svodem zvířat se rozumí soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, tedy např. výstavy). Kontrola týrání nebo usmrcování zvířat nepovoleným způsobem se vztahuje na všechna zvířata chovaná na deklarovaných hospodářstvích, v potaz jsou brány i výsledky kontrol z nedeklarovaných hospodářství (př.: pokud národní kontrola odhalí týrání na nedeklarovaném hospodářství, bude žadateli celá dotace na welfare zamítnuta). Změny způsobu ustájení nebo změny rozměrů výběhu pro suchostojné krávy v průběhu doby závazku se nově hlásí nejméně 30 dnů před dnem provedením změny, a to z důvodu správného vyhotovení Osvědčení parametrů.

9 Dobré životní podmínky zvířat - Welfare Hlášení prasat do IZR (u podopatření 4-5) – hlášení je zasíláno elektronicky 1x měsíčně (nejpozději 20. den následujícího měsíce, samostatně za každé hospodářství) pro kategorii prasničky, prasnice a odstavená selata. Uvádí se denní stavy(počty) zvířat. U kategorie prasničky kromě počtu hlásí i označení prasničky, datum narození a datum zapuštění prasničky v daném měsíci. Změny v hlášeních lze provádět nejpozději do 30. 6. roku následujícího po podání žádosti.

10 1/Welfare-Zvětšení lehacího prostoru dojnic Sazba dotace činní 13 EUR/ 1 VDJ Na každém deklarovaném hospodářství žadatel:  chová minimálně 5 VDJ dojnic,  zajistí všem dojnicím minimální celkovou plochu lehacího prostoru (dle technologie stáje)a to tak, že o ve volném ustájení v produkční stáji s boxovými loži minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí 2,90 m 2 /1 dojnici, v případě jednořadého uspořádání boxů; 2,60 m 2 /1 dojnici v případě protilehlého uspořádání dvou řad boxů a 2,22 m 2 /1 dojnici v případě použití kombiboxů,

11 1/Welfare – zvětšení lehacího prostoru dojnic o ve volném ustájení ve skupinových kotcích s lehárnou minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí 5,75 m 2 /1 dojnici, o ve volném ustájení v porodním kotci pro volné telení minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí 10,35 m 2 /1 dojnici. Dotace je poskytnuta na počet VDJ stanovený dle počtu zjištěných dojnic v retenčním období (1.6. – 31.12.)

12 2/Welfare - Zlepšení stájového prostředí dojnic Sazba dotace činní 67 EUR/ 1 VDJ Na každém deklarovaném hospodářství žadatel:  chová minimálně 5 VDJ dojnic,  provádí dezinsekci ve všech uvedených objektech a to tak, že o v případě použití chemické metody provede celkově alespoň 4 aplikace chemického přípravku, a to s minimálním intervalem jednou za měsíc v období od 1. června do 30. září,v případě použití přípravku s dobou účinnosti nad 30 dnů alespoň 1 x za dva měsíce žadatel je povinen použít přípravky uvedené na Seznamu DDD schválené Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, nebo

13 2/Welfare – Zlepšení stájového prostředí dojnic o v případě použití biologické metody provede celkově alespoň 8 aplikací nasazení biologického materiálu, a to s minimálním intervalem 14 dní v období od 1. června do 30. září. Biologickým materiálem jsou parazitické vosičky rodu Spalangia a Nasonia (dávka 300 ks za 14 dní/1 krávu) a rodu Muscidifurax (dávka 200 ks za 14 dní/1 krávu) a parazitické mouchy rodu Ophyra (dávka 9000 kukel na 1 m 2 ),  vede evidenci regulace nežádoucího hmyzu,

14 2/Welfare – Zlepšení stájového prostředí dojnic  nastýlá slámou nebo separátem, s alkalizací přípravkem s obsahem vápence tak, aby zabezpečil výsledné pH nastlané podestýlky v hodnotě minimálně 8,5, pro stavebně oddělené porodny neplatí podmínka úpravy pH podestýlky.  uchovává obaly (1 rok) a doklady o nákupu přípravků nebo o aplikaci formou služeb (10 let). je umožněna likvidace obalů pověřenou osobou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Žadatel předloží potvrzení s těmito náležitostmi: jméno a příjmení/název žadatele, reg. č. hospodářství, číslo objektu, kódové označení obalů, množství obalů a jejich obsah, název dezinsekčního přípravu, identifikace pověřené osoby. Dotace je poskytnuta na počet VDJ stanovený dle počtu zjištěných dojnic v retenčním období (1.6. – 31.12.).

15 3/Welfare – Přístup do výběhu pro suchostojné krávy Sazba dotace činní 63 EUR/ 1 VDJ –(rok 2015- 52 EUR/VDJ) Jedná se o dojnice které se otelí od 1. července do 30.listopadu Na každém deklarovaném hospodářství žadatel:  chová minimálně 5 VDJ dojnic,  zajistí suchostojným krávám v období 60 dní před ukončením březosti nepřetržitě po dobu minimálně 30 dní nepřetržitý přístup do výběhu,  vede evidenci o pobytu suchostojných krav ve stáji s přístupem do výběhu,

16 3/Welfare – Přístup do výběhu pro suchostojné krávy  nastýlá slámou ve výběhu tak, aby plocha v přímé návaznosti objektu byla nastlána v minimálním rozměru 5 m 2 na 1 suchostojnou krávu. Pozn.: výběhem se rozumí ohraničená venkovní plocha. o podmínka výběhu může být plněna pouze na jednom deklarovaném hospodářství; o při splnění podmínky stání ve výběhu nahrazovanou suchostojkou, lze nahrazovat dojnicí. Dotace je poskytnuta na celkový počet VDJ stanovený dle počtu zjištěných suchostojných krav v retenčním období ( 1.6-30.11.).

17 4 a/Welfare – Zlepšení životních podmínek pro prasničky Sazba dotace činní 107 EUR/ 1 VDJ Na každém deklarovaném hospodářství žadatel:  chová minimálně 1 VDJ prasniček,  provádí individuální označení prasniček a první zapouštění prasniček ve věku 230 dní  vede evidenci o zapouštění prasniček,  eviduje prasničky v IZR, zasílá 1x za měsíc hlášení. Dotace je poskytnuta na počet VDJ stanovený dle počtu zjištěných prasniček během celé doby závazku(1.6. – 31.5. následujícího roku)..

18 4 b/Welfare – Zlepšení životních podmínek pro prasnice Sazba dotace činní 59 EUR/ 1 VDJ Na každém deklarovaném hospodářství žadatel:  chová minimálně 3 VDJ prasnic,  provádí na všech porodnách prasnic v uvedených objektech na hospodářství, kde chová prasnice, účinnou desinfekci v rámci turnusového provozu s následným ponecháním ustájovacího prostoru prázdného po dobu minimálně jednoho dne, nově se do evidence píše i hodina naskladnění turnusu a hodina provedení desinfekce. Mezi provedením těchto úkonů musí nově proběhnout minimálně 24 hodin.  pověřená osoba provádí kontroly spárků prasnic po každém odstavu, v případě potřeby také jejich ošetření a vede o tom evidenci

19 4 b/Welfare – Zlepšení životních podmínek pro prasnice  porodny prasnic, na kterých žadatel provádí účinnou desinfekci v rámci turnusového provozu, musí být stavebně odděleny - zeď).  vede evidenci o turnusovém provozu  eviduje prasnice v IZR, zasílá 1x za měsíc hlášení. Dotace je poskytnuta na minimální denní počet VDJ stanovený dle počtu zjištěných prasnic v retenčním období 1.6. – 31.12.).

20 5/Welfare – Zvětšení plochy pro odstavená selata Sazba dotace činní 89 EUR/ 1 VDJ ( v roce 2015 – 62 EUR/VDJ) Na každém deklarovaném hospodářství žadatel:  chová minimálně 1 VDJ odstavených selat (34 selat),za porušení se nově nepovažuje pokles pod 1 VDJ, pokud netrvá déle než 10 po sobě jdoucích kalendářních dnů;  zajistí všem odstaveným selatům plochu prostoru minimálně 0,24 m 2 na kus,  označí jednotlivé sekce, popřípadě kotce, ve kterých jsou chována odstavená selata,  vede evidenci odstavený selat,  eviduje odstavená selata v IZR, zasílá 1x za měsíc hlášení. Dotace je poskytnuta na průměrný denní počet VDJ stanovený dle počtu zjištěných odstavených selat v retenčním období (1.6.–31.12.).

21 Welfare – nahrazování zvířat, změna žádosti a VM Nahrazení zvířat:  se podává na formuláři Fondu (pokud možno elektronicky) v průběhu retenčního období, nejpozději do 31.3. následujícího kalendářního roku.  nahrazení deklarovaného zvířete jiným zvířetem z deklarovaného hospodářství musí být provedeno bez časové prodlevy, tj. k jednomu dni,  nahrazení není možné u podopatření zaměřených do chovu prasat.

22 Welfare – změna žádosti, vyšší moc Změna žádosti:  nelze podat, pokud byl žadatel informován o provedení FKNM či upozorněn na nesoulad v žádosti nebo v případě, že již bylo vydáno rozhodnutí o dotaci. Ohlášení vyšší moci a mimořádných okolností:  úmrtí zvířete nezaviněné žadatelem, zmetání apod. je při splnění podmínek Ohlášení vyšší moci a mimořádných okolností pardonováno (doložit potvrzení veterinárního lékaře a „kafilerní“ lístek.

23 Welfare – osvědčení vybraných parametrů Osvědčení vybraných parametrů: o Žadatel si v jednotné žádosti zaškrtne požadavek na zajištění Osvědčení (výjimkou je titul pro prasnice a prasničky) pouze pokud nemá Osvědčení z předchozího roku, nebo u něj došlo ke změně (= ve způsobu ustájení, v rozměrech výběhu či nebude žádat na objekt, pro který nebylo dosud osvědčení vyhotoveno). o V PDF žádosti se bude zaškrtávat automaticky! Nepožaduje-li žadatel nové Osvědčení – je potřeba ze žádosti odškrtnout!

24 Welfare Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dobré životní podmínky zvířat (WELFARE ZVÍŘAT) 6.4.2016 Vlastiboř."

Podobné prezentace


Reklamy Google