Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UDRŽITELNOST PROJEKTU DLE ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STŘEDNÍ MORAVA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UDRŽITELNOST PROJEKTU DLE ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STŘEDNÍ MORAVA."— Transkript prezentace:

1 UDRŽITELNOST PROJEKTU DLE ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STŘEDNÍ MORAVA

2 2 Uhrazení závěrečné žádosti o platbu na účet příjemce neznamená konec projektu. Projekt bude i nadále kontrolován a jeho výstupy musí být udrženy. Pro tuto kontrolu slouží Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. Výstupy a výsledky projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po určitou dobu od finančního ukončení projektu v souladu s předem definovanými pravidly a podmínkami. Udržitelnost je sledována po dobu 5ti let od data finančního ukončení projektu. Pokud je však příjemce malý a střední podnikatel (dále i MSP), platí tato lhůta po dobu 3 let.  3 roky - malé a střední podniky (podnikatelé)  5 let – ostatní: veřejná správa, příspěvkové organizace, neziskové organizace, velké podniky - podnikatelé Udržitelnost projektů

3 3 Příjemce se k udržitelnosti projektu zavazuje ve smlouvě o poskytnutí dotace, kterou podepisuje před obdržením dotace. Příjemce se dále zavazuje k naplnění stanovených cílových hodnot monitorovacích indikátorů projektu v průběhu jeho realizace a také se zavazuje k plnění indikátorů sledovaných pro potřeby evaluace následně v době udržitelnosti projektu podle ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace. V rámci monitorovacích hlášení a zpráv je příjemce povinen dodávat informace o naplňování těchto monitorovacích indikátorů. Udržitelností projektu se sleduje, jak příjemce nakládá po dobu udržitelnosti projektu s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z finančních prostředků poskytnutých podle Smlouvy o poskytnutí dotace s péčí řádného hospodáře a nezatěžuje tento majetek ani jeho části žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva. Udržitelnost projektů

4 4 Datum finančního ukončení projektu Datem finančního ukončení projektu se rozumí den, kdy budou dokončeny všechny platby spojené s realizací projektu a všechny finanční prostředky budou převedeny z účtu poskytovatele na účet příjemce. Za finanční ukončení projektu se tedy považuje den odepsání poslední částky finančních prostředků z účtu poskytovatele (závěrečné platby). Tento termín souvisí s povinností příjemce zajistit udržitelnost výstupů projektu po dobu 5ti let (malí a střední podnikatelé 3 roky) od tohoto data. Datum fyzického ukončení projektu Datem ukončení fyzické realizace projektu se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit projektu, tzn. den, kdy bude dokončena fyzická realizace, nebo den, kdy přestane poskytování služeb podporovaných z programu ROP Střední Morava. Příjemce má povinnost do 22 pracovních dní od data ukončení fyzické realizace projektu zaslat závěrečnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu. Základní pojmy

5 5 Projekt vytvářející příjmy Projektem vytvářejícím příjmy se rozumí jakýkoliv projekt, jehož předmětem je poskytování služeb nebo prodej výrobků, a to včetně projektů, které zahrnují investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoli operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. Při posuzování, zda je nutno příjmy odečítat, není rozhodující investiční či neinvestiční charakter projektu. Pravidlo vychází z čl. 55 Obecného nařízení č. 1083/2006 a neaplikuje se na projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu článku 87 Smlouvy o založení ES. Podle nařízení rady (ES) č. 1341/2008, které novelizuje Obecné nařízení č. 1083/2006, se pravidlo čl. 55 použije jen u projektů vytvářející příjmy, jejichž celkové náklady přesahují 1 000 000 EUR. Základní pojmy

6 6 Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu je předkládána příjemcem po dobu trvání požadované udržitelnosti projektu tj. v období 5 let (3 roky pro MSP) od finančního ukončení projektu. Příjemce je povinen předložit tuto zprávu vždy do 22 pracovních dnů po uplynutí každého kalendářního roku, počínaje rokem následujícím po roce, kdy nastalo finanční ukončení, a potom dále po dobu trvání požadované udržitelnosti projektu. Poslední zprávu odevzdává příjemce do 22 pracovních dnů po uplynutí lhůty pěti let (v případě MSP tří let) ode dne finančního ukončení projektu. Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu

7 7 Monitorovací zpráva obsahuje informace o udržitelnosti projektu, naplnění a udržení cílů a indikátorů projektu, změnách v projektu, případných vazbách projektu na další chystané nebo realizované projekty a také o kontrolách, jejichž předmětem byl zrealizovaný projekt.  Popis zajištění udržitelnosti projektu a jeho cílů,  Informace o realizaci navazujících projektů (multiplikační efekt),  Jiné peněžní příjmy projektu v průběhu udržitelnosti projektu v rozdělení na investiční a neinvestiční, ale jen u projektů nad 1 mil EUR celkových výdajů, nezakládající veřejnou podporu a které vytváří příjmy,  Popis zajištění monitorovacích indikátorů a horizontálních témat, (Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory)  Popis rizik ohrožujících udržitelnost projektu,  Přehled kontrol projektu, které proběhly v daném monitorovacím období (po ukončení projektu),  Požadované přílohy prokazující zajištění udržitelnosti projektu. Obsah monitorovací zprávy

8 8  Doplňující informace Monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu (údaje, které nejsou součástí webového formuláře),  Doložení vedení samostatné účetní evidence pro projekt - např. analytické účty u podvojného účetnictví, střediska nebo výkon u daňové evidence,  U projektů nezakládajících veřejnou podporu, nad 1 mil. EUR celkových výdajů a které vytváří příjmy – příjemce odevzdá (v souladu s čl. 55 Nařízení rady (ES) č. 1083/2006) v tištěné podobě vyplněné záložky Příjmy a Výdaje za předchozí kalendářní rok,  Kopie daňového přiznání včetně příloh potvrzená finančním úřadem, rozvahu a výkaz zisku a ztrát jen u projektů nezakládající veřejnou podporu nad 1 mil. EUR a které vytváří příjmy. Přílohy monitorovací zprávy

9 9  Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu v souladu s dokumentem Metodický pokyn Publicita (nejlépe na CD),  Dokumenty prokazující splnění indikátorů – dokumenty prokazující splnění monitorovacích indikátorů, ke kterým se příjemce zavázal ve Smlouvě o poskytnutí dotace v souladu s dokumentem Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory,  Dokumenty, jejichž doložení vyplynulo z kontrol a v rámci kontroly Závěrečné monitorovací zprávy,  Specifické přílohy, které nebyly předloženy v rámci Závěrečné monitorovací zprávy V Monitorovací zprávě příjemce nemusí vyplňovat nerelevantní údaje a dále nemusí předkládat nerelevantní přílohy. Přílohy monitorovací zprávy

10 10 Příjemce musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. od data finančního ukončení projektu, nejméně však do konce roku 2021. V případech, že legislativa ČR či EU stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta (např. evidence mezd, atd.). Příjemce musí zajistit udržitelnost projektu. Důraz bude kladen zejména na naplnění monitorovacích indikátorů. V případě nedodržení podmínek se příjemce vystavujete nebezpečí krácení dotace, případně odebrání celé dotace a odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany poskytovatele. Výčet výše uvedeného mimo jiné naleznete v řídící dokumentaci ROP SM v rámci konkrétní výzvy, která je uložena na webových stránkách www.rr-strednimorava.czwww.rr-strednimorava.cz. UPOZORNĚNÍ

11  Podstatné změny Podléhají schvalování VRR  Nepodstatné změny Nepodléhají schvalování VRR,  Změny oznamuje příjemce na formuláři D38 – Změnový formulář  Všechny změny (podstatné i nepodstatné) uvede a popíše příjemce v nejbližší Monitorovací zprávě o udržitelnosti projektu. Změny v době udržitelnosti projektu

12  změna (nedodržení) hodnoty monitorovacích indikátorů  změna horizontálních témat  změna majitele/provozovatele  změna využití projektu  prodej/pronájem majetku pořízeného z dotace  ukončení projektu v době udržitelnosti  vyřazení majetku z účetní evidence Podstatné změny

13 Podstatné změny jsou schvalovány na základě žádosti příjemce Výborem Regionální rady. Některé změny lze povolit na základě odůvodněného požadavku příjemce – např. změnu nájemce. podléhají sankčnímu režimu – např. neplnění smluvních indikátorů, změna využití projektu nelze povolit – např. ukončení projektu v době udržitelnosti, prodej majetku pořízeného z dotace Podstatné změny

14  změna sídla příjemce  změna kontaktní osoby  změna statutárního zástupce Nepodstatné změny oznamuje příjemce formou e-mailu či dopisu ještě před jejich uskutečněním, tyto změny jsou pouze ohlášeny a nepodléhají schvalování ze strany ÚRR Nepodstatné změny

15 Článek 10 Smlouvy o poskytnutí dotace: Příjemce je povinen po dobu udržitelnosti nakládat s majetkem pořízeným z dotace s péčí řádného hospodáře, tj. nezatěžovat majetek ani jeho části žádnými věcnými právy třetích osob nesmí majetek  převést/prodat/darovat  pronajmout/vypůjčit/zastavit  jinak umožnit nakládání s tímto majetkem třetí osobou To neplatí v případech, kdy příslušný právní vztah vznikl mezi příjemcem a třetí osobou již před podpisem Smlouvy a zároveň příjemce ve studii proveditelnosti/marketingové analýze uvedl, že toto právo třetí osoby bude po dobu udržitelnosti existovat. Nakládání s majetkem pořízeným z dotace

16 Článek 10 Smlouvy o poskytnutí dotace: Poskytovatel dotace ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem za současného dodržení podmínky udržitelnosti umožňuje dispozici s majetkem třetí osobou. Kategorie dispozicí s majetkem pořízeným z dotace  Dispozice s majetkem, kdy dochází ke změně vlastníka  Dispozice s majetkem, kdy nedochází ke změně vlastníka (dočasné časově vymezené nakládání) Dispozice s majetkem třetí osobou

17 úplatný převod – kupní smlouva bezúplatný převod - darovací smlouva přechod na právní nástupce při zániku příjemce  děděním  na základě rozhodnutí státního orgánu Příjemce je povinen o souhlas poskytovatele požádat VŽDY  s výjimkou přechodu, kdy dochází k převodu majetku nezávisle na vůli smluvních stran Poskytovatel dotace žádosti posuzuje individuálně dle jejich obsahu. Dispozice s majetkem – změna vlastníka

18 Žádost o souhlas s převodem musí obsahovat odůvodnění nezbytnosti převodu z hlediska zákonné úpravy nebo jiného zvlášť závažného důvodu, návrh smlouvy o převodu majetku mezi příjemcem a třetí osobou  podrobné vymezení předmětné části majetku  výše úplaty za převod  závazek nabyvatele dodržet podmínky udržitelnosti  povinnost poskytnout součinnost k plnění povinností příjemce uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace Dispozice s majetkem – změna vlastníka

19 nájemní vztah  časově omezené nakládání s majetkem třetí osobou za úplatu, kdy nájemce platí příjemci výpůjčka  časově omezené nakládání s majetkem třetí osobou bezúplatně smlouva o údržbě/správě  časově omezené nakládání s majetkem třetí osobou za úplatu, kdy příjemce platí jako objednatel správy/údržby třetí osobě omezení/zatížení majetku zástavním právem nebo právem věcného břemene Dispozice s majetkem – nedochází ke změně vlastníka

20 příjemce je povinen vyžádat si před uzavřením právního úkonu souhlas poskytovatele dotace příloha žádosti o souhlas – návrh smlouvy mezi příjemcem a třetí osobou, která musí obsahovat  podrobné vymezení předmětné části majetku  závazek třetí osoby plnit příslušné povinnosti příjemce ze Smlouvy o poskytnutí dotace  konkrétní výše úplaty za užívání majetku  zákaz dát majetek do podnájmu či jiného užívání další osobě Souhlas s dispozicí se uděluje jako souhlas předchozí, tj. před uzavřením příslušné smlouvy. Dispozice s majetkem – nedochází ke změně vlastníka

21 Omezení/zatížení majetku zástavním právem Metodické oznámení č. 29, příjemce je povinen vyžádat si před uzavřením právního úkonu souhlas poskytovatele dotace doložit :  přesnou specifikace dotčeného majetku  originál listu vlastnictví budov a pozemků  závazný příslib banky za podmínek využití zástavy MZ o udržitelnosti projektu, příjemce je povinen dokládat potvrzení od banky řádně splácí úvěr výši neuhrazeného zůstatku úvěru Dispozice s majetkem – nedochází ke změně vlastníka

22  Příjemce není povinen žádat o předběžný souhlas poskytovatele dotace v případech, když příslušný právní vztah se třetí osobou existoval již před podpisem Smlouvy a zároveň ve studii proveditelnosti/marketingové analýze uvedl, že výsledek projektu bude po dobu udržitelnosti v nájmu/správě/údržbě atd. třetího subjektu u krátkodobých nájmů/podnájmů souvisejících s běžným provozem  jednorázový pronájem ke konkrétní kulturní/sportovní akci  Příjemce je povinen zajistit, aby třetí osoba splnila podmínky uvedené v článku 10 Smlouvy o poskytnutí dotace. Výjimky z povinnosti žádat o souhlas s dispozicí

23 Lubomír Baláš lubomir.balas@rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "UDRŽITELNOST PROJEKTU DLE ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STŘEDNÍ MORAVA."

Podobné prezentace


Reklamy Google