Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DAŇOVÁ SOUSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 DAŇOVÁ SOUSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Michal Oblouk

2 DAŇ O zákonem stanovená povinná platba, kterou platí občané a podniky do státního rozpočtu O nedobrovolná, povinná, vynutitelná, nenávratná O důvodem existence je nutnost získat prostředky na financování veřejného sektoru – k financování funkcí státu a veřejné správy O daně jsou nejčastěji určeny jako nějaký podíl (v procentech) základní hodnoty = daňový základ (cena zboží, příjmy, velikost majetku apod.) O plátce daně = osoba, která odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům

3 POPLATEK O jednorázová peněžní částka, která je vybírána například za nějakou službu O dálniční poplatek O koncesionářský poplatek O soudní poplatek O správní poplatek O místní poplatek – např. za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity, ze vstupného, ze psů, za užívání veřejného prostranství, za povolení k vjezdu, za komunální odpad O clo O bankovní poplatek O jízdné O vstupné O mýtné O pokuta O poštovné a balné

4 DAŇOVÁ SOUSTAVA 1) přímé daně – závislé na výši dosahovaného příjmu nebo jiného majetkového prospěchu a) daně z příjmů – fyzických osob a právnických osob b) daně majetkové – z nemovitých věcí, silniční, (dědická a darovací), z nabytí nemovitých věcí 2) nepřímé daně – zahrnuty v ceně služeb a zboží a jejich výše se odvíjí od ceny zboží nebo poskytované služby, je placena jednotlivcem v okamžiku koupě tohoto zdaněného výrobku a) daň z přidané hodnoty b) spotřební daň c) ekologické daně

5 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB O poplatníkem této daně je fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště O daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí O jednotná sazba 15%

6 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB O daní příjmy subjektů založených za účelem podnikání + různé nadace a občanská sdružení O poplatníky jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, pokud mají sídlo nebo místo vedení společnosti v České republice, musí zdanit i příjmy plynoucí ze zahraničí O předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem O jednotná sazba 19%

7 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ O majetková - zahrnuje dvě části: daň z pozemků a daň ze staveb O předmětem daně jsou pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, sady, pastviny, stavební pozemky, některé lesní pozemky a vodní plochy) a stavby, byty a nebytové prostory, které se nacházejí na českém území a jsou evidované v katastru nemovitostí O příjemcem výnosů daně jsou obce, poplatníkem daně je vlastník O osvobozeny od daně jsou pozemky, které vlastní stát a obce; hřbitovy; veřejné přístupné parky, sportoviště, stavby, které jsou ve vlastnictví státu; obce; církve; stavby ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností; stavby, které slouží k zlepšení životního prostředí, přehrady, čističky, elektrické rozvodny

8 SILNIČNÍ DAŇ O majetková – předmětem jsou všechna motorová vozidla, která jsou používána k podnikání O poplatníkem i plátcem je provozovatel vozidla, který je zapsán v jeho technickém průkazu O sazba daně je stanovena podle obsahu motoru a objemu válců v motoru u osobních automobilů, u nákladních pak závisí na hmotnosti celého vozidla a počtu náprav O osvobozena jsou vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu jako vozidla kategorie L 1 a jejich přípojná vozidla, vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu, vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, vozidla zametací, značkovače silnic a vozidla správců komunikací

9 DĚDICKÁ + DAROVACÍ DAŇ O zrušeny k 1. 1. 2014 O dědictví = bezúplatné nabytí - osvobozeno od daně z příjmů O dary = bezúplatné příjmy - zařazeny do kategorie "ostatní příjmy" v zákoně o daních z příjmů - zdaněny sazbou 15 % nebo 19 % O od daně jsou osvobozeny dary: a) od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů b) od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou c) nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje 15 000 Kč

10 DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ O majetková daň od 1. 1. 2014 - nahradila do té doby existující daň z převodu nemovitostí O předmět daně - úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem O základ daně - buď cena podle znaleckého posudku, nebo kupní cena - vyšší z těchto dvou cen O sazba daně je 4 % O v případě kupních a směnných smluv je poplatníkem převodce (prodávající) a nabyvatel je ručitelem, v ostatních případech je poplatníkem vždy nabyvatel (např. rozhodnutí soudu, dražba)

11 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) O státem nařízená přirážka k ceně, platíme ji všichni ve většině nakupovaného zboží, odvádět ji musí ale prodejci O plátcem je každý subjekt se sídlem, provozovnou či místem podnikání registrovaný jako plátce DPH O předmět daně - dodání zboží za úplatu, poskytnutí služby za úplatu nebo pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu O základ daně - vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění

12 DPH O 3 sazby: 1. základní 21 % 2. snížená 15 % (např. potraviny, nealkoholické nápoje, vodné a stočné, teplo, městská doprava, časopisy a noviny, ubytovací služby, vstupné na kulturní akce, stavební práce týkající se bydlení) 3. snížená 10 % (dětská výživa, léky a knihy) O osvobozeno od daně - poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, pojišťovací činnosti, převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby a zboží, sociální pomoc, provozování loterií

13 SPOTŘEBNÍ DAŇ O nepřímá daň, kterou zavádí stát za účelem regulovat cenu určitého zboží na trhu O účel - buď zvýšit příjmy státního rozpočtu, nebo snížit prodávané množství škodlivého zboží O předmět daně - tabák, alkohol a pohonné hmoty O plátci daně - výrobci a provozovatelé tzv. daňových skladů, poplatníky jsou kupující výrobku - daň je obsažena v ceně výrobku

14 EKOLOGICKÉ DANĚ O předmět daně - zemní plyn, pevná paliva a elektřina - plátcem daně jsou především dodavatelé O poplatek, který se platí při registraci (přeregistraci) motorového vozidla, hradí ji vždy osoba, na kterou se vozidlo registruje - příjmy mají posloužit na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků O poplatek platí pro “dvoustopá” osobní a užitková vozidla, jejichž max. hmotnost nepřekračuje 3,5 tuny - platí se pouze jednou u každého registrovaného vozidla O od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazů ZTP a ZTP/P O vozidla splňující emisní normy Euro 3, 4 a 5 lze převést bez poplatku, u vozidel splňujících Euro 2 se za převod platí 3000 Kč, u Euro 1 je poplatek 5000 Kč, auta nesplňující žádnou normu Euro jsou zatížena poplatkem 10 000 Kč

15 ZDROJE O http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88 http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88 O http://cs.wikipedia.org/wiki/Poplatek http://cs.wikipedia.org/wiki/Poplatek O http://www.mesec.cz/dane/ http://www.mesec.cz/dane/ O http://www.finance.cz/dane-a-mzda/ http://www.finance.cz/dane-a-mzda/ O http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1tce_dan%C4%9B http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1tce_dan%C4%9B O http://ekodan.eu/ http://ekodan.eu/ O https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_p%C5%99%C3%ADjm%C5%AF_fyzick%C3% BDch_osob https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_p%C5%99%C3%ADjm%C5%AF_fyzick%C3% BDch_osob O https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_p%C5%99%C3%ADjm%C5%AF_pr%C3%A1v nick%C3%BDch_osob https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_p%C5%99%C3%ADjm%C5%AF_pr%C3%A1v nick%C3%BDch_osob O https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_nemovit%C3%BDch_v%C4%9Bc%C3%AD https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_nemovit%C3%BDch_v%C4%9Bc%C3%AD O https://cs.wikipedia.org/wiki/Silni%C4%8Dn%C3%AD_da%C5%88 https://cs.wikipedia.org/wiki/Silni%C4%8Dn%C3%AD_da%C5%88 O https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_d%C4%9Bdick%C3%A1,_darovac%C3%AD_a_z _p%C5%99evodu_nemovitosti https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_d%C4%9Bdick%C3%A1,_darovac%C3%AD_a_z _p%C5%99evodu_nemovitosti O https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_nabyt%C3%AD_nemovit%C3%BDch_v%C4% 9Bc%C3%AD https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_nabyt%C3%AD_nemovit%C3%BDch_v%C4% 9Bc%C3%AD O https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_p%C5%99idan%C3%A9_hodnoty https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_p%C5%99idan%C3%A9_hodnoty O https://www.aktualne.cz/wiki/finance/dph-dan-z-pridane-hodnoty-sazby- zmeny/r~0d2bd12edbab11e488b0002590604f2e/?redirected=1473224664 https://www.aktualne.cz/wiki/finance/dph-dan-z-pridane-hodnoty-sazby- zmeny/r~0d2bd12edbab11e488b0002590604f2e/?redirected=1473224664 O https://cs.wikipedia.org/wiki/Spot%C5%99ebn%C3%AD_da%C5%88 https://cs.wikipedia.org/wiki/Spot%C5%99ebn%C3%AD_da%C5%88 O http://ekodan.eu/ekologicka-dan-2016/ http://ekodan.eu/ekologicka-dan-2016/


Stáhnout ppt "DAŇOVÁ SOUSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google