Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Aktuální výzvy pro potravinářský průmysl z fondů EU a státního rozpočtu v období 2007 – 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Aktuální výzvy pro potravinářský průmysl z fondů EU a státního rozpočtu v období 2007 – 2013."— Transkript prezentace:

1 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Aktuální výzvy pro potravinářský průmysl z fondů EU a státního rozpočtu v období 2007 – 2013

2 Obsah ╌ OPPI obecně ╌ Aktuální výzvy/ Vybrané programy OPPI ╌ Projektový cyklus ╌ Statistiky OPPI ╌ OPLZZ - GG EDUCA ╌ Investiční pobídky ╌ GESHER / MOST Program ╌ Zdroje informací

3 Operační program Podnikání a inovace

4 Charakteristika -- navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) 2004 – 2006 -- hlavní programový dokument realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu -- významný nástroj realizace Koncepce rozvoje MSP na období 2007 – 2013 -- spolufinancování aktivit ve zpracovatelském průmyslu, výzkumu a vývoji, technologických centrech a strategických službách -- 15 programů podpory

5 Charakteristika Zdroj spolufinancování: -- Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Celková alokace: -- 85 mld. Kč (EUR 3,6 mld.) -- tj. 11,75 % z celkové sumy ze SF EU pro ČR Řídicí orgán: -- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

6 Priority, programy, alokace Prioritní osaOblast podporyProgramAlokace 1. Vznik firem1.1 Podpora začínajícím podnikatelůmSTART 0,4 % 1.2 Využití nových finančních nástrojůJeremie 2. Rozvoj firem2.1 Bankovní nástroje podpory MSPPROGRES 25,7% ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ROZVOJ ICT a strategické služby ICT v podnicích 3. Efektivní energie3.1 Úspory energie a obnovitelné zdrojeEKO-ENERGIE 11,7% 4. Inovace4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podnikůINOVACE 25,8 % 4.2 Kapacita pro průmyslový V a VPOTENCIÁL 5. Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráceSPOLUPRÁCE 30,2 % PROSPERITA 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojůŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 Infrastruktura pro podnikáníNEMOVITOSTI 6. Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služebPORADENSTVÍ 3,3 % 6.2 Podpora marketingových služebMARKETING

7 Regionální mapa intenzity veřejné podpory -- Dle velikosti Malý/Střední/Velký podnik – 60/50/40 -- Snížená míra podpory pro region Jihozápad (-10%) -- Realizace projektu na území ČR mimo hl. města Prahy -- Platba dotací probíhá zpětně, po úspěšné realizaci -- Min. 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období (u některých programů lze doložit za mateřskou společnost) -- Finanční rating C+ -- Udržitelnost projektu po dobu 3/5 let dle velikosti podniku Společné charakteristiky programů podpory

8 Podporované oblasti -- Zpracovatelský průmysl - vymezení dle CZ-NACE obvykle 10-33 (konkrétně v textech jednotlivých výzev) Vyloučené oblasti z podpory dle nařízení Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 -- podniky činné v oblasti výroby, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v Příloze I Smlouvy o ES („Annex I“) Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 -- stavba lodí (CZ-NACE C 30.11), uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1), ocelářský průmysl, výroba syntetických vláken, rybolov, akvakultura a zemědělská prvovýroba (CZ-NACE A 01, A 02, A03) Společné charakteristiky programů podpory

9 Příloha I Smlouvy o ES – Annex I Specifický sektor spadající pod pravidla o veřejné podpoře pro zemědělství a společnou zemědělskou politiku Annex I: -- částečně potravinářský průmysl (CZ-NACE C 10, 11) -- částečně výroba textilií a textilních výrobků (CZ-NACE C 13) -- částečně (CZ-NACE 20 – biolíh) -- částečně maloobchod a velkoobchod (CZ-NACE 46.11, 46.17, 46.2, 47.1, 47.2, 47.7)

10 Princip vyhodnocení přijatelnosti -- základním principem je určení konečného výstupu projektu produkt spadá do Annexu I projekt nelze podpořit ! -- produkty jsou rozřazeny a jejich přijatelnost se stanovuje pomocí Celního sazebníku EU ( http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_cs.htm ) a shodnosti celního kódů s Annexem I ( download.mpo.cz/get/35794/48520/573349/priloha016.pdf) -- další pomůckou při určování je Nařízení Komise (ES) č. 2491/1998, které určuje výrobky z Annexu I vyňaté a tedy podporované

11 Aktuální výzvy a další vybrané programy OPPI

12 Vyhlášené výzvy ProgramPříjem RŽ Ukončení příjmu RŽ Příjem PŽ Ukončení příjmu PŽ Inovace – Patent 1.6.200931.5.20111.9.200931.8.2011 Potenciál26.2.201030.9.201127.4.201030.11.2011 ╌ V současné době je většina programů uzavřena pro předkládání žádostí ╌ Předpokládaný termín otevření nových výzev je 2. pol. roku 2011 ╌ Více informací: http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvyhttp://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy

13 Potenciál – III. výzva Podporované aktivity -- Vznik a rozvoj podnikových výzkumných kapacit Způsobilé výdaje -- Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek -- Vybrané provozní náklady - mzdy,materiál (MSP); povinná publicita Příjemce dotace -- Podnikatelé, jeden projekt na kraj -- Dvouletá historie, možnost doložit za společnosti s rozh. vlivem -- Výstup CZ-NACE ve vybraných odvětvích, minimální investice Výše dotace -- 1-100 (200) mil. Kč, 30-60% - sníženo i u výdajů de minimis

14 Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva II. Cíl programu -- Zlepšení úrovně ochrany průmyslového vlastnictví v ČR Podporované aktivity -- Podávání přihlášek vynálezů v ČR i zahraničí -- Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v těchto formách: ╌ Patent, Užitný vzor (v ČR a v zahraničí) ╌ Průmyslový vzor, Ochranná známka (v zahraničí) Příjemce podpory -- Malé a střední podniky (45%; MSP spolupracující s VŠ nebo VVI 55%) -- Fyzické osoby – občané ČR (45%) -- Vysoké školy (75%) -- Veřejné výzkumné instituce (75%)

15 Inovace Podporované aktivity -- Inovace produktu či procesu (zavedení výrobku na trh) -- Marketingová a organizační inovace (pouze MSP) Způsobilé výdaje -- Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek -- Vybrané provozní náklady (MSP), povinná publicita Příjemce dotace -- Podnikatelé (právní forma specifikována ve výzvě) -- Dvouletá historie, výstup CZ-NACE ve vybraných odvětvích -- Splnění tzv. binárních kritérií Výše dotace -- 1-75 (150) mil. Kč, Marketingová a organizační inovace do 2 mil. Kč

16 Inovace ╌ Projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení. ╌ V okamžiku podání plné žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena (funkční prototyp či odzkoušený proces). ╌ V projektu by měl žadatel výstižně popsat, v čem spočívá novost projektu a prokázat jeho efektivnost a konkurenceschopnost ve vztahu k cílovým trhům. ╌ Každý žadatel je v této výzvě oprávněn předložit více projektů.

17 Nápad Potřeba realizovat výrobu -- výrobní kapacity VymysletVyvinout Vyrobit a prodat Prototyp POTENCIÁL INOVACE - inovační projekty Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví Potřeba realizovat V & V -- kapacity V & V -- lidé, laboratoře, zkušební zařízení, atd. Uvedení na trh Inovační proces

18 Rozvoj Podporované aktivity -- Pořízení nových - efektivnějších technologických zařízení Způsobilé výdaje -- Nákup strojů -- Nákup práv duševního vlastnictví Příjemce dotace -- MSP ve vybraných regionech a obcích -- Dvouletá podnikatelská historie, podporované NACE Výše dotace -- 1-20 mil Kč, míra podpory 40-60% -- Kolová výzva

19 Rozvoj – Podporované regiony

20 ICT a Strategické služby Podporované aktivity -- Tvorba nových ICT/IS řešení a aplikací (vývoj software) -- Centra sdílených služeb s výrazným mezinárodním zaměřením -- Centra oprav high-tech výrobků a technologií Způsobilé výdaje -- Hardware a sítě, ostatní stroje a zařízení, software a data -- Práva duševního vlastnictví, služby poradců, povinná publicita Příjemce dotace -- Podnikatel na území ČR -- Pokud nemá dvouletou historii je nutnost doložit FV za vlastníky -- Stanoven minimální počet nových zaměstnanců a výše investice Výše dotace -- 1,5-100(150) mil Kč, míra podpory 40-60% -- Dvě varianty podpory – investice nebo mzdové náklady

21 Splnění závazných ukazatelů ╌ Minimální investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro účely projektu Kč 0,5/1/3 mil. dle velikosti podniku ╌ Minimální počet nově vytvořených odborných pracovních míst dle velikosti podniku a typu aktivity ╌ pouze jeden projekt žadatele na jeden kraj Dvě varianty podpory – investice nebo mzdové náklady Varianta I. – pozemky, budovy, HW, sítě, ostatní stroje a zařízení Varianta II. – osobní náklady (mzdy a povinné odvody) Pro obě varianty – nájem pozemků a budov, služby poradců, expertů (pouze MSP), přístupy k informacím a databázím (z de minimis, pouze MSP) ICT a Strategické služby

22 ICT v podnicích Podporované aktivity -- Pořízení či rozšíření informačních systémů za účelem zefektivnění vnitřního chodu či vnějších vztahů podniku Způsobilé výdaje -- Hardware a sítě, ostatní stroje a zařízení, software a data -- Práva duševního vlastnictví, služby poradců, povinná publicita Příjemce dotace -- MSP, maximálně 2 projekty -- Dvouletá podnikatelská historie, podporované CZ-NACE (zhruba 10-33) Výše dotace -- 0,350-20 mil Kč, míra podpory 40-60%

23 Eko-energie Podporované aktivity -- Snižování en. náročnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie -- Využití obnovitelných druhotných zdrojů Způsobilé výdaje -- Projektová dokumentace, rekonstrukce a modernizace staveb a pozemků -- Pouze u OZE: nákup nemovitostí a pozemků, novostavby -- Povinná publicita Příjemce dotace -- OZE: MSP; Úspory: všechny podniky - maximálně 3 projekty, -- Dvouletá podnikatelská historie nebo Start-UP s matkou (OZE) Výše dotace -- 0,5-250 mil Kč -- Kolový sběr žádostí

24 Školicí střediska Podporované aktivity -- Výstavba, rekonstrukce a vybavení prostor pro vzdělávání zaměstnanců z podporovaných CZ-NACE Způsobilé výdaje -- Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, stavby, projektová dokumentace -- Software, školicí pomůcky, stroje (pouze) pro vzdělávání Příjemce dotace -- Podnikatelé, nestání neziskové organizace, sdružení podnikatelů v podporovaných CZ-NACE -- Ostatní vzdělávání (CZ-NACE 85.59) Výše dotace -- 0,2-100 mil. Kč ╌ Ve školicím středisku budou vzděláváni především zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve vybraných sektorech. (zpracovatelský průmysl, energetika, stavebnictví, aktivity spojené s informačními a telekomunikačními technologiemi)

25 Nemovitosti Příjemce dotace -- podnikatelské subjekty, územně samosprávní celky a jejich svazky Cíl programu -- Rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury -- Vytvoření funkčního trhu podnikatelských nemovitostí -- Regenerace podnikatelských nemovitostí pro podnikání Způsobilé výdaje -- nákup pozemků / staveb -- rekonstrukce / modernizace staveb -- odstranění staveb / ekologických zátěží -- inženýrské sítě a komunikace Výše dotace -- 1-500 mil. Kč, 0,5-50 mil. Kč aktivita tvorby Projektové dokumentace

26 Marketing Podporované aktivity -- Účast podnikatelů na veletrzích v zahraničí, doprava exponátů (de minimis) -- Cizojazyčné propag. materiály v souvislosti s veletrhy (de minimis) Způsobilé výdaje -- Pronájem, zřízení a provoz stánku, účastnické poplatky, doprava exp. -- Propagační materiály na konkrétní výstavu včetně grafických návrhů, překladů, tisku Příjemce dotace -- MSP, vyjmenované podnikatelské formy -- Dvouletá historie, podporovaný CZ-NACE Výše dotace -- min. 0,3 mil. Kč projekt; 50% podpora -- Doprava max. 0,3 mil. Kč; propagace 0,2 mil. Kč na jednu výstavu

27 Poradenství Cíl -- zlepšení kvality a dostupnosti poradenských, informačních a vzdělávacích služeb pro MSP a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti -- zvýšení odborné znalosti zaměstnanců a prohlubování jejich dalších dovedností Podporované aktivity -- náklady na poradenské služby související se zaváděním inovací pro MSP a poskytované externími poradci, které nemají charakter stálé nebo pravidelné činnosti ani nesouvisejí s obvyklými provozními náklady podniku -- poradenské služby se musí vztahovat na oblast: inovace produktu, inovace procesu, organizační inovace, marketingová inovace Výše dotace -- 0,1 až 0,5 mil. Kč

28 Spolupráce – Klastry, TP Prosperita Spolupráce – Klastry, Technologické platformy -- podpora vzniku odvětvových kooperačních uskupení, podpora inovací -- zkvalitnění vazeb mezi podnikatelskou sférou, výzkumem a VŠ -- Příjemcem je účelově vzniklé sdružení -- klastry@czechinvest.orgklastry@czechinvest.org Prosperita – Podporované aktivity -- Vznik VTP, center pro transfer technologií, podnikatelských inkubátorů -- Provozování již existujících VTP/center, rozvoj sítí Business Angels -- Podpora jak podnikatelů, tak i veřejných subjektů

29 Bankovní nástroje podpory Start -- podpora začínajícím podnikatelům -- zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru Progres -- rozvoj firem -- kontinuální sběr žádostí od 3. 1. 2011 do 31. 12. 2011 -- podřízený úvěr do výše 20 mil. Kč, s pevnou úrokovou sazbou 3 % p.a., s dobou splatnosti až 9 let a s odkladem splátek jistiny úvěru až 3 roky Záruka -- rozvoj firem -- možnost kombinace s programy podpory OPPI -- zvýhodněná záruka za bankovní úvěr

30 Projektový cyklus

31 Podání žádosti Příprava projektu Realizace projektu Životní cyklus projektu

32 Příprava projektu ╌ Kvalitní podnikatelský záměr ╌ Prostudovat možnosti získání dotace ╌ Výběr správného dotačního programu ╌ Prostudovat relevantní dokumenty - Výzva k předkládání projektů + přílohy - Pokyny pro žadatele a příjemce dotace - Nápověda v aplikaci eAccount

33 Postup podání žádosti A B C D E A založení Master účtu, ELEKTRONICKÝ PODPIS!!! B podání Registrační žádosti (finanční výkazy, rating) C schválení Registrační žádosti – datum je rozhodující pro vznik způsobilých výdajů pro tento projekt!!! Do tohoto data lze pouze provést výběrové řízení, bez podpisu smlouvy! D podání Plné žádosti (studie proveditelnosti, finanční realizovatelnost projektu, specifické přílohy dle programu) Epodpis Podmínek poskytnutí dotace 5 dnů15 dnůx dnů dle konkrétní výzvy a programu Proces hodnocení projektu

34 Náhled aplikace eAccount

35 Statistiky OPPI

36 Počet projektů za jednotlivé programy Program Přijaté PŽRozhodnuto Počet projektůObjem (Kč)Počet projektůObjem (Kč) ICT V PODNICÍCH 1113 2 525 942 0005151 137 970 000 ICT A STARTEGICKÉ SLUŽBY 351 5 775 880 000 195 2 779 252 000 ROZVOJ 1661 11 710 526 000 581 4 171 310 000 EKO-ENERGIE 1459 20 401 398 000 458 5 424 008 000 INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT 1013 19 185 379 000 412 7 006 763 000 INOVACE – PATENT 321 71 653 000 217 45 157 000 POTENCIÁL 393 7 509 856 000 197 3 085 065 000 PROSPERITA 78 7 622 596 000 29 2 338 388 000 KALSTRY 45 1 595 841 000 21 697 111 000 TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY 26 120 256 000 19 89 086 000 ŠKOLICÍ STŘEDISKA 522 4 596 199 000 317 2 121 899 000 NEMOVITOSTI 508 6 465 498 000 334 4 313 041 000 PORADENSTVÍ 167 52 659 000 125 39 186 000 MARKETING 1078 781 880 274 732 536 910 065 CELKEM 8 73588 415 563 2744 15233 785 146 065 28.1.2011

37 Na co dát pozor -- Datum uznatelnosti nákladů -- Výběr dodavatele -- Povinnou publicitu -- Nezbytné sledovat dokumenty na webu! -- Výzva programu -- Pokyny pro žadatele a příjemce dotace -- Specifické a obecné přílohy -- Závazné ukazatele -- Dodržovat lhůty -- Změny řešit včas -- Číst podrobně Podmínky poskytnutí dotace

38 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

39 Charakteristika Zdroj spolufinancování: -- Evropský sociální fond (ESF) Celková alokace: -- EUR 1,84 mld. -- tj. 7 % z celkové sumy ze SF EU pro ČR Řídicí orgán: -- Ministerstvo práce a sociálních věcí

40 Priority, programy, alokace Priorita 1Adaptabilita -- zvyšování konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání (Educa, Modern Forms of HR Management ) -- zvyšování adaptability pracovní síly na trhu a prevence nezaměstnanosti -- podpora rozvoje systému dalšího profesního vzdělávání Priorita 2Aktivní politika trhu práce Priorita 3Sociální integrace a rovné příležitosti Priority 4Veřejná správa a veřejné služby Priority 5Mezinárodní spolupráce Program administrovaný agenturou CzechInvest: GG EDUCA

41

42 ╌ přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů bez ohledu na jejich velikost ve vybraných CZ – NACE ╌ zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů Příklady podporovaných aktivit ╌ profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli ╌ tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance ╌ příprava podnikových lektorů ╌ odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace Hlavní cíl programu EDUCA

43 Hlavní podmínky výzvy ╌ Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy. ╌ Projekt musí být zaměřen na aktivity a cílové skupiny dle výzvy. ╌ Projekt nesmí trvat déle než 24 měsíců. ╌ Vzdělávací aktivity v rámci projektů mohou být zajišťovány interně i externě. ╌ Je možné i školení v zahraničí, ale je nutné ho doložit čestným prohlášením (nemožnost realizace školení v ČR). ╌ Projekty musí být zaměřeny převážně na specifické vzdělávání zaměstnanců.

44 ╌ A) Specifické vzdělávání (80% rozpočtu projektu) (vzdělávání zaměstnance, na jehož základě je zaměstnanec uplatnitelný na současné nebo budoucí pozici u podnikatelského subjektu, který je příjemcem podpory. Poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu do dalších podniků a pracovních oborů.) ╌ B) Obecné vzdělávání (20% rozpočtu projektu)* ( vzdělávání, které se nevztahuje jen k současné nebo budoucí pozici zaměstnance podnikatelského subjektu, který je příjemcem podpory. Poskytuje kvalifikace, které jsou přenositelné i do ostatních podniků či oborů.) * součet přímých a nepřímých nákladů Podporované aktivity

45 Forma a výše podpory Forma podpory DOTACE Výše dotace 0,5 mil. Kč – 8 mil. Kč Výše podpory dle velikosti podniku - malé podniky 45%, střední podniky 35%, velké 25% - z celkových způsobilých výdajů. Podpora formou blokové výjimky - procenta mohou být navýšena o dalších 10 %, pokud vzdělání bude poskytnuto zdravotně postiženým nebo znevýhodněným pracovníkům. Podpora de minimis - 100 % celkových uznatelných nákladů (až do výše 200 000 EUR). Dočasný rámec - 100 % celkových uznatelných nákladů (až do výše 500 000 EUR). Podpora je vyplácena EX POST – schopnost žadatele provést prvotní financování.

46 Způsobilé výdaje ╌ cestovné, stravné, ubytování školitelů i školených zaměstnanců ╌ osobní výdaje a přímá podpora účastníků školení ╌ administrativní a režijní náklady ╌ náklady spojené s dodavatelskými smlouvami ╌ běžné náklady projektu, nákup materiálu a pomůcek přímo souvisejících se školením ╌ nájem ╌ výdaje vyplývající ze smlouvy o financování projektu (publicita, bankovní účet, apod.)

47 Investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl

48 Zákon Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

49 Podmínky pro kvalifikaci ╌ Zavedení nové výroby nebo rozšíření stávající výroby za účelem podstatné změny výrobku nebo výrobního procesu ╌ Minimální investice během 3 let 100 mil. Kč (C) 60 mil. Kč (B) 50 mil. Kč (A) ╌ Nejméně polovina minimální výše investice financována vlastním kapitálem ╌ Minimálně 60% z celkové investice musí být investováno do strojního zařízení ╌ Strojní zařízení musí být nové Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

50 Minimální investice dle regionů A 50 mil. Kč B 60 mil. Kč C 100 mil. Kč SKUPINAMINIMÁLNÍ INVESTICE Platnost: 1. ledna – 30. června 2011 CH SM OV LN LB DC PH RA KD TP JC PV CV CL MB LT MO UL PR PE PU PJ NA ST ZR KO PM NB PI HB SU PB TU NJ OP SY RO AB BK BR UO KV JN VS JE CR BE RK DO KT KH PS ME OC TA PZ BN HK TC ZN JI BI SO BM TR JH PT CB BV CK KI KM UH FM VYZL HO Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

51 Další podmínky pro kvalifikaci ╌ Zachování investice a podpořených pracovních míst po dobu 5-ti let ╌ Nezahájení prací na projektu před vydáním Potvrzení o registraci žádosti ╌ Šetrnost k životnímu prostředí Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

52 Strop veřejné podpory (2007 – 2013) REGIONVEŘEJNÁ PODPORAVÝPLŇ Praha0 % Jihozápad30 % Ostatní regiony40% Zdroj: Nařízení vlády č. 596/2006 Sb.

53 Stropy podpory podle sektorů projektu Rozdělení technologicky náročných sektorů podle OECD Plný strop podpory75 % stropu podpory - letecký průmysl- guma a plasty - jiné dopravní prostředky- sklářský průmysl - vědecké přístroje- výroba neželezných kovů - počítače + kancelářská technika- papírenství, zpracování dřeva - radio, TV, komunikační technika- kovoobrábění - výroba strojů- textil, oděvy, kožené výrobky - farmaceutika, biotechnologie- potraviny, nápoje, tabákové výr. - chemický průmysl- dřevěné výrobky a nábytek Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

54 Formy investičních pobídek ╌ Daňová pobídka ╌ Hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst ╌ Převod pozemku za zvýhodněnou cenu (rozdíl tržní a realizované ceny) ╌ Hmotná podpora školení a rekvalifikace zaměstnanců Součet následujících druhů investičních pobídek nesmí přesáhnout strop veřejné podpory Poskytovaná nad strop veřejné podpory Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

55 Daňová pobídka ╌ Nově založené společnosti: sleva na dani z příjmu právnických osob až po dobu 5 let ╌ Existující společnosti: částečná sleva na dani z příjmu právnických osob až po dobu 5 let ╌ Současná sazba daně z příjmu právnických osob = 19 % Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

56 ╌ Nabízené pouze v okresech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (A) ╌ 50 000 CZK na jedno nově vytvořené pracovní místo ╌ 25% celkových výdajů na školení a rekvalifikace, (35 % / 45 % pro střední / malé podniky) Granty na pracovní místa, školení a rekvalifikaci Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

57 DC SM OV LN LB PH RA KD TP JC PV CV CL MB LT MO UL PR PE PU PJ NA ST ZR KO PM NB PI HB SU PB TU NJ OP SY RO AB BK BR UO KV JN VS JE CR BE RK DO KT KH PS ME OC TA PZ BN HK TC ZN JI BI CH SO BM TR JH PT CB BV CK KI KM UH FM VYZL HO SKUPINAPRACOVNÍ MÍSTAREKVALIFIKACE A 50,000 CZK 25% / 35 % / 45% velké / střední / malé B, C 0 CZK0 % Platnost: 1. ledna – 30. června 2011 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí Granty na pracovní místa, školení a rekvalifikaci

58 ╌ Zaměstnavatel může získat dotace na vytvoření "společensky účelných pracovních míst" na základě dohody s úřadem práce. "Společensky účelná pracovní místa" jsou takové pracovní pozice, které budou vyplněny uchazeči o zaměstnání, kteří byli zaregistrovaní na úřadu práce. ╌ V roce 2010 se dotace na "společensky účelná pracovní místa" např. v okrese Louny pohybuje od 60 000 - 65 000 Kč na pracovní pozici. Dotace z úřadů práce Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

59 Granty na školení a rekvalifikaci Uznatelné náklady 1. Služby související se školením a rekvalifikací 2. Spotřebovaný materiál a energie 3. Cestovné 4. Osobní náklady zaměstnanců zajišťujících školení a rekvalifikace 5. Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6. Osobní náklady školených a rekvalifikovaných zaměstnanců (max. součet (1) - (5)) Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

60 Statistika – průmysl ╌ 615 investorů získalo investiční pobídky ╌ Přislíbená výše investic: 581 329 mil. Kč ╌ Přislíbený počet nově vytvořených pracovních míst: 131 940 Zdroj: CzechInvest, 31. prosince 2010

61 Další programy CI a MPO

62 GESHER / MOST Program -- program pro podporu mezinárodní spolupráce českých a izraelských podniků v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji -- celková alokace na program v ČR: cca 300 mil. Kč -- podporované oblasti (zejména ICT, čisté technologie, Bio-Agro, biotechnologie, lékařská technika, strojírenství – nanotechnologie, nové materiály, kybernetika a robotika) -- uchazeč o podporu -- pouze podnik všech velikostí -- uchazeč musí mít partnera (podnik) na izraelské straně -- možnost spolupráce s VaV institucí nebo dalším podnikem -- VaV instituce nemůže být samostatným uchazečem, podíl na nákladech projektu do 30 % -- míra podpory v % uznatelných nákladů: -- příjem žádostí do Výzvy II: 3. listopadu 2010 – 17. prosince 2010 Podporovaná činnostMíra podpory Aplikovaný výzkum50 % Experimentální vývoj25 % Náklady VaV instituce100 %

63 Zdroje informací OPPI www.czechinvest.org www.mpo.cz www.mpo-oppi.cz programy@czechinvest.org Zelená linka: 800 800 777 Dotazy týkající se konkrétního projektu na nástěnku v aplikaci eAccount (komunikace s projektovým manažerem) GG EDUCA Hotlinka: + 420 225 852 432 email: educa@czechinvest.orgeduca@czechinvest.org www.esfcr.cz INVESTIČNÍ POBÍDKY pobidky@czechinvest.org +420-296-342-512

64 © Copyright, CzechInvest 2008. Všechna práva vyhrazena. Děkuji za Vaši pozornost Mgr. Kateřina Brunnerová katerina.brunnerova@czechinvest.org


Stáhnout ppt "CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Aktuální výzvy pro potravinářský průmysl z fondů EU a státního rozpočtu v období 2007 – 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google