Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Finanční část projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu (rozpočet grantových projektů) (seminář pro žadatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Finanční část projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu (rozpočet grantových projektů) (seminář pro žadatele."— Transkript prezentace:

1 1 Finanční část projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu (rozpočet grantových projektů) (seminář pro žadatele – 3. výzva) 11. 2. 2009

2 2 Souhrn kapitol rozpočtu grantového projektu Rozpočet projektu zahrnuje i výdaje partnera. Financovány mohou být pouze tzv. způsobilé výdaje. 01 Osobní náklady 02 Cestovní náhrady 03 Zařízení (limit 25 % na CZV projektu) 04 Místní kancelář (limit 8 % na CZV projektu) 05 Nákup služeb (limit 49 % na CZV projektu) 06 Stavení úpravy 07 Přímá podpora (limit 20 % na CZV projektu) 08 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy

3 3 01 kapitola – Osobní náklady I. Doporučení 50-60 % CZV rozpočtu projektu. http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyse-mezd-platu-v- projektech-op-vkhttp://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyse-mezd-platu-v- projektech-op-vk........... Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK (příloha č. 12 - Obvyklé mzdy/platy pro realizaci projektů na území Ústeckého kraje v rámci OP VK)

4 4 01 kapitola – Osobní náklady II.  do rozpočtu uvést: a)položkově jednotlivé pracovní pozice b)hrubou mzdu k jednotlivým pracovním pozicím (Pozn. jednotkové mzdy budou po celou dobu realizace závazné – nelze navyšovat!) c)pozor na zvolenou jednotku : např. pracovní smlouvy (nebo DPČ) = měsíc; DPP a DPČ = hodina  v benefitové žádosti se do části “VII. realizačního týmu“ k jednotlivým pracovním pozicím uvádí SUPERHRUBÉ mzdy: opracovní smlouvy - úvazek formou např. 100 nebo 50 a sazba odpovídající výši úvazku, ou DPP a DPČ počet hodin na projektu celkem a sazba za hodinu,  sociální (25 %) a zdravotní pojištění (9 %) hrazené zaměstnavatelem má dvě samostatné položky v benefitu se automaticky vypočtou náklady za celou dobu realizace projektu

5 5 02 kapitola – Cestovní náhrady Tuzemské cestovné pouze cestovní náhrady pracovníků projektu, kteří mají v rámci projektu uzavřen pracovně právní vztah! Pravidla jsou dána zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (příp. vyhláškou č. 451/2008) + interními předpisy organizace. Užití soukromého vozidla : základní náhrada vyjadřující míru opotřebení vozidla i náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Cenový limit: – ubytování v ČR – max. 1 200 Kč za osobu a noc a zároveň dle interních předpisů dané organizace, pokud jsou nižší; Zahraniční cestovné lze čerpat pouze v případě, že je schváleno v projektové žádosti a není možné navyšovat!! „Per diems“ cestovní náhrady zaměstnancům zahraničních subjektů (kryjí náklady na ubytování, stravné a cestovné v ČR). Nejsou hrazeny těm kteří uzavřeli s příjemcem pracovní smlouvu.

6 6 03 kapitola – Zařízení I. Limit 25 % CZV projektu včetně křížového financování. Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč, např. i nákup výukového a spotřebního materiálu s PC do 3 tis. Kč (určeného pro CS) Daňové odpisy:  majetek pořízený před zahájením realizace projektu - nesmí být pořízen z veřejných prostředků (do nákladů projektu lze zahrnout pouze daňové odpisy v alikvotní výši s ohledem na míru využití v rámci realizace projektu - viz PPŽ) a musí být i mimo projekt již dříve daňově odepisován!  majetek pořízený v době realizace projektu pokud je majetek nad 40 tis. Kč daňově odepisován (do nákladů projektu lze zahrnout pouze poměrnou výši daňových odpisů - viz PPŽ). Musí být vždy uplatněny pouze lineární odpisy. Výdaje na opravu a údržbu – pouze v souvislosti s majetkem pořízeným (hrazeným) nebo odpisovaným z projektu a pro účel projektu Od 100 tis. Kč bez DPH je nutné dodržet Postup při pořizování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OP VK.

7 7 Podíl KF na celkových způsobilých výdajích  pro 3. výzvu 15% CZV projektu (konkrétní výše je vždy uvedena ve výzvě, maximální možný podíl je 25 % na CZV projektu) 1) Investiční část  nábytek a vybavení s dobou použitelnosti nad 1 rok a cenou nad 40 tis. Kč za kus  stavební úpravy, které u jednotlivého majetku v úhrnu převýší ve zdaňovacím období 40 tis. Kč Interaktivní tabule musí být soubor movitých věcí v případě, že interaktivní tabule + dataprojektor + PC přesahují 40 tis. Kč. Úhrada nákladů v závislosti na typu příjemce: daňově neodepisuje – do způsobilých výdajů KF příjemce zahrne celkovou část pořizovací ceny majetku daňově odepisuje – nelze využít křížového financování. Uplatňuje daňové odpisy. Do způsobilých výdajů lze zahrnout poměrnou část daňových odpisů v jednotlivých letech!! 2) Neinvestiční část  nábytek nebo vestavěné skříně do 40 tis. Kč Pozn.: textilní doplňky, podlahové krytiny, koberce, záclony a závěsy – nejsou nábytkem lze zahrnout pouze do drobného hmot. majetku do 40 tis. Kč Vybavení a nábytek by měl být používán k realizaci aktivit CS. V rámci KF lze hradit vybavení a nábytek pro potřeby realizačního týmu pouze pokud je to zvlášť zdůvodněno + musí být dodržen stanovený limit 15 000 Kč na jeden přepočtený pracovní úvazek. Maximální procentní podíl stanovený pro projekt nesmí být překročen s ohledem na objem způsobilých výdajů, které byly v rámci projektu skutečně vynaloženy (tj. VYÚČTOVÁNY). 03 kapitola – Zařízení II. Křížové financování (KF)

8 8 04 kapitola – Místní kancelář Limit 8 % CZV projektu. Kapitola zahrnuje všechny výdaje související s provozem kanceláře projektu: nájem kanceláře, nákup vody, paliv, energie, internet, telefon, fax, poštovné, spotřební materiál, úklid a údržbu. Do způsobilých výdajů je možné započítat pouze podíl výdajů na místní kancelář, které připadají na aktivity projektu. http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/rezijni-naklady-op-vkhttp://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/rezijni-naklady-op-vk...... Metodika a doporučení pro režijní náklady OP VK

9 9 05 kapitola – Nákup služeb Limit 49 % CZV projektu. Publikace/školicí materiály/manuály – vytvořené dodavatelem na zakázku Odborné služby/Studie a výzkum – zpracování studií, analýz, zajištění účetnictví (i mzdového) externím dodavatelem Náklady na konference/kurzy – zajištění pronájmu prostor a techniky. Určeno pro zástupce CS, hostující účastníky nebo širší veřejnost. Podpora účastníků (stravné, ubytování) – zajištění občerstvení a ubytování účastníků konferencí nebo kurzů. Cenové limity: Občerstvení, stravné – celodenní občerstvení max. 300 Kč na osobu, částka se bude krátit při necelodenních akcích (celodenní akce = 8 běžných hodin). Ubytování - ubytování v ČR – max. 1 200 Kč za osobu a noc (případně nižší dle interních předpisů dané organizace). Jiné náklady – právní poradenství, administrace VZ zajištěné externím dodavatelem podle zákona o veřejných zakázkách. Od 100 tis. Kč bez DPH je nutné dodržet Postup při pořizování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OP VK.

10 10 06 kapitola – Stavební úpravy Drobné staveb.úpravy nesmí přesáhnout částku za všechny dokončené stavební úpravy v jednom zdaňovacím období v úhrnu 40 tis. Kč (pořizovací cena) na každou jednotlivou účetní položku majetku Stavební úpravy v rámci křížového financování u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období nad 40 tis. Kč, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací Stavební úprava musí být provedena v souvislosti s úpravou pracovního místa nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou.

11 11 07 kapitola – Přímá podpora Limit 20 % CZV projektu. Mzdové příspěvky jsou poskytovány jako náhrada mzdy zaměstnavateli (ve výši hrubé mzdy včetně zákonných odvodů) pro pracovníka po dobu jeho účasti na dalším vzdělávání; mzdové náhrady se budou týkat pouze pedagogických, akademických a dalších pracovníků ve školství, a to maximálně do výše 70 % mzdových náhrad (nejvýše do dvojnásobku v té době platné minimální mzdy). Cestovné, ubytování, stravování: ubytování v ČR – max. 1 200 Kč za osobu a noc (případně nižší dle interních předpisů dané organizace) stravné – celodenní občerstvení max. 300 Kč na osobu a zároveň dle interních předpisů dané organizace. Kapitola zahrnuje pouze náklady týkající se cílové skupiny projektu (např. realizované praxe, stáže a jednorázové ubytování, cestovné, stravné).

12 12 08 kapitola – Náklady vyplývající přímo ze smlouvy Audit v případě, že rozpočet projektu je roven nebo vyšší než 3 mil. Kč, je příjemce povinen zadat vybrané auditorské firmě zpracování závěrečného auditu (auditor musí být zapsán v Komoře auditorů ČR). Nezpůsobilý výdaj u projektů s rozpočtem nižším než 3 mil. Kč. Ostatní např. poplatky za vedení BÚ projektu. Kapitola zahrnuje pouze náklady, které vzniknou z povinností daných Smlouvou o realizaci GP.

13 13 Rozpočet projektu Investiční výdaje = položky (03.02 + 03.08.01 + 06.02) Neinvestiční výdaje = kapitoly (01+02+03+04+05+06+07+08) - položky (03.02 + 03.08.01 + 06.02) Křížové financování = položky (03.08.01 + 03.08.02 + 06.02) Výdaje spojené přímo s klíčovými aktivitami projektu musí dosáhnout minimálně 70 % celkových způsobilých výdajů projektu (viz PPŽ, str. 53 a 54). „Nepřímé náklady“ (kapitola 3.4.5 PPŽ, str. 57-59) nelze do rozpočtu projektu v této výzvě zahrnout.

14 14 Děkuji za pozornost a mnoho úspěchů při tvorbě rozpočtu grantového projektu Karolína Pokorná Haramiová haramiova.k@kr-ustecky.cz 475 657 675, 731 642 376


Stáhnout ppt "1 Finanční část projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu (rozpočet grantových projektů) (seminář pro žadatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google