Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojištění jako součást disciplíny risk management Risk management – disciplína, která umožňuje se vyrovnávat s důsledky vyplývající z nejednoznačnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojištění jako součást disciplíny risk management Risk management – disciplína, která umožňuje se vyrovnávat s důsledky vyplývající z nejednoznačnosti."— Transkript prezentace:

1 Pojištění jako součást disciplíny risk management Risk management – disciplína, která umožňuje se vyrovnávat s důsledky vyplývající z nejednoznačnosti průběhu ekonomických procesů. Risk management – pochopení stávajících rizik, jejich poznání, katalogizace, určení rozhodnutí o způsobu jejich eliminace.

2 Risk management = analýza činnosti ekonomických subjektů z hlediska rizik = systematické používání principů, postupů a praktik k rozeznání, odhadnutí, ohodnocení, překonání a kontrole rizika. Základní cíl risk managementu: Dosažení co bezpečnějšího provozu ekonomické činnosti při co nejnižších nákladech na zajištění této bezpečnosti. 2

3 Risk management je komplex jednání a myšlení, který směřuje k: nalezení a posouzení nejvýznamnějších rizik v ohrožených systémech (jako systémy bereme např. rodinu, firmu či podnik, veřejné instituce atd.), rozhodnutí, která rizika jsme ochotni podstoupit a přeměnit je v naši šanci a která jsme nuceni kategoricky odmítnout rizika, která odmítáme, systematicky příslušnými instrumenty zmírnit nebo odstranit (ať už bezpečnostními opatřeními, pojištěním nebo jinak) 3

4 Jistota - nejistota Stále se měnící rovnováha mezi jistotou a nejistotou: snižování nejistoty s ohledem na vědecko-technický pokrok růst nejistoty v souvislosti se vznikem a vývojem nových jevů a skutečností 4

5 Rozvaha jistoty 5

6 RIZIKO Riziko = specifická část nejistoty Riziko = měřitelná nejistota nejistota pravá nejistota riziko 6

7 Riziko Měřitelná nejistota. Riziko je možnost, že nebude dosaženo cíle. Proces vedoucí k dosažení cíle musí být na základě působení nahodilé události přerušen. Riziko znamená možnost vzniku události s výsledkem odchylným od cíle s určitou pravděpodobností. 7

8 Možné přístupy k chápání pojmu „riziko“ 1.Předmět ohrožovaný nahodilým nebezpečím 2.Zdroj rizika – událost způsobující škodu 3.Pravděpodobnost vzniku náhodné události s negativními dopady 8

9 Vymezení pojmů v Občanském zákoníku Pojistné nebezpečí = možná příčina vzniku pojistné události. Pojistné riziko = míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. 9

10 Risk management = analýza činnosti ekonomických subjektů z hlediska rizik = systematické používání principů, postupů a praktik k rozeznání, odhadnutí, ohodnocení, překonání a kontrole rizika. Risk management je komplex jednání a myšlení, který směřuje k: - nalezení a posouzení nejvýznamnějších rizik v ohrožených systémech (jako systémy bereme např. rodinu, firmu či podnik, veřejné instituce atd.), rozhodnutí, jak s riziky naložit 10

11 Proces RM 11 Rizika poznat Rizika ohodnotit Rizika překonat Rizika kontrolovat

12 Fáze risk management 1.Identifikace rizika 2.Kvantifikace rizika 3.Ovládání rizika 4.Finanční eliminace důsledků realizace rizika

13 1. Identifikace rizik 1.Analýza rizikového prostředí ekonomického subjektu – zmapování podmínek ve kterém je podnikatelská činnost vykonávána 2.Zjištění a rozpoznání nejvýznamnějších rizik 3.Popis rizik – vymezení vlastností rizika 13

14 Identifikace rizik zjištění oblastí, která mohou být riziky ohroženy uvnitř ekonomického subjektu vnější podmínky nositelé rizik osoby majetek finanční vybavení zjištění druhů rizik, která ohrožují danou činnost 14

15 15

16 Identifikace rizik - metody brainstorming dotazníky podnikové analýzy a studie, které při zaměření na konkrétní oblast popisují vnitřní procesy a zároveň se zaměřují na faktory, kterými jsou tyto procesy ovlivňovány mezipodnikové srovnání (nejčastěji s lídry v daném oboru či oblasti) analýza scénářů semináře a kurzy řízení rizik havarijní šetření audit a kontrola HAZOP (Hazard & Operability Studies) 16

17 Druhy rizik Záměrná a čistá rizika Objektivní a subjektivní rizika Systematická a jedinečná Členění podle věcné náplně Pojistitelná a nepojistitelná rizika 17

18 Členění rizika riziko záměrné (spekulativní) čisté 18

19 Členění čistého rizika Čisté riziko objektivní subjektivní: neopatrnost schopnosti a charakterové vlastnosti morální riziko 19

20 Systematické a jedinečné riziko v závislosti na míře diverzifikace 20

21 Rizika podle věcné náplně 1.Rizika fyzických zrát nebo poškození majetku a škod na zdraví 2.Rizika odpovědnosti za škody 3.Rizika přerušení ekonomické činnosti 4.Rizika chyb v řízení a rizika nedbalosti 5.Rizika tržní 6.Rizika technická a technologická 7.Rizika politická a sociální 8.Rizika vyplývající z přírodního prostředí 21

22 Rozměry rizika Okamžik realizace rizika Výskyt realizace rizika Rozsah realizace rizika 22

23 Dopady při realizaci rizika 1.Nemateriální 2.Materiální věcné škody (ztráta, poškození, zničení věcí) snížení nebo ztráta příjmů neplánované výdaje 23

24 2. Ohodnocení rizika Riziko = = četnost x důsledek Četnost – pravděpodobnost realizace rizika Důsledek – velikost negativních dopadů při realizaci rizika 24

25 Četnost Výskyt událostí: Často…………….jednou za 2 roky / 50% Někdy………………jednou za 5 let / 20% Zřídka………………jednou za 20 let / 5% Velmi zřídka……….jednou za 50 let / 2% Nepravděpodobně….. jednou za 100 let / 1% 25

26 Důsledky rizika Riziko velké (katastrofální) – všechny cíle jsou ohroženy Riziko střední – některé cíle jsou ohroženy Riziko malé – cíle jsou po uskutečnění některých opatření dosažitelné 26

27 Vyjádření velikosti škody MAS (Maximum Amount Subject) největší možná škoda. EML (Estimated Maximum Loss) odhadovaná největší škoda PML (Probable Maximum Loss) pravděpodobná největší škoda NLE (Normal Loss Expectancy) běžně očekávané škoda 27

28 Tabulka četností a důsledků rizik 28

29 3. Určení opatření s ohledem na existující rizika – ovládání rizika vyhýbání se riziku odvrácení rizika např. prostřednictvím smluvních dohod, dělení rizika, využití dominantního postavení apod. uplatnění opatření ke snížení četnosti u rizika uplatnění opatření ke snížení dopadů při realizaci rizika 29

30 4. Finanční eliminace rizika samopojištění (případně úvěr) pojištění 30

31 Samopojištění Neznamená nepojištění, ale vytváření individuálních rezerv na krytí dopadů rizik. Výhody: nižší náklady než u pojištění výnosy z investování rezerv zůstávají v podniku náklady na krytí rizika se nezvyšují v důsledku škod u jiných subjektů přímý podnět k omezování rizika 31

32 Samopojištění – pokr. Nevýhody: možnost vzniku velké škody souhrnný účinek několika škod může znamenat vyčerpání rezervy potřeba časového prostoru pro vytvoření dostatečné rezervy volné prostředky nutno investovat do krátkodobých instrumentů problematický odhad nákladů na pokrytí škod v důsledku úzkého základu pokušení vypůjčit si z rezervy v případech finančních potíží 32

33 33 Samopojištění Typické pro USA, kde je legislativně regulováno Zaměřeno ve velké míře na oblast odpovědnostního pojištění (pro zaměstnance, za výrobek, občanů) a v pojištění majetku Aby podnik získal příslušné oprávnění k provozování tohoto pojištění, musí splňovat požadavky regulace

34 Kaptivní pojištění = mateřská společnost vytvoří dceřinnou společnost za účelem krytí jejích vlastních rizik (pojistitelných, ale i jinak nepojistitelných) - předpokládá jednak finančně silnou mateřskou společnost a dostatečně rozložená rizika 34

35 35 Kaptivní pojišťovny Pojišťovna, která patří subjektu (či skupině subjektů) neprovozujících pojistnou činnost, pojišťuje svého vlastníka Původně byly využívány pro pojištění rizik s vysokou frekvencí výskytu nebo běžně nepojistitelných rizik Obvykle mají podobu klasických pojišťoven upisujících pojistné smlouvy a inkasujících pojistné od pojištěných subjektů Někdy fungují jako kaptivní zajišťovny, kdy pojišťují rizika mateřské firmy zprostředkovaně přes nějakou frontingovou pojišťovnu licencovanou jako komerční pojišťovna v daném státě.

36 36 Účel kaptivního pojištění náklady na krytí rizika jsou založeny pouze na vlastním škodním průběhu vyloučení režijních nákladů klasického pojistitele přímé využití zajištění – obvykle levnější zakládání kaptivních pojišťoven v místě, které má příznivý daňový režim 36

37 Krytí prostřednictvím pojištění Ztráty, která znamenají ohrožení finanční stability ek. subjektu (velké škody), by měly být předmětem pojištění (podle pravidel risk managementu). Ekonomický subjekt přeměňuje možnost vzniku velkých škod s dopředu neodhadnutelnými finančními důsledky za poměrně malý, dopředu známý (plánovaný) náklad – pojistné.

38 Riziko pojistitelné  je podmíněno nahodilostí  musí být jednoznačně identifikovatelné  ztráta musí být vyčíslitelná  lze ho popsat pomocí určité hodnoty pravděpodobnosti  musí být nezávislé  musí mít přiměřenou velikost z hlediska svých dopadů  musí splňovat určitá morální kritéria 38

39 Pomocné rozhodovací schéma 39

40 Schéma řešení rizik 40

41 Nalezení vhodného pojistitele (pojistitelů) Kritéria: Zda pojišťuje příslušné riziko Dostupnost pojistitele Jeho finanční síla a postavení na trhu Cena pojištění Úroveň služeb 41

42 Pojištění-finanční kategorie nástroj finanční eliminace čistých rizik krytí náhodných potřeb vzniklých v souvislostí s realizací rizika – abstraktních i konkrétních kolektivní rezerva tvořená a používaná na základě pojistné metody:

43 Pojištění-finanční kategorie – pokrač. Pojistná metoda tvorby rezervy: tvorba rezervy v závislosti na riziku rozdělování rezervy na pokrytí škod z realizovaného rizika vyrovnávání rizika v rámci rizikového kolektivu

44 Pojištění – finanční služba abstraktní služba spojena s nahodilostí - není známo: zda skutečnost nastane subjekt, který bude událostí postižen časový okamžik nastání události velikost škody většinou dlouhodobý charakter služby obrácený výrobní cyklus - pojistné placeno předem

45 Specifika pojišťovací služby – pokr. spojeno s tvorbou dočasně volných prostředků a investování těchto prostředků: existence rezervorných pojištění vyrovnávání výkyvů potřeba časového rozlišení: příjmů – pojistného výdajů – pojistných plnění spojeno s investováním prostředků technických rezerv

46 Pojištění – právní kategorie Smluvní vztah: pojistník x pojistitel Předpokladem pojištění = pojistný zájem Pojistný zájem (pr.úprava): oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím.

47 Členění pojištění podle právní formy povinné zákonné povinně smluvní dobrovolné

48 Zákonné pojištění Povinnost pojištění pro příslušné subjekty vyplývá ze zákona. Pojistná smlouva nesjednává. Z právního předpisu vyplývá povinnost platit pojistné ve vymezené výši, vymezené instituci a ve vymezených termínech.

49 Povinné smluvní pojištění V právním předpise je určena povinnost sjednání pojistné smlouvy pro vymezené subjekty V některých případech právní předpis určuje i základní podobu (parametry) pojistné smlouvy

50 Členění na systémy pojištění Pojištění sociální Pojištění komerční

51 Charakteristické rysy sociálního pojištění Povinnost (zákonné pojištění) Obsah a rozsah vymezen státem – nárok na plnění a velikost plnění vymezena v právních předpisech Krytí tzv. sociálních rizik: smrt, stáří, invalidita, nemoc, úraz, pracovní úraz, nezaměstnanost,… Podíl na pojistném (financování) nejen jednotlivec, zaměstnavatel a případně stát

52 Komerční pojištění Komerční pojištění – pojistná metoda tvorby a použití pojistného fondu: zásada ekvivalence: – velikost příspěvků zúčastněných subjektů se odvíjí od velikosti rizika) – hrazení pojistných plnění v případě realizace nahodilé události v odpovídající výši

53 Komerční pojištění pojistitelé nabízejí na pojistném trhu pojistné produkty podle svého zaměření a uvážení klienti poptávají pojistné služby stát zasahuje do činnosti komerčních pojišťoven – regulace regulace trhu stanovení principů a pravidel pro činnost pravidla ve vztahu klient-pojišťovna finanční stabilita pojišťoven

54 Význam komerčního pojištění Stabilizace ekonomické úrovně ekonomických subjektů (jednotlivců, podnikatelských subjektů, státu) Ovlivňuje fungování tržní ekonomiky – zábrana poklesu příjmů v případě nahodilých událostí Uplatňování odpovědnosti ekonomických subjektů za svoji stabilitu Makroekonomický význam v souvislosti s tvorbou a investováním rezerv Vytváření pracovních příležitostí

55 Členění podle typu krytých rizik Rizikové pojištění - kryje rizika, která mohou a nemusí se realizovat (případně se mohou realizovat vícekrát). Rezevotvorné pojištění – kryje rizika, o kterých se ví, že se realizují, jen není známo kdy.

56 Podle zahrnutí rizik do pojištění pojištění kryjící jedno riziko pojištění kryjící více rizik pojištění sdružené pojištění All Risks

57 Podle charakteru krytých rizik Pojištění životní Pojištění neživotní

58 Odvětví životního pojištění – právní úprava 1.Pojištění pouze pro případ smrti, pojištění pouze pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených životů, životní pojištění s vrácením pojistného. 2.Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí. 3.Důchodové pojištění. 4.Pojištění podle bodů 1 až 3 spojené s investičním fondem. 5.Kapitálové činnosti 6.Pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem pojištění podle odvětví 1 až 5.

59 Odvětví neživotního pojištění – pr. úprava

60 Podle vymezení pojistné hodnoty pojištění na časovou cenu pojištění na novou cenu kombinace na časovou hodnotu a pojištění na novou hodnotu pojištění na modifikovanou nebo jinou hodnotu

61 Podle způsobu placení pojištění za jednorázové pojistné pojištění za běžné pojistné

62 Podle konstrukce pojistného plnění (formy pojištění) Pojištění škodová Pojištění obnosová

63 krytí abstraktních potřeb, u kterých nelze přímo ohodnotit a vyjádřit škodu pojistné plnění je nezávislé na výši škody závisí na předem pevně stanovené výši pojistné částky (ta je stanovena v pojistné smlouvě) neexistují z hlediska právní úpravy omezení pro velikost sjednávaných pojistných částek ani omezení pro počet pojištění sjednaných pro krytí jednoho rizika

64 Škodová pojištění krytí tzv. konkrétní potřeby pojistné plnění závislé na výši nastalé škody účelem náhrada vzniklé škody, proto velikost pojistného plnění ohraničena velikostí vzniklé škody přechod práva na náhradu škody vůči třetím osobám z pojištěného na pojišťovnu

65 Škodová pojištění pojistné plnění  škoda Relace mezi pojistným plněním a škodou se označuje jako intenzita pojistné ochrany: pojistné plnění i =  škoda

66 Ryzí zájmové pojištění není sjednána pojistná částka pojistné plnění přímo závisí na výši škody pojistné plnění = škoda lze využít v případě, kdy u jednotlivých pevně vymezených předmětů jsou určitelné maximální škody

67 Pojištění na první riziko je sjednána pojistná částka pojistná částka udává horní hranici pojistného plnění

68 Pojištění na první riziko pojistné plnění = 1.škoda, pokud: škoda < pojistná částka 2.pojistná částka, pokud: škoda  pojistná částka i = 1, pokud škoda  pojistná částka i pojistná částka využíváno například v konstrukci odpovědnostních pojištění, pojištění právní ochrany ( v pojistných produktech, kde by pojistné plnění mohlo dosahovat značné velikosti)

69 Pojištění na plnou hodnotu pojistné plnění závislé na udané pojistné hodnotě (hodnotě pojištěného majetku) pojistná částka zde udává horní hranici pojistného plnění (ta je dána udanou hodnotou pojištěného majetku) a intenzitu pojistné ochrany využívá se u pojištění majetku

70 Pojištění na plnou hodnotu pojistná částka pojistné plnění =  x škoda, tzn. pojistná hodnota pojistné plnění = škoda, pokud pojistná částka  pojistná hodnota (plné pojištění) pojistné plnění < škoda, pokud pojistná částka < pojistná hodnota (podpojištění)

71 Doplňkové formy pojištění stimulace pojištěných v zájmu snahy o zmenšování počtu a rozsahu škod vyloučení drobných škod z pojistných plnění snížení ceny pojištění kombinují se se škodovými formami pojištění

72 Excedentní franšíza částka, která se od pojistného plnění stanoveného na základě některé ze základních forem pojištění odečítá pojistné plnění = škoda - excedentní franšíza, pokud škoda > excedentní franšíza pojistné plnění = 0, pokud škoda  excedentní franšíza

73 Procentní spoluúčast pojištěný se podílí určitým stanoveným procentem na úhradě škody pojistné plnění = škoda x (1 - procentní poluúčast)

74 Integrální franšíza částka, do jejíž výše se pojistné plnění neposkytuje, nad tuto částku se pojistné plnění vyplácí ve výši stanovené na základě některé základní formy pojištění důvodem pro využívání je vyloučení drobných škod z pojistného plnění pojistné plnění = 0, pokud škoda  integrální franšíza, pojistné plnění = škoda, pokud škoda > integrální franšíza

75 Časová franšíza (karenční doba) může být kombinována se škodovými i s obnosovými základními formami pojištění při jejím uplatnění nedochází ke snížení přímo velikosti pojistného plnění, ale k omezení výplaty pojistného plnění z časového pohledu: a)po určitou předem danou dobu od sjednání nebude vyplaceno pojistné plnění b)u pojištění, kde se pojistné plnění vyplácí po dobu trvání potřeby, je ujednána doba, po kterou pojistné plnění nebude vypláceno


Stáhnout ppt "Pojištění jako součást disciplíny risk management Risk management – disciplína, která umožňuje se vyrovnávat s důsledky vyplývající z nejednoznačnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google