Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Finanční část projektu Operační program Vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Finanční část projektu Operační program Vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 1 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Finanční část projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu (rozpočet grantových projektů) (seminář pro žadatele – 4. výzva prioritní osa 1) 20.4.2010

2 2 Souhrn kapitol rozpočtu grantového projektu zahrnuje tzv. přímé náklady Rozpočet projektu zahrnuje i výdaje partnera. Financovány mohou být pouze tzv. způsobilé výdaje. 01 Osobní náklady 02 Služební cesty zahraniční 03 Zařízení (limit 25% CV projektu) 04 Místní kancelář – nepřímé náklady 05 Nákup služeb (limit 49% CV projektu) 06 Stavení úpravy 07 Přímá podpora (limit 20% CV projektu) 08 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 3 01 kapitola – Osobní náklady I. Doporučení 50-60 % CZV rozpočtu projektu. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyse-mezd-platu-v-projektech-op-vk Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK (příloha č. 12 - Obvyklé mzdy/platy pro realizaci projektů na území Ústeckého kraje v rámci OP VK)

4 4 01 kapitola – Osobní náklady II. do rozpočtu uvést: a) položkově jednotlivé pracovní pozice b) hrubou mzdu k jednotlivým pracovním pozicím (pozn. jednotkové mzdy budou po celou dobu realizace závazné – nelze navyšovat!) c) pozor na zvolenou jednotku : např. pracovní smlouvy (nebo DPČ) = měsíc; DPP a DPČ = hodina  v benefitové žádosti se do části “VII. realizačního týmu“ k jednotlivým pracovním pozicím uvádí HRUBÉ mzdy:  pracovní smlouvy - úvazek formou např. 100 nebo 50 a sazba odpovídající výši úvazku,  u DPP a DPČ počet hodin na projektu celkem a sazba za hodinu,  sociální (25 %) a zdravotní pojištění (9 %) hrazené zaměstnavatelem má dvě samostatné položky v benefitu se automaticky vypočtou náklady za celou dobu realizace projektu Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

5 5 02 kapitola – Služební cesty zahraniční Pouze cestovní náhrady pracovníků projektu, kteří mají v rámci projektu uzavřen pracovně právní vztah! Pravidla jsou dána zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (příp. vyhláškou č. 451/2009) + interními předpisy organizace. Zahraniční cestovné lze čerpat pouze v případě, že je schváleno v projektové žádosti a není možné navyšovat!! „Per diems“ cestovní náhrady zaměstnancům zahraničních subjektů (kryjí náklady na ubytování, stravné a cestovné v ČR). Nejsou hrazeny těm, kteří uzavřeli s příjemcem pracovní smlouvu. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

6 6 03 kapitola – Zařízení I. Limit 25 % CZV projektu včetně křížového financování. Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč, např. i nákup výukového a spotřebního materiálu s PC do 3 tis. Kč (určeného pro CS). Daňové odpisy: majetek pořízený před zahájením realizace projektu - nesmí být pořízen z veřejných prostředků (do nákladů projektu lze zahrnout pouze daňové odpisy v alikvotní výši s ohledem na míru využití v rámci realizace projektu - viz PPŽ) a musí být i mimo projekt již dříve daňově odepisován! majetek pořízený v době realizace projektu pokud je majetek nad 40 tis. Kč daňově odepisován (do nákladů projektu lze zahrnout pouze poměrnou výši daňových odpisů - viz PPŽ). Výdaje na opravu a údržbu – pouze v souvislosti s majetkem pořízeným (hrazeným) nebo odpisovaným z projektu a pro účel projektu Od 100 tis. Kč bez DPH je nutné dodržet Postup při pořizování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OP VK. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7 7 03 kapitola – Zařízení II. Křížové financování (KF) Podíl KF na celkových způsobilých výdajích  pro tuto výzvu 20% CZV projektu (konkrétní výše je vždy uvedena ve výzvě, maximální možný podíl je 25 % na CZV projektu) 1) Investiční část  nábytek a vybavení s dobou použitelnosti nad 1 rok a cenou nad 40 tis. Kč za kus  stavební úpravy, které u jednotlivého majetku v úhrnu převýší ve zdaňovacím období 40 tis. Kč Nákup interaktivní tabule a veškerého dalšího současně pořízeného zařízení sloužícímu k zajištění funkčnosti interaktivní tabule bude považováno za součást souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením => interaktivní tabule musí být soubor mov.věcí v případě, že interaktivní tabule + software + dataprojektor + PC přesahují 40 tis. Kč. Úhrada nákladů v závislosti na typu příjemce: daňově neodepisuje – do způsobilých výdajů KF příjemce zahrne celkovou část pořizovací ceny majetku daňově odepisuje – nelze využít křížového financování. Uplatňuje daňové odpisy. Do způsobilých výdajů lze zahrnout poměrnou část daňových odpisů v jednotlivých letech!! 2) Neinvestiční část  nábytek nebo vestavěné skříně do 40 tis. Kč Pozn.: textilní doplňky, podlah.krytiny, koberce, záclony a závěsy – nejsou nábytkem, lze zahrnout pouze do drobného hmot. majetku do 40 tis. Kč Vybavení a nábytek by měl být používán k realizaci aktivit CS. V rámci KF lze hradit vybavení a nábytek pro potřeby realizačního týmu pouze pokud je to zvlášť zdůvodněno + musí být dodržen stanovený limit 15 000 Kč na jeden přepočtený pracovní úvazek. Maximální procentní podíl stanovený pro projekt nesmí být překročen s ohledem na objem způsobilých výdajů, které byly v rámci projektu skutečně vynaloženy (tj. VYÚČTOVÁNY). Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

8 8 Místní kancelář – nepřímé náklady - Tuto položku není možné v rozpočtu vyplnit, jedná se o nepřímé náklady. Kapitola zahrnuje všechny výdaje související s provozem kanceláře projektu: nájem kanceláře, nákup vody, paliv, energie, internet, telefon, fax, poštovné, spotřební materiál, úklid a údržbu. http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/rezijni-naklady-op-vk...... Metodika a doporučení pro režijní náklady OP VK Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

9 9 05 kapitola – Nákup služeb Limit 49 % CZV projektu. Publikace/školicí materiály/manuály – vytvořené dodavatelem na zakázku Odborné služby/Studie a výzkum – zpracování studií, analýz, sběr dat a zajištění tlumočení Náklady na konference/kurzy – zajištění pronájmu prostor a techniky. Určeno pro zástupce CS, hostující účastníky nebo širší veřejnost. Podpora účastníků (stravné, ubytování) – zajištění občerstvení a ubytování účastníků seminářů nebo kurzů. Cenové limity: Občerstvení, stravné – celodenní občerstvení max. 300 Kč na osobu, částka se bude krátit při necelodenních akcích (celodenní akce = 8 běžných hodin). Ubytování - ubytování v ČR – max. 1 500 Kč za osobu a noc (případně nižší dle interních předpisů dané organizace). Jiné náklady – nespecifikované služby Od 100 tis. Kč bez DPH je nutné dodržet Postup při pořizování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OP VK. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

10 10 06 kapitola – Stavební úpravy Drobné staveb.úpravy nesmí přesáhnout částku za všechny dokončené stavební úpravy v jednom zdaňovacím období v úhrnu 40 tis. Kč (pořizovací cena) na každou jednotlivou účetní položku majetku Stavební úpravy v rámci křížového financování u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období nad 40 tis. Kč, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací Stavební úprava musí být provedena v souvislosti s úpravou pracovního místa nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

11 11 07 kapitola – Přímá podpora Limit 20 % CZV projektu. Mzdové příspěvky jsou poskytovány jako náhrada mzdy zaměstnavateli (ve výši hrubé mzdy včetně zákonných odvodů) pro pracovníka po dobu jeho účasti na dalším vzdělávání; mzdové náhrady se budou týkat pouze pedagogických, akademických a dalších pracovníků ve školství, a to maximálně do výše 70 % mzdových náhrad (nejvýše do dvojnásobku v té době platné minimální mzdy). Cestovné, ubytování, stravování: ubytování v ČR – max. 1 500 Kč za osobu a noc (případně nižší dle interních předpisů dané organizace) stravné – celodenní občerstvení max. 300 Kč na osobu a zároveň dle interních předpisů dané organizace. Kapitola zahrnuje pouze náklady týkající se cílové skupiny projektu (např. realizované praxe, stáže a jednorázové ubytování, cestovné, stravné). Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

12 12 08 kapitola – Náklady vyplývající přímo ze smlouvy Audit v případě, že rozpočet projektu je roven nebo vyšší než 3 mil. Kč, je příjemce povinen zadat vybrané auditorské firmě zpracování závěrečného auditu (auditor musí být zapsán v Komoře auditorů ČR). Nezpůsobilý výdaj u projektů s rozpočtem nižším než 3 mil. Kč. Kapitola zahrnuje pouze náklady, které vzniknou z povinností daných Smlouvou o realizaci GP. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

13 13 Rozpočet projektu Investiční výdaje = položky (03.02 + 03.08.01 + 06.02) Neinvestiční výdaje = kapitoly (01+02+03+05+06+07+08) - položky (03.02 + 03.08.01 + 06.02) Křížové financování = položky (03.08.01 + 03.08.02 + 06.02) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

14 14 Nepřímé náklady I. Do rozpočtu nesmí být nepřímé náklady vůbec zahrnuty! Přesná specifikace v PPŽ str. 35-39, kapitola 3.4.4. Rozpočet projektu vytvořený v Benefitu musí obsahovat pouze přímé náklady. - v rámci nepřímých nákladů nemohou být hrazeny investiční výdaje Přímé náklady jsou přiřaditelné ke konkrétní aktivitě projektu. Nepřímé náklady nejsou nebo nemohou být přiřaditelné ke konkrétní aktivitě daného projektu. Nepřímé náklady zahrnují zejména náklady spojené s administrací projektu. Mezi nepřímé náklady patří, např.:  mzdy zaměstnanců, kteří se podílení na: vedení účetnictví projektu včetně mezd, úklidu, vedení rozpočtu, úklidu, tisku a kopírování  tuzemské cestovní náhrady  režijní výdaje (nájem kanceláře k administraci projektu, voda, energie, internet, telefony, poštovné)  zajištění publicity projektu  vedení účetnictví  správa počítačových sítí a internetových stránek, včetně jejich aktualizace Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

15 15 Nepřímé náklady II.  kancelářské potřeby a spotřební materiál určený administraci projektu  bankovní poplatky  náklady na daňové a právní poradenství a konzultace  náklady na realizaci VŘ  zajištění publicity pomoci z ESF (zejména dle článku 8 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006), včetně monitoringu tisku, (např. inzerce, pronájem prostor pro tiskovou konferenci, občerstvení na tiskovou konferenci, výroba propagačních předmětů, letáků apod.) Nedodržení procenta nepřímých nákladů uvedeného ve výzvě, ve vztahu k přímým nákladům bez křížového financování, je důvodem k vyřazení projektu z hodnocení. Stanovení výše nepřímých nákladů: od celkové výše rozpočtu se odečte „křížové financování“ (položky 3.8 a 6.2 rozpočtu) a výsledek se násobí procentem stanoveným ve výzvě pro nepřímé náklady. Nepřímé náklady není třeba prokazovat přímo jednotlivými účetními doklady. Pravidly nepřímých nákladů nejsou nijak dotčeny účetní postupy organizace. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

16 16 Benefit 7+ Záložka „Rozpočet projektu“ – praktická ukázka tvorby rozpočtu v ostré verzi Benefit 7+ Záložka „Hamonogram čerpání“ V této záložce se uvádí částky za zálohu a přepokládané způsobilé výdaje prokázané žadatelem za každé monitorovací období realizace, a to souhrnně za žadatele i partnery. Součet všech položek harmonogramu čerpání je roven celkovým způsobilým výdajům projektu. Přehled představuje finanční plán jednotlivých požadavků na čerpání dotace, který slouží žadateli k rozvržení předpokládaných žádostí o platbu v určitém časovém období. 1. Finanční plán = výše zálohy ve výši 20 % z celkových nákladů projektu, datum – do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Další finanční plány - datum první žádosti o platbu se uvádí 3 měsíce od předpokládaného termínu vydání Smlouvy o realizaci GP a u následujících finančních plánů uveďte vždy datum dalších 3 měsíců. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

17 17 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Bošanská bosanska.m@kr-ustecky.cz 475 657 326, 731 642 372 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Stáhnout ppt "1 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Finanční část projektu Operační program Vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google