Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajské, národní a evropské dotační tituly 2015 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajské, národní a evropské dotační tituly 2015 1."— Transkript prezentace:

1 Krajské, národní a evropské dotační tituly 2015 1

2 A.Z rozpočtu Olomouckého kraje B.Z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR C.Z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR D.OP Přeshraniční spolupráce 2014-2020 E.Z komunitárních programů EU 2

3 A. Z rozpočtu Olomouckého kraje 1.Program obnovy venkova 2.Příspěvky na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje 3.Vodohospodářský fond 4.Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2015 5.Příspěvek dobrovolným hasičům Olomouckého kraje 6.25-tis Kč příspěvky 7.Významné projekty 8.Příspěvek na výstavbu a opravy cyklostezek 9.Příspěvek v oblasti zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích 10.Příspěvek na přechody pro chodce 11.Studijní stipendium Olomouckého kraje 12.Učňovské stipendium 13.Stipendia pro žáky technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou 3

4 A. Z rozpočtu Olomouckého kraje 14.Příspěvky v oblasti sportu 15.Příspěvek na podporu zahraničních vztahů Olomouckého kraje 16.Příspěvek v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 17.Příspěvek pro oblast protidrogové prevence 18.Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v OK 19.Příspěvek turistickým informačním centrům v Olomouckém kraji 20.Program na podporu začínajících včelařů 21.Dotační program pro zdravotnictví – vzdělávání 4

5 1. Program obnovy venkova OK (POV) Celková alokace: 17,0 mil. Kč Vyhlášení: 5. 1. 2015Žádosti: 13. 2. 2015 OP 1: Podpora budování a obnovy infrastruktury obce Žadatelé: obce OK do 1000 obyvatel Min. dotaceMax. dotaceMax. uznatel. nákladů 50.000 Kč300.000 Kč50 % OP 2: Podpora zpracování územně plánovací dokumentace Žadatelé: obce OK do 2000 obyvatel Min. dotaceMax. dotaceMax. uznatel. nákladů 30.000 Kč200.000 Kč50 % OP 3: Podpora činností MAS při procesu standardizace a certifikace strategie, spolupráce MAS s obcemi na tvorbě koncepčních dokumentů Žadatelé: MAS se sídlem na území OK Min. dotaceMax. dotaceMax. uznatel. nákladů 50.000 Kč125.000 Kč60 % 5

6 Program obnovy venkova OK (POV) www.kr-olomoucky.cz > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Program obnovy venkova 6

7 2. Příspěvky na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje Celková alokace: 9,0 mil. Kč Sběr žádostí: průběžně, do 30. 6. 2015 Max. výše dotace: 500.000,- Kč Podmínky: Příspěvky se poskytují pouze na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje, nejedná-li se o lesy určené pro obranu státu Žadatelé: vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa Na stejný předmět příspěvku nelze čerpat v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů včetně fondů EU Žadatel nesmí být ČR nebo jí zřízená osoba pověřená správou lesů v majetku státu Kontakt: Ing. Vlastimil Dřímal (tel. 585 508 623) www.kr-olomoucky.cz > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 7

8 3. Vodohospodářský fond Celková alokace 35 mil. Kč Sběr žádostí do: 28. 2. 2015 1. Výstavba a modernizace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací 2. Výstavba a modernizace vodovodů a úpraven vod 3. Obnova environmentálních funkcí území Žadatelé: Obce do 2000 EO nebo i větší, pokud se akce týká jejich místních částí s méně než 2000 EO a celkový počet EO obce je menší než 3000 EO. Svazky obcí zajišťující akci pro obce s počtem do 2000 EO nebo i větší, pokud se akce týká jejich místních částí (sídla) s méně než 2000 EO a celkový počet EO obce je menší než 3000 EO. Max. dotace 5 mil Kč, max. uznatelné náklady 80 % Při souběhu podpor z jiných zdrojů bude poskytnuta podpora max. 50 % z vlastního podílu žadatele Kontakt: Ing. Vladimíra Kubišová (tel. 585 508 630) www.kr-olomoucky.cz > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury 8

9 4. Program podpory kultury a památkové péče Celková alokace v roce 2015: 19,35 mil. Kč Vyhlášení: 1. 10. 2014Žádosti do: 5. 1. 2015 1. Obnova kulturních památek v OK Žadatelé: Vlastníci/nájemci kulturních památek zapsaných v „Ústředním seznamu kulturních památek ČR“, s výjimkou kulturních památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu Min. dotaceMax. dotaceMax. uznatel. nákladů 200.000 Kč – v rámci programu 50.000 Kč – restauratérské práce500.000 Kč50 % 2. Obnova staveb drobné architektury místního významu v OK Žadatelé: Vlastníci/nájemci staveb drobné architektury, s výjimkou kulturních památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu Min. dotaceMax. dotaceMax. uznatel. nákladů 0 Kč50.000 Kč100 % 3. Podpora kulturních aktivit v OK Žadatelé: Fyzické/právnické osoby organizující/realizující kulturní aktivity www.kr-olomoucky.cz > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Program podpory kultury a památkové péče 9

10 5. Příspěvek dobrovolným hasičům OK Celková alokace: 5 mil. Kč Oprávnění žadatelé: obce v souladu s § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Vyhlášení: 15. 12. 2014Žádosti do: 13. 2. 2015 Příspěvek je možné kombinovat se státní dotací z rozpočtu Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v rámci programu obnovy požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Min. dotaceMax. dotaceMax. spoluúčast 0 Kč300.000 Kč40% www.kr-olomoucky.cz > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Příspěvek dobrovolným hasičům OK Kontakt: Mgr. Alena Hložková (tel. 585 508 829) 10

11 5. Příspěvek dobrovolným hasičům OK PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE HASIČŮM (FYZICKÝM OSOBÁM) A NA ČINNOST, AKCE A PROJEKTY SPOLKŮ A POBOČNÝCH SPOLKŮ HASIČŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ROK 2015 Oprávnění žadatelé: a) na činnost okresních spolků hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen OSH ČMS) Olomouckého kraje; b) na akce nebo projekty spolků hasičů OK (o příspěvek na akci či projekt je oprávněn požádat pouze ten žadatel, který akci či projekt pořádá). 1 ) Příspěvek na činnost se poskytuje na mzdy a potřebné odvody pracovníkům sekretariátu, na provoz kanceláře a další činnost sekretariátu spojenou s přípravou a realizací akcí a projektů OSH ČMS (pořízení kancelářských potřeb, úhrada nájmu kanceláře bez energií, úhrada poštovních, internetových a telefonních služeb, propagace a propagační materiály aj.), v rozsahu plnění vyplývající z Přílohy č. 1. Žadatelem o příspěvek na činnost může být pouze OSH ČMS Olomouckého kraje. 2 ) Příspěvky na akce a projekty se poskytují: a) na podporu akcí pořádaných spolky hasičů OK a jedná se zejména o hasičské soutěže, hasičské soutěže mládeže, ukázky techniky, výstavy, reprezentaci na mistrovství v požárním sportu a to v rozsahu dle Přílohy č. 1; b) na podporu prezentace požární ochrany veřejnosti, jedná se zejména o oslavy výročí založení spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje - např. 70, 80, 90, 100, 105, 110, 115, 120 let a více, v rozsahu dle Přílohy č. 1; c) na podporu udržování hasičských tradic a informování o historii hasičstva. 3) Příspěvek není určen na financování požární techniky 11

12 5. Příspěvek dobrovolným hasičům OK Vyhlášení: 1. 1. 2015Žádosti do: 3I. 7. 2015 Min. dotaceMax. dotaceMax. spoluúčast 0 Kč150.000 Kč www.kr-olomoucky.cz > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Příspěvek dobrovolným hasičům OK Kontakt: Ing. Martina Koppová (tel. 585 508 247) 12

13 6. Finanční příspěvky do 25-tis. Kč Celková alokace: 3,7 mil. Kč Příspěvky se poskytují na činnosti přínosné pro OK a jeho obyvatele, jejichž žádost o neinvestiční finanční příspěvek nemůže být uspokojena z jiných dotačních titulů OK pro daný rok případně z Významných projektů OK. Žadatelé: právnické a fyzické osoby (kdokoliv) Veřejně prospěšná činnost na území OK v oblastech: vzdělávání a věda mládež, kultura, sport a tělovýchova prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí zdravotnictví, sociální služby a humanitární pomoc turistický ruch, životní prostředí, spolková činnost Sběr žádostí: průběžně, do 15. 5. 2015 do 14:00 hod., vždy nejpozději 14 dnů před ROK. 13

14 6. Finanční příspěvky do 25-tis. Kč Jednomu žadateli může být poskytnut v daném kalendářním roce pouze jeden tento finanční příspěvek Po posouzení věcné stránky, potřebnosti a kvality projektu rozhodne o poskytnutí neinvestičních finančních prostředků ROK Kritéria hodnocení: - hodnocení důvěryhodnosti žadatele (reference, zkušenosti) - hodnocení věcné a časové reálnosti projektů - hodnocení přínosu projektu pro OK a jeho obyvatele - případná další specifická kritéria dle jednotlivých oblastí - vícezdrojové financování projektu Příspěvek lze použít pouze na činnosti, které nebudou představovat podnikatelskou činnost a nesmí být kalkulován zisk Schválený neinvestiční finanční příspěvek nelze použít na nákup darů (mimo ceny v soutěžích) a pohoštění (mimo pitný režim při sportovních soutěžích), na krytí mezd a honorářů 14

15 6. Finanční příspěvky do 25-tis. Kč Sbory dobrovolných hasičů OK si mohou požádat o příspěvek na pořádání: Okresního kola dospělých, okresního kola mládeže, krajského kola dospělých, krajského kola mládeže, setkání zasloužilých hasičů, požární soutěž, požární soutěž mládeže a významné oslavy výročí založení SDH Kontakt: Ing. Jiří Juřena (tel. 585 508 502) www.kr-olomoucky.cz > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Finanční příspěvky do výše 25 tis. 15

16 7. Významné projekty Celková alokace: 10 mil. Kč Příspěvky se poskytují na činnosti přínosné pro OK a jeho obyvatele, jejichž žádost o neinvestiční finanční příspěvek nemůže být uspokojena z jiných dotačních titulů OK Žadatelé: právnické a fyzické osoby (kdokoliv) Veřejně prospěšná činnost na území OK v oblastech: vzdělávání a věda mládež, kultura, sport a tělovýchova prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí zdravotnictví, sociální služby a humanitární pomoc turistický ruch, životní prostředí, spolková činnost Sběr žádostí: průběžně, do 15. 5. 2015 do 14:00 hod. Jednomu žadateli může být poskytnut v daném kalendářním roce pouze jeden tento finanční příspěvek 16

17 7. Významné projekty Příspěvek ale nelze poskytnout žadateli, který obdržel Finanční příspěvek z příspěvků do výše 25 tis. Kč Po posouzení věcné stránky, potřebnosti a kvality projektu rozhodne o poskytnutí neinvestičních finančních prostředků ROK Kritéria hodnocení: - hodnocení důvěryhodnosti žadatele (reference, zkušenosti) - hodnocení věcné a časové reálnosti projektů - hodnocení přínosu projektu pro OK a jeho obyvatele - případná další specifická kritéria dle jednotlivých oblastí - vícezdrojové financování projektu Kontakt: Ing. Jiří Juřena (tel. 585 508 502) www.kr-olomoucky.cz > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Významné projekty 17

18 8. Příspěvek na výstavbu a opravy cyklostezek Alokace: 5 mil. Kč Sběr žádostí: do 27. 2. 2015 do 15. hod. Oprávnění žadatelé: Obce sídlící na území OK Maximální spoluúčast: 50 % Příspěvek účelově určen pro případ výstavby cyklostezky, a to na úhradu části stavebních (investičních) nákladů v roce 2015 a v případě údržby cyklostezky na úhradu části prokazatelných (neinvestičních) nákladů na údržbu v roce 2015 Min. ani max. dotace není stanovena, platí podmínka spoluúčasti Spoluúčast: min. 50% spoluúčast žadatele z celkových nákladů projektu Kontaktní osoba: Mgr. František Pěruška, vedoucí oddělení silničního hospodářství, tel: 585 508 309, e-mail: f.peruska@kr-olomoucky.czf.peruska@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Příspěvek na výstavbu a opravy cyklostezek 18

19 9. Příspěvek v oblasti zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích Alokace: 5 mil. Kč Oprávnění žadatelé: Obce nebo svazky obcí Min. ani max. dotace není stanovena, platí podmínka spoluúčasti Spoluúčast: min. 50% spoluúčast žadatele z celkových nákladů projektu Sběr žádostí: do 27. února 2015 Příspěvek je účelově určen na úhradu části prokazatelných investičních nákladů na výstavbu nebo na úhradu části prokazatelných provozních nákladů určených na údržbu-opravu (neinvestičních nákladů) Kontaktní osoba: Mgr. František Pěruška, vedoucí oddělení silničního hospodářství, tel: 585 508 309, e-mail: f.peruska@kr-olomoucky.czf.peruska@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Příspěvek v oblasti zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích 19

20 10. Příspěvek na přechody pro chodce Od roku 2015 nový dotační titul Oprávnění žadatelé: Obce nebo svazky obcí Cíl: vybudovat či rekonstruovat nevyhovující přechody na silnicích I., II. a III. třídy Min. ani max. dotace není stanovena, platí podmínka spoluúčasti Spoluúčast: min. 50% spoluúčast žadatele z celkových nákladů projektu Příjem žádostí: do 27. února 2015 Alokace 5 mil. Kč Kontaktní osoba: Mgr. František Pěruška, vedoucí oddělení silničního hospodářství, tel: 585 508 309, e-mail: f.peruska@kr-olomoucky.czf.peruska@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Příspěvek na přechody pro chodce 20

21 11. Studijní stipendium Olomouckého kraje Stipendium je určeno na podporu studia žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a studentů vybraných studijních oborů vysokých škol v zahraničí po dobu nejméně jednoho měsíce (Seznam studijních oborů vysokých škol určených k podpoře pro rok 2015 bude vyvěšen na webu OK na počátku roku 2015) Žadatel o stipendium musí být v době podání žádosti: a) žákem denního studia na některé ze středních škol na území Olomouckého kraje (žadatelé z víceletých gymnázií musí mít dokončenou povinnou školní docházku); b) studentem denního studia na některé z vyšších odborných škol na území Olomouckého kraje; c) studentem bakalářského či magisterského studijního programu na vysoké škole na území ČR. Sběr žádostí do 30. 6. 2015 21

22 11. Studijní stipendium Olomouckého kraje Alokace: 1,3 mil. Kč Sběr žádostí: budou zveřejněny dvě výzvy: 1. výzva – sběr žádostí do konce února 2015 2. výzva – sběr žádostí do konce června Min. dotace: nestanovena Max. dotace: 3,5 tis. Kč/měsíc pro žáky SŠ, VOŠ, VŠ sš studenti mohou žádat po dobu 10 měsíců, studenti voš a vš max. 6 měsíců Mgr. Petr Balcárek, tel.: 585 508 673 e-mail: p.balcarek@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz/ Příspěvky, granty a dotace/ Krajské příspěvky a dotace/ Studijní stipendium Olomouckého kraje 22

23 12. Učňovské stipendium Učňovské stipendium je poskytováno od školního roku 2010/2011. Záměrem tohoto dotačního titulu je zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce a do budoucna zajistit pro tyto obory dostatek kvalifikované pracovní síly. Ve školním roce 2014/15 bude podporováno 24 učebních oborů Veškeré informace jsou uvedeny v Pravidlech pro poskytování učňovského stipendia Olomouckého kraje 1. ročník: 300,-- Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,- Kč 2. ročník: 400,-- Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,- Kč 3. ročník: 500,-- Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 5 000,- Kč 23

24 12. Učňovské stipendium Sběr žádostí: do 9. září 2014 Alokace: 6 mil. Kč Kontakt: Mgr. Lucie Kropáčková, tel. 585 508 559 e-mail: l.kropackova@kr- olomoucky.cz kr-olomoucky.cz Příspěvky, granty a dotace Krajské příspěvky a dotace (do 25 tisíc korun, významné projekty a další) Učňovské stipendium 24

25 13. Stipendia pro žáky technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou Nový stipendijní program od roku 2014 Cílem je podpořit žáky technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou, o které je na trhu práce dlouhodobý zájem. Podpora technických oborů vzdělání vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje a programového prohlášení Rady Olomouckého kraje. Stipendia budou poskytována žákům středních škol všech zřizovatelů, které nabízejí podporované obory vzdělání Žáci a školy musí splňovat kritéria, která jsou daná Pravidly pro poskytování stipendia žákům technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou. Hlavním kritériem pro obdržení stipendia je, že žák nesmí mít za příslušné pololetí školního roku horší studijní průměr než 1,70 včetně. 25

26 13. Stipendia pro žáky technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou Sběr žádostí: 2x ročně za předcházející pololetí 1. ročník: 1500,-- Kč za pololetí/žáka 2. ročník: 2000,-- Kč za pololetí/žáka 3. ročník: 2500,-- Kč za pololetí/žáka 4. ročník: 3000,-- Kč za pololetí/žáka Alokace: 1,7 mil. Kč Mgr. Petr Balcárek, tel.: 585 508 673 e-mail: p.balcarek@kr-olomoucky.cz kr-olomoucky.cz Příspěvky, granty a dotace Krajské příspěvky a dotace (do 25 tisíc korun, významné projekty a další) Stipendia pro žáky technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou 26

27 14. Příspěvky v oblasti sportu Příspěvek je zaměřen na podporu sportovní činnosti oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji zájemci mohou žádat o příspěvek na podporu celoroční sportovní činnosti subjektů (v Programu I) a na podporu sportovních akcí regionálního charakteru (v Programu II) Oprávnění žadatelé: PO působící v oblasti sportu na území OK Alokace: 10 mil. Kč Min. dotace a max. dotace nestanovena Spoluúčast: nestanovena Termín pro podávání žádostí je stanoven od 1. 10. 2014 do 5. 1. 2015 do 16:00 hodin. kr-olomoucky.cz Příspěvky, granty a dotace Krajské příspěvky a dotace (do 25 tisíc korun, významné projekty a další) Příspěvky v oblasti sportu Kontakt: Mgr. Miloslav Machálek, 585 508 376 e-mail: m.machalek@kr-olomoucky.cz 27

28 15. Příspěvek na podporu zahraničních vztahů Alokace: 400.000 Kč minimální spoluúčast žadatele FO, PO je 30%, maximální výše poskytnutého příspěvku je 70 % celkových nákladů projektu dle žádosti o příspěvek, maximálně však 30.000 Kč Cíl: Umožnit širší zapojení občanů a subjektů se sídlem v Olomouckém kraji do uskutečňování akcí (projektů) v oblasti spolupráce s organizacemi z partnerských regionů kraje 1) projekty školské, vzdělávací a vědecké (zejména spolupráce škol a mládežnických organizací) 2) projekty sportovní 3) projekty kulturní 4) projekty v oblasti sociální a zdravotní péče, spolupráce neziskových nevládních organizací 5) projekty v oblasti cestovního ruchu a lázeňství Příspěvky, granty a dotace – Krajské příspěvky a dotace – Příspěvek na podporu zahraničních vztahů Olomouckého kraje Kontakt: Bc. Josef Tetera, 585 508 211 e-mail: j.tetera@kr-olomoucky.cz 28

29 16. Příspěvek v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Žadatelem mohou být školy a školská zařízení zařazená do rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických osob sídlící v Olomouckém kraji Poskytování příspěvků je zaměřeno na následující aktivity: a) environmentální osvětové akce zaměřené především k významným ekologickým dnům (Den Země, Den bez aut…) a k aktuálním problémům daného regionu; b) realizaci dlouhodobých (několikaměsíčních, celoročních) školních projektů EVVO; c) spolupráci školy s dalšími školami v oblasti EVVO, vytváření a realizace společných projektů; d) vytvoření obsahu a organizaci školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky; e) environmentální materiály s ekovýchovnou tematikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, DVD aj.); 29

30 16. Příspěvek v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) f) vybavení a úpravu přírodní učebny EVVO; g) zhotovení, opravu, údržbu a provoz terénních informačních zařízení včetně naučných stezek; h) spolupráci školy s veřejností (obcí) v oblasti EVVO Alokace: 290 tis. Kč Min. dotace: 5tis. Kč Max. dotace: 15 tis. Kč Spoluúčast: 10 % žadatele Sběr žádostí: do 27. 2. 2015 www.kr-olomoucky.cz - Olomoucký kraj > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace >Příspěvek v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) Kontakt: Bc. Marcela Stratilová, tel.: 585 508 662 e-mail: m.stratilova@kr-olomoucky.cz 30

31 17. Příspěvek na oblast protidrogové prevence Cílem dotací je podpora projektů zaměřených na kvalitu a dostupnost služeb pro uživatele drog. Oprávnění žadatelé: fyzické a právnické osoby, jejichž činnost nebo výstupy činnosti mají přínos pro Olomoucký kraj a jeho obyvatele, a které poskytují na území Olomouckého kraje služby pro uživatele drog podporovány jsou terénní programy, kterými jsou programy sociálních služeb a zdravotní osvěty pro problémové uživatele jiných návykových látek a osoby na nich závislé, kontaktní a poradenské služby, ambulantní léčba závislostí na tabákových výrobcích, alkoholu a jiných návykových látkách a programy následné péče, které zajišťují poskytovatelé zdravotních služeb a jiná zařízení Alokace: 2,5 mil. Kč Sběr žádostí: březen 2015 Min. dotace: Max. dotace: kr-olomoucky.cz Zdravotnictví Protidrogová prevence dotační program Kontakt: Mgr. Zuzana Starostová, tel.: 585 508 575 e-mail: z.starostova@kr-olomoucky.cz 31

32 18. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v OK Podprogram č. 1 – Účelová dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb - pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji otevřena od 13. 10. 2014 do 4. 11. 2014. Alokace: není známa (záležitost MPSV, která ji OK oznámí do 5 dnů po zasedání Dotační komise MPSV) Oprávnění žadatelé: obce na území OK Max. dotace: prozatím nestanovena Účelem podprogramu je částečné finanční zajištění poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, a to z finančních prostředků účelově určené dotace ze státního rozpočtu poskytnuté Olomouckému kraji na základě ustanovení § 101a zákona o sociálních službách. 32

33 18. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v OK Podprogram č. 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi Účelem podprogramu je částečné finanční zajištění poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi z finančních prostředků rozpočtu Olomouckého kraje. Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace (spolky, pobočné spolky oprávněné dle stanov samostatně právně jednat, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, sociální družstva a ústavy) Alokace: 15 mil. Kč Min. dotace: 25 tis. Kč Max. dotace: 500 tis. Kč Podprogram č. 3 – Příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje Účelem podprogramu je finanční zajištění poskytování sociálních služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi Olomouckého kraje. 33

34 18. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v OK Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí části neinvestičních nákladů příspěvkových organizací jím zřízených při zajišťování hlavních činností uvedených ve zřizovacích listinách. Oprávnění žadatelé: Oprávněnými žadateli jsou příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem, které jsou poskytovateli sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Alokace: nestanovena Min. dotace: nestanovenaMax. dotace: nestanovena kr-olomoucky.cz Sociální záležitosti Finanční zajištění sociálních služeb Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji Kontakt: Bc. Ing. Kateřina Spáčilová, tel.: 585 508 482, e-mail: k.spacilova@kr- olomoucky.cz 34

35 19. Příspěvek turistickým informačním centrům v Olomouckém kraji Cíl: prohlubování vzájemné spolupráce a komunikace mezi turistickými informačními centry (TIC), Olomouckým krajem, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu v rámci systému organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji, zlepšení informovanosti o možnostech cestovního ruchu v Olomouckém kraji Podporované aktivity: a) technická podpora on-line transferu kalendáře akcí z lokálního webu žadatele na portál www.ok-tourism.cz, b) zpracování tras (pěších, cykloturistických, hipo, in-line, lyžařských běžeckých či naučných) včetně detailních popisů trasování a fotodokumentace dosud nezveřejněných na portále www.ok-tourism.cz, c) zpracování databáze nemovitých kulturních památek v dotčené turistické lokalitě včetně popisů památek a fotodokumentace dosud nezveřejněných na portále www.ok-tourism.cz, 35

36 19. Příspěvek turistickým informačním centrům v Olomouckém kraji d) doplňkové služby poskytované turistům jako průvodcovství, vytvoření balíčku služeb, zajištění komplexnější akce skupinám či jednotlivcům, apod. Oprávnění žadatelé: a)obce či svazky obcí, jež provozují TIC na území Olomouckého kraje, b)fyzické nebo právnické osoby provozující TIC na území Olomouckého kraje Alokace: 800 tis. Kč Max. dotace: 40 tis. Kč Sběr žádostí: průběžně, do konce února 2015 Kr-olomoucky.cz - Cestovní ruch - Informační centra Bc. Tomáš Weber Vysloužil, tel.: 585 508 331,e-mail: t.vyslouzil@kr-olomoucky.czt.vyslouzil@kr-olomoucky.cz 36

37 20. Program na podporu začínajících včelařů Cíl: podpora zájmu začínajících včelařů na území OK, zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách a „omlazení“ členské základy Českého svazu včelařů, občanského sdružení Podporované aktivity: a)nákup nových kompletních nástavkových úlů s oddělitelným zasíťovaným dnem b)nákup plemenného a chovného materiálu c)nákup nového základního vybavení Oprávnění žadatelé: a)FO, která nejpozději v den podání žádosti dosáhne 18 let věku Sběr žádostí: průběžně, do 30. 6. 2015 Alokace: 400 tis. Kč Min. dotace: 5 tis. KčMax. dotace: 10 tis. Kč Spoluúčast: 50 % 37

38 20. Program na podporu začínajících včelařů Kontakt: Mgr. Michaela Koucká, tel.: 585 508 412 e-mail: m.koucka@kr- olomoucky.czm.koucka@kr- olomoucky.cz kr-olomoucky.cz Životní prostředí a zemědělství Ochrana přírody Program na podporu včelařů 38

39 21. Dotační program pro zdravotnictví - vzdělávání Oprávnění žadatelé: právnické nebo fyzické osoby, které uskutečňují na území Olomouckého kraje vzdělávání v oblasti zdravotnictví, zejm. specializační vzdělávání Cílem dotací je podpora projektů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče obyvatelům Olomouckého kraje. Poskytnutá dotace slouží jako další zdroj financování projektů, žadatel musí zajistit alespoň 30 % nákladů na příslušný projekt z jiných zdrojů než rozpočtu OK Alokace: 900 tis. Kč Sběr žádostí: do 31. 7. 2015 Spoluúčast: min. 30 % kr-olomoucky.cz Příspěvky, granty a dotace Krajské příspěvky a dotace (do 25 tisíc korun, významné projekty a další) Dotační program pro zdravotnictví – vzdělávání 39

40 B. Z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Dotační tituly v Programu obnovy a rozvoje venkova 2015: a) Podpora vítězů soutěže Vesnice roku b) Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci c) Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova Vyhlášení: 1. prosince 2014 Žádosti lze podávat do: 17. února 2015 Celková alokace: 80 mil. Kč www.mmr.cz > Podpora regionů a cestovní ruch Regionální politika > Programy a dotace > Podpora obnovy a rozvoje venkova 40

41 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Budou podporovány akce zaměřené na: obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby), komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku. Oprávněný žadatel: Obec, která získala ocenění modrou, bílou, oranžovou nebo zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2014 nebo se umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole této soutěže. Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. 41

42 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Dotační titul 2: Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na: obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.) Oprávněný žadatel: Obec nebo svazek obcí do 3000 obyvatel (včetně) k datu 31. 12. 2014, nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč. 42

43 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na: prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova. Oprávněný žadatel: Obec nebo svazek obcí do 3000 obyvatel (včetně) k datu 31. 12. 2014, nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč. 43

44 Program podpory bydlení Podprogram podpory výstavby podporovaných bytů Cíl: vznik podporovaných bytů na území ČR sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života Oprávnění žadatelé: FOP a PO (včetně obcí) na území ČR a)Pečovatelský byt - pro osoby v tíživé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotní situace, tak aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče. b)Vstupní byt je sociální bydlení pro osoby v tíživé finanční situaci nemající přístup k nájemnímu bydlení. Celková alokace: 160 mil. Kč Sběr žádostí: do 13. 3. 2015 MMR> Bytová politika > Dotace a programy > Programy podpory bydlení > Programy podpory bydlení pro rok 2015 Kontaktní osoba: Ing. Martin Klouda, 224 861 168, klomar@mmr.cz 44

45 Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2015 Cíl: státní podpora investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst. Oprávnění žadatelé: obec případně město, jejichž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny Spoluúčast žadatele:min. 50 % - v případě státní podpory Alokace: 10 mil. Kč Min. dotace: 100 000,- Kč Max. dotace: není stanoveno Sběr žádostí: do 15. 2. 2015 (je podmíněno schválením ŘVNRP) Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. V takovém případě bude výše dotace ze zdrojů podprogramu stanovena tak, aby spolu s podílem finančních prostředků z rozpočtu kraje nepřesáhla 75 % celkové výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. 45

46 Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2015 Dotační titul č. 1 - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na: odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů. Dotační titul č. 2 - Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na: odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů. MMR > Podpora regionů a cestovní ruch > Regionální politika > Dotace a programy > Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2015 Kontakt: Ing. Jiří Štika, jiri.stika@mmr.cz 46

47 C. Z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR Program prevence kriminality na rok 2015 Podporované aktivity: kamerové soubory, zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, mříže, osvětlení či oplocení rizikových míst, hardware pro preventivní a bezpečnostní účely, sportovní hřiště, plácky a soubory. Vyhlášení: 31. 10. 2014 Žádosti lze podávat do: 31. 1. 2015 www.mvcr.cz > Nabídky a zakázky > Dotace a granty > Vyhlášení programu prevence kriminality na rok 2014 Kontakt: na Krajském úřadu OK - Bc. Michal Poláček, tel. 585 508 604; m.polacek@kr-olomoucky.cz) 47

48 D. Z Programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2014-2020 Příprava PPS ČR-PR 2014-2020 Pracovní skupina Task Force zřízená MMR ČR Schválení programu do poloviny roku 2015 Důraz na koncentraci, výkonnostní rámec programu, monitoring Alokace programu 226 mil. EUR Dotace z ERDF max. 85 % uznatelných výdajů Očekávané výzvy 3. Q roku 2015 Prioritní osy nového programu Rozvoj potenciálu kulturních a přírodních zdrojů pro podporu zaměstnanosti Vzdělávání a kvalifikace Spolupráce institucí a komunit 48

49 D. Z Programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2014-2020 Oprávnění příjemci: Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, hospodářské a profesní komory Fond mikroprojektů (FM) Správci FM - Euroregion Praděd, Euroregion Glacensis Alokace 45,2 mil. EUR Předpoklad zahájení výzev FM – 4. Q roku 2015 v Prioritách 2 a 4 Podporované aktivity - spolupráce místních a regionálních společenství, škol, mládežnických organizací, veřejnoprávních institucí, propagace tradic a produktů cestovního ruchu Výše příspěvku ERDF: 2 000 - 30 000 EUR (Priorita 2) 2 000 – 60 000 EUR (Priorita 4) Kontakt Ing. Marie Šafářová, 585 508 669, m.safarova@kr-olomoucky.czm.safarova@kr-olomoucky.cz 49

50 E. Z komunitárních programů -finanční nástroj Evropského společenství -financovány přímo z evropského rozpočtu. -cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů z jednotlivých členských zemí v oblastech, které přímo souvisejí s evropskými politikami. Stejně jako v případě operačních programů financovaných ze strukturálních fondů jde o programy víceleté. Grantové programy Visegrádského fondu CZ+HU+PL+SK kulturní spolupráce (47%) vědecká výměna a výzkum (20%) vzdělávání (15%) výměny mládeže (10%) přeshraniční spolupráce (7%) propagace turistického ruchu (2%) 50

51 E. Z komunitárních programů Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace Celková alokace 2014 – 2020 - 920 000 000 € Osa 1 - Komunitární program Progress – 550 mil. EUR Osa 2 - Síť EURES – 170 mil. EUR Osa 3 - Nástroj mikrofinancování Progress – 200 mil. EUR Erasmus + KA 1(Klíčová akce 1) Projekty mobilit KA 2(Klíčová akce 2) Projekty spolupráce KA 3 (Klíčová akce 3) Podpora politických reforem 51

52 E. Z komunitárních programů EHP Norské fondy Otevřená výzva (21. ledna 2013 – 31. prosince 2014) Alokace otevřené výzvy 150.000 EUR / 3.720.000 CZK 20. října 2014 vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci Norských fondů 2009-2014 Celková alokace na výzvu: 2 120 000 Kč / 80 000 EUR Další otevřená výzva – leden 2015 Evropa pro občany rozpočet programu pro rok 2015: 21 894 000 eur Oblast 1 – Evropské historické povědomí Oblast 2 – Demokratická angažovanost a aktivní občanství Partnerství měst 52

53 E. Z komunitárních programů Sítě měst Projekty občanské společnosti Horizontální akce / zhodnocení Šíření a zhodnocení výsledků www.ok4eu.czwww.ok4eu.cz, Mgr. Michaela Vráželová LL.M., Ph.D., vrazelova@ok4eu.cz, tel.: 587 432 016vrazelova@ok4eu.cz 53

54 Prezentované materiály si můžete stáhnout z webových stránek: http://www.mas-sternbersko.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Krajské, národní a evropské dotační tituly 2015 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google