Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daň z příjmů právnických osob Mgr.Eva Kolářová, Ph.D. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ č.2714/2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daň z příjmů právnických osob Mgr.Eva Kolářová, Ph.D. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ č.2714/2007."— Transkript prezentace:

1 Daň z příjmů právnických osob Mgr.Eva Kolářová, Ph.D. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ č.2714/2007

2 Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Právní stav k 1.1.2008

3 Poplatníci daně u osoby, které nejsou osobami fyzickými u organizační složky státu dle zvláštních právních předpisů u poplatníci, kteří mají na území ČR sídlo, mají daňovou povinnost na veškeré své příjmy z ČR i ze zahraničí – rezidenti u poplatníci bez sídla na území ČR mají daňovou povinnost pouze na příjmy ze zdrojů na území ČR - nerezidenti

4 Zdaňovací období u kalendářní rok u hospodářský rok 1) u účetní období 1) 1) dle zákona o účetnictví

5 Předmět daně - § 18 ZDP Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem s vyloučením příjmů, které nejsou předmětem, pokud zákon nestanoví jinak

6 Jak najít správný paragraf I. u § 18 - co je a co není předmětem daně u § 19 - co je od daně osvobozeno u § 20 - jak stanovit základ daně u § 21 - sazby daně u § 22 - zdroj příjmů u § 23 - základ daně

7 Jak najít správný paragraf II. u § 24 - výdaje spojené s příjmy u § 25 - co nelze uznat jako výdaje u §26 až § 33 odpisy majetku u § 34 - položky odčitatelné od základu daně u § 35 - slevy na dani u § 36 - zvláštní sazby daně u § 38a - zálohy

8 Jak najít správný paragraf III. u § 38d - daň vybíraná srážkou u §38m - daňové přiznání u § 38n - daňová ztráta u je velmi důležité si pročíst také přechodná ustanovení uvedená na konci zákona

9 Bližší seznámení s paragrafy

10 § 21 - sazby daně u pro rok 2005 sazba daně činí 26% u pro rok 2006 sazba daně činí 24% u Pro rok 2008 sazba daně činí 21% u Pro rok 2009 sazba daně činí 19% Sazba se vztahuje na základ daně snížený o položky dle § 34 a § 20 odst. 7 a 8, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů Speciální sazba daně z příjmů právnických osob se uplatní u investičního fondu a penzijního fondu – 5%

11 § 23 - základ daně u Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů osvobozených a těch, které nejsou předmětem daně, převyšují výdaje u Podmínkou je respektování věcné a časové souvislosti příjmů a výdajů v daném zdaň. období u Pro zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření (zisk/ztráta), který se zvyšuje nebo snižuje o položky stanovené zákonem

12 § 24 - výdaje (náklady) Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy.

13 § 26 - odpisy hmotného majetku Hmotným majetkem se rozumí:  samostatné movité věci (cena vyšší než 40.000 Kč a použitelnost delší než 1 rok)  budovy, domy, byty a nebytové prostory  stavby  pěstitelské celky (plodnost déle než 3 roky)  základní stádo a tažná zvířata  jiný majetek definovaný dle §26 odst. 3

14 § 26 - odpisy hmotného majetku u odepisuje vlastník u odpisy poplatník není povinen uplatnit u odepisování lze přerušit (např. při vykázání ztráty) a pokračovat v odepisování až v roce, kdy to bude daňově výhodné u o rok, ve kterém daňové odpisy nebyly uplatněny, se doba odpisování prodlužuje u poplatník je povinen majetek zařadit do příslušné skupiny dle přílohy č. 1 ZDP

15 § 30 až § 31 - odpisy hmotného majetku Doba odpisování činí minimálně: odpis. skupinadoba odpisování 13 roky 25 let 310 let 420 let 530 let 650 let

16 § 32a - odpisy nehmotného majetku Nehmotným majetkem se vymezuje věcně, hodnotově ( 60 000), nabývacím titulem a použitelností. NM se rozumí:  zřizovací výdaje  nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software  ocenitelná práva  Preferenční limity  jiný majetek definovaný zákonem o účetnictví jako nehmotný majetek

17 § 32a - odpisy nehmotného majetku Nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně bez přerušení:  audiovizuální dílo18 měsíců  software36 měsíců  výsledky výzkumu a vývoje36 měsíců  zřizovací výdaj60 měsíců  ostatní nehm.majetek72 měsíců

18 § 34 - odčitatelné položky Dle odstavce 1 lze od základu daně odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaň. období nebo jeho část, a to nejdéle v 5-i bezprostředně následujících zdaň. obdobích, za které se daňová ztráta vyměřuje.

19 § 35, § 35a - slevy na dani Vypočtená daň se poplatníkovi snižuje o:  18.000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením  60.000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením  50 %, pokud zaměstnává nejméně 25 zaměstnanců a více než polovina z nich má zdravotní postižení

20 § 38a - zálohy Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období.  Zálohy se neplatí, pokud poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30.000 Kč.  Daňová povinnost nad 30.000 Kč a pod 150.000 Kč - platí se zálohy ve výši 40 % pololetně.  Daňová povinnost nad 150.000 Kč - platí se zálohy ve výši 25 % čtvrtletně.

21 § 38m - daňové přiznání Daňové přiznání se podává i v případě, že:  je vykázán základ daně ve výši nula  je vykázána daňová ztráta

22


Stáhnout ppt "Daň z příjmů právnických osob Mgr.Eva Kolářová, Ph.D. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ č.2714/2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google