Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální stálá konference pro území OK Pracovní skupina Zaměstnanost 24.2.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální stálá konference pro území OK Pracovní skupina Zaměstnanost 24.2.2016."— Transkript prezentace:

1 Regionální stálá konference pro území OK Pracovní skupina Zaměstnanost 24.2.2016

2 Systémové individuální projekty (SIP)

3 Investiční priorita 1.4., registrační číslo projektu CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054 Období realizace: 1. 2. 2016 – 30. 9. 2020 Rozpočet projektu: 251 891 963 Kč Předmět projektu: podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v ČR prostřednictvím sítě EURES (navazující projekt na EURES ČR I), rozvoj a integrace trhu práce v Evropě, podpora mezinárodní pracovní mobility. Cílová skupina projektu: instituce trhu práce a jejich zaměstnanci, relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci. Cíle projektu: zvyšování zaměstnanosti a podpora mezinárodní pracovní mobility v rámci zemí EU/EHP a Švýcarska prostřednictvím sítě EURES ČR, rozvoj spolupráce mezi institucemi v oblasti zaměstnanosti. Klíčové aktivity: Řízení a realizace projektu, Podpora implementace sítě EURES v ČR a rozvoj služeb EURES, Vzdělávání a odborný rozvoj realizačního týmu EURES ČR II a pracovníků ÚP ČR na centrální a regionální úrovni, Publicita aktivit služeb EURES. Personální zajištění: GŘ ÚP ČR - PM, FM, koordinátor, metodik, specialista ekonom, specialista IT, ekonom, specialista pro příhraniční spolupráci, specialista PR + 26 EURES poradců na KrP/KoP. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI ČR II – EURES ČR II

4 Investiční priorita 1.4., registrační číslo projektu CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 Období realizace: 1. 2. 2016 – 31. 8. 2020 Rozpočet projektu: 898 390 794 Kč Předmět projektu: metodická podpora prostřednictvím průběžné aktualizace nastavených metodik a rozvoj aktivit v oblasti posílení spolupráce se zaměstnavateli. Cílová skupina projektu: instituce trhu práce a jejich zaměstnanci, relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci. Cíle projektu: zefektivnit poskytované služby formou zajištění kvalitního zázemí a podmínek zaměstnancům ÚP ČR (materiálně-technické vybavení, školení, informovanost o aktivitách v rámci ÚP ČR i regionu, prohlubování síťování s lokálními partnery) a zkvalitnění a posílení přenosu informací a služeb směrem ke klientům a pracovníkům ÚP ČR. Klíčové aktivity: Podpora při aktualizaci vzniklé metodiky a nastavených metodických postupech pro oblast Zaměstnanost, Zřízení INFOcenter ÚP ČR, zavedení zobrazovacích zařízení a vyvolávacích systému na úseku Zaměstnanosti, Individuální péče o zaměstnavatele a cílený matching, Zpracování návrhů komunikační strategie a PR aktivit, Řízení a realizace projektu, Vzdělávání účastníků. Personální zajištění: GŘ ÚP ČR - PM, FM, 3x metodik, koordinátor, administrátor, specialista PR + KrP/KoP - 14 metodiků ZaP a 14 metodiků TP, 14 administrátorů, 85 specialistů na monitoring a 14 poradců INFOcenter. EFEKTIVNÍ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI – EFES

5 Investiční priorita 1.4 Předpokládané období realizace: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2021 (termín realizace projektu závisí na systemizaci ÚP ČR). Rozpočet projektu: cca 385 mil. Kč Předmět projektu: zabezpečení standardizované služby v oblasti kariérového poradenství, rozvoj, modernizace a podpora Informačních a poradenských středisek (dále jen „IPS“). Cílová skupina projektu: instituce služeb zaměstnanosti a jejich pracovníci (Úřad práce ČR a jeho pobočky). Cíle projektu: rozšíření prostorového a technického vybavení IPS, aktualizace metodik a informačních materiálů IPS, posílení role IPS jako preventivního nástroje nezaměstnanosti zejména u mladistvých a absolventů škol. Klíčové aktivity: Posílení personální kapacity, Materiální a technické vybavení, Didaktická podpora, Publicita projektu, propagace činnosti IPS směrem k uživatelům jejich služeb, Sebeevaluace. Personální zajištění: GŘ ÚP ČR - PM, FM, koordinátor, specialista IT, administrátor + 14 metodiků na KrP + 90 Poradců IPS na KoP. PODPORA INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH STŘEDISEK - PIPS

6 Národní individuální projekty (NIP)

7 Investiční priorita 1.1, registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_001/0000001 Předpokládané období realizace: 1. 4. 2015 - 31. 3. 2017 (uzavírání dohod max. do 31. 1. 2017). Rozpočet projektu: 4,011 mld. Kč Předmět projektu: zabezpečení dvou nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) - veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM) Cílová skupina projektu: uchazečům o zaměstnání (ÚoZ), kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost Cíle projektu: efektivně a účelně pomáhat nezaměstnaným osobám se vstupem nebo návratem na trh práce, osvojit si pracovní návyky a aktivizovat je v pracovním nasazení. Hlavním cílem projektu bude pozitivně působit na skupinu ohroženou dlouhodobým setrváním v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR, a to optimálně v kombinaci s poradenskými aktivitami ÚP ČR. Klíčové aktivity: Veřejně prospěšné práce, Společensky účelná pracovní místa, Řízení projektu. Personální zajištění: GŘ ÚP ČR - PM, FM, specialista vratek. NOVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI (NOPP)

8 Investiční priorita 1.1, CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000058 Předpokládané období realizace: 1. 9. 2015 - 30. 6. 2020 Rozpočet projektu: cca 2,722 mld. Kč Předmět projektu: zabezpečení jednoho z nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) – a to společensky účelných pracovních míst vyhrazených (SÚPM) Cílová skupina projektu: uchazečům o zaměstnání (ÚoZ), kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost Cíle projektu: efektivně a účelně pomáhat nezaměstnaným osobám se vstupem nebo návratem na trh práce, osvojit si pracovní návyky a aktivizovat je v pracovním nasazení. Hlavním cílem projektu bude pozitivně působit na skupinu ohroženou dlouhodobým setrváním v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR, a to optimálně v kombinaci s poradenskými aktivitami ÚP ČR. Klíčové aktivity: Společensky účelná pracovní místa, Řízení projektu, Evaluace Personální zajištění: GŘ ÚP ČR - PM, FM, specialista PR, specialista vratek a nesrovnalostí, specialista kontrol, specialista mezd, KrP/KoP – 88 odborných pracovníků zaměstnanosti NOVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI – SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA VYHRAZENÁ (NOPP - SÚPM)

9 Investiční priorita 1.1, CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059 Předpokládané období realizace: 1. 9. 2015 - 30. 6. 2020 Rozpočet projektu: cca 2,722 mld. Kč Předmět projektu: zabezpečení jednoho z nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) – a to veřejně prospěšných prací (VPP) Cílová skupina projektu: uchazečům o zaměstnání (ÚoZ), kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost Cíle projektu: efektivně a účelně pomáhat nezaměstnaným osobám se vstupem nebo návratem na trh práce, osvojit si pracovní návyky a aktivizovat je v pracovním nasazení. Hlavním cílem projektu bude pozitivně působit na skupinu ohroženou dlouhodobým setrváním v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR, a to optimálně v kombinaci s poradenskými aktivitami ÚP ČR. Klíčové aktivity: Veřejně prospěšné práce, Řízení projektu, Evaluace Personální zajištění: GŘ ÚP ČR - PM, FM, specialista PR, specialista vratek a nesrovnalostí, specialista kontrol, specialista mezd, KrP/KoP – 75 odborných pracovníků zaměstnanosti NOVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI – VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE (NOPP - VPP)

10 Investiční priorita 1.1, CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 Předpokládané období realizace: 1. 1. 2016 - 30. 9. 2020 Rozpočet projektu: 1,050 mld. Kč Předmět projektu: realizace poradenských programů, zabezpečených či zvolených rekvalifikací a dalších doprovodných opatření Cílová skupina projektu: uchazečům o zaměstnání (ÚoZ) a zájemci o zaměstnání (ZoZ) Cíle projektu: pomoci uchazečům a zájemcům o zaměstnání evidovaným na Úřadu práce ČR zvýšit šanci na zařazení či znovuzařazení se na trh práce prostřednictvím realizace cílených poradenských programů či rekvalifikačních kurzů (a to jak rekvalifikací zabezpečovaných Úřadem práce ČR, tak i rekvalifikací zvolených), s přispěním doprovodných opatření. Jednotlivé aktivity vždy budou zaměřeny na dané regionální podmínky. Klíčové aktivity: Řízení projektu, Poradenské činnosti, Rekvalifikace, Doprovodná opatření, Evaluace Personální zajištění: GŘ ÚP ČR - PM, FM, metodik, specialista vratek a nesrovnalostí, specialista kontrol, specialista mezd, specialista veřejných zakázek, KrP/KoP – 14 specialistů VZ, 26 koordinátorů aktivit, 75 odborných pracovníků VZDĚLÁVÁNÍ A DOVEDNOSTI PRO TRH PRÁCE II (VDTP II)

11 Hlavním cílem projektu je pomoci uchazečům či zájemcům o zaměstnání zvýšit šanci na zařazení se na trh práce prostřednictvím realizace cílených rekvalifikačních kurzů (jak rekvalifikací zabezpečovaných, tak i rekvalifikací zvolených), potažmo i poradenských činností, které budou zaměřeny na dané regionální podmínky. Poradenské činnosti Realizace bude zabezpečována prostřednictvím dodavatele, jako nákup služeb. Poradenské programy různého zaměření na techniky vyhledávání zaměstnání, orientace na trhu práce, pracovní a bilanční diagnostika (vytvoření osobnostního profilu a zhodnocení možností dalšího směřování uchazeče na trhu práce), Job cluby (nácvik dovedností a technik vyhledávání zaměstnání, komunikační dovednosti, sebeprezentace), motivačně-aktivizační kurzy (motivace dlouhodobě nezaměstnaných k aktivnějšímu zapojení ke hledání zaměstnání), ale i specializované oblasti poradenství, jako jsou poradenství v oblasti finanční gramotnosti, pracovně-právní poradenství a další formy vyhledávání zaměstnání (coaching, sebeprezentace, komunikace). Na základě poradenství může být účastníkovi doporučena účast na dalších motivačních kurzech, doplnění potřebných chybějících znalostí a dovedností, případně absolvování rekvalifikačního kurzu, poradenství k zahájení SVČ,.. Během realizace projektu se počítá se zařazením cca 6 100 osob do poradenských činností. Průměrný náklad vycházející z dosavadních údajů o cenách poradenských programů činí 6 000 Kč na jednoho účastníka. VZDĚLÁVÁNÍ A DOVEDNOSTI PRO TRH PRÁCE II (VDTP II)

12 Rekvalifikace Rekvalifikace povedou u uchazečů a zájemců o zaměstnání ke zvýšení, rozšíření, případně změně stávající kvalifikace za účelem co nejrychlejšího návratu na trh práce či udržení se na trhu práce. Zvolené rekvalifikace, zabezpečované rekvalifikace (úhrada doprovodných opatření - cestovného, stravného a ubytování ; úhrada vyšetření (lékařských prohlídek) nutných pro výkon některých rekvalifikací). V rámci doprovodných opatření se nově uvažuje i o zahrnutí možnosti proplácení služeb tlumočníků do českého znakového jazyka a simultánních přepisovatelů. U klientů, kteří absolvují poradenství, budou rekvalifikace vycházet ze získaných poznatků a výstupů z diagnostiky. Zařazení do konkrétního rekvalifikačního kurzu bude dále určováno individuálními potřebami a možnostmi a schopnostmi klientů, poptávkou zaměstnavatelů a podmínkami na místním trhu práce. Během realizace projektu se předpokládá zařazení cca 54 085 osob do rekvalifikací (z toho cca 29 585 osob v rámci zvolených rekvalifikací). Průměrný náklad, vycházející z dosavadních údajů o cenách rekvalifikačních kurzů činí 16 000 Kč na jednoho účastníka v případě zvolené rekvalifikace a 13 000 Kč na osobu v případě rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce ČR. VZDĚLÁVÁNÍ A DOVEDNOSTI PRO TRH PRÁCE II (VDTP II)

13 Investiční priorita 1.3, CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 Předpokládané období realizace: 1. 12. 2015 - 30. 11. 2020 Rozpočet projektu: cca 3,500 mld. Kč ( KrP v Olomouci 200-250 mil. Kč) Předmět projektu: realizace vzdělávacích aktivit přímo u zaměstnavatelů nebo OSVČ Cílová skupina projektu: zaměstnavatelé, OSVČ bez zaměstnanců, zaměstnanci, potenciální noví zaměstnanci, nestátní neziskové organizace Cíle projektu: pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců a samotných podnikatelů tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu. Projekt tak usiluje o udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability firem a zaměstnanců, včetně adaptability starších pracovníků. Klíčové aktivity: Řízení projektu, Další profesní vzdělávání zaměstnanců a OSVČ, Evaluace Personální zajištění: GŘ ÚP ČR - PM, FM, metodik, specialista vratek a nesrovnalostí, specialista kontrol, specialista mezd, specialista veřejných zakázek, KrP/KoP – 14 specialistů VZ, 26 koordinátorů aktivit, 75 odborných pracovníků PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II (POVEZ II)

14 Hlavní změny oproti projektu POVEZ: Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti) 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele Zapojení potenciálních nových zaměstnanců Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+ Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II (POVEZ II)

15 Regionální individuální projekty (RIP)

16 Cílová skupina: UoZ ve věku do 29 let včetně, bez rozdílu vzdělání, evidovaní na ÚP ČR, KrP v Olomouci, postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 2 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání. Klíčové aktivity: Výběr účastníků a vstup do projektu Poradenské činnosti Oborná výuka – rekvalifikace Práce na zkoušku Odborná praxe (včetně mentora) Doprovodná opatření Celkový počet podpořených účastníků: min. 210 osob Termín realizace projektu: 1. 2. 2016 - 28. 2. 2019 Rozpočet projektu: 81.185.962 Kč

17 Cílová skupina: UoZ, kteří pečují o dítě (děti) do 15 let věku (včetně) a jsou evidováni v evidenci UoZ na ÚP ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci, ÚP ČR. Do projektu mohou vstoupit UoZ bez ohledu na jejich dosažené vzdělání a dosavadní praxi. Klíčové aktivity: Výběr účastníků Vstupní modul Individuální poradenství Job club Odborná výuka - rekvalifikace Společensky účelné pracovní místo - vyhrazené Doprovodná opatření Celkový počet podpořených účastníků: min. 200 osob Termín realizace projektu : 1. 2. 2016 - 28. 2. 2019 Rozpočet projektu : 50.000.000 Kč

18 Cílová skupina: UoZ, kteří jsou osobami se zdravotním postižením dle ustanovení § 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a současně jsou v evidenci Úřadu práce ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci. Klíčové aktivity: Výběr účastníků Vstupní modul Analýza potřeb Skupinové poradenství Individuální poradenství Pracovní diagnostika Ergodiagnostika Odborná výuka – rekvalifikace Příprava k práci Společensky účelné pracovní místo - vyhrazené Doprovodná opatření

19 Celkový počet podpořených účastníků: min. 200 osob Termín realizace projektu : 1. 2. 2016 - 28. 2. 2019 Rozpočet projektu : 30.000.000 Kč

20 Cílová skupina: UoZ, kteří jsou evidováni na ÚP ČR déle než 12 měsíců nebo UoZ, jejichž evidence na ÚP ČR je za období posledních 3 let delší než 12 měsíců (souhrnně) a současně vykazují 3 znaky sociálního vyloučení. Znaky sociálního vyloučení jsou pobyt v sociálně vyloučené lokalitě, dlouhodobá nezaměstnanost, nízká kvalifikace, pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi, zadluženost a nestabilita bydlení. Klíčové aktivity: Výběr účastníků projektu Vstupní modul Individuální poradenství Práce na zkoušku Odborná výuka – rekvalifikace Veřejně prospěšné práce Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené Doprovodná opatření

21 Celkový počet podpořených účastníků: min. 250 osob Termín realizace projektu : 1. 2. 2016 - 28. 2. 2019 Rozpočet projektu : 50.895.388 Kč

22


Stáhnout ppt "Regionální stálá konference pro území OK Pracovní skupina Zaměstnanost 24.2.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google