Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terénní práce s mladistvými ohroženými návykovými látkami ARKA CZ, o.s. Bc. Hana Cronová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terénní práce s mladistvými ohroženými návykovými látkami ARKA CZ, o.s. Bc. Hana Cronová"— Transkript prezentace:

1 Terénní práce s mladistvými ohroženými návykovými látkami ARKA CZ, o.s. Bc. Hana Cronová www.arka-alkohol.cz arka@email.cz

2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE ARKA CZ, o.s. Je nestátní neziskovou organizací. Vznikla v roce 2004 a sídlí na Hornické poliklinice v centru Ostravy. Zprvu působila jako organizace pomáhající osobám závislým na alkoholu. Postupně jsme rozšířili pomoc pro osoby trpící i jinými látkovými i nelátkovými závislostmi. Neméně důležitá je pomoc a podpora osobám blízkým. Cílová skupina: - osoby nadměrně/nárazově pijící alkohol - osoby závislé na alkoholu - osoby závislé na tabáku - osoby závislé na konopných drogách - osoby závislé na jiných návykových látkách – pervitin, heroin, těkavé látky, farmaka, atd. - patologičtí hráči a závislí na sociálních sítích

3 Registrované sociální služby - Odborné sociální poradenství (§ 37, z. č. 108/2006 Sb.) věk - od 11 let - Služby následné péče (§ 64, z. č. 108/2006 Sb.) věk - od 11 let - Terénní programy (§ 69, z. č. 108/2006 Sb.) věk – od 6 let

4 Individuální projekt: „ SPECIFICKÉ INTERVENCE PRO MLADISTVÉ ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH “ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.2 na území MSK v souladu s § 69 zákona č. 108/2006 Sb., Terénní programy  1. Působnost: Ostrava  Období realizace projektu: 1.9.2014 – 31.5.2015  Věková kategorie cílové skupiny projektu: mladiství 15 – 18 let počet intervencí: 577 počet kontaktů:1092 počet klientů: 38  20 dívek 18 chlapců  2. Působnost: Havířov  Období realizace projektu: 1.1.2015 – 30.9.2015  Věková kategorie cílové skupiny projektu: mladiství 15 – 18 let počet intervencí: 586 počet kontaktů:1145 počet klientů: 19  12 dívek 7 chlapců (statistika Havířov uvedena do 31.8.2015)

5 - - Terénní programy - hlavní indikátory vykazující sociální práci v rámci projektu - vysvětlení pojmů  Kontakt - setkání se zájemcem/klientem o službu, probíhá 10 minut - má formu nestrukturovaného rozhovoru pracovníka s klientem a směřuje ke zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele - může být : a) osobní b) telefonický c) elektronický d) písemný  Záznam kontaktů se zakládá do složky KONTAKTY.  Intervence - je sociální práce se zájemcem/ potenciálním klientem/klientem trvající 30 min. a déle, je to vnější zásah terénního sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociální službě do procesu změny životního stylu klienta – zájemce o sociální službu - má zpravidla charakter strukturovaného rozhovoru – poradenské konzultace - a směřuje ke zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele dle jeho zakázky. - má podobu: a) osobního rozhovoru b) telefonického rozhovoru  Záznam intervence se zakládá do osobní složky Dokumentace – intervence Každý zájemce o službu – potenciální klient - má svoji osobní složku, taktéž každý klient má svoji osobní složku – Dokumentaci.

6 Vysvětlení pojmů  Klient - zájemce o službu, se kterým je uzavřen vzájemný kontrakt - Ústní smlouva o poskytování sociální služby – na základě ustanovení § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - vykazuje se a eviduje jako nový klient, pakliže souhlasí s uzavřením vzájemného kontraktu (smlouvy) jsou mu z naší strany poskytovány sociální služby po dobu platnosti uzavřené ústní smlouvy, a to max. 3 měsíce - anonymní klient - pokud si klient, i přes ubezpečení o ochraně osobních údajů, přeje zůstat v anonymitě, je mu služba poskytnuta bez výhrad anonymně a jeho osobní údaje jsou nahrazeny přezdívkou, na jejíž podobě se klient a příslušný sociální terénní pracovník vzájemně dohodnou. Pod touto přezdívkou je vedena klientova dokumentace a je tak vykazován. - anonymizovaný klient - odmítne dát souhlas se zpracováním osobních údajů, pro účely individuálního projektu kraje, lze v projektu rovněž vykázat podle předem stanoveného pravidla (přezdívka). V tomto případě se nejedná o klienta anonymního, ale o klienta anonymizovaného (poskytovatel zná identitu klienta, neposkytuje však jeho údaje z důvodu ochrany jeho osobních dat). Také tento klient je pod svou přezdívkou vykazován a je pod ní vedena klientova dokumentace. Záznam o uzavření nebo ukončení ústní smlouvy o poskytování sociální služby – - - uzavření ústní smlouvy - vzájemného kontraktu – z naší strany jsou klientovi poskytovány sociální služby po dobu platnosti smlouvy – což je max. 3 měsíce - - ukončení ústní smlouvy na základě: - naplnění zakázky, dosažení cíle - výpovědních důvodů - ze strany klienta i bez důvodu - ze strany organizace - pokud klient nespolupracuje a nemá zájem na úpravě svého životního stylu či na své úzdravě

7 Práce v terénu  Jako terénní sociální pracovníci, terénní pracovníci vyhledáváme, kontaktujeme a pracujeme s mladistvými experimentátory či závislými na návykových látkách formou poradenských konzultací, a to v jejich přirozeném prostředí - ulice, hudební kluby, školy, aj. veřejná místa, kde se pohybují osoby ohrožené či závislé na návykových látkách. Pohybujeme se ve všech obvodech města Ostravy, kde mladistvé oslovujeme, informujeme o činnosti naší organizace, předáváme letáky a vizitky. Navazujeme takto kontakty s potenciálními klienty.  Formou kontaktů i poradenských konzultací – intervencí - motivujeme mladistvé k úzdravě, k abstinenci od látkových či nelátkových závislostí.  Zajišťujeme klientům psychiatrická vyšetření, detoxifikační pobyty, ambulantní a ústavní odvykací léčby v psychiatrických nemocnicích. Vysvětlujeme důležitost snižování zdravotních rizik spojených s jejich životním stylem - Harm Reduction, důležitost abstinence.  Informujeme a předáváme informační materiály naší organizace také dětským psychiatrům, dětským a dorostovým lékařům a výchovným poradcům na základních a středních školách.  Ve školách a Nízkoprahových centrech přednášíme o problematice závislostí na návykových látkách.

8 Pracovníci v terénu  Bc. Hana Cronovásociální terénní pracovník - koordinátor  Bc. Barbara Hofhansovásociální terénní pracovník  Bc. Lucie Sedláčkovásociální terénní pracovník  Veronika Maňákovápracovník v sociálních službách  Bc. Jakub Jarekpracovník v sociálních službách

9 Kazuistika  Název projektu: „SPECIFICKÉ INTERVENCE PRO MLADISTVÉ ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH“  Působnost: Havířov  Věková kategorie cílové skupiny projektu: mladiství 15 - 18 let  Zájemce o službu: LEO M. (18 let)pervitin  Datum intervence: 3. 3. 2015  Lokalita: Havířov – Podlesí, ul. Dlouhá třída  Čas: 14 – 14:45 hod  Počet intervencí: 4 Intervence  Počet pracovníků: 2 TP  Škola/Zaměstnání: nestuduje, nepracuje, veden na ÚP  Rodina/Bydliště: bydlí s kamarádem v Havířově, rodiče s ním nekomunikují  Nadužívání návykové látky: pervitin 2 roky  Důvod užívání pervitinu: zpočátku zpříjemnění volného času  Zájmy/koníčky/volný čas: nyní bez zájmů, kdysi fotbal, četba knih, filmy  Závislost v rodině: ne

10 1. Intervence (poradenská konzultace) 1. zápis: Leo M. Dne 3.3.2015  Lokalita:Havířov – Podlesí, ul. Dlouhá třída  Čas:14 – 14:45 hod.  Počet intervencí:4 Intervence  Počet pracovníků:2 TP Lea jsme oslovili za hotelem Merkur na ulici Dlouhá třída v Havířově, předali leták a vizitky a informovali ho o činnosti naší organizace. Byl nevyspaný, vyhublý a nervózní. Sdělil nám, že již dva roky užívá pervitin. Nejčastěji pervitin šňupe, ale i kouří. Učil se automechanikem, školy nechal kvůli užívání pervitinu. Tehdy kouřil tabák a s partou zkusil pervitin. Od té doby minimálně jednou týdně užíval pervitin na party, to ještě školu zvládal. V současné době Leo užívá pervitin několikrát týdně. Leo se pohádal s rodiči, musel odejít z domu - před 3 mi měsíci - bydlí nyní u kamaráda, který však také užívá pervitin. Leo nám sdělil, že ví, jaké má pervitin negativní účinky na jeho organismus, jak ho závislost pohlcuje. Domlouváme se na další poradenskou konzultaci. Do té doby si chce Leo rozmyslet, zda s námi začne spolupracovat na své úzdravě. Přiznává, že užívání pervitinu mu vzalo vše.. rodinu, přátelé, školu, zkrátka vše, co měl rád a navíc se v poslední době zhoršuje jeho zdravotní stav. Doporučujeme mu, aby navštívil svého dorostového lékaře a taky svého psychiatra. U psychiatra má dokumentaci, protože se v 16ti letech léčil s úzkostnými stavy. Domluvili jsme se na další poradenské konzultaci dne 10. 3. 2015 na ulici Hlavní tř. u hotelu Merkur. Zapsala: Bc. Hana Cronová Dne:3. 3. 2015

11 2. Intervence (poradenská konzultace) 2. zápis: Leo M.  Datum: 10. 3. 2015  Čas: 13-13:30 hod  Lokalita: Havířov Město, ul. Dlouhá tř.  Počet intervencí: 2 I  Počet pracovníků: 2 TP Sešli jsme se s Leem na dohodnutém místě. Je rozhodnutý s užíváním pervitinu zkusit přestat. Probral s rodiči možnosti návratu domů, souhlasí v případě, že opravdu přestane užívat drogu. Vypadá hůře než minule a dle jeho slov se také tak cítí. Probíráme s ním možnosti, jak se s co nejmenší mírou zátěže na jeho organismus může zbavit škodlivých látek v těle. Nabízíme mu jednu z možností, a to je nástup na detoxifikační oddělení a vysvětlujeme, co to obnáší. Je to pobyt na psychiatrické klinice – detoxifikační oddělení, kde užívá farmaka, která ho zklidňují a je v chráněném prostředí, tzn. že nemá přístup k pervitinu ani k lidem, kteří ho svádí k užívání drogy. Leo přemýšlí, nejraději by na detox nenastoupil, ale má velký strach, že nezvládne abstinenci sám, bez pomoci lékařů. Už párkrát zkoušel abstinovat a nedokázal to, z důvodu silných abstinenčních příznaků. Vysvětlujeme Leovi anticravingové techniky, nacvičujeme společně.. Další poradenská konzultace: 23.3.2015, do té doby se Leo rozhodne, zda nastoupí na detoxifikačním oddělení. S Leem jsme dnes uzavřeli smlouvu - Záznam o uzavření ústní smlouvy o poskytování sociální služby – vysvětlili mu všechny náležitosti, které vyplývají z uzavření této smlouvy (vzájemná spolupráce, anonymita, služby poskytujeme bez úhrady, ukončení smlouvy...). Zapsala:Bc Hana Cronová Dne: 10. 3. 2015

12 3. Intervence (poradenská konzultace) 3. zápis: Leo M.  Datum: 23. 3. 2015  Lokalita: Havířov – Šumbark, ul. Odboje  Čas: 14 – 15 hod.  Počet intervencí: 4 I  Počet pracovníků: 2 TP Leo přichází v nedobré náladě, pervitin vysadil, má abstinenční příznaky, byl však za svým psychiatrem, sděllil mu rozhodnutí jít se léčit, psychiatr mu napsal farmaka na zklidnění. Leo začal znova kouřit, ale je mu zle z tabáku, takže zase přestává, dnes vykouřil jen dvě cigarety Telefonujeme na detoxifikační oddělení a Leo se objednává na 30.3.2015. Pobyt na detoxifikačním oddělení trvá 10 - 14 dnů. Probíráme, jak důležité a správné je jeho rozhodnutí. Opakujeme anticravingové techniky a sestavujeme společně Havarijní plán. Domlouváme se, že v průběhu nebo po absolvování detox.pobytu nám zatelefonuje. Zapsala: Bc Hana Cronová Datum: 23.3.2015

13 4. Intervence (poradenská konzultace)  4. zápis: Leo M.  Datum: 2. 4. 2015  Lokalita:Detoxifikační oddělení  Čas:14 – 14,30 hod.  intervencí: 1 I TELEFONICKÁ  Počet pracovníků:1 TP Leo telefonuje z detoxifikačního oddělení, popisuje svůj pobyt, zpočátku mu bylo velmi špatně, teď se cítí lépe. Bude v nemocnici zhruba 2 – 3 týdny. Sděluje nám, že za ním byli rodiče, kteří stejně jako on, mají zájem na jeho úzdravě. Ošetřující lékař nabídl Leovi ústavní odvykací léčbu v Psychiatrické nemocici na Odd. pro léčbu závislostí. Leo zvažuje, cítí, že 2 týdny na detox.oddělení je krátká doba k jeho stabilizaci a má strach, že když vyjde ven, neodolá a drogu si vezme. Domlouváme se, že opět zatelefonuje a sdělí nám, jak se situace vyvíjí. Zapsala:Bc Hana Cronová Datum:2.4.2015

14 5. Intervence (poradenská konzultace) 5. zápis: Leo M.  Datum:13.4.2015  Lokalita: Detoxifikační oddělení  Čas: 14 – 14,30 hod.  intervencí: 1 I TELEFONICKÁ  Počet pracovníků: 1TP Leo telefonuje opět z nemocnice z detoxifikačního oddělení. Cítí se mnohem lépe a rozhodl se pokračovat v ústavní odvykací léčbě v Psychiatrické nemocnici na Oddělení pro léčbu závislostí. Je rád, že se začínají sblížovat s rodiči. Chce dokončit školu a na „něco se začít těšit“. V poslední době to byly jen drogy.. Mluvíme o změně zaběhaného stereotypního chování. Na tom teď Leo začal pracovat. Pokračovat v léčbě se rozhodl po zvážení celé situace, ve které by se už nechtěl ocitnout – doba, kdy užíval pervitin. Léčba bude navazovat na pobyt na detoxifikačním oddělení. Zatelefonuje, kdy nastupuje na odvykací léčbu. Jsme všichni potěšeni vývojem situace. Zapsala:Bc. Hana Cronová Datum:13.4.2015

15 6. Intervence (poradenská konzultace)  6. zápis: Leo M.  Datum: 24. 4. 2015  Lokalita: Detoxifikační oddělení  Čas: 13 – 13,30 hod.  intervencí: 1 I TELEFONICKÁ  Počet pracovníků: 1 TP Leo nám telefonicky sděluje datum 28.4.2015 - termín jeho nástupu na Oddělení pro léčbu závislostí v Psychiatrické nemocnici. Pobyt bude trvat 3 – 6 měsíců. Přejeme mu hodně síly a domlouváme se, že budeme v kontaktu. Lea upozorňujeme, že po odvykací léčbě by měla probíhat Následná péče – doléčování, která je důležitá pro předcházení relapsům a recidivám a tedy pro zachování trvalé abstinence. Leo je s tím srozumněn a bude nás opět kontaktovat a informovat o aktuálním dění. Zapsala:Bc. Hana Cronová Datum:24.4.2015

16 7. Zápis - Dokumentace Leo M.  7. zápis: Leo M.  Dne: 22. 6. 2015 Leo nám v dopise sdělil, že je stále pacientem Psychiatrické nemocnice na Oddělení pro léčbu závislostí. Leo popisuje, jak těžké jsou dny, kdy mu není psychicky dobře, myslí na to, co dělají „normální“ kluci, kteří nezačali užívat drogy. Často ho přepadá strach z budoucnosti, ale je přesvědčen, že pro sebe a své blízké bude silný a v léčbě vytrvá. Zpočátku chtěl podepsat revers a vrátit se ke „svobodnému“ stylu života, uvědomil si však, že by to byla jeho zkáza. Léčba proběhne min. do konce října. Rodiče za Leem dojíždí a společně se dohodli, že po ukončení léčby může bydlet opět u nich. Leo se odhodlal napsat dopis řediteli své bývalé školy, který mu písemně odpověděl, že může opět nastoupit do školy, a to v září r. 2016. Leovi odepisujeme, jsme rádi, že se rozhodl pro střednědobou odvykací léčbu, pro dokončení školy a změnu životního stylu. Sdělujeme mu, že Ústní smlouvu o poskytování sociální služby jsme ukončili z důvodu vypršení doby trvání smlouvy (3 měs.) a opět ji na jeho přání obnovili, což znamená, že se na nás může kdykoliv, jako náš klient, obrátit. Kopie zasíláme dopisem. Zapsal: Bc. Hana Cronová Dne: 22. 6. 2015

17 8. Zápis – Dokumentace Leo M.  8. zápis: Leo M.  Dne: 14. 8. 2015 Leo nám sdělil v dopise, že se rychle zotavuje. Rodiče ho 2x za měsíc navštěvují a probírají společně jeho budoucnost. Začal sportovat a hrát šachy, těší se, že po návratu z léčby začne znovu hrát fotbal. Je rád, že dostal šanci vrátit se zpět do školy. Odepisujeme mu, že po ukončení léčby může docházet do Arky na Následnou péči, a to v pondělí od 17:00 – 19:00 hod., kdy probíhá Podpůrná skupina pro mladistvé (15-18 let) experimentující či závislé na návykových látkách. Pochválili jsme jeho vytrvalost a snahu změnit svůj životní styl. Zapsala: Bc. Hana Cronová Dne: 14. 8. 2015  V současné době je Leo stále v odvykací ústavní léčbě. Pracuje na svojí úzdravě a těší se z této životní změny. Rodiče Lea s námi navázali kontakt. Jsme dohodnuti na uskutečnění poradenské konzultace před návratem Lea z odvykací léčby. Jsou si vědomi svých chyb v komunikaci s Leem a chtějí se jich vyvarovat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 ZÁVĚR – PŘÍNOS PROJEKTU  Naše práce se závislými je založena na dobrovolnosti klienta a na důvěře mezi klientem a terénními sociálními pracovníky.  Jsme schopni mladistvým pomoci začlenit se zpět do společnosti bez užívání návykových látek.  Přínosem tohoto projektu v terénu je široká informovanost mladistvých o existenci naší organizace a o možnostech, které jim nabízíme při jejich cestě k abstinenci, k úzdravě a tím k plnohodnotnému, zdravému stylu života.

19 DĚKUJEME Bc. Hana Cronová a Veronika Maňáková ARKA CZ, o.s. www.arka-alkohol.cz arka@email.cz


Stáhnout ppt "Terénní práce s mladistvými ohroženými návykovými látkami ARKA CZ, o.s. Bc. Hana Cronová"

Podobné prezentace


Reklamy Google