Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standardy kvality pro ambulantní střediska výchovné péče HELENA PACNEROVÁ, LUCIE MYŠKOVÁ NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ Plzeň, 21. 9. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standardy kvality pro ambulantní střediska výchovné péče HELENA PACNEROVÁ, LUCIE MYŠKOVÁ NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ Plzeň, 21. 9. 2015."— Transkript prezentace:

1 Standardy kvality pro ambulantní střediska výchovné péče HELENA PACNEROVÁ, LUCIE MYŠKOVÁ NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ Plzeň, 21. 9. 2015

2 Ukotvení tématu A. 2009: Usnesení vlády č. 883 (červenec 2009 ) kterým byl schválen „Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009-2011“ (dále NAP). Standardy kvality jsou zařazeny mezi klíčové aktivity naplňování NAP. B. 2009: Rámcová koncepce MŠMT ČR v oblasti transformace systému náhradní výchovné péče o ohrožené děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči. (2009) Tvorba standardů je popsána v kapitole Přípravné kroky pro zahájení transformace. C. 2012: novela Zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, která v paragrafu 41 „Zmocňovací ustanovení“ doplňuje, že „…Ministerstvo stanoví vyhláškou standardy kvality pro preventivně výchovnou péči ve střediscích a standardy kvality pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy v zařízeních.“

3 …jak jsme se dostali ke standardům Národní ústav pro vzdělávání je přímo řízená organizace MŠMT, která: NÚV, sekce 3 KONCEPCE, STRATEGIE PUBLIKACE, rozvoj diagnostických nástrojů ANALÝZY, VÝZKUMY METODICKÁ PODPORA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT praxe SVP ÚV PPR CH PPP SPC ŠPP školy Děti se SVP, ZP Děti s PCH Děti nadané Děti v ÚV Děti s OMJ Děti s RCH

4 Jak jsme se dostali ke standardům… V minulosti NÚV (sekce 3) pracoval a spolupracoval na tvorbě těchto standardů kvality: Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů primární prevence rizikového chování (2005,2008,2011) European drug prevention quality standards (mezinárodní spolupráce; 2010, 2014) Standardy kvality práce pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center (2010 – současnost) Standardy kvality péče o děti v zařízeních ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče (2014)

5 2009MŠMT zadalo dva projekty zaměřené na tvorbu a pilotní ověření standardů (realizátorem NVF): A. „Podpora vypracování obecných standardů kvality práce v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovnou činnost MŠMT“(realizovaném v období 1. 1. – 31. 7. 2010) B. „Ověření obecných standardů kvality pro výkon ústavní a ochranné výchovy v resortu MŠMT prostřednictvím auditů kvality ve vybraných zařízeních“ Výstup: Obecné standardy kvality pro výkon ústavní a ochranné výchovy v resortu MŠMT a Metodika auditů kvality Metodologie: tvorba přímo vycházela ze Standardů kvality sociálních služeb (adaptace). ¨ 2010MŠMT vytvořilo Metodický pokyn k zavádění standardů kvality (nepublikován) 2012MŠMT zadalo NÚV úkol vytvořit Standardy kvality 2014NÚV předložil MŠMT vytvořené Standardy kvality. Tyto standardy kvality jsou určeny zejména pobytovým zařízením, na ambulantní formu péče jsou v řadě případů neaplikovatelné 2015MŠMT je v březnu vydalo jako metodický pokyn. 2015NÚV realizuje projekt na tvorbu standardů kvality zaměřených přímo na ambulantní SVP

6 Záměr Standardy kvality pro ÚV a SVP (pobyt) jsou zakotveny v Metodickém pokynu na přechodné období, nyní zapracovávány do Zákona č. 109/2002 sb. a tvoří se vyhláška, kterou budou stanoveny Standardy kvality pro ambulantní SVP budou dotvářeny v roce 2016, kdy bude zahájena také pilotáž (pokračování i v roce 2017) a poté by se měly stát také součástí vyhlášky. Z toho důvodu musí být vznikající standardy komplementární ke stávajícím právním předpisům (což má své pro i proti) : Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 2012. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských poradenských zařízeních, 2012. Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče, ve znění pozdějších předpisů, 2007. Příkaz ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 Sb., k činnosti středisek výchovné péče, 2007. Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče, 2007.

7 Standardy… cíle Měly by sloužit k zajištění srovnatelné kvality činnosti ambulantních SVP napříč ČR Měly by přispět k definování SVP jako svébytné instituce Měly by mít legislativní dopad a měly by být platné pro všechna SVP (např. bez rozdílu zřizovatele) Měly by být nástrojem nejen „vnější kontroly“, ale především také sebehodnocení Mohou být inspirací a metodickým vodítkem pro pracovníky, pro nově vznikající střediska Slouží jako deklarace o kvalitě činnosti a mohou dodávat „vážnost, kredit“ střediskům Měly by v rozumné míře sjednotit nároky na záběr činností, podmínky práce, kompetence, odpovědnosti a kvalifikovanost Měly by být definovány tak, aby v centru jejich pozornosti byl klient Měly by pracovat se stávající dokumentací a neměly by přinést další nároky na administrativu, naopak by měly sloužit k zefektivnění a zjednodušení stávající administrativy Měly by vznikat na základě aktuálních vědeckých poznatků a v těsném kontaktu s praxí

8 Jak probíhá a bude probíhat tvorba Tvorba standardů Veřejná odborná diskuze Pilotní ověření Předložení MŠMT 2015 2016 2016/17 2017 Analytické práce Pracovní skupina Fokusní skupiny a pracovní setkání se širším zastoupením SVP Meziresortní a mezioborové kulaté stoly, připomínková řízení a oponentury, Dobrovolně zapojená SVP (různý kraj, zřizovatel) „hodnotitelské týmy“ včetně zástupců ČŠI Příprava do podoby vyhlášky Připomínková řízení na úrovni MŠMT, vypořádání Vyjednávání se všemi zapojenými subjekty (např. ČŠI), další připomínková řízení 2017

9 Analytické práce Analýza souvisejících: 1) právních předpisů 2) standardů kvality 3) výzkumů, zpráv (např. od VOP, inspekční zprávy ČŠI) Doposud identifikováno celkem 15 standardů kvality příbuzných služeb: Např. Standardy poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, programů primární prevence rizikového chování, Mental health services (Austrálie), Standardy občanských poraden, Kvalita pro děti, standardy OSPOD, sociálních služeb, ZDVOP, atd. a)Rešerže (budou nadále pokračovat) b)Kategorizace c)Komparace (jak pojednávají o tématech vytyčenými pracovní skupinou; o jakých jiných tématech pojednávají – účel inspirace a vyhledávání potencionálních prázdných míst ve vznikajících standardech)

10 PRACOVNÍ SKUPINA...různé kraje, pozice členů, zřizovatelé PaedDr. Jana Ptáčková (SVP Příbram) Mgr. Ilona Skotálková (SVP Brno-Hlinky) PhDr. Karel Hrubý (SVP Plzeň) Mgr. Veronika Olbertová (SVP Liberec) Mgr. Marcela Sakařová (SVP Most) Mgr. Věra Přidalová (SVP Klíčov, Praha) Mgr. Petr Voženílek (SVP Náchod) Mgr. Pavel Dosoudil (PCPP Praha) Mgr. Petr Dřínovský (SVP Svitavska ALFA) Mgr. Kamila Dürichová (MŠMT) Mgr. Jiří Holomek (ČŠI) PhDr. Helena Pacnerová (NÚV) PhDr. Lucie Myšková, Ph.D (NÚV)

11 PRÁCE SKUPINY Reflexe pojetí služeb v SVP Stanovení hlavních oblastí standardů Hlubší práce v jednotlivých tematických oblastech Reflexe obav a očekávání

12 MÍSTO SVP V SYSTÉMU SLUŽEB Instituce a služby, s nimiž bývají SVP často spojována/slučována Školské poradenské zařízení OSPOD Škola (ŠPP, prevence na školách….) Ústavní výchova Komunitní plánování (sociální služby…) Zdravotnictví Soudy, probační a mediační služba JASNĚJŠÍ VYMEZENÍ SVP – jeho činností a jeho pozice v systému

13 OČEKÁVÁNÍ Obecné cíle slouží k zajištění kvality v SVP; mohou přinést transparentnost; mohou mít pozitivní dopad na bezpečí pro klienty i pracovníky O čem by měly být, co by měly specifikovat sjednocení standardních činností – záběru, obsahu, forem, podmínek poskytování; měly by přinést vyjasnění kompetencí a zodpovědností, měly by řešit otázku kvalifikovanosti, mohly by přinést sjednocení a zefektivnění (redukci) administrativy; měly by být o praxi Komu by měly sloužit a jakou by měly mít závaznost měly by mít legislativní dopad, platné pro všechna SVP (např. bez rozdílu zřizovatele), nástrojem nejen „vnější kontroly“, ale také sebehodnocení, inspirací a metodickým vodítkem pro pracovníky, pro nově vznikající střediska, slouží jako deklarace o kvalitě činnosti a mohou dodávat „vážnost, kredit“ střediskům

14 OBAVY Formálnost a byrokracie – aby nebyly příliš obsáhlé a příliš konkrétní, aby nestoupla administrativa Přílišná míra sjednocení, přílišné škatulkování, aby se nevytratil respekt k jedinečnosti pracoviště Aby se nevytratil klient Zneužití - otázka kdo to bude hodnotit, aby kontrola nebyla jen o papírech, ale především o klimatu, vztahu ke klientům; aby se to neobrátilo proti nám (pracovníkům SVP) Aby se neztratil pohled i ostatních SVP, kteří nejsou ve skupině - při tvorbě budou chybět ostatní zástupci SVP, jak je zapojit?

15 PRVNÍ ZVAŽOVANÉ KATEGORIE PERSONÁLNÍ – TÝM: profesionalita, vzdělanost pracovníků, výcviky, zkušenosti, další vzdělávání a odborný růst, péče o pracovníky, vedoucí (podpora manažerských dovedností vedoucího), supervize, intervize, stáže a praxe ORGANIZACE – ŘÍZENÍ: finanční zabezpečení, prostředí (důstojné), kvantifikace kvality (počet klientů na pracovníka), vybavenost, prostorové zázemí, způsob řízení a plánování, organizace práce, materiální možnosti, dostupnost, možnost terénní práce, vymezení kompetence, autonomie SPOLUPRÁCE V REGIONU: spolupráce s dalšími institucemi, dobré zasíťování, PR, přizpůsobení potřebám okolí, kooperace s organizacemi ETIKA – kodex, standardy (zásady) PROGRAM/SLUŽBY/FORMY – způsob a obsah KLIENT

16 SPOLUPRÁCE DISKUSE PŘI RŮZNÝCH ODBORNÝCH SETKÁNÍCH A FÓRECH ZPTĚNÁ VAZBA A REAKCE NA AKTUALITY VE VZTAHU KE STANDARDŮM SVP – http://www.nuv.cz/t/uov/standardy-kvality-pro-svphttp://www.nuv.cz/t/uov/standardy-kvality-pro-svp PODNĚTY, DOTAZY NA: helena.pacnerova@nuv.cz, lucie.myskova@nuv.czhelena.pacnerova@nuv.czlucie.myskova@nuv.cz


Stáhnout ppt "Standardy kvality pro ambulantní střediska výchovné péče HELENA PACNEROVÁ, LUCIE MYŠKOVÁ NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ Plzeň, 21. 9. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google