Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Organizace a řízení logistiky Organizační struktura logistiky na stupni útvar.

2 Cíl Seznámit studenty s organizační strukturou a funkčními povinnostmi na úrovni praporu

3 Osnova Úvod 1.Skupina logistiky S 4. 2.Organizační struktura logistiky mechanizovaného prapor. Závěr

4 4 1. Skupina logistiky S 4 - náčelník pracoviště por. - ml.pracovník štábu rtm 2x náčelník skupiny npor. pracoviště řízení logistické podpory prac. log. zab. personálu a NI - náčelník pracoviště por. - ml.pracovník štábu rtm. 2 x 3 3 pracoviště logistické informační služby 2 pracoviště technické služby pracoviště zbrojní služby - náčelník pracoviště por. - ml.pracovník štábu rtm. 2x - náčelník pracoviště nrtm. - ml.pracovník štábu rtm. -důstojník por. -ml.pracovník štábu rtm. 3 2 pracoviště technické podpory 3 - náčelník pracoviště por. - ml.pracovník štábu rtm. - náčelník parku-NKTS rtm. - mladší revizní technik rtm - Aut M1G – K - Přívěs O1-V 4 - Aut M1G – K - Přívěs O1-V

5 5 Náčelník skupiny logistiky Řídí skupinu logistiky, odpovídá za personální obsazení a odbornou připravenost personálu skupiny logistiky praporu. Řídí plánovací procesy v oblasti logistiky při krátkodobém i střednědobém plánování. Koordinuje doplňování výzbroje, techniky a materiálu pro udržení a rozvoj schopností útvaru. Koordinuje součinnost logistického zabezpečení jednotám prostřednictvím roty logistiky. Řídí pořizování služeb a materiálu z decentrálních rozpočtových prostředků útvaru. Navrhuje a plánuje opatření pro logistické zabezpečení bojové a odborné přípravy specialistů logistických ČVO. Při práci v poli zařazen na hlavní místo velení. Pracoviště řízení logistické podpory Zástupce náčelníka - náčelník pracoviště řízení logistické podpory Koordinuje součinnost jednotlivých pracovišť logistiky při plánování a vyhodnocování. Navrhuje, sleduje a vyhodnocuje čerpání limitů finančních zdrojů. Navrhuje rozpisy limitů materiálních a finančních prostředků. Odpovídá za součinnost při krátkodobém a střednědobém plánování. Zpracovává plány a nařízení velitele v oblasti logistického zabezpečení. Plánuje a řídí vojensko-odbornou přípravu štábu, skolení kontistů a specialistů logistických ČVO v oblasti logistiky. Kontroluje, schvaluje a zadává výběrová řízení k realizaci zakázek malého rozsahu. Mladší pracovník štábu pracoviště řízení logistické podpory Řídí zdravotní a veterinární zabezpečení v míru i v poli. Odpovídá za organizaci a řízení zdravotní služby pro zabezpečení výcviku a při bojové činnosti. Vyžaduje a organizuje výcvik specialistů zdravotnických odborností, pořizuje majetek a služby, odpovídá za majetkové toky v majetkovém uskupení 2.5 „Zdravotnický a veterinární materiál“. Vyžaduje, eviduje a organizuje odborné přípravy specialistů logistiky. Vyžaduje a koordinuje opatření vojenské dopravy, navrhuje přidělení limitů fin.prostředků pro dopravu a sleduje jejich využívání. Vydává přepravní doklady. Mladší pracovník štábu pracoviště řízení logistické podpory Je řídícím pracovníkem v oblasti OTD praporu. Plánuje a vyžaduje provádění kontrol a revizí určených technických zařízení praporu na základě zák. 276/1999 Sb. (UTZ). Plánuje a zodpovídá za činnost revizního místa elektrických zařízení a zvedacích zařízení u praporu. Je revizním technikem elektrických zařízení. Provádí školení příslušníků praporu podle § 3, 4 zák. 50/1978 Sb. Vede agendu a sepisuje za nákladové středisko dohody o hmotné odpovědnosti. Eviduje odesílané a doručené písemnosti skupiny logistiky. Eviduje veřejné zakázky k pořízení majetku a služeb.

6 6 Náčelník pracoviště logistické a informační služby Řídí činnost pracoviště. Kontroluje všechny účetní pohyby. Vede doplňkovou evidenci majetku praporu. Porovnává operativní a účetní evidenci s RFOd. Kontroluje vedení operativní evidence útvaru. Kontroluje podkladové materiály účetních případů. Podílí se na přípravě kontistů a hmotně odpovědných osob útvaru. Vede knihu nesrovnalostí za nákladové středisko. Připravuje podkladové materiály pro provádění inventarizací majetku. Připravuje podklady k účetním případům a vystavuje účetní doklady. Odpovídá za formální správnost podkladů k účetním případům a účetních dokladů. Mladší pracovník štábu pracoviště logistické a informační služby Provádí účetní i neúčetní operace nákladového střediska. Vede operativní evidenci majetku útvaru. Provádí porovnání a narovnání cen v doplňkové a účetní evidenci s RFOd. Kontroluje vedení operativní evidence útvaru. Kontroluje podkladové materiály účetních případů. Připravuje podkladové materiály k provádění jednotlivých druhů inventarizace majetku. Připravuje podklady k účetním případům a účetní doklady. Odpovídá za formální správnost podkladů k účetním případům a účetních dokladů.

7 7 Pracoviště zbrojní služby Náčelník pracoviště zbrojní služby Koordinuje, řídí a kontroluje činnost pracoviště, odpovídá za doplňování, provádění odsunů techniky a materiálu MU 2.2 Zbraně a zbraňové systémy, 2.4 Elektronika a optika, 5.0 Munice a 6.2 Software. Plní povinnosti majetkového (materiálního) orgánu ve smyslu „Odborných pokynů pro hospodaření s majetkem … čj.6127- 60/2004/DP-3042 pro majetkové uskupení 2.2 Zbraně a zbraňové systémy a 5.0 Munice u útvaru. Odborně řídí a kontroluje chod zbrojní služby a zabezpečení municí u útvaru. Provádí výběrová řízení, zpracovává kupní smlouvy a likvidační zdůvodnění pří decentrálním pořizování majetku. Kontroluje činnost podřízených v této oblasti. Důstojník pracoviště zbrojní služby Samostatně plní rozhodující úkoly majetkového (materiálního) orgánu (ve smyslu odborných pokynů ….č6127- 60/2004/DP-3042) majetkových uskupeních 2.4 Elektronika a optika, 6.2 Software u útvaru. Zpracovává podkladovou dokumentaci pro zmobilizování útvaru, provádí výpočet zásob a rozdělení majetku s využitím projektu P-64008. Koordinuje činnost skladníka v oblasti hospodaření s materiálem a skladování materiálu. Provádí výběrová řízení, zpracovává kupní smlouvy a likvidační zdůvodnění pří decentrálním pořizování majetku. Mladší pracovník pracoviště zbrojní služby Řídí oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci útvaru, je oprávněnou osobou pro řízení bezpečnosti práce. Navrhuje veliteli opatření v oblasti BoZP. Kontroluje a vede evidenci určených technických zařízení a měřicích přístrojů u útvaru. Provádí revize elektrických určených technických zařízení, je revizním technikem §8 podle vyhlášky 50/1978. Plánuje a vyhodnocuje činnost revizního místa u útvaru. Navrhuje způsob zabezpečení jednotlivých stanovišť a prvků útvaru v poli elektrickou energií. Má přehled o zdrojích a rozvodech elektrické energie v poli.

8 8 Pracoviště technické služby Náčelník pracoviště technické služby Podílí se na plánování a řízení toku materiálu a zásob pro zabezpečení útvaru. Odpovídá za činnosti při doplňování a odsouvání techniky a materiálu v MU 2.3 Vojenská přepravní a podpůrná technika, 4.1 Materiál všeobecného použití a MU 6.1. (6.3) Nehmotný majetek u útvaru. Samostatně plní rozhodující úkoly majetkového (materiálního) orgánu (ve smyslu odborný pokynů …) v majetkových uskupeních 6.1 (6.3) Nehmotný majetek a 2.3 Vojenská přepravní a podpůrná technika. Zadává, schvaluje a kontroluje výběrová řízení v oblasti pořizování materiálu. Plánuje pořízení majetku a navrhuje opatření k efektivnímu čerpání rozpočtových prostředků v oblasti nákupů majetku. Řídí zpracování plánů materiálně technického zabezpečení v mobilizační oblasti pro přechod ze stavu mobilizační připravenosti do stavu bojové pohotovosti. Podílí se na školení kontistů a příslušníků s logistickým ČVO v oblasti materiální. Důstojník pracoviště technické služby Samostatně plní rozhodující úkoly majetkového (materiálního) orgánu (ve smyslu odborný pokynů čj.6127-60/2004/DP-3042) majetkovém uskupení MU 4.1 Majetek všeobecného použití u útvaru. Navrhuje způsoby řešení doplňování jednotek materiálem a řídí majetkové toky zásob v přiděleném MU. Provádí výběrová řízení, zpracovává kupní smlouvy a likvidační zdůvodnění pří decentrálním pořizování majetku. Zpracovává plány materiálně technického zabezpečení v mobilizační oblasti pro přechod ze stavu mobilizační připravenosti do stavu bojové pohotovosti. Podílí se na školení kontistů a příslušníků s logistickým ČVO v oblasti materiální.

9 9 Pracoviště technické podpory Náčelník pracoviště technické podpory Řídí oblasti provozu, údržby, oprav, parkové služby a zásobování PHM u útvaru. Sleduje a vyhodnocuje nebojeschopnost techniky a přijímá opatření k jejímu řešení. Kontroluje chod parkové služby a nabíjecí stanice v parku techniky. Řídí, kontroluje a provádí výběrová řízení a likvidaci zakázek v oblasti provádění oprav a údržby techniky a materiálu, kontroluje dodržování zákonů a vnitřních předpisů u útvaru. Plánuje provoz a údržbu techniky, vystavuje příkazy k použití techniky. Zadává data v rámci UVT do ISL. Mladší pracovník štábu pracoviště technické podpory Odborně řídí oblast údržby a oprav techniky a materiálu praporu. Odborně řídí opravárenskou činnost čety oprav techniky útvaru, včetně plánování a odborného řízení oprav a údržby techniky v poli. Řídí činnost nabíjecí stanice AKB. Provádí výběrová řízení, zpracovává a likviduje zakázky v oblasti provádění oprav a údržby techniky a materiálu. Plní funkci zadavatele v SEPO, při realizaci pořizování materiálu. Mladší pracovník štábu pracoviště technické podpory Je materiálním orgánem v majetkovém uskupení 3.0 Pohonné hmoty a maziva s působností v rámci posádkové výdejny PHM. Odborně zabezpečuje a řídí činnosti v oblasti ekologie a likvidace odpadů, navrhuje opatření k předcházení škod na životním prostředí.Odborně řídí činnost posádkové výdejny a skladů PHM. Plní funkci zadavatele v SEPO při realizaci pořizování materiálu. Náčelník parku (KTS) pracoviště technické podpory Odpovídá za chod parkové služby v parku vojenské techniky. Provádí poučení a kontrolu výkonu služby dozorčího parku techniky. Vykonává funkci náčelníka kontrolně technické stanice, podílí se na defektacích poškozené techniky. Odpovídá za organizaci a úroveň provádění kontrol technického stavu ve smyslu předpisu Vševojsk-P-5. Zabezpečuje provoz technologiských zařízení umístěných v parku techniky. V polních podmínkách zabezpečuje výstavbu a režim polního parku techniky.

10 10 Pracoviště logistické podpory personálu a nemovité infrastruktury Náčelník pracoviště logistického zabezpečení personálu Řídí podsystémy v oblasti proviantního, výstrojního, stavebního a ubytovacího zabezpečení jednotek útvaru. Je majetkovým orgánem MU 4.2 (stavební a opevňovací materiál). Odborně řídí činnost roty logistiky v oblasti proviantní, výstrojní a ubytovací. Řídí a odpovídá za oblast požárního zabezpečení u útvaru, plní funkci požárního preventisty. Provádí výběrová řízení, zpracovává kupní smlouvy a likvidační zdůvodnění pří decentrálním pořizování majetku. Mladší pracovník štábu pracoviště logistického zabezpečení personálu Samostatně plní úkoly majetkového (materiálního) orgánu v majetkovém uskupení 2.1 (materiál osobního použití). Zpracovává plány materiálně technického zabezpečení v mobilizační oblasti pro přechod ze stavu mobilizační připravenosti do stavu bojové pohotovosti. Podílí se na školení kontistů a příslušníků s logistickým ČVO v oblasti materiální. Provádí výběrová řízení, zpracovává kupní smlouvy a likvidační zdůvodnění pří decentrálním pořizování majetku. Zpracovává mobilizační dokumentaci v oblasti vývozu materiálu, zabezpečení materiálem osobního použití, včetně tvorby zásob. Odborně řídí činnost skladů ve své působnosti. Mladší pracovník štábu pracoviště logistického zabezpečení personálu Řídí činnost proviantní služby u útvaru. Vede účet stravního hospodaření útvaru. Součiní s firmou zabezpečující cateringové služby v posádce. Vyhodnocuje poskytování cateringových služeb a dodržování plnění smluvního vztahu v daqné oblasti, včetně sledování finančního krytí poskytované služby. Odpovídá za dodržení hygienických norem v dané oblasti. Řídí přípravu stravy v polních podmínkách a zabezpečení proviantem pro cvičící jednotky. Zpracovává mobilizační dokumentaci v oblasti zabezpečení proviantem a vodou. Provádí výběrová řízení, zpracovává kupní smlouvy a likvidační zdůvodnění při decentrálním pořizování majetku. Plní funkci zadavatele v SEPO.

11 2. Organizační struktura logistiky mechanizovaného prapor

12 Mechanizovaný prapor Prvek je schopen:K zabezpečení naplnění těchto schopností musí mít organizační strukturu takto členěnou a v těchto počtech: Musí být vybaven základní technikou a materiálem: -samostatně nebo v sestavě brigády plnit bojové úkoly v extrémních klimatických podmínkách a v noci; - útoku, obrany, manévru a podpory obrněných jednotek; - průzkumu, kontroly a udržení AOR; -součinit s jednotkami bojové a logistické podpory a vytvářet rotní a praporní úkolová uskupení v mezinárodním prostředí; - intergace v NEC a JISR; - mít přehled o vlastních jednotkách v reálném čase a předávat ho nadřízenému. 4/57/80/341/144//626 4/59/122/384/116//685 velení a štáb 3x mechanizovaná rota 1x minometná baterie 1x velitelská rota 1x rota logistiky 1x obvaziště -27x KBVP,4x KBVP-VR, -2x KOT-Průzkumný, 2x KOT-Průzkumný s lok., -2x KOT-ženinjní, 2x KOT-zdravotní, -12 x 120 mm minomet T-810Zč -2x Pracoviště VRp, 4x Pracoviště VŠV p, -4 x Pracoviště R-8p (LOV), -1x Provozovna MPP 40p, -1x Rozvodna SU 230 P, -1x Aut. biol.a chemického průzkumu -2 x DVV KOT, 5x Dílna ASKD, -2x Aut. os. M1G-SP-S-VLS, -1 Převazovna POP–2p, -5x kuchyň automobilní, -21x AN N3G-V, 8x Přívěs 04-PN-V, -14x Aut nákl N2G-V, 2x Přívěs 03-PN-V, 8x nakladač kontejnerů, 8x přívěs KTN, -1 x AN N3-P cis přep. PH, 2x AN N3-P-cist pl APH, -1 x AN N3-P cis na vodu, 1x ÚV-2000, -27x Aut M1G-K, 24x přívěs 01-PN-V, -1x Autobus, 1x Aut M1-K, 2x Aut M1-M.

13 mechanizovaný prapor rota logistiky štáb velitelská rota minometná baterie obvaziště mech. rota 3x 98 72 107 11 4/57/80/341/144//626 osobní štáb 583 78 3 4/59/122/384/116//685 66 3x 106 4 111 12 75 96 velení 0/0/24/0/0//24- komplety ISR 0/1/1/18/9//29- 1x mč na 3.mr 0/1/1/14/5//21- 1x četa na MB 0/0/0/3/1//4- hospod.druž. na RL 0/2/26/41/21//90- CELKEM + 0/0/0/6/6//12- 2x roj na 3.mr

14 velení praporu 2/3/2/0/0//7 velitel pplk. starší právník npor. psycholog npor. 2/2/2/0/0//6 vrchní praporčík prap. zástupce velitele mjr. mladší pracovník štábu rtm. osobní štáb kaplan npor. - Aut M1 – M - Aut M1G-K - Přívěs O1 V

15 15 Psycholog Provádí psychologické a psychoterapeutické zásahy podle standardních metod a pokynů. Spolupracuje s mimoresortními psychologickými pracovišti, psychologem na operačním stupni velení a ostatními příslušníky psychologické služby, duchovní a humanitní služby AČR. Zabezpečuje a provádí psychologickou diagnostiku, poradenství a terapii u praporu a podílí se na prevenci a řešení sociálně patologických jevů. Odhaluje a vyhodnocuje projevy diskriminace a doporučuje nápravná opatření k potlačení zjištěných negativních jevů. Poskytuje poradenské služby a provádí přednáškovou činnost. Starší právník Plní úkoly stanovené předpisem Vševojsk - 1 - 1, čl. 89 až 92 (právní poradce velitele útvaru). Zodpovídá za právní činnost a správnost postupu při jednání a právního zastupování samostatného praporu. Poskytovat veliteli právní konzultace, zejména v záležitostech služebního poměru VZP, pracovně právních otázek občanských zaměstnanců vojenské správy a uzavíraní smluv. Zpracovává právní agendy k rozhodování velitele podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Připravuje, vyhodnocuje podklady k uzavírání smluv k dodavatelským subjektům. Provádí poradenskou činnost všem podřízeným jednotkám. Kaplan Je poradcem velitele v oblasti rozvoje lidských hodnot, v otázkách vojenské etiky, morálky, mezilidských vztahů a tradičních hodnot národa. Zodpovídá za informovanost o Ženevských dohodách a ostatních normách mezinárodního práva a monitoruje jejich dodržování. Je k dispozici příslušníkům praporu pro osobní rozhovor a poradenskou službu, v případě potřeby doporučuje další odbornou pomoc. Preventivně působí proti konfliktům v oblasti mezilidských vztahů, proti negativním vlivům v armádě. Mladší pracovník štábu Vykonává činnost pobočníka velitele praporu. Spolupracuje s válečnými veterány. Spolupracuje v prezentaci praporu s regionálním a armádním tiskem, připravuje materiály k samostatné publicistické činnosti, přípravy zpráv, článků a reportáží v součinnosti s válečnými veterány. Zabezpečuje spisovou agendu skupiny velitele.

16 Štáb praporu Prvek je schopen:K zabezpečení naplnění těchto schopností musí mít organizační strukturu takto členěnou a v těchto počtech: Musí být vybaven základní technikou a materiálem: -plánovat a řídit boj praporu, včetně prvků praporního úkolového v mezinárodním prostředí; - integrovat činnost praporu v NEC a JISR; - předávat a přijímat zprávy o bojových prvcích a COP v reálném čase; - plánovat a řídi přípravu podřízených jednotek; - plánovat a řídit logistickou a zdravotnickou podporu 1. úrovně 1/24/32/1/0//58 1/24/41/0/0//66 a) personální skupina b) zpravodajská skupina c) operační skupina d) skupina logistiky e) skupina plánování f) skupina komunikačních a informačních systémů g) skupina bojové přípravy h) skupina ochrany utajovaných informací i) ekonomická skupina -6x Aut M1G-K -5x Přívěs 01-V

17 štáb Personální skupina Zpravodajská skupina Operační skupina Plánovací skupina 4 5 4 5 6 Skupina OUI 4 4 náčelník štábu mjr. 1/24/32/1/0//58 Skupina KIS Skupina boj. přípravy ZNŠ SUP kpt. ZNŠ OPS kpt. 17 6 9 7 1/24/41/0/0//66 18 7 6 Skupina logistiky Ekonomická skupina

18 18 Náčelník štábu Plní úkoly stanovené předpisem Vševojsk-1-1 čl. 137 až 140 (náčelník štábu). Zodpovídá a je povinen plnit povinnosti příkazce operace v zastoupení ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích norem a nařízení. Plní úkoly stanovené velitelem praporu. ZNŠ - O Plní úkoly stanovené předpisem Vševojsk-1-1, čl. 25 až 28 (zástupce náčelníka štábu). Je zástupcem NŠ pro operace a zodpovídá za činnost zpravodajské skupinu, operační skupiny, plánovací skupiny, skupiny bojové přípravy, skupiny záchranné a výsadkové přípravy. Zodpovídá za přípravu útvarové směny, její přípravu a vyhodnocování. Zodpovídá za vedení přehledů výsledků výcviku a výchovy jednotek. Podílí se na zpracování takticko-pořadových a taktických cvičení, štábních nácviků, ukázkových a kontrolních cvičení, které řídí velitel útvaru nebo jeho zástupce. ZNŠ - S Plní úkoly stanovené předpisem Vševojsk-1-1, čl. 25 až 28 (zástupce náčelníka štábu). Zodpovídá za zpracování denního rozkazu velitele. Je zástupcem NŠ pro podporu a zodpovídá za činnost personální skupiny, skupiny logistiky, skupiny OUI, ekonomické skupiny. Zodpovídá za vedení přehledů výsledků výcviku a výchovy jednotek. Podílí se na zpracování takticko-pořadových a taktických cvičení, štábních nácviků, ukázkových a kontrolních cvičení, které řídí velitel útvaru nebo jeho zástupce.

19 19 skupina logistiky S 4 - náčelník pracoviště por. - ml.pracovník štábu rtm 2x náčelník skupiny npor. pracoviště řízení logistické podpory prac. log. zab. personálu a NI - náčelník pracoviště por. - ml.pracovník štábu rtm. 2 x 0/8/8/1/0//17 3 3 pracoviště logistické informační služby 2 pracoviště technické služby pracoviště zbrojní služby - náčelník pracoviště por. - ml.pracovník štábu rtm. 2x - náčelník pracoviště nrtm. - ml.pracovník štábu rtm. -důstojník por. -ml.pracovník štábu rtm. 3 2 pracoviště technické podpory 3 - náčelník pracoviště por. - ml.pracovník štábu rtm. - náčelník parku-NKTS rtm. - mladší revizní technik rtm - Aut M1G – K - Přívěs O1-V 4 - Aut M1G – K - Přívěs O1-V 0/6/12/0/0//18

20 20 Náčelník skupiny logistiky Řídí skupinu logistiky, odpovídá za personální obsazení a odbornou připravenost personálu skupiny logistiky praporu. Řídí plánovací procesy v oblasti logistiky při krátkodobém i střednědobém plánování. Koordinuje doplňování výzbroje, techniky a materiálu pro udržení a rozvoj schopností útvaru. Koordinuje součinnost logistického zabezpečení jednotám prostřednictvím roty logistiky. Řídí pořizování služeb a materiálu z decentrálních rozpočtových prostředků útvaru. Navrhuje a plánuje opatření pro logistické zabezpečení bojové a odborné přípravy specialistů logistických ČVO. Při práci v poli zařazen na hlavní místo velení. Pracoviště řízení logistické podpory Zástupce náčelníka - náčelník pracoviště řízení logistické podpory Koordinuje součinnost jednotlivých pracovišť logistiky při plánování a vyhodnocování. Navrhuje, sleduje a vyhodnocuje čerpání limitů finančních zdrojů. Navrhuje rozpisy limitů materiálních a finančních prostředků. Odpovídá za součinnost při krátkodobém a střednědobém plánování. Zpracovává plány a nařízení velitele v oblasti logistického zabezpečení. Plánuje a řídí vojensko-odbornou přípravu štábu, skolení kontistů a specialistů logistických ČVO v oblasti logistiky. Kontroluje, schvaluje a zadává výběrová řízení k realizaci zakázek malého rozsahu. Mladší pracovník štábu pracoviště řízení logistické podpory Řídí zdravotní a veterinární zabezpečení v míru i v poli. Odpovídá za organizaci a řízení zdravotní služby pro zabezpečení výcviku a při bojové činnosti. Vyžaduje a organizuje výcvik specialistů zdravotnických odborností, pořizuje majetek a služby, odpovídá za majetkové toky v majetkovém uskupení 2.5 „Zdravotnický a veterinární materiál“. Vyžaduje, eviduje a organizuje odborné přípravy specialistů logistiky. Vyžaduje a koordinuje opatření vojenské dopravy, navrhuje přidělení limitů fin.prostředků pro dopravu a sleduje jejich využívání. Vydává přepravní doklady. Mladší pracovník štábu pracoviště řízení logistické podpory Je řídícím pracovníkem v oblasti OTD praporu. Plánuje a vyžaduje provádění kontrol a revizí určených technických zařízení praporu na základě zák. 276/1999 Sb. (UTZ). Plánuje a zodpovídá za činnost revizního místa elektrických zařízení a zvedacích zařízení u praporu. Je revizním technikem elektrických zařízení. Provádí školení příslušníků praporu podle § 3, 4 zák. 50/1978 Sb. Vede agendu a sepisuje za nákladové středisko dohody o hmotné odpovědnosti. Eviduje odesílané a doručené písemnosti skupiny logistiky. Eviduje veřejné zakázky k pořízení majetku a služeb.

21 21 Náčelník pracoviště logistické a informační služby Řídí činnost pracoviště. Kontroluje všechny účetní pohyby. Vede doplňkovou evidenci majetku praporu. Porovnává operativní a účetní evidenci s RFOd. Kontroluje vedení operativní evidence útvaru. Kontroluje podkladové materiály účetních případů. Podílí se na přípravě kontistů a hmotně odpovědných osob útvaru. Vede knihu nesrovnalostí za nákladové středisko. Připravuje podkladové materiály pro provádění inventarizací majetku. Připravuje podklady k účetním případům a vystavuje účetní doklady. Odpovídá za formální správnost podkladů k účetním případům a účetních dokladů. Mladší pracovník štábu pracoviště logistické a informační služby Provádí účetní i neúčetní operace nákladového střediska. Vede operativní evidenci majetku útvaru. Provádí porovnání a narovnání cen v doplňkové a účetní evidenci s RFOd. Kontroluje vedení operativní evidence útvaru. Kontroluje podkladové materiály účetních případů. Připravuje podkladové materiály k provádění jednotlivých druhů inventarizace majetku. Připravuje podklady k účetním případům a účetní doklady. Odpovídá za formální správnost podkladů k účetním případům a účetních dokladů.

22 22 Pracoviště zbrojní služby Náčelník pracoviště zbrojní služby Koordinuje, řídí a kontroluje činnost pracoviště, odpovídá za doplňování, provádění odsunů techniky a materiálu MU 2.2 Zbraně a zbraňové systémy, 2.4 Elektronika a optika, 5.0 Munice a 6.2 Software. Plní povinnosti majetkového (materiálního) orgánu ve smyslu „Odborných pokynů pro hospodaření s majetkem … čj.6127-60/2004/DP-3042 pro majetkové uskupení 2.2 Zbraně a zbraňové systémy a 5.0 Munice u útvaru. Odborně řídí a kontroluje chod zbrojní služby a zabezpečení municí u útvaru. Provádí výběrová řízení, zpracovává kupní smlouvy a likvidační zdůvodnění pří decentrálním pořizování majetku. Kontroluje činnost podřízených v této oblasti. Důstojník pracoviště zbrojní služby Samostatně plní rozhodující úkoly majetkového (materiálního) orgánu (ve smyslu odborných pokynů ….č6127-60/2004/DP-3042) majetkových uskupeních 2.4 Elektronika a optika, 6.2 Software u útvaru. Zpracovává podkladovou dokumentaci pro zmobilizování útvaru, provádí výpočet zásob a rozdělení majetku s využitím projektu P-64008. Koordinuje činnost skladníka v oblasti hospodaření s materiálem a skladování materiálu. Provádí výběrová řízení, zpracovává kupní smlouvy a likvidační zdůvodnění pří decentrálním pořizování majetku. Mladší pracovník pracoviště zbrojní služby Řídí oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci útvaru, je oprávněnou osobou pro řízení bezpečnosti práce. Navrhuje veliteli opatření v oblasti BoZP. Kontroluje a vede evidenci určených technických zařízení a měřicích přístrojů u útvaru. Provádí revize elektrických určených technických zařízení, je revizním technikem §8 podle vyhlášky 50/1978. Plánuje a vyhodnocuje činnost revizního místa u útvaru. Navrhuje způsob zabezpečení jednotlivých stanovišť a prvků útvaru v poli elektrickou energií. Má přehled o zdrojích a rozvodech elektrické energie v poli.

23 23 Pracoviště technické služby Náčelník pracoviště technické služby Podílí se na plánování a řízení toku materiálu a zásob pro zabezpečení útvaru. Odpovídá za činnosti při doplňování a odsouvání techniky a materiálu v MU 2.3 Vojenská přepravní a podpůrná technika, 4.1 Materiál všeobecného použití a MU 6.1. (6.3) Nehmotný majetek u útvaru. Samostatně plní rozhodující úkoly majetkového (materiálního) orgánu (ve smyslu odborný pokynů …) v majetkových uskupeních 6.1 (6.3) Nehmotný majetek a 2.3 Vojenská přepravní a podpůrná technika. Zadává, schvaluje a kontroluje výběrová řízení v oblasti pořizování materiálu. Plánuje pořízení majetku a navrhuje opatření k efektivnímu čerpání rozpočtových prostředků v oblasti nákupů majetku. Řídí zpracování plánů materiálně technického zabezpečení v mobilizační oblasti pro přechod ze stavu mobilizační připravenosti do stavu bojové pohotovosti. Podílí se na školení kontistů a příslušníků s logistickým ČVO v oblasti materiální. Důstojník pracoviště technické služby Samostatně plní rozhodující úkoly majetkového (materiálního) orgánu (ve smyslu odborný pokynů čj.6127-60/2004/DP-3042) majetkovém uskupení MU 4.1 Majetek všeobecného použití u útvaru. Navrhuje způsoby řešení doplňování jednotek materiálem a řídí majetkové toky zásob v přiděleném MU. Provádí výběrová řízení, zpracovává kupní smlouvy a likvidační zdůvodnění pří decentrálním pořizování majetku. Zpracovává plány materiálně technického zabezpečení v mobilizační oblasti pro přechod ze stavu mobilizační připravenosti do stavu bojové pohotovosti. Podílí se na školení kontistů a příslušníků s logistickým ČVO v oblasti materiální.

24 24 Pracoviště technické podpory Náčelník pracoviště technické podpory Řídí oblasti provozu, údržby, oprav, parkové služby a zásobování PHM u útvaru. Sleduje a vyhodnocuje nebojeschopnost techniky a přijímá opatření k jejímu řešení. Kontroluje chod parkové služby a nabíjecí stanice v parku techniky. Řídí, kontroluje a provádí výběrová řízení a likvidaci zakázek v oblasti provádění oprav a údržby techniky a materiálu, kontroluje dodržování zákonů a vnitřních předpisů u útvaru. Plánuje provoz a údržbu techniky, vystavuje příkazy k použití techniky. Zadává data v rámci UVT do ISL. Mladší pracovník štábu pracoviště technické podpory Odborně řídí oblast údržby a oprav techniky a materiálu praporu. Odborně řídí opravárenskou činnost čety oprav techniky útvaru, včetně plánování a odborného řízení oprav a údržby techniky v poli. Řídí činnost nabíjecí stanice AKB. Provádí výběrová řízení, zpracovává a likviduje zakázky v oblasti provádění oprav a údržby techniky a materiálu. Plní funkci zadavatele v SEPO, při realizaci pořizování materiálu. Mladší revizní technik Odborně zabezpečuje a řídí činnosti v oblasti metrologie a odborně technického dozoru. Náčelník parku (KTS) pracoviště technické podpory Odpovídá za chod parkové služby v parku vojenské techniky. Provádí poučení a kontrolu výkonu služby dozorčího parku techniky. Vykonává funkci náčelníka kontrolně technické stanice, podílí se na defektacích poškozené techniky. Odpovídá za organizaci a úroveň provádění kontrol technického stavu ve smyslu předpisu Vševojsk-P-5. Zabezpečuje provoz technologiských zařízení umístěných v parku techniky. V polních podmínkách zabezpečuje výstavbu a režim polního parku techniky.

25 25 Pracoviště logistické podpory personálu a nemovité infrastruktury Náčelník pracoviště logistického zabezpečení personálu Řídí podsystémy v oblasti proviantního, výstrojního, stavebního a ubytovacího zabezpečení jednotek útvaru. Je majetkovým orgánem MU 4.2 (stavební a opevňovací materiál). Odborně řídí činnost roty logistiky v oblasti proviantní, výstrojní a ubytovací. Řídí a odpovídá za oblast požárního zabezpečení u útvaru, plní funkci požárního preventisty. Provádí výběrová řízení, zpracovává kupní smlouvy a likvidační zdůvodnění pří decentrálním pořizování majetku. Mladší pracovník štábu pracoviště logistického zabezpečení personálu Samostatně plní úkoly majetkového (materiálního) orgánu v majetkovém uskupení 2.1 (materiál osobního použití). Zpracovává plány materiálně technického zabezpečení v mobilizační oblasti pro přechod ze stavu mobilizační připravenosti do stavu bojové pohotovosti. Podílí se na školení kontistů a příslušníků s logistickým ČVO v oblasti materiální. Provádí výběrová řízení, zpracovává kupní smlouvy a likvidační zdůvodnění pří decentrálním pořizování majetku. Zpracovává mobilizační dokumentaci v oblasti vývozu materiálu, zabezpečení materiálem osobního použití, včetně tvorby zásob. Odborně řídí činnost skladů ve své působnosti. Mladší pracovník štábu pracoviště logistického zabezpečení personálu Řídí činnost proviantní služby u útvaru. Vede účet stravního hospodaření útvaru. Součiní s firmou zabezpečující cateringové služby v posádce. Vyhodnocuje poskytování cateringových služeb a dodržování plnění smluvního vztahu v daqné oblasti, včetně sledování finančního krytí poskytované služby. Odpovídá za dodržení hygienických norem v dané oblasti. Řídí přípravu stravy v polních podmínkách a zabezpečení proviantem pro cvičící jednotky. Zpracovává mobilizační dokumentaci v oblasti zabezpečení proviantem a vodou. Provádí výběrová řízení, zpracovává kupní smlouvy a likvidační zdůvodnění při decentrálním pořizování majetku. Plní funkci zadavatele v SEPO.

26 Mechanizovaná rota Prvek je schopen:K zabezpečení naplnění těchto schopností musí mít organizační strukturu takto členěnou a v těchto počtech: Musí být vybaven základní technikou a materiálem: -sestavě praporu plnit bojové úkoly v extrémních klim. podmínkách a v noci; - útoku, obrany, manévru a podpory obrněných jednotek; - kontroly a udržení AOR; -součinit s jednotkami bojové a logistické podpory a vytvářet rotní úkolové uskupení; - intergace v NEC a JISR; - mít přehled o vlastních jednotkách reálném čase a předávat ho nadřízenému. 0/5/7/57/29//98 0/5/15/58/28//106 a)velitelské družstvo b)rotní komplet ISR b) mechanizovaná četa 3x -9x KBVP PANDUR II 8x8, -1x KBVP - VR (velitelské), -1x Aut M1G-K, -1x přívěs 01-V -2x AN N2G-V, -2x AN N3G-V, -1x EC 4 kW.

27 mechanizovaná rota 0/5/7/57/29//98 velitel roty kpt. 1. mechanizovaná četa ZVR npor. 3. mechanizovaná četa2. mechanizovaná četa 29 31 29 29 31 0/5/15/58/28//106 vedoucí praporčík nrtm. 8 rotní komplet ISR 2 velitelské družstvo - specialista nrtm. 2x 0/0/24/0/0//24- komplety ISR 0/1/1/18/9//29- 3.mč na 3.mr 31

28 minometná baterie velitel baterie kpt. 1. palebná četa ZVB npor. vedoucí praporčík nrtm. 3. palebná četa 2. palebná četa velitelské družstvo 0/5/7/45/15//72 3 rekognoskační družstvo 20 6 0/5/7/47/16//75 21 0/1/1/14/5//21- 1x četa na MB

29 velitelská rota velitelská četa průzkumný tým ZVR npor. vedoucí praporčík nrtm. skupina odstřelovačů velitelské družstvo 0/6/9/67/25//107 6 21 28 23 ženijní četa spojovací četa 19 7 24 0/6/16/80/9//111 8 velitel roty kpt. 24 18

30 Rota logistiky Prvek je schopen:K zabezpečení naplnění těchto schopností musí mít organizační strukturu takto členěnou a v těchto počtech: Musí být vybaven základní technikou a materiálem: - vybudovat a zabezpečit provozy k zabezpečení života praporu v poli; - přepravit, skladovat a manipulovat se 3 DOS zásob potravin, PHM a munice; - provádět technickou údržbu a běžné opravy techniky 1. úrovně v poli; -zajistit vyprošťování a odsuny poškozené techniky; - přípravy a výdeje stravy v poli pro 600 osob; - zajistit přepravu osob. 0/5/6/54/29//78 0/5/6/78/7//96 a)velitelské družstvo b)hospodářská četa c)zásobovací četa a)četa oprav - 5x Kuchyně automobilní 3, 1x Přívěs 02 spec, -1x AN N3-P cisterna na vodu, -1x Přívěs 03-PN-P cisterna na vodu, -1x Úpravna vody ÚV 2000 př., -2x AN N3-P-cist APH, 2x Přív. 04-PN-P-cist. -1x AN N3-P-cis přep.PH, -4x Elektrocentrála EC 16kW -8x AN N3G nakladač KTN, -8x Přívěs na KTN -6x AN N3G-V,2x Přívěs 04-PN-V -3x AN N2G-V, 2x Přívěs 03-PN-V (S) -1x Autobus M3, 1x Aut os M1-K, -3x Aut M1G –K, 1x přívěs 01 PN-V, -1x Aut spec. Autojeřáb, 2x Vys.vozík.-G -2x Přívěs 04-PN-P spec. -4x Dílna ASKD, 1x Dílna pro opravy AKB -1x Dílna DVV KOT, 1x Agregát svařovací -1xDVV KOT vypr., 1x Automobil spec. vypr, -1x Tahač přív. N3, 1x Přívěs 04-PN-P-podval.

31 rota logistiky velitel roty kpt. hospodářská četa četa oprav ZVR npor. 2930 32 5 0/5/6/54/29//78 vedoucí praporčík nrtm. zásobovací četa 27 velitelské družstvo 0/5/6/78/7//96

32 velitelské družstvo velitelské družstvo -výkonný praporčík rtm. -technik roty rtm. -operátor des. -starší řidič des. 2x 0/0/2/3/0//5 - Aut M1G –K - Přívěs 01-PN-V - Pracoviště VR p 1p LR - AN N2G - V - AN nákl. N3G - V - Přívěs 04 PN - V 0/0/2/3/0//5

33 Hospodářská četa Prvek je schopen:K zabezpečení naplnění těchto schopností musí mít organizační strukturu takto členěnou a v těchto počtech: Musí být vybaven základní technikou a materiálem: - přepravit, skladovat a manipulovat se 3 DOS zásob potravin a vody; - plynule odebírat proviantu zásoby ze vzdálenosti do 50 km; - připravit a vydávat stravu pro 600 osob; - upravit, skladovat a distribuovat 3 DOS zásob vody. 0/1/1/21/6//29 a)hospodářské družstvo b) hospodářský sklad - 5x Kuchyně automobilní 3, -1x Přívěs 02 Speciální chladící, -1x AN N3G nakladač KTN, -1x Přívěs na KTN -2x AN N2G-V, -1x AN N3G-V, -1x AN N3-P cisterna na vodu, -1x Přívěs O3-PN-P cisterna na vodu, - 1x Úpravna vody ÚV 2000 př., -1x Elektrocentrála EC 16kW.

34 hospodářská četa velitel čety por. - náčelník skladu rtn. - správce skladu čet. - staří řídič specialista čet. - starší řidič des. 3x - řidič svob. 16 0/1/1/21/6//29 hospodářské družstvo - vel. družstva rtn. - starší kuchař čet. 4x - kuchař des. 5x - mladší kuchař svob. 5x - starší řidič des.. 5x ZVČ rtm. - AN N2G-V 2x - Úpravna vody - Přív 02 Spec chlad - Aut N3G Nakladač KTN - Přívěs na kontejner - Aut nákl N3-P cis na vodu - Přív. 03-PN-P cist na vodu - AN N3G-V - Elektrocentrála 16 KW - Kuchyně automobilní 5x hospodářský sklad 7 20 0/0/0/3/1//4- hospod.druž. na RL 1x

35 Zásobovací četa Prvek je schopen:K zabezpečení naplnění těchto schopností musí mít organizační strukturu takto členěnou a v těchto počtech: Musí být vybaven základní technikou a materiálem: - přepravit, skladovat a manipulovat se 3 DOS zásoby materiálu všeobecného použití, náhradních dílů, PHM a munice; - plynule odebírat zásoby v bojové činnosti ze vzdálenosti do 50 km; - zásobovat předsunuté jednotky a jednotky prvního sledu v zásobovacích místech. -zajistit přepravu 50 osob. 0/1/1/24/1//27 a)dopravní družstvo b) sklady -7x AN N3G nakladač KTN, -7x Přívěs na KTN, -5x AN N3G-V, -2x Přívěs 04-PN-V, -2x Přívěs 03-PN-P speciální, -1x AN N2G-V, -1x Přívěs 03-PN-V, -2x AN N 3-P cist pl APH, -2x Přívěs 04-PN-P-CIST PH, -1x AN N 3-P cist přep PH, -1x Aut os M1-K, -1x Autobus velký M3, -2x Aut M1G-K, -1x aut spec autojeřáb, -2x Vys. mot G, -1x EC 16kW.

36 zásobovací četa 0/1/1/24/1//27 - Aut N3G Nakladač KTN 7x - Přívěs na kontejner 7x - Aut spec. autojeřáb - Aut M1G - K - Autobus M-3 - Aut N2G-V - Přívěs 03-PN-V - Aut os M1-K velitel čety por. dopravní družstvosklady - vel. družstva rtn. - starší řidič-specialista čet. 2x - starší řidič des. 8x - řidič svob. - náčelník skladu rtn. 4x - správce skladu čet. 4x - starší řidič des. 5x 12 13 ZVČ rtm. - Aut. M1G-K - Aut nákl N3-P cist PL APH 2x - Přívěs 04-PN-P-CIST PH 2x - Aut nákl N3-P cis přep PH - Vozík vysokozd. Mot – G 2x - Aut nákl. N3G-V 5x - Přívěs 04-PN-V 2x - Přívěs 03 PN-P-Spec 2 x - Elektrocentrála 16 KW

37 Četa oprav Prvek je schopen:K zabezpečení naplnění těchto schopností musí mít organizační strukturu takto členěnou a v těchto počtech: Musí být vybaven základní technikou a materiálem: -provádět technickou údržbu a běžné opravy techniky a zbraní 1. úrovně v poli; - zajistit údržbu, opravy a obměnu AKB v poli; -zajistit vyprošťování a odsuny poškozené techniky; 0/1/1/20/4//26 0/1/1/30/0//32 a)družstvo oprav techniky b)družstvo speciálních prací c)družstvo oprav výzbroje b) vyprošťovací družstvo -1x Dílna ASKD-K (kolová), -1x Dílna ASKD-E (elektro), -1x Dílna ASKD-S (spojovací), -1x Dílna ASKD-V (výzbrojní), -1x Dílna pro opravy AKB, -1x Přívěs 03-PN-S, -1x Dílna DVV KOT, -2x EC 16 KW, -1x Agregát svařovací, -1x Tahač přívěs. N3, -1x Přívěs 04 PN-P-podvalník. -1x Aut spec.vyprošťovací, -1x DVV KOT vyprošťovací -1x Aut MIG – K, 1x Přívěs 01-V -2x Aut nákl N3G-V.

38 - Dílna pro opravy AKUM p - EC 16 KW - Dílna spojovací - Agregát svařovací - AN N3G-V 2x - Tahač přívěs. N3 - Přívěs 04 PN-P-podvalník - Aut. Spec.Vyprošťovací družstvo oprav techniky vyprošťovací družstvo 135 0/1/1/30/0//32 četa oprav - velitel družstva rtn. - starší mechanik čet. 3x - elektromechanik des. 3x - mechanik des. - starší řidič - speci des. 3x - elektromechanik o.z./des. - automechanik o.z./des. - velitel družstva rtn. - mechanik des. 2x - starší řidič-spec. čet. 3x - starší řidič des. 2x ZVČ rtm. družstvo speciálních prací 8 družstvo oprav výzbroje - velitel družstva rtn. - starší mechanik čet. - starší elektromechanik čet. - starší řidič specialista čet. 2x - velitel družstva rtn. - zbrojíř čet. 2x - starší řidič spec. čet. - Dílna plukovní - EC 16kW 4 velitel čety por. - Aut M1G-K - Přívěs O1-V 0/1/1/20/4//26 - Dílna automobilní PAD-1 1x - Přívěs 03-PN-S 1x - Dílna zámečnická PDZ - Dílna tanková elektro

39 Obvaziště Prvek je schopen:K zabezpečení naplnění těchto schopností musí mít organizační strukturu takto členěnou a v těchto počtech: Musí být vybaven základní technikou a materiálem: -zajistit zdravotnickou péči na úrovni ROLE 1; - vybudovat obvaziště v poli; - zajistit prvotní odborné ošetření zraněných, roztřídit je a přesunout z prostoru bojové činnosti na ROLE 1; - zajistit odbornou zdravotnickou přípravu jednotlivců a specialistů CLS; - provádět kontroly zdravotního stavu jednotlivců a stanovit základní diagnózu onemocnění; - izolovat nemocné s nakažlivým onemocnění v poli 1/1/4/5/0//11 1/1/5/5/0//12 - 1x Převazovna POP-2p, - 2x KOT (zdrav), - 2x Aut os M1G-SP-S-VLS.

40 obvaziště Náčelník obvaziště mjr. 1/1/4/5/0//11 1/1/5/5/0//12 - Převazovna POP- 2 p - Aut os M1G-SP - S - VLS 2x - KOT-zdrav 2x - zástupce náčelníka kpt. - zdravotní sestra nrtm. 4 x - zdravotní sestra nrtm. - starší sběrač raněných čet. 5 x

41 Celkem navýšení mpr - osoby současně návrh +/- 626685 + 59

42 Prvek posádkové podpory 41.mpr Správce posádky kpt. posádkový klub skupina jazykové přípravy - velitel zařízení nrtm. - řidič svob. - mladší pracovník štábu rtm. - velitel skupiny prap. - instruktor nrtm. 3 6 0/1/7/3/1/1//13 učebně výcviková základna 3 - velitel zařízení nrtm. - starší instruktor čet. - velitel střelnice nrtm. - starší řidič des. - lektor-instruktor o.z.

43 Prvek posádkové podpory 42.mpr Správce posádky kpt. učebně výcviková základna - velitel zařízení nrtm. - správce UVZ rtm. - správce střelnice rtm. - starší elektromechanik čet. - elektromechanik des. - starší strojník des. - starší řidič des. - starší řidiř des. 0/1/4/7/0/0//12 10 - mladší pracovník štábu rtm.

44 3. Zvláštnosti speciálního zabezpečení vzdušných sil. 21. ZÁKLADNA TAKTICKÉHO LETECTVA „ZVOLENSKÁ“ ČÁSLAV

45 Oddělení logistiky Prvek je schopen:K zabezpečení naplnění těchto schopností musí mít organizační strukturu takto členěnou a v těchto počtech: Musí být vybaven základní technikou a materiálem: ― odpovídá za řízení a celkový stav logistiky u základny a vede odbornou přípravu funkcionářů v oblasti logistiky; ― odpovídá za vedení evidence materiálu, skladové hospodářství a za organizaci provádění roční inventarizace majetku všeho druhu; ― koordinuje činnosti při řešení logistické podpory vojsk; ― řeší úkoly spojené s plánováním a rozpočtováním u letecké základny, navrhuje rozdělení limitů finančních prostředků a zabezpečuje realizaci jejich čerpání a hospodárné využití v oblasti pořizování majetku a služeb. Skupina řízení logistické podpory Skupina zbrojní služby Skupina technické služby Skupina technické podpory Skupina zabezpečení personálu a nemovité infrastruktury Pracoviště logistické informační služby Vyjádření odborně nadřízeného orgánu: navržená struktura odpovídá požadovaným schopnostem.

46 Oddělení logistiky

47 Skupina LTZ

48 214. letka oprav letecké techniky Prvek je schopen:K zabezpečení naplnění těchto schopností musí mít organizační strukturu takto členěnou a v těchto počtech: Musí být vybaven základní technikou a materiálem: Plní úkoly: ― obnovu technického resursu a opravy letecké techniky L-159; ― obnovu technického resursu a opravy letecké techniky L-39; ― obnovu technického resursu, opravy a vyšší stupeň údržby (Depot Level) leteckých motorů F 124-GA-100; ― obnovu technického resursu a opravy speciálních zbraňových systémů u roje předepsaných prací a oprav leteckých raket; ― kontroly letounů, leteckých motorů, agregátů a dalších zařízení; ― provádění stendových operací na agregátech a letounových systémech; ― zabezpečení provozuschopnosti, oprav, a údržby pozemního vybavení a KMT. Velení Štáb Roj evidence dat a materiálu Roj před. prací a oprav draků a motorů Roj před. prací a oprav leteckých motorů Roj před. prací a oprav spec. el. zařízení Roj před. prací a oprav avion. zařízení Roj před. prací a oprav záchran. prostředků Roj před. prací a oprav letecké výzbroje Roj před. prací a oprav leteckých raket Roj strojních dílen 1x aut. nákl. N2-V 1x aut. nakl N2G-V 1x traktor kolový 2x vozík vysokozd. mot. střed 1x vozík vysokozdv. MOT-G 1x vozík plošinový mot. 2x aut. M1G-KA 2x aut. os. M1-K 1x aut. os. M1-M Zdůvodnění navýšení SM: Vzhledem k nutnosti zabezpečení resursu pro nově vytvořenou „výcvikovou letku“ - doplněnou o typ letounu L-39 - navrhujeme zvýšit počet systemizovaných míst u LOLT o 23 SM. Jedná se o zabezpečení opravárenských kapacit pro navýšený počet LT (L-39).

49 214. letka oprav letecké techniky

50 Velitel skupinyprap. Starší technikprap. Mechaniko. z. Velitel skupinyprap. Starší technikprap. Mechaniko. z. Velitel skupinypor. Starší technikprap. Techniknrtm. Mechaniko. z. Velitel skupinypor. Starší technikprap. Techniknrtm. Mechaniko. z.

51 214. letka oprav letecké techniky Velitel skupinyprap. Starší technikprap. Techniknrtm. Mechaniko. z. Velitel skupinyprap. Starší technikprap. Techniknrtm. Mechaniko. z. Velitel skupinyprap. Starší technikprap. Techniknrtm. Mechaniko. z. Velitel skupinyprap. Starší technikprap. Mechaniko. z. Velitel skupinypor. Starší technikprap. Mechaniko. z.

52 214. letka oprav letecké techniky Velitel rojekpt. ZV rojenpor. Starší technikprap. Techniknrtm. Technologo. z. Letecký techniko. z. Velitel rojekpt. ZV rojenpor. Starší technikprap. Techniknrtm. Mechaniko. z. Velitel rojekpt. ZV rojenpor. Starší technikprap. Techniknrtm. Velitel rojekpt. ZV rojenpor. Starší technikprap. Techniknrtm. Mechaniko. z. Velitel rojekpt. ZV rojenpor. Starší technikprap. Techniknrtm. Mechaniko. z.

53 214. letka oprav letecké techniky Velitel skupinypor. Starší technikprap. Techniknrtm. Mechaniko. z. Velitel skupinyprap. Starší technikprap. Techniknrtm. Mechaniko. z. Velitel skupinyprap. Starší technikprap. Mechaniko. z.

54 216. letka logistické podpory Prvek je schopen:K zabezpečení naplnění těchto schopností musí mít organizační strukturu takto členěnou a v těchto počtech: Musí být vybaven základní technikou a materiálem: Plní úkoly: ― velení a řízení rot zabezpečení letového provozu, logistické podpory, technické podpory; ― letištní technické a provozní zabezpečení létání, systému PVO NATINADS a národního posilového systému PVO ČR; ― letištního zabezpečení na letišti stálé dislokace; ― logistické podpory létání, systému PVO NATINADS a národního posilového systému PVO ČR; ― výzbrojního, technického a logistického zabezpečení velitelství, štábu a jednotek letecké základny, zabezpečení kvality a kontrolního systému jakosti paliva a biologická ochrana letiště; ― přepravy materiálu a dopravy osob velitelství, štábu a jednotek základny taktického letectva; ― zabezpečení infrastruktury a personálu základny taktického letectva; ― skladování, ošetřování, obměny materiálu majetkových uskupení; ― HNS pro vzdušné síly aliance NATO; ― letištního technického a provozního zabezpečení, logistické podpory bojových jednotek křídla taktického letectva na náhradním letišti ; ― logistické podpory bojových jednotek křídla taktického letectva při národních a mezinárodních cvičeních, prezentaci a vystoupeních na veřejnosti; ― vševojskové a odborné přípravy příslušníků praporu. Velení Štáb Roj zabezpečení letového provozu Roj logistické podpory Roj technické podpory 11x aut. M1G-KA 4x vozík vys. MOT-G 4x vozík plošinový motorový 2x stanice nab. pal. let. AKU 6x stanice kyslíková, dusíková, vzduchová, univerzální 10x zdroj spoušť el. let. 6x aut. nakl N2G-V 2x zametač traktorový P 2x radlice sněh. letištní 3x zametač motorový PŘ 2x sypač letištní 2x aut. nakl N3G-K 1x aut. spec. kropící 4x zařízení záchytné 8x aut. nákl N3G-V 8x tahač letadel 5x aut. os. M1-K 5x aut. os. M1-M 5x autobus velký M3 2x aut. spec. autojeřáb 2x aut. nákl. N3-P-CIST přep. 2x dílna aut. PAD-1 24x aut. nákl. N3-P-cist PL LPH 1x aut. os. M1-SP- Veter 6x přívěs O4-PN-P- CIST PH

55 216. letka logistické podpory

56 Roj zabezpečení letového provozu 216. PrLP

57 Skupina LTZ Velitel prac.rtm. St. elektromechanikčet. Elektromechanikdes. Elektromechanikdes. Elektromechanikdes. Elektromechaniko. z. Velitel prac.rtm. Starší mechanikčet. Mechanikdes. Automechaniko. z. Velitel prac.rtm. St. elektromechanikčet. Elektromechanikdes. Řidič mot. vozidelo. z.

58 Skupina LZ Velitel prac.rtm. St. mechanikčet. Mechanikdes. Mechanikdes. Mechanikdes. Mechanikdes. Mechanikdes. Velitel prac.rtm. St. mechanikčet. Mechanikdes. Mechanikdes. Mechanikdes. Automechaniko. z. Velitel prac.rtm. St. mechanikčet. St. mechanikčet. Mechanikdes. Mechanikdes. Elektromechaniko. z. Velitel prac.rtm. Chovatel, instruktoro. z.

59 Skupina automobilní techniky Velitel skupinypor. ZVSkrtm. Velitel prac.rtm. St. řidičdes. Řidičsvob. Velitel prac.rtm. St. řidičdes. Řidičsvob. Velitel prac.rtm. St. řidičdes. Řidičsvob. Řidič mot. vozidelo. z. Automechaniko. z.

60 Roj logistické podpory 216. LLP Velitel rojekpt. ZV rojenpor.

61 Hospodářská skupina Velitel prac.rtm. St. kuchařčet. Kuchařdes. Ml. kuchařsvob. Účetnío. z. Kuchařo. z. Prac. obch. provozuo. z. Velitel prac. rtm. St. kuchařčet. Kuchařdes. Ml. kuchařsvob. Účetnío. z. Kuchařo. z. Prac. obch. provozuo. z. Velitel prac. rtm. St. kuchařčet. Kuchařo. z. Prac. obch. provozuo. z. Velitel prac. rtm. St. skladníkčet. Skladníkdes. Skladníko. z.

62 Zásobovací skupina Velitel skupinypor. ZVSkrtm. Velitel prac.rtm. St. řidičdes. Řidičsvob. Velitel prac. rtm. St. řidičdes. Řidičsvob. Velitel prac. rtm. St. řidič specialistačet. St. řidičdes. Řidič mot. vozidelo. z. Velitel prac. rtm. St. řidičdes. Řidičsvob. Řidič mot. vozidelo. z.

63 Skupina skladování VTM Velitel skupinypor. ZVSkrtm. Velitel prac.rtm. St. řidič specialistačet. Skladníkdes. Velitel prac.rtm. St. řidič specialistačet. Řidič mot. vozidelo. z. Velitel prac.rtm. St. skladníkčet. Skladníkdes. Skladníko. z. Vedoucí pracovištěo. z. Pracovník kulturyo. z. Provozář VŠZo. z. Provozář VŠZo. z. Velitel prac.rtm. St. skladníkčet. St. skladníkčet. St. skladníkčet. St. skladníkčet. Operátoro. z. Zásobovačo. z. Zásobovačo. z. Skladníko. z. Skladníko. z.

64 Roj technické podpory 216. LLP Velitel prac.rtm. St. mechanikčet. Mechanikdes. Technický pracovníko. z. Automechaniko. z. Velitel prac. rtm. St. mechanikčet. Mechanikdes. Technický pracovníko. z. Automechaniko. z. Velitel prac. rtm. St. mechanikčet. Automechaniko. z. Technický pracovníko. z. Velitel prac. rtm. St. řidič specialistačet. Řidič mot. vozidelo. z. Velitel prac. rtm. St. řidič specialistačet. Řidič mot. vozidelo. z. Velitel prac. rtm. St. řidič specialistačet. Řidič mot. vozidelo. z. Velitel prac. rtm. St. laborantčet. Laboranto. z.

65 Závěr


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google